De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
1 Korinte
Hoofdstuk 16

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Nu aangaande de inzameling voor de heiligen. Net zoals ik het voorschrijf* aan de ekklesias van °Galatiëeen streek in het noorden van Klein AziŽ, doen* jullie ook zo. En de discipelen besloten, dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou tot ondersteuning van de broeders, die in Judea woonden; (SV)[Hand. 11:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Toen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de erkenning kreeg van Jakobhielenlichterus, Cefas en JohannesJAH is genadig, vroegen zij hem aan de armen onder de Besnijdenis te denken (Gal. 2:10). Op dat moment namen de naties deel aan IsraŽlstrijder van Gods geestelijke zaken (Rom. 15:27). Het was pas later dat zij gezamenlijke lotdeelgenieters werden (Efe. 3:6). Dus brachten ze bij hun terugkomst zoveel geld mee als ze konden door een inzameling te houden. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine leverde dit geld af aan de heiligen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter toen hij werd gearresteerd (Hand. 21:18-22:21). Nu hebben we deel aan onze eigen geestelijke zaken, want we hebben alle geestelijke zegeningen te midden van de ophemelsen, waar IsraŽlstrijder van God niets heeft.


2 Laat op een van de sabbatten ieder van jullie iets naast zichzelf plaatsen, opdat, iets opsparend, hij ook maar voorspoedig gemaakt zal worden, zodat wanneer ik ook maar zal komen er dŠn geen inzamelingen gehouden zullen worden. En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht. (SV)[Hand. 20:7]
3 Maar wanneer ook maar ik zal aankomen, in het geval dat jullie enkelen zouden toetsen door brieven, dezen zal ik zenden om de genade van jullie weg te brengen tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter.
4 Maar in het geval dat het ook voor mij waardvol zal zijn om te gaan, zullen zij samen met mij gaan.
5 En ik zal naar jullie toe komen wanneer ik ook maar doorheen Macedoniëstreek in het noorden van Griekenland zal komen, want ik kom doorheen Macedoniëstreek in het noorden van Griekenland.
6 Maar als het ten deel valt zal ik bij jullie blijven of zal ik ook overwinteren, opdat jullie mij zouden voortzenden waar in het geval ik zal gaan. Doe uw best, zodra ik Artemas of Tychikus tot u zend, tot mij te komen te Nikopolis, want ik heb besloten daar de winter door te brengen. (SV)[Titus 3:12]
7 Want ik wil jullie op dit moment niet op doorreis waarnemen, want ik hoop enige tijd bij jullie te verblijven*, in het geval dat de Heer het zou toestaan. maar hij nam afscheid en zeide: Zo God wil, kom ik bij u terug. En hij vertrok over zee van Efeze. (SV)[Hand. 18:21]
8 Ik zal echter tot de VijftigstePinksteren in Efezetoegestaan verblijven, En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. ... 10 En dit ging twee jaar lang zo voort, zodat allen, die in Asia woonden, het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken. (SV)[Hand. 19:1,10] - Zeven weken zult gij tellen: van dat de sikkel voor het eerst in het staande koren geslagen wordt, zult gij zeven weken beginnen te tellen. 10 Dan zult gij het feest der weken vieren ter ere van de Here, uw God, naar de mate van de gaven, die gij vrijwillig geven zult, naar dat de Here, uw God, u gezegend heeft; 11 gij zult u verheugen voor het aangezicht van de Here, uw God, gij met uw zoon en uw dochter, uw dienstknecht en uw dienstmaagd, met de Leviet, die binnen uw poorten woont, en met de vreemdeling, de wees en de weduwe, die in uw midden zijn, op de plaats die de Here, uw God, verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen. (SV)[Deut. 16:9-11] - 8 En Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op, om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods. 9 Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. 10 En dit ging twee jaar lang zo voort, zodat allen, die in Asia woonden, het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken. (SV)[Hand. 19:8-10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí uitstel om naar Korinteverzadigd te gaan wordt in de tweede brief uitgelegd. Hij wilde hen tijd geven voor bekering. Trouwens, hij hield met succes bijeenkomsten, want zelfs zijn vijanden erkenden dat "niet alleen in Efezetoegestaan, maar vrijwel de gehele provincie Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet, door het overtuigen van deze Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een aanmerkelijke menigte zich op afstand houdt" (Hand. 19:26;SW)


9 want voor mij heeft zich een grote en effectieve deur geopend en velen streven tegen.
10 Maar in het geval dat Timoteüsvereerder van God zal komen, kijkm uit, opdat hij onbevreesd naar jullie toe zal worden, want hij werkt het werk van de Heer, zoals ook ik. Want ik heb niemand die zo eens geestes met u is, om uw belangen getrouw te behartigen; (SV)[Filip. 2:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

TimotheŁsgodsvereerder was naar MacedoniŽprovincie in noord Griekenland gezonden (Hand. 19:22). Hij was jong voor zoín opdracht (1Tim. 4:12) en kon niet het respect afdwingen dat ouderdom brengt.


