De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
1 Korinte
Hoofdstuk 1

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.
[Commentaar - Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí eerste brief aan de KorintiŽrs is een goddelijk commentaar op het gedrag dat hen werd ingeprent in de brief aan de Romekrachtinen. Het geheim van een Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker genoegen doend leven ligt in kruisiging van het vlees en de opstanding door de kracht van de geest (Rom. 6:6-11). De KorintiŽrs faalden in deze beide vereisten, zoals te zien is in de structuur. Het eerste deel van de brief laat zien dat hoewel de apostel de prediking van het kruis had benadrukt, die een eind maakt aan alle lichamelijke pretenties, zij volhardden in het volgen van mensen, en zo onder elkaar verdelingen maakten. Het slot van de brief laat ook zien dat sommigen de opstanding ontkenden, hoewel de opstanding van ChristusGezalfde fundamenteel was voor het evangeliegoede bericht en een absoluut noodzakelijk voor een aanvaardbaar gedrag.

Zoals het in veel van de brieven het geval is, wordt elk onderwerp twee maal ter hand genomen, zoals te zien is in de structuur, de brief verdelend in twee onderscheiden delen, elk dezelfde algemene onderwerpen hebbend, maar ze besprekend vanuit verschillende standpunten. In de eerste helft is alles persoonlijk, in de tweede helft is alles ekklesiastaal. De gaven in het eerste deel zijn mensen: Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Apollosbehorend bij Apollo. In het tweede zijn het geestelijke talenten, die in de ekklesia werden uitgeoefend. Zo wordt ook het misbruik van het fysieke lichaam in evenwicht gebracht door het misbruik van het lichaam van de Heer. Het private gedrag van de huwelijksrelatie wordt vervangen door hun gedrag in de openbare bijeenkomsten van de heiligen. Afgodenoffers worden besproken in hun relatie tot het individu en waar zij de ekklesia betreffen, in het bijzonder de tafel van de Heer.

Het centrale onderwerp is de vraag naar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí apostolisch gezag. Eerst bespreekt hij zijn persoonlijke rechten, maar dan ziet hij er van af in zijn verlangen naar het welzijn van anderen.

Zo zien we een schitterende symmetrie en evenwicht van denken in een brief die gewoonlijk geacht wordt zonder methode te zijn.

Deze brief is een zware berisping voor de hedendaagse systemen. De verdeling er van was een bewijs voor de vleselijkheid in Korinteverzadigd. Wat bewijst de vermenigvuldiging van sekten waaronder wij lijden? Er is vandaag een veel grotere noodzaak voor de heilzame correcties in deze brief dan dat die in Korinteverzadigd nodig waren. Het is nodig niet alleen de dood van ChristusGezalfde te verkondigen, maar de wijze van Zijn dood. En gekruisigde ChristusGezalfde is het antwoord op de wereldse wijsheid en religieuze vleselijkheid van hen die de Naam van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker belijden.

Deze brief laat zien waarom zo weinigen in staat zijn de schitterende mysteries van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí latere brieven te begrijpen. Als de KorintiŽrs zo vleselijk waren dat de apostel deze aan hen niet kon onthullen, dan is het geen wonder dat ze verborgen blijven voor de onvolwassen gelovige van vandaag. Toch openbaarde de apostel aan hen het geheim van de opstanding.

Te midden van alle gaven wijst de apostel hen op de allesoverstijgende genade, die sindsdien de onze is geworden door een latere onthulling. De gaven hebben opgehouden te bestaan. Geloof, verwachting en liefde blijven. Laten we hopen dat spoedig geloof over zal gaan in zien en verwachting in realisatie. Dan zal alleen de liefde blijven. Laat ons die de vooraanstaande plaats geven!

