Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1 Johannes
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Mijn kindertjes, deze dingen schrijf ik aan jullie opdat jullie niet zullen zondigen. En in het geval dat iemand zal zondigen, hebben wij een Erbij Geroepene bij de Vader: JezusJAH redt ChristusGezalfde, de Rechtvaardige. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De weergave "Pleitbezorger", in de zin van een advocaat voor de rechtbank, is niet geheel in overeenstemming met het karakter dat God hier aanneemt. Een advocaat heeft geen praktijk voor een Vader. De Herzieners erkenden dit en zetten "Trooster," "Helper" en "Parakleet" in de kantlijn als alternatieven. Het wordt vier maal met "Trooster" weergegeven in het evangeliegoede bericht van JohannesJAH is genadig. Het werkwoord bestrijkt het gebied dat wij toewijzen aan de twee woorden "smeken" en "troosten". Een Parakleet is noch een smeker of een trooster. Het laatste schijnt vrijwel onmogelijk in verband met zonde. We hebben er een Smeker van gemaakt in deze passage en Trooster in het evangeliegoede bericht van JohannesJAH is genadig.


2 En Hij is de beschutting aangaande onze °zonden, echter niet aangaande alleen de onze, maar ook aangaande geheel de wereld. en door Hem het al met Zich terug te verzoenen, vrede makend* door het bloed van Zijn °kruis, door Hem, hetzij dat op de aarde, hetzij dat in de hemelen. (SW)[Kol. 1:20] - Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! (SV)[Joh. 1:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

De sterke tegenstelling die wordt aangegeven door de nadruk op "onze" zou opgemerkt moeten worden. Het is tussen Israėlstrijder van God, de begunstigde natie, en de hele wereld. Onder de wet was verzoening tot hen beperkt, maar in het grote antitype omarmt het heel de mensheid.


3 En in dit weten wij dat wij Hem hebben gekend, in het geval dat wij Zijn °voorschriften zullen bewaren. Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren. (SV)[1Joh. 5:2]
4 Die zegt: "Ik heb Hem gekend" en niet Zijn °voorschriften bewaart, is een leugenaar en in deze is niet de waarheid van °God.
5 Maar wie ook maar Zijn °woord zal bewaren, waarlijk, in deze is de liefde van °God tot volmaaktheid gebracht. In dit weten we dat wij in Hem zijn. Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren. ... 23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. (SV)[Joh. 14:21,23]
6 Die zegt in Hem te blijven is verschuldigd ook zelf te wandelen zoals Die wandelt*. Want hiertoe werden jullie geroepen*, omdat Christus ook ten behoeve van jullie leed*, aan jullie een voorbeeld latend, opdat jullie zouden navolgen* in de voetstappen van Hem (SW)[1Petr. 2:21]
7 Geliefden! Ik schrijf jullie niet een nieuw voorschrift, maar een oud voorschrift, dat jullie hadden vanaf het begin. Het oude voorschrift is het woord dat jullie horen*. En nu bid ik u, uitverkoren vrouwe, niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van den beginne, namelijk dat wij elkander liefhebben. (SV)[2Joh. :5] -
8 Weer schrijf ik jullie, een nieuw voorschrift, dat waar is in Hem en in jullie, want het donker passeert en het waarachtige °licht verschijnt reeds. Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. (SV)[Joh. 13:34] - De nacht vordert* en de dag is nabij. Wij zouden dan de werken van de duisternis moeten afleggen* en wij zouden de wapens van het licht moeten aandoen (SW)[Rom. 13:12]
9 Die zegt in het licht te zijn* en zijn °broeder haat, is een leugenaar en is tot op dit moment in het donker. Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft? (SV)[1Joh. 4:20]
10 Die zijn °broeder liefheeft blijft in het licht en in hem is geen valstrik. Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot. (SV)[Psalm 119:165]
11 Maar die zijn °broeder haat is in het donker en wandelt in het donker en hij heeft niet waargenomen waarheen hij gaat, want het donker verblindt* zijn °ogen. Jezus dan zeide tot hen: Nog een kleinen tijd is het Licht bij ulieden; wandelt, terwijl gij het Licht hebt, opdat de duisternis u niet bevange. En die in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat. (SV)[Joh. 12:35]
12 Ik schrijf aan jullie, kindertjes, omdat de zonden aan jullie zijn losgelaten vanwege Zijn °naam. Om Uws Naams wil, HEERE! zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. (SV)[Psalm 25:11] - En enigen van jullie waren zo, maar jullie zijn gewassen*, maar jullie zijn geheiligd*, maar jullie zijn gerechtvaardigd* in de naam van de Heer Jezus ChristusGezalfde en in de naam van de geest van onze °God. (SW)[1Kor. 6:11]
13 Ik schrijf aan jullie, vaders, omdat jullie Degene gekend hebben vanaf het begin. Ik schrijf aan jullie, jongelingen, omdat jullie de boosaardige overwonnen hebben. Ik schrijf* aan jullie, kleine jongens en meisjes, omdat jullie de Vader gekend hebben. In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. (SV)[Joh. 1:1,2]
14 Ik schrijf* aan jullie, vaders, omdat jullie Degene gekend hebben vanaf het begin. Ik schrijf* aan jullie, jongelingen, omdat jullie sterk zijn en het woord van °God in jullie blijft en jullie de boosaardige overwonnen hebben.
15 Hebm de wereld niet lief, noch de dingen in de wereld. In het geval dat iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, omdat de gezindheid van het vlees vijandschap tegen God is, want aan de wet van °God is het niet onderworpen, want het kan dat ook niet (SW)[Rom. 8:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

