Dit is een eigen Het Beste Nieuws vertaling van
1 Johannes
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Neemm waar wat voor een liefde de Vader aan ons heeft gegeven, opdat wij kinderen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker genoemd zullen worden. En wij zijn het! Vanwege dit kent de wereld ons niet, omdat men Hem niet kende. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. (SV)[Joh. 1:12,13] - En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch Mij. (SV)[Joh. 16:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Een relatie met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt uitgedrukt door verschillende beelden. De Vader heeft kinderen door wedergeboorte en zonen door de nieuwe schepping. Toegang tot het koninkrijk op aarde voor de Besnijdenis wordt passend uitgebeeld door een nieuwe verwekking. Zij zullen door een proces gaan dat overeenkomt met een geboorte, om hen geschikt te maken voor het milleniale koninkrijk (Joh. 3:3). Zoĺn verandering zou niet radicaal genoeg zijn om ons geschikt te maken voor de hemelse gebieden, en daarom spreekt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine van een geheim dat verbonden is met de opstanding, waardoor wij veranderd zullen worden van aardse naar hemelse schepselen (1Kor. 15:51). Daarom zijn we niet in de wedergeboorte, maar in een nieuwe schepping in ChristusGezalfde (2Kor. 5:17). Net als in JohannesJAH is genadig 3:16, legt JohannesJAH is genadig de nadruk op de manier van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde. Het is hier geen zonen, maar kinderen. Het is de aanhankelijkheid van de familiekring. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt gekend als Vader.


2 Geliefden, nu wij kinderen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn en nog niet openbaar gemaakt* werd wat we zijn zullen, hebben wij waargenomen dat in het geval Hij openbaar gemaakt zal worden, wij op Hem gelijkend zullen zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is. zal dan niet de bediening van de geest veel meer in heerlijkheid zijn? (SW)[2Kor. 3:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

ChristusGezalfde in opstanding, voor Zijn hemelvaart, is een index van welke heerlijkheid de Besnijdenis wacht in het koninkrijk. Zij zullen Hem zien en als Hem zijn. ChristusGezalfde in heerlijkheid, na Zijn hemelvaart, zoals Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine Hem zag op de weg naar Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig, laat zien welke overstijgende heerlijkheid ons wacht, wanneer we omgevormd zijn in het lichaam van Zijn heerlijkheid (Filip. 3:21).


3 En elk die deze °hoop heeft op Hem, zuivert zichzelf zoals Deze zuiver is.
4 Elk die de zonde doet doet ook de wetteloosheid, en de zonde is de wetteloosheid. En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! (SV)[Matt. 7:23]
5 En jullie hebben waargenomen dat Deze openbaar werd gemaakt* opdat Hij de zonden van ons zou wegnemen. En in Hem is geen zonde. Die de zonden van ons Zelf draagt* in Zijn lichaam op het hout, opdat, wegkomend* van de zonden, wij zouden leven* voor de rechtvaardigheid; door Wiens striemen jullie genezen* mogen worden. (SW)[1Petr. 2:24] - En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is. (SV)[Jes. 53:9]
6 Elk die in Hem blijft zondigt niet. Elk die zondigt heeft Hem niet gezien en heeft Hem ook niet gekend. Moge het daar niet van komen*! Wij, die stierven* aan de zonde, hoe zullen wij daarin nog leven? ... 14 Want zonde zal niet over jullie heersen, want jullie zijn niet onder de wet, maar onder genade. (SW)[Rom. 6:2,14]
7 Kindertjes, laat niemand jullie doen dwalen. Wie de rechtvaardigheid doet is rechtvaardig zoals Deze rechtvaardig is. Indien jullie zouden waarnemen dat Hij rechtvaardig is, weten jullie dat ook een ieder die de rechtvaardigheid doet uit Hem is geboren (SW)[1Joh. 2:29]
8 Die echter de zonde doet is vanuit de duivelVerdachtmaker, want de duivelVerdachtmaker zondigt vanaf het begin. Hiertoe werd de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker openbaar gemaakt*, opdat Hij de werken van de duivelVerdachtmaker zou ontbinden. Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. (SV)[Joh. 8:44] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De titel "Tegenstander" is veel meer passend dan op het eerste zicht schijnt. Wij kennen SatanTegenstander alleen door zijn woorden. Hij verschijnt nooit op een andere wijze dan als het boosaardige schepsel, aangegeven door zijn titels. Vanaf zijn prille begin is het zijn werk geweest om tegen te staan en te vernietigen. In de hof van Eden is hij te zien als de Tegenstander van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Hij schreef een vals motief toe aan het bevel om niet te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Hij richtte zich direct op het karakter van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en bracht vervreemding. Aan de andere kant is hij ook de Tegenstander van de heiligen (1Petr. 5:8). Als zodanig beschuldigde hij Job vals (Job. 2:5).