11 Niemand dan zou hem minachten, maar zend*m hem voort in vrede, opdat hij naar mij toe zal komen. Want ik wacht op hem met de broeders. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. (SV)[1Tim. 4:12]
12 Nu aangaande Apollosbehorend bij Apollo, de broeder. Ik roep* hem veel op, opdat hij naar jullie toe zal komen met de broeders, maar het was geheel en al niet zijn wil dat hij nu zal komen. Maar hij zal komen wanneer hij ook maar een goede gelegenheid zou hebben. En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrie, een geleerd man, doorkneed in de Schriften, kwam te Efeze. (SV)[Hand. 18:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Het is duidelijk dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine niet jaloers was op Apollosbehorend bij Apollo, hoewel enkelen in Korinteverzadigd hem tot hoofd van hun groep hadden gemaakt. Apollosbehorend bij Apollo was ook niet geneigd voordeel te halen door hun schismas. Hij was een geleerd man (eerder dat dan welsprekend), die door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí vrienden Priscillaeerbiedwaardig en Aquilaarend was onderwezen, en naar Korinteverzadigd was gegaan nadat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine daar weg was gegaan. Hij was in het bijzonder succesvol in het weerspreken van de Joden, hen in het openbaar aantonend, door de Schrift, dat JezusJAH redt de ChristusGezalfde is (Hand. 18:24).


13 Waakm! Stam vast in het geloof! Gedraagm je als mannen! Wordm krachtig gemaakt! Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt (SV)[Psalm 31:24]
14 Laat alles bij jullie in liefde gebeuren.
15 En ik roep jullie op, broeders - jullie hebben het woonhuis van Stefanaskrans en van Fortunatusfortuinlijk - voorspoedig waargenomen, dat het de eerste vrucht van de oogst van °Achajenarigheid is en zij verordenen* zichzelf tot bediening aan de heiligen - Ook nog doop* ik het huisgezin van Stephanus. Verder heb ik niet waargenomen dat ik iemand anders doop* (SW)[1Kor. 1:16] - en de ekklesia bij hen thuis. Groet* Epanetus, mijn įgeliefde, die de eersteling uit Asia is voor Christus. (SW)[Rom. 16:5]
16 opdat ook jullie onderschikt zullen worden aan de zulken en aan elk die meewerkt en zwoegt.
17 En ik verheug mij op de aanwezigheid van Stefanaskrans en van Fortunatusfortuinlijk, voorspoedig en van Achaïkusuit Achaje, dat dezen het tekort van jullie aanvullen*, Maar God, die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus, (SV)[2Kor. 7:6] - Want om het werk van Christus is hij de dood nabijgekomen en hij heeft zijn leven gewaagd om aan te vullen wat nog aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. (SV)[Filip. 2:30]
18 want zij geven* mijn °geest en die van jullie rust. Erkenm dan de zulken! Ontvangt hem dan in de Here met alle blijdschap en houdt mannen zoals hij in ere. (SV)[Filip. 2:29]
19 Jullie groeten de ekklesias van °Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet. Groeten jullie in de Heer veel Aquilaarend en Priscaverkleinwoord voor Priscilla - eerbiedwaardig, samen met de overeenkomende ekklesia van hun huis. En hij vond daar een Jood, genaamd Aquila, van geboorte uit Pontus, die juist uit Italie gekomen was met Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had, dat alle Joden Rome zouden verlaten; en hij kwam bij hen.... 18 En nadat Paulus daar nog verscheidene dagen was gebleven, nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrie, vergezeld door Priscilla en Aquila, nadat hij te Kenchreeen zijn hoofdhaar had laten afknippen, want hij stond onder een gelofte. ... 26 En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit. (SV)[Hand. 18:2,18,26] - en de ekklesia bij hen thuis. Groet* Epanetus, mijn įgeliefde, die de eersteling uit Asia is voor Christus. (SW)[Rom. 16:5] - Groet* elkaar met een heilige kus. U groeten al de uitgeroepenen van de Christus (SW)[Rom. 16:16]
20 Jullie groeten al de broeders. Groet*m elkaar met een heilige kus.
21 De groet is met mijn °hand, van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Ziet, met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf! (SV)[Gal. 6:11]
22 Indien iemand niet veel van de Heer JezusJAH redt Christus Gezalfde houdt, laat hem banvloek zijn!*1) Maranatha! Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! 9 Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt! (SV)[Gal. 1:8,9] [Commentaar]
Commentaar