JohannesJAH is genadig spreekt vaker van de wereld dan alle andere schrijvers van de Griekse Schrift samen. Het betekent voor hem het heersende systeem dat in het boze ligt (5:19), dat God niet kent, Zijn kinderen haat en vol is van lust en ijdelheid. Gemeenschap met God wordt verspeeld door er mee verbonden te zijn en het bewijs van kwaad is dat het in strijd is met de liefde van God. In de geest, op Patmoseen eiland in de Aegeļsche Zee, heeft hij deze wereld zien vergaan en plaats zien maken voor die welke in harmonie met God zal zijn.


16 want alles wat in de wereld is, de begeerte van het vlees en de begeerte van de ogen en de arrogantie van het levensonderhoud, is niet vanuit de Vader, maar is vanuit de wereld. Wij zouden respectabel moeten wandelen*, als bij dag, niet in wilde feesten en in dronkenschappen, niet in bedden en in wellust, niet in twist en in jaloezie (SW)[Rom. 13:14] - Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken; het oog wordt niet verzadigd met zien; en het oor wordt niet vervuld van horen. (SV)[Pred. 1:8] - Doch nu roemen jullie in jullie uiterlijk vertoon. Al zulk roemen is boos. (SW)[Jac. 4:16]
17 En de wereld passeert en de begeerte er van, maar die de wil van °God doet blijft tot in de aion. en de deze wereld gebruikenden als niet op-gebruikenden. Want het uiterlijk van deze °wereld gaat voorbij (SW)[1Kor. 7:31] - Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. (SV)[Matt. 7:21]
18 Kleine jongens en meisjes, het is het laatste uur en zoals jullie horen* dat de antichrist komt zijn nu ook vele antichristen gekomen. Daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggend: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. .... 24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. 25 Ziet, Ik heb het u voorzegd! (SV)[Matt. 24:5,24,25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De term "antichrist" komt alleen in JohannesJAH is genadig brieven voor. Het voorzetsel "anti" heeft tegenwoordig de betekenis van "tegen" en antichrist betekent iemand die tegen ChristusGezalfde is. Maar "anti" betekende oorspronkelijk "in plaats van" en dit is het belang er van in "antichrist". Een antichrist is iemand die ChristusGezalfde’ plaats inneemt, een vervangende of valse christus. JohannesJAH is genadig spreekt van hen als komend uit het midden van de heiligen. Het door elkaar gebruiken van deze term voor de komende prins van Daniėlrechter is God (Dan. 9:26), de wetteloze van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine (2Thess. 2:8) en het eerste wilde beest van Openbaringen (Openb. 13.1) moet betreurd worden. Erwakend (is God) kunnen geen heldere denkbeelden komen als men deze titels verwart. Antichrist, als vervanger voor ChristusGezalfde, moet waarschijnlijk geļdentificeerd worden met het tweede wilde beest, dat hoornen had als een lammetje (Openb. 13.11). Alleen dit heeft een gelijkenis met ChristusGezalfde en misleidt hen die op de aarde verblijven.

De antichristen zijn mogelijk identiek aan de valse christussen die door onze Heer voorzegd werden (Matt. 24:24; Mark. 13:22) die, indien mogelijk, ook de uitverkorenen zouden misleiden. De geest van de antichrist is al in de wereld en zal door bepaalde karaktertrekken bekend worden. Een er van is de ontkenning dat JezusJAH redt de ChristusGezalfde is. De tweede is het ontkennen van de Vader en van de Zoon. De derde is de verloochening van het vlees van ChristusGezalfde, dat Hij in het verleden in vlees is gekomen (1Joh. 4:3) en dat Hij in vlees komt in de toekomst (2Joh. 7). Alleen zij die echt deze dingen ontkennen zijn in werkelijkheid bezeten door de geest van de antichrist. Het zou niet toegepast moeten worden op allen die ChristusGezalfde tegenstaan, of die valse leer onderwijzen, maar eerder op hen die misleiden door voor te doen alsof zij de plaats van ChristusGezalfde innemen. De term is nooit verbonden met openlijke oppositie, maar veeleer met geheime misleiding. Wie of wat ChristusGezalfde misplaatst is doordrenkt met de geest van de antichrist. Het zal uitlopen op de toekomstige bekendwording van degene die door Israėlstrijder van God ontvangen zal worden als hun lang verwachte MessiasGezalfde.


