De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
1 Korinte
Hoofdstuk 4

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Laat een mens ons zo rekenen, als assistenten van ChristusGezalfde en beheerders van geheimen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Zonder twijfel waren zij die niet van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ groep waren geneigd om misleidend te zijn en vragen te stellen bij zijn motieven of methoden. Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zal dit niet toestaan. Hij ontving zijn opdracht niet van hen en weigert hun recht te erkennen hem te onderzoeken. En wat als zij het wel deden? Hun standaarden waren niet die van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en hun oppervlakkige kennis was geen basis voor een besluit. Dit is de mensendag. De stroom van zaken van de wereld is tegengesteld aan die van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en iedere aanklacht tegen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers dienaren nu zal heel veel herziening nodig hebben, zeker wanneer men bevrijd is van het vooroordeel en de verderfelijke invloed van de mensendag.


2 Hier wordt het overigens gezocht in de beheerders: opdat iemand betrouwbaar gevonden zal worden. 42 En de Heer zei: "Wie dus is de betrouwbare en °verstandige beheerder, die de heer zal aanstellen over zijn °behandeling van het geven van de toegemeten hoeveelheid graan in de periode? (SW)[Luc. 12:42]
3 Nu is het voor mij het minste dat ik door jullie beoordeeld zal worden of door de menselijke dag. Maar ik beoordeel mijzelf ook niet.
4 Want van niets ben ik mij bij mijzelf bewust, maar niet in dit ben ik gerechtvaardigd. Maar Die mij beoordeelt is de Heer. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Het bezit van een goed geweten is geen rechtvaardiging. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wist dat hij een goed geweten had, zelfs toen hij een bittere tegenstander van ChristusGezalfde was.


5 Daarom: oordeelt niets vóór de periode, totdat ook maar de Heer zal komen, Die ook de verborgen dingen van de duisternis aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken; en dan zal een ieder vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de lof krijgen. Maar wie plant en wie besproeit zijn gelijk, en een ieder zal zijn eigen loon krijgen, naar zijn eigen werk. 13 ieders °werk zal duidelijk worden, want de dag zal het duidelijk maken, omdat het onthuld wordt met vuur, en wat voor soort ieders °werk is, het vuur zal het testen. (SW)[1Kor. 3:8,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Wanneer de tijd van het onderzoeken van de dienst van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers beheerders komt, zal dat gebaseerd zijn op waarheid. Niet alleen de uiterlijke daad, maar het innerlijk motief zal aan het licht gebracht worden. Velen die weinig schijnen te bereiken, hadden zich in hun hart veel voorgenomen, en zullen beloond worden in overeenstemming met hun voornemen, en niet zozeer naar hun falen het te vervullen.


6 Deze dingen nu, broeders, geef* ik een ander aanzien in mijzelf en Apollosbehorend bij Apollo, vanwege jullie, opdat in ons jullie zullen leren niet gezind te zijn boven wat is geschreven, opdat niemand van jullie opgeblazen zal worden, de één boven de ander en tegen de ander. Want ik zeg door de genade, de mij geschonkene: aan een ieder °onder jullie zijnde, niet hoger te streven dan past, maar streef naar zelfbeheersing, iedereen, zoals °God toebedeelt naar de maat van het geloof. 6 Nu hebbend genadegeschenken naar de ons gegeven genade, naar gelang van ons geloof, of dat nu profetie is, (SW)[Rom. 12:3,6]
7 Want wie onderscheidt jou? En wat heb jij dat je niet in ontvangst nam? En indien jij ook in ontvangst nam, waarom beroem jij je alsof niet in ontvangst nemend?
8 Jullie, reeds oververzadigd zijnde, zijn* reeds rijk, jullie zijn* koning los van ons. En och, dat jullie zeker koning zijn*, opdat ook wij samen met jullie koning zouden zijn! 17 Want jij zegt: 'Ik ben rijk' en 'Ik ben rijk geworden' en 'Ik heb aan niets behoefte' en jij hebt niet waargenomen dat jij de diep ongelukkige en de erbarmelijke en arme en blinde en naakte bent. (SW)[Openb. 3:17] - 21 Die overwint, hem zal Ik geven met Mij te gaan zitten op Mijn °troon zoals ook Ik overwin en met Mijn °Vader ga zitten op Zijn °troon. (SW)[Openb. 3:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Het scherpe contrast tussen de vleselijke Korintiërs en de trouwe apostel verliest niets van zijn kracht indien we hen vergelijken met de kerk van vandaag. We hoeven niet buiten het protestantisme te gaan om kerken te vinden die voldaan en rijk zijn, en toegewijd streven naar invloed in de wereld door politieke middelen. Elke aanklacht tegen de Korintiërs in deze passage is vandaag tienvoudig meer toepasbaar. Deze organisaties, die niet sterk en heerlijk zijn, doen iedere inspanning om dat wel te worden. Wij zijn ver afgedreven van onze ware plaats in de wereld. De wereld, die onze Heer haatte en Hem naar de vervloekte dood bracht, die ook Zijn apostel achtervolgde totdat hij klaar was om geofferd te worden, is niet veranderd. Ze vervolgt nog steeds hen die goddelijk willen leven.