Zonde werd ge´ntroduceerd en wordt door zijn laster voortgezet. Verkeerde gedachten en fout begrepen ideeŰn over Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn de wortels van alle wetteloosheid, en wetteloosheid is zonde. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt verkeerd begrepen, fout beoordeeld en gehaat door de leugens van de Tegenstander. Daarom is de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gekomen om zijn daden krachteloos te maken door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bekend te maken.

Het werk van de Tegenstander is echt een van de noodzakelijke factoren voor een echte kennis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Zonde is een noodzakelijke inleiding voor redding, en vervreemding gaat vooraf aan verzoening, en het is alleen door deze dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers hart bloot gelegd wordt en Zijn aanhankelijkheden worden gedeeld met de mensheid. Maar het ambt van zonde en vervreemding krijgt pas resultaat als zij teniet gedaan zijn en vervangen worden door rechtvaardigheid en vrede. Het doel waarvoor de Zoon bekend gemaakt werd, was om teniet te doen wat de Tegenstander had gedaan. We zien nog niet dat dit doel is bereikt. Het zal een gedeeltelijke vervulling hebben in de volgende aion, wanneer de Tegenstander gebonden zal zijn. De complete vervulling zal pas gezien worden wanneer de voleindig daar is, wanneer de dood, de kroon van succes van de Tegenstander, afgeschaft zal zijn en hijzelf, samen met heel de schepping, verzoend zal zijn met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Kol. 1:20). Zo is het dat de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker volkomen de daden van de Tegenstander weg zal doen.


9 Elk die vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verwekt is doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verwekt is. Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet. (SV)[1Joh. 5:18]
10 Hierin zijn de kinderen van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker openbaar. En de kinderen van de duivelVerdachtmaker, elk die geen rechtvaardigheid doet en die niet zijn °broeder liefheeft, is niet vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. (SV)[Joh. 1:12,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Twee geestelijke vaderschappen worden aangegeven door gedrag, rechtvaardigheid en liefde aan de ene kant, en onrechtvaardigheid en haat aan de andere. De laatste neiging bereikt zĺn doel met moord (3:12) en de eerste in zelf-opoffering (3:16).


11 Want dit is de boodschap die jullie vanaf het begin horen*: dat wij elkaar zullen liefhebben, En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en wij informeren jullie dat ░God licht is en in Hem is geen duisternis, geen enkele. (SW)[1Joh. 1:5] - Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. (SV)[Joh. 13:34]
12 niet zoals Ka´nKa´n = smid vanuit de boosaardige was en zijn broer afslachtte*. En terwille van wat slachtte* hij hem af? Omdat zijn °werken boosaardig waren, maar de dingen van zijn °broeder rechtvaardig. En Kain sprak met zijn broeder Abel; en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Abel opstond, en sloeg hem dood. (SV)[Gen. 4:8]
13 Verwonderm je niet, broeders, indien de wereld jullie haat. Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. (SV)[Joh. 15:18]
14 Wij hebben waargenomen dat wij verder gegaan zijn vanuit de dood tot in het leven, want we hebben de broeders lief. Wie niet liefheeft blijft in de dood. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven. (SV)[Joh. 5:24] - Doch die zijn ░broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en heeft niet waargenomen waarheen hij gaat, want de duisternis verblindt zijn ogen (SW)[1Joh. 2:11]
15 Elk die zijn °broeder haat is mensenmoordenaar, en jullie hebben waargenomen dat elke mensenmoordenaar niet het aionische leven blijvend in zich heeft. Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. 22 Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur. (SV)[Matt. 5:21,22]
16 Hierin hebben wij de liefde gekend: dat Deze ten behoeve van ons Zijn °ziel plaatste*. Ook wij zijn verschuldigd ten behoeve van de broeders onze °zielen te plaatsen*. Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. (SV)[Joh. 10:11] - Zo warm verbonden zijnde met jullie, verheugen wij ons met jullie te delen* niet alleen het evangelie van ░God, maar ook de eigen zielen, omdat jullie door ons geliefd zijn geworden* (SW)[1Thess. 2:8]
17 Wie nu ook maar het levensonderhoud van de wereld zal hebben en zal aanschouwen dat zijn °broeder behoefte heeft en zijn innerlijke gevoelens voor hem zou sluiten, hoe blijft de liefde van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in hem? Wanneer er onder u een arme zal zijn, een uit uw broederen, in een uwer poorten, in uw land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, zo zult gij uw hart niet verstijven, noch uw hand toesluiten voor uw broeder, die arm is; 8 Maar gij zult hem uw hand mildelijk opendoen, en zult hem rijkelijk lenen, genoeg voor zijn gebrek, dat hem ontbreekt. (SV)[Deut. 15:7,8]
18 Kindertjes, wij zullen niet liefhebben met het woord, ook niet met de tong, maar in werk en in waarheid. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Dit is een waarschuwing tegen een gevaar van het zogeheten "sociale evangeliegoede bericht". Het maakt filantropisch gepraat en sociale theorie tot een vervanging voor persoonlijke daden van mededogen. Ware weldadigheid is het product van wedergeboorte en een opgevoed hart, en niet van pronkzieke en overbodige organisatie, die probeert de massa te verheffen, terwijl men de hartsbenodigdheden van het individu negeert.