19 Zij komen* vanuit ons, maar zij waren niet vanuit ons, want indien zij vanuit ons waren, waren zij ooit met ons gebleven. Maar dit is gebeurd opdat zij openbaar gemaakt zullen worden, want zij zijn niet allen vanuit ons. En uit jullie zelf zullen mannen opstaan, verdraaide dingen sprekend, om de discipelen weg te trekken, achter hen. (SW)[Hand. 20:30] - Want er moeten wel sekten onder jullie zijn, zodat ook onder jullie de getesten kenbaar mogen worden (SW)[1Kor. 11:19]
20 En jullie hebben een zalving vanaf de Heilige en jullie hebben het allen waargenomen. Want in feite, in de wijsheid van °God, kende* de wereld door haar wijsheid °God niet. Het behaagt* God, door de dwaasheid van de verkondiging, de gelovenden te redden (SW)[1Kor. 1:21] - Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. (SV)[Joh. 16:13]
21 Ik schrijf jullie niet omdat jullie de waarheid niet waargenomen hebben, maar omdat jullie haar hebben waargenomen en omdat elke leugen niet vanuit de waarheid is.
22 Wie is de leugenaar? Is het niet die loochent, zeggend dat JezusJAH redt niet de ChristusGezalfde is? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. (SV)[1Joh. 5:1]
23 Elk die de Zoon loochent heeft ook de Vader niet. Die de Zoon belijdt heeft ook de Vader. Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. (SV)[2Joh. :7] - Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft. (SV)[Joh. 5:23]
24 Laat wat jullie vanaf het begin horen* in jullie blijven! In het geval dat wat jullie vanaf het begin horen* in jullie zou blijven, zullen jullie ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen. (SV)[2Joh. :6]
25 En dit is de belofte die Hij aan ons belooft: het aionische °leven. Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (SV)[Joh. 3:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Het aionische leven is leven voor de duur van de aionen. Het zal duren tijdens het milleniale koninkrijk en de daarop volgende aion, tot aan de voleinding, wanneer de dood wordt afgeschaft. Het zou van weinig gewicht zijn "eeuwig" leven te beloven, want dit wordt het deel van allen wanneer er geen dood meer zal zijn. Het bijzondere deel van de heiligen is leven tot aan de voleinding, tijdens de aionen, want het is alleen gedurende de tijden van de aionen dat de dood een plaats heeft in Gods universum. Bovendien is dit aionische leven niet voor deze aion, maar voor de laatste twee aionen. Het begint niet nu, want dan zouden Gods heiligen nooit sterven. Het is onmogelijk te spreken van het nu in het bezit zijn van "eeuwig" of "eeuwigdurend" leven, zonder immuniteit voor de dood te hebben. Geen van de heiligen die zijn gestorven had "eeuwig leven", anders zouden ze nu niet dood zijn. Allen hadden aionisch leven, dat door hen genoten zal worden na de opstanding, bij de komst van ChristusGezalfde.


26 Deze dingen schrijf* ik jullie aangaande die jullie doen dwalen.
27 En jullie °zalving, die jullie vanaf Hem in ontvangst namen, blijft in jullie en jullie hebben geen behoefte dat iemand jullie zal onderwijzen. Maar zoals Zijn °zalving jullie onderwijst aangaande alles en waar is en geen leugen is: blijfm in Hem, zoals het jullie onderwijst*! Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. (SV)[Joh. 14:26] Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. (SV)[Joh. 16:13]
28 En nu, kindertjes, blijfm in Hem, opdat, in het geval dat Hij openbaar gemaakt zal worden, wij vrijmoedigheid zouden hebben en wij niet door Hem beschaamd zullen worden in Zijn °aanwezigheid. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. (SV)[1Joh. 4:17]
29 In het geval dat jullie zullen waarnemen dat Hij rechtvaardig is, weten jullie dat ook elk die de rechtvaardigheid doet vanuit Hem is verwekt. Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. (SV)[1Joh. 3:9,10]

Terug naar de index.
Naar 1Johannes 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.