9 Want ik meen dat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ons, de laatste afgevaardigden, aantoont* als vlakbij de dood, zodat wij een theater waren geworden* voor de wereld én voor boodschappers én voor mensen. 33 dit inderdaad in smaadwoorden en bovendien in verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt wordend, maar hierin deelgenoten geworden zijnde van degenen die zo verkerend geworden zijn. (SW)[Hebr. 10:33]
10 Wij zijn dom vanwege ChristusGezalfde, maar jullie zijn verstandig in ChristusGezalfde. Wij zijn zwak, maar jullie zijn sterk, jullie zijn glorieus, maar wij zijn ongeëerd. Laat niemand zichzelf misleiden. Indien iemand onder jullie veronderstelt wijs te zijn in deze °aion, laat deze dwaas worden, opdat hij wijs moge worden, (SW)[1Kor. 3:18]
11 En tot op het uur van dit moment hebben wij honger en hebben wij dorst en zijn wij naakt en worden wij met vuisten geslagen en zijn wij zonder vaste standplaats. 23 Zijn zij bedienden van Christus? Ik spreek krankzinnig zijnde. Ik ben boven hen in moeiten, des te bovenmatiger in cellen, des te bovenmatiger in slagen, buitensporig in doodsgevaren, vele malen. 24 Van Joden nam ik vijf maal de veertig min één slagen in ontvangst, 25 drie maal werd ik met de roede geslagen, één maal werd ik gestenigd, drie maal leed ik schipbreuk, een nacht en een dag heb ik in het moeras doorgebracht, 26 bij het over de weg gaan vele malen in gevaren van rivieren, in gevaren van rovers, in gevaren vanuit mijn ras, in gevaren vanuit natiën, in gevaren in een stad, in gevaren in een eenzame streek, in gevaren op zee, in gevaren onder pseudo-broeders, 27 in moeite en in inspanning, in slapeloze nachten, vele malen in honger en in dorst, in vasten, vele malen in kou en in naaktheid, (SW)[2Kor. 11:23-27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Wat is er een tegenstelling tussen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en de waardigheidsbekleders van de kerk van vandaag! Hoewel beladen met de zorg voor alle kerken onder de naties, ontbreekt bij hem ieder teken van zo’n verhoogde positie. Zo af en toe feitelijk tekorten hebben en zwoegend voor zijn bestaan in andere tijden, zonder voldoende kleding voor zijn bescherming, allerlei onwaardige behandelingen ondergaand, met geen vaste woon- of verblijfplaats, presenteert de apostel een verachtelijk beeld. Niets kan minder zijn dan zijn eigen samenvatting: "Wij zijn geworden als de zondebokken van de wereld, aller uitschot, tot op heden…"