22

Op een bepaalde wijze staan de woorden MARAN ATHA alleen in het goddelijk woordenboek. Geleerden denken dat ze "Syrisch" zijn en iets te maken hebben met de komst van de Heer, maar voor zover ik me bewust ben is men er niet zeker van hoe ze uitgedrukt moeten worden. Maar hoe konden de KorintiŽrs, of wie dan ook, ze begrijpen? Er zijn Aramese uitdrukkingen, zoals Abba, maar in deze gevallen volgt het Griekse vertaalwoord, zoals Abba, Vader. Paulus kon niet verwachten dat de KorintiŽrs Aramees konden verstaan, maar als hij slechts herhaalde wat hij al eerder had gezegd, was er geen uitleg nodig. Indien dit "de Heer komt" zou betekenen, dan zou het uitgelegd worden, zoals in andere gevallen.

Het is een feit dat er een Hebreeuws woord is, "mare" (Mal. 3:9), dat VLOEK betekent. Er is een een Hebreeuws voornaamwoord "athe", Jij. Een gebruikelijke manier om een zelfstandignaamwoord te maken is er een n aan toe te voegen. Zo wordt "maran atha" vrijwel Hebreeuws en betekent "een vloek ben jij". Klinkers variŽren gemakkelijk, in het bijzonder bij het overzetten van de ene taal in de andere. En Aramees verschilde van het oude Hebreeuws. Daarom hebben we hier de Aramese tegenhanger van "anathema". Daarom is er geen uitleg, en die was ook niet nodig. De FarizeeŽn zeiden dat de menigte die de wet niet kende, vervloekt was (Joh. 7:49). Paulus zegt dat wie onze Heer niet liefheeft, vervloekt is.

A.E. Knoch - U.R. Magazine, Jaargang 29, pag. 283 - 284


23 De genade van de Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde zij met jullie. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Mar anatha wordt gewoonlijk geÔnterpreteerd als "de (of onze) Heer komt", in overeenstemming met de Aramhoogese versie. Maar het schijnt ver gezocht hier een buitenlandse uitdrukking te vinden, of die nu Chaldees of Aramhoogees is, wanneer het Hebreeuws een eenvoudiger en meer aanvaardbare oplossing levert. Het Hebreeuws van Maleachi 3:9, "Met een vloek zijn jullie vervloekt", was mogelijk de gebruikelijke uitdrukking waarin de anathema of doem werd uitgesproken. De verandering van m in n komt vaak voor wanneer Hebreeuws wordt omgezet in Grieks. De Aramhoogese versie kan eenvoudig het Hebreeuws invoegen zonder te vertalen, in welk geval het geen Aramhoogese betekenis zou moeten krijgen. Het Hebreeuwse ghahram en het Griekse anathema worden in de Septuagint en de Hebreeuwse Schrift onderling uitgewisseld. Beide betekenen toewijden aan vernietiging (Lev. 27:21-29; Joz. 7:1-15; 1Sam. 15:1-20). In deze passages wordt het weergegeven met vernietigen, toewijden, vervloeken, enz. Dezelfde vorm of uitdrukking, een herhaling in een bekende tongval, is te vinden in de zinsnede "Abba, Vader" (Mar. 14:36; Rom,. 8:15; Gal. 4:6). Bovendien wordt de komst van de Heer ons nooit voor ogen gesteld als daad van oordeel, maar het hoogtepunt van genade. Die gezegende verwachting kon nooit gebruikt worden als een verwensing. Ze brengt genade, niet oordeel.

Ondanks al hun falen en hun vele tekortkomingen, smeekt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine om de genade van ChristusGezalfde en verzekert hij hen van zijn eigen liefde, die hij in ruime mate over hen uitgoot, zoals we zien in de volgende brief. Hij was het levende voorbeeld van de liefde die niet verslapt.


24 Mijn °liefde zij met allen van jullie in ChristusGezalfde JezusJAH redt. Amen.

Noot 1 - anathema - banvloek. Meestal vertaald met "vervloekt," maar eigenlijk staat er "laat hem de vruchten plukken van zijn werken." Het is de tegenhanger van zegen.


Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.