STRUCTUUR VAN 1 KorintIňRS
terugval
INTRODUCTIE 1:1-9
  Het Woord van het kruis 1:10 - 3:23
  De geheime wijsheid 2:7
      Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers gaven, persoonlijk 4 - 5
        Onze fysieke lichamen, oordeel 5 - 6
          Man en vrouw
          Gedrag in het huwelijk 7
            Afgodenoffers 8
              Apostolisch gezag 9:1-18
              Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí vrijheid
              Apostolisch gezag 9:19-27
              Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí dienstbaarheid
            Afgodenoffers 10
          Man en vrouw
          Gedrag in de ekklesia 11:2-16
        Het lichaam van de Heer, oordeel 11:17-34
      De gaven, geestelijk 12 - 14
  Het evangeliegoede bericht van de opstanding 15
  De geheime verandering 15:51
AFSLUITING


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN 1 KORINTE
1:1-9.   Inleiding.
1:10-4:16.     Bedienend - berispend en uitleggingen.
4:17.        Missie van TimotheŁs.
4:18-21.          Bezoek door Paulus.
5:1-6:20.            Dingen door Paulus gehoord.
7:1-8:13.            Dingen aan Paulus geschreven.
9:1-15:58.      Bedienend - berispend en uitleggend.
16:1-9.        Bezoek door Paulus .
16:10-18.          Missie van TimotheŁs.
16:19-24.   Afsluiting.

1 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, een geroepen afgevaardigde van ChristusGezalfde JezusJAH redt, door de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en Sostenesredder van zijn volk, de broeder, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Dit is niet de eerste maal dat de apostel aan de KorintiŽrs heeft geschreven. Hij had al een brief aan hen geschreven (5:9) en zij hadden er een terug geschreven (7:1). Deze brief is ten dele een antwoord op hun brief. Daarom moet 1 Korinteverzadigd niet in de absolute zin genomen worden, maar in relatie met de tweede brief.


2 aan de ekklesia van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die in Korinteverzadigd is, aan die geheiligd zijn in ChristusGezalfde JezusJAH redt, aan geroepen heiligen, samen met allen die de naam aanroepen van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, in elke plaats van hen en bovendien van ons. Reken jullie dus dan wel dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus (SW)[Rom. 6:11] - En heeft hier macht van de hogepriesters, om te binden allen, die Uw Naam aanroepen. (SV)[Hand. 9:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Het is waard op te merken dat deze brief, net als die aan de Thessalonicenzen en Galaten, geschreven is aan een stedelijke gemeente. Ja, heel de laatste helft behandelt ekklesiastale relaties.

De naam Sosthenesredder van zijn volk brengt veel van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí loopbaan in Korinteverzadigd in herinnering. Crispuskroeskop, het hoofd van de synagoge, geloofde en verloor mogelijk onmiddellijk zijn plaats, want we lezen vervolgens dat Sosthenesredder van zijn volk het hoofd van de synagoge was. Toen Gallioiemand die op melk leeft weigerde tussenbeide te komen, nam de menigte Sosthenesredder van zijn volk en sloeg hem voor de daÔs. Het kan zijn dat deze man ook met het evangeliegoede bericht bereikt werd en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí metgezel werd in Efezetoegestaan, waar deze brief, waarschijnlijk, werd geschreven. Als dat het geval is, is het een opmerkelijke overwinning van de genade.


3 Genade zij met jullie en vrede, vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Vader, en van de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde. aan allen die in Rome zijn, geliefd door God, geroepen heiligen: Genade aan u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. (SW)[Rom. 1:7]
4 Ik dank mijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker altijd aangaande jullie vanwege de genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op jullie, die aan jullie gegeven wordt in ChristusGezalfde JezusJAH redt, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Korinteverzadigd was de eerste plaats, na Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí afscheiding van de rest in AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya, waar het hem werd toegestaan lang genoeg voort te gaan met onderwijzen om de heiligen te vestigen in de waarheid. Hij was daar anderhalf jaar (Hand. 18:11) en velen van de KorintiŽrs geloofden niet alleen, maar werden ontvangers van vele geestelijke genadegeschenken, die vooruitzien naar de dag van ChristusGezalfdeí openbaring.