12 En wij zwoegen, werkend met de eigen handen. Uitgescholden wordend zegenen wij. Vervolgd wordend verdragen wij. 3 En vanwege van hetzelfde handwerk zijnde, bleef hij bij hen en werkte hij, want zij waren tentenmakers in het handwerk. (SW)[Hand. 18:3] - 28 Zij spreken een vloek uit, maar U zal zegenen. Zij staan op, maar zij zullen beschaamd staan. En Uw dienaar zal zich verheugen. (SW)[Psalm 109:28]
13 Gelasterd wordend roepen wij op. Wij waren geworden* als vuilnis van de wereld, uitschot van allen, tot op dit moment. 45 Als uitvaagsel en verwerping plaatste U ons te midden van de volken. (SW)[Klaag. 3:45]
14 Ik schrijf deze dingen niet om jullie verlegen te maken, maar als mijn geliefde kinderen attenderend.
15 Want in het geval dat jullie tienduizenden kindergeleiders zullen hebben in ChristusGezalfde, toch hebben jullie niet vele vaders, want ik verwekte* jullie in ChristusGezalfde JezusJAH redt door het evangeliegoede bericht. 19 kindertjes van mij, van wie ik weer barensweeën heb, totdat Christus in jullie gevormd zal worden. (SW)[Gal. 4:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Het was gewoonte onder de hogere klassen om een slaaf in dienst te hebben voor het begeleiden van de jongens naar en van school, en sommige families hadden geleerde Griekse slaven als onderwijzers. Het lijkt er op dat de apostel deze term gebruikt om hen te kenmerken die hem gevolgd hadden bij het leiden van de Korintiërs. Zij konden niet de plaats innemen van de ene die hen als eerste de kennis over ChristusGezalfde had gebracht.


16 Ik roep jullie dan op: Wordt mijn nabootsers! 17 Word samen mijn nabootsers, broeders, en let op degenen die zo wandelen zoals jullie ons tot model hebben (SW)[Filip. 3:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

We hoeven niet te struikelen wanneer Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zichzelf naar voren brengt als voorbeeld, en niet het voorbeeld van ChristusGezalfde. Sinds de hemelvaart van de Heer en de roeping van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine is er een radicale verandering geweest in de aard van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers handelen met de naties. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ roepingsvoorbeeld en zijn latere gedrag is het voorbeeld voor ons om te volgen in deze dag van genade. De Besnijdenis volgt in de voetstappen van onze Heer. Indien we het voorbeeld zouden volgen dat door onze Heer aan Zijn discipelen werd gegeven, dan zouden we het evangeliegoede bericht verkondigen aan niemand anders dan Joden (Hand. 11:19).


17 Vanwege dit zend* ik Timoteüsgodsvereerder tot jullie, die mijn geliefd kind is en trouw in de Heer, die jullie zal doen terugdenken aan mijn °wegen, die in ChristusGezalfde JezusJAH redt zijn, zoals ik die overal in elke ekklesia onderwijs. 22 Nu twee van die hem bedienden afvaardigend tot in Macedonië, Timoteüs en Erastus, hield hij zichzelf een tijd op in Asia. (SW)[Hand. 19:22]
18 Sommigen werden opgeblazen alsof ik niet tot jullie kom.
19 Maar ik zal vlug naar jullie toe komen, in het geval dat de Heer zal willen. En ik zal niet het woord weten van die opgeblazen zijn, maar de macht. 21 maar afscheid nemend en zeggend: "Ik zal weer terugkomen naar jullie, °God willend," voer hij weg vanaf °Efeze. (SW)[Hand. 18:21]
20 Want het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is niet in woord, maar in macht. 4 en mijn °woord en mijn °proclamatie kwamen niet in overredende woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van macht, (SW)[1Kor. 2:4]
21 Wat willen jullie? Dat ik naar jullie toe zal komen met een roede, of in liefde, bovendien in een geest van zachtmoedigheid? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Het duurde even voordat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine naar Korinteverzadigd kwam. Deze brief werd mogelijk geschreven in Efezetoegestaan, toen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine naar Macedoniëprovincie in noord Griekenland ging. Terwijl hij daar was schreef hij de tweede brief aan de Korintiërs, waarin hij de staf terzijde legt en die geest van liefde en zachtmoedigheid laat zien die hij verlangde aan hen te laten zien.

Terug naar de index.
Naar 1 Korinte 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.