19 En hierin zullen wij weten dat wij vanuit de waarheid zijn en vlak voor Hem zullen wij onze °harten overtuigen, Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem. (SV)[Joh. 18:37]
20 want, in het geval dat het hart van ons ons zal bekritiseren, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is groter dan ons °hart en Hij weet alle dingen.
21 Geliefden, in het geval dat het °hart ons niet zal bekritiseren, wij hebben vrijmoedigheid naar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toe.
22 En wat in geval dat wij zullen verzoeken? Wij nemen van Hem in ontvangst! Want wij bewaren Zijn °voorschriften en wij doen de Hem behagende dingen in Zijn zicht. En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. (SV)[Matt. 21:22]
23 En dit is Zijn °voorschrift: dat wij zouden geloven in de naam van Zijn °Zoon, JezusJAH redt ChristusGezalfde, en dat wij elkaar zullen liefhebben zoals Hij aan ons tot voorschrift geeft*. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft. (SV)[Joh. 6:29] - Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. (SV)[Joh. 13:34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Dit bevel schijnt bijna een anticlimax, want geloven wordt gewoonlijk afgedaan als zijnde vrijwel geheel buiten de categorie van praktische waarden. Toch is geloven de meest praktische oefening in de wereld. Alle actie is afhankelijk van geloof, alle inspanning wordt er door gekwalificeerd. Evalevende geloofde de slang en opende de sluizen van zonde. ChristusGezalfde geloofde Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en stelde redding veilig. De val was het gevolg van gebrek aan geloof in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en iedere fase van de terugkeer naar Hem is gebaseerd op geloof.

Neem de praktische bevelen van de voorgaande paragrafen. Iemand die hartelijk Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geloofd heeft de meest krachtige aansporing die maar mogelijk is om Hem een genoegen te doen door de benauwdheden van zijn behoeftige broeder te verlichten, want zijn geloof zou een dwingend motief vinden in de liefde die geloof heeft voortgebracht. Echt geloof staat niet stil; het handelt. Maar het belangrijke punt is het feit dat de kwaliteit van haar daden de goedkeuring van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ontvangt.

Verder, zoals te kennen gegeven in het tweede deel van het bevel, is echt geloof het meest vruchtbare veld van liefde. Het is intens praktisch om dit te herkennen, want iedere inspanning om buiten geloof om liefde aan te kweken zal vruchteloos zijn. Wanneer dan meer en grotere liefde nodig is, is die te vinden in de vollere waardering van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde, niet in de overdenking van die van ons.


24 En die Zijn °voorschriften bewaart blijft in Hem en Hij in hem. En hierin weten wij dat Hij in ons blijft, vanuit de geest die Hij aan ons geeft*. Maar jullie zijn niet in het vlees, maar in de geest, indien tenminste geest van God woning maakt in jullie. Maar indien iemand de geest van Christus niet heeft, dan is die niet van Hem (SW)[Rom. 8:9]

Terug naar de index.
Naar 1 Johannes 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.