5 dat in alles jullie rijk gemaakt* worden in Hem, in alle woord en alle kennis,
6 zoals het getuigenis van °ChristusGezalfde in jullie werd bevestigd*,
7 zodat jullie geen tekort hebben in geen enkele genadegave, de onthulling afwachtend van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. (SV)[Luc. 17:30]
8 Die ook jullie zal bevestigen tot het einde, niet aan te klagen in de dag van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde, dat gij, beide in mijn banden, en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mede deelachtig zijt. (SV)[Filip. 1:7]
9 Trouw is °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, door Wie jullie werden geroepen* tot in de gemeenschap van Zijn °Zoon, JezusJAH redt ChristusGezalfde, onze °Heer. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. (SV)[1Kor. 10:13] - Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus. (SV)[1Joh. 1:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Wat een schitterend voorrecht en eer is betrokken bij de gemeenschap met de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker! En toch is dit het deel van iedereen die de Zijne is.


10 Maar ik roep jullie op, broeders, door de naam van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde , opdat jullie allen hetzelfde zullen zeggen en dat onder jullie geen scheuringen zullen zijn, maar dat jullie toebereid zijn in hetzelfde denken en in dezelfde mening. Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde (SV)[Filip. 2:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Het zou een gelegenheid van dankbaarheid aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn dat de correctie van de KorintiŽrs, hoewel van tijdelijk en plaatselijk belang in die tijd, nog steeds leiding geeft op punten van praktisch belang. Zo legden hun verdeeldheden niet alleen hun eigen vleselijkheid bloot, maar zijn het zekere tekenen van het heersende gebrek aan geestelijkheid vandaag. Maar weinigen zouden trouw aan zichzelf berispen, maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine maakt bezwaar tegen een ieder die zegt: "Ik ben van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine". Wat voor naam er ook wordt gebruikt, scheiding is onverdedigbaar en betreurenswaardig.


11 Want het werd aan mij duidelijk gemaakt* aangaande jullie, mijn broeders, door die van Chloëjonge spruit, dat er onder jullie ruzies zijn.
12 Maar ik zeg dit, dat ieder van jullie zegt: "Ik ben van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine" en "Ik van Apollosbehorend bij Apollo" en "Ik van Kefas= Petrus - rots" en "Ik van ChristusGezalfde." Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk? (SV)[1Kor. 3:4] - En na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus, en hoorde hem van het geloof in Christus. 25 En als hij handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: Voor ditmaal ga heen; en als ik gelegenen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. 26 En tegelijk ook hopende, dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet; waarom hij hem ook dikwijls ontbood, en sprak met hem. 27 Maar als twee jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats; en Felix, willende den Joden gunst bewijzen, liet Paulus gevangen. (SV)[Hand. 18:24-27] - En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jonas; gij zult genaamd worden Cefas, hetwelk overgezet wordt Petrus. (SV)[Joh. 1:42]
13 Is de ChristusGezalfde gedeeld? Toch niet Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd ten behoeve van jullie gekruisigd*! Of worden jullie tot in de naam van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gedoopt*?
14 Ik dank °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dat ik niemand van jullie doopte* dan Crispuskroeskop en Gajusheer, En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan den Heere met geheel zijn huis; en velen van de Korintiers, hem horende, geloofden, en werden gedoopt. (SV)[Hand. 18:8] - En de gehele stad werd vol verwarring; en zij liepen met een gedruis eendrachtelijk naar de schouwplaats, met zich trekkende Gajus en Aristarchus, Macedoniers, metgezellen van Paulus op de reis. (SV)[Hand. 19:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De Crispuskroeskop waarnaar hier wordt verwezen kan geen ander zijn dan het hoofd van de synagoge die met heel zijn huis in de Heer geloofde, toen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine voor het eerst in Korinteverzadigd kwam. Gaiusheer was mogelijk zijn gastheer bij een later bezoek (Rom. 16:23). De huishouding van Stefanuskrans was mogelijk de eerste die het evangeliegoede bericht ontving. Het schijnt dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, in zijn vroege bediening, net als de Heer (Joh. 4:2), gewoonlijk niet met eigen handen doopte. Omdat Stefanuskrans de eerste in Korinteverzadigd was die geloofde, kan het zo zijn dat er in zijn geval niemand anders was om dat te doen. Crispuskroeskop was de meest vooraanstaande Jood in de stad, vandaar dat de apostel persoonlijk dienst deed toen hij werd gedoopt. Hierna lezen we niet meer over zijn dopen. Hij verbindt dopen met besnijdenis, als de onze in de begrafenis van ChristusGezalfde (Kol. 2:12).


15 opdat niemand zal zeggen dat jullie tot in mijn °naam worden gedoopt*.
16 Ook nog doopte ik het huis van °Stefanaskrans. Verder heb ik niet waargenomen dat ik iemand anders doopte, En ik bid u, broeders, gij kent het huis van Stefanas, dat het is de eersteling van Achaje, en dat zij zichzelven den heiligen ten dienst hebben geschikt; (SV)[1Kor. 16:15]
17 want °ChristusGezalfde vaardigt* mij niet af om te dopen, maar om te evangeliseren, niet in wijsheid van woord, opdat niet het kruis van °ChristusGezalfde leeg gemaakt zal worden. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. (SV)[Matt. 28:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

De doop, net als de besnijdenis, was een lichamelijk ritueel, en scheen het vlees een plaats voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te geven. De hele teneur van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí bediening was hier tegen. Hij trekt een scherpe lijn tussen dopen en evangeliseren.


18 Want het woord, het van het kruis, is inderdaad domheid voor die verloren gaan, maar voor ons, die gered worden, is het macht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; (SV)[2Kor. 4:3] - Want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is Gods kracht voor de redding van iedereen įdie gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. (SW)[Rom. 1:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

HET WOORD VAN HET KRUIS

Het "woord van het kruis" heeft een veel dieper belang dan de dood van ChristusGezalfde voor onze zonden. Het brengt ons de manier van Zijn dood voor ogen. De vloek van de wet was aan zoín dood verbonden. Het bracht de vloek van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op iemand. Aan de menselijke kant, echter, toonde het wat menselijke religie en menselijke wijsheid kan doen. Toen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Beeld aanwezig was onder de mensen, slaagden zij er niet in Hem naar waarde te schatten, maar toonden ze de aangeboren haat van hun vleselijke, religieuze harten door Hem de dood van de meest gemene misdadiger te laten ondergaan. Hij Die sprak zoals een mens nooit had gesproken, zou door de wijze mannen van deze wereld verwelkomd moeten zijn, maar zij toonden de onlosmakelijke domheid van menselijke wijsheid door de belichaming van alle wijsheid op te hangen aan het smadelijke kruis. Maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft de scene van zwakte en schaamte gemaakt tot de helderste tentoonspreiding van Zijn kracht en heerlijkheid. Hoewel het de diepten van machteloze eerloosheid schijnt te peilen, overstijgt het alle menselijke kracht en wijsheid. Het woord van het kruis wordt nog steeds veracht, maar de verkondiging er van redding voor allen die geloven. De hoogte en het toppunt van menselijke wijsheid kan niet reiken aan goddelijke dwaasheid.


19 want het is geschreven: "Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het inzicht van de intelligenten zal Ik afwijzen."
20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de discussiŽerder van van deze °aion? Maakt* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de wijsheid van deze °wereld niet dom? Daarom, ziet, Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk; want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan, en het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen (SV)[Jes. 29:14] - Waar zijn nu uw wijzen? Dat zij u nu te kennen geven of vernemen, wat de HEERE der heirscharen beraadslaagd heeft tegen Egypte. (SV)[Jes. 19:12] - Uw hart zal de verschrikking overdenken, zeggend: Waar is de schrijver? Waar is de betaalsheer? Waar is hij, die de torens telt? (SV)[Jes. 33:18] - Die de tekenen der leugendichters vernietigt, en de waarzeggers dol maakt; Die de wijzen achterwaarts doet keren, en Die hun wetenschap verdwaast; (SV)[Jes. 44:25]
21 Want daar immers, in de wijsheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de wereld door haar wijsheid °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet kende, heeft* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een welbehagen om door de domheid van de proclamatie die geloven te redden*, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Tot op heden zijn de groten, de nobelen en de wijzen een kleine minderheid onder de ware heiligen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Het is een zaak van extreme dankbaarheid dat dit zo is. Indien hoge geboorte of wijsheid of enig ander verkregene noodzakelijk zouden zijn voor Zijn keuze, hoe weinigen zouden dan in staat zijn te voldoen aan Zijn standaard, en hoe weinig heerlijkheid zou er dan voor Hem zijn! Maar nu zien wij de verstandelijk minderen, door Hem gekozen, wijzer handelen dan de filosofen die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker buiten hun leven hebben gesloten. Hier in Korinteverzadigd zien we de bevende apostel, gehoond zelfs door hen aan wie hij de middelen van zegen had gegeven, een werk doen dat meer heerlijkheid aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft gebracht en meer goed aan mensen, dan alle inspanningen van de macht en adel van alle tijd!


22 daar immers Joden tekenen verzoeken en Grieken wijsheid zoeken. Toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en Farizeen, zeggend: Meester! wij willen van U wel een teken zien. (SV)[Matt. 12:38 ] - En sommigen van de Epikureische en Stoische wijsgeren streden met hem; en sommigen zeiden: Wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden: Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden; omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. ... 32 Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede; en sommigen zeiden: Wij zullen u wederom hiervan horen. (SV)[Hand. 17:18,32]
23 Wij echter proclameren ChristusGezalfde, gekruisigd zijnde; voor Joden een valstrik en voor natiën domheid, Waarom? Omdat het niet uit geloof was, maar als uit werken; zij struikelen* over de steen van het struikelen, (SW)[Rom. 9:32] - Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. (SV)[1Kor. 2:14]
24 maar voor hen die geroepenen zijn, zowel voor Joden als voor Grieken, is ChristusGezalfde macht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en wijsheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. (SV)[Kol. 2:3]
25 want het domme van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is wijzer dan wijsheid van de mensen en het zwakke van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is sterker dan van de mensen. Want hoewel Hij gekruist is door zwakheid, zo leeft Hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in Hem, maar zullen met Hem leven door de kracht Gods in u. (SV)[2Kor. 13:4]
26 Want jullie bekijken de roeping van jullie, broeders, dat er niet vele wijzen overeenkomstig het vlees zijn, niet vele machtigen en niet vele edelen,
27 maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kiest* de domme dingen van de wereld uit, opdat Hij de wijzen te schande zal maken, en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kiest* de zwakke dingen van de wereld uit opdat Hij de sterke dingen te schande zal maken.
28 En °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kiest* de onedelijke dingen van de wereld en geminacht zijnde dingen en de dingen die niets zijn, opdat Hij de wel iets zijnde dingen buiten werking zou stellen,
29 zodat niet alle vlees zich zou beroemen in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Waar dan is het roemen? Het is uitgesloten*! Door welke wet? Van werken? Nee! Maar door de wet van het geloof. (SW)[Rom. 3:27]
30 Maar jullie zijn vanuit Hem, in ChristusGezalfde JezusJAH redt, Die voor ons wijsheid vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker was geworden*, bovendien rechtvaardigheid en heiliging en verlossing, Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en IsraŽl zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID. (SV)[Jer. 23:5,6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Moge het zo zijn dat we ophouden uit te zien naar iets in onszelf! Laten we niet roemen in onze wijsheid, of onze heiligheid, maar deze alleen vinden in ChristusGezalfde. Laten we dan in tevredenheid roemen in dat wat we hebben in Hem.


31 opdat het zij zoals het is geschreven: "Die roemt, laat hem roemen in de Heer!" Maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij verstaat, en Mij kent, dat Ik de HEERE ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb Ik lust, spreekt de HEERE. (SV)[Jer. 9:24]
Terug naar de index.
Naar 1Korinte 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.