De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
1 Korinte
Hoofdstuk 4

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Laat een mens ons zo rekenen, als assistenten van ChristusGezalfde en beheerders van geheimen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Zonder twijfel waren zij die niet van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ groep waren geneigd om misleidend te zijn en vragen te stellen bij zijn motieven of methoden. Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zal dit niet toestaan. Hij ontving zijn opdracht niet van hen en weigert hun recht te erkennen hem te onderzoeken. En wat als zij het wel deden? Hun standaarden waren niet die van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en hun oppervlakkige kennis was geen basis voor een besluit. Dit is de mensendag. De stroom van zaken van de wereld is tegengesteld aan die van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en iedere aanklacht tegen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers dienaren nu zal heel veel herziening nodig hebben, zeker wanneer men bevrijd is van het vooroordeel en de verderfelijke invloed van de mensendag.


2 Hier wordt het overigens gezocht in de beheerders: opdat iemand betrouwbaar gevonden zal worden. En de Heere zeide: Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger, dien de heer over zijn dienstboden zal zetten, om hun ter rechter tijd het bescheiden deel spijze te geven? (SV)[Luc. 12:42]
3 Nu is het voor mij het minste dat ik door jullie beoordeeld zal worden of door de menselijke dag. Maar ik beoordeel mijzelf ook niet.
4 Want van niets ben ik mij bij mijzelf bewust, maar niet in dit werd ik gerechtvaardigd. Maar die mij beoordeelt is °Heer. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Het bezit van een goed geweten is geen rechtvaardiging. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wist dat hij een goed geweten had, zelfs toen hij een bittere tegenstander van ChristusGezalfde was.


5 Daarom: oordeelm niets vóór de periode, totdat ook maar de Heer zal komen, Die ook de verborgen dingen van de duisternis aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken; en dan zal een ieder vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de lof krijgen. Maar wie plant en wie besproeit zijn gelijk, en een ieder zal zijn eigen loon krijgen, naar zijn eigen werk. 13 ieders °werk zal duidelijk worden, want de dag zal het duidelijk maken, omdat het onthuld wordt met vuur, en wat voor soort ieders °werk is, het vuur zal het testen. (SW)[1Kor. 3:8,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Wanneer de tijd van het onderzoeken van de dienst van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers beheerders komt, zal dat gebaseerd zijn op waarheid. Niet alleen de uiterlijke daad, maar het innerlijk motief zal aan het licht gebracht worden. Velen die weinig schijnen te bereiken, hadden zich in hun hart veel voorgenomen, en zullen beloond worden in overeenstemming met hun voornemen, en niet zozeer naar hun falen het te vervullen.


6 Deze dingen nu, broeders, geef* ik een ander aanzien in mijzelf en Apollosbehorend bij Apollo, vanwege jullie, opdat in ons jullie zullen leren niet gezind te zijn boven wat is geschreven, opdat niemand van jullie opgeblazen zal worden, de één boven de ander en tegen de ander. Want ik zeg door de genade, de mij geschonkene*: aan een ieder °onder jullie zijnde, niet hoger te streven dan past, maar streef naar zelfbeheersing, iedereen, zoals °God toebedeelt naar de maat van het geloof. 6 Nu hebbend genadegeschenken naar de ons gegeven genade, naar gelang van ons geloof, of dat nu profetie is, (SW)[Rom. 12:3,6]
7 Want wie onderscheidt jou? En wat heb jij dat je niet in ontvangst nam? En indien jij ook in ontvangst nam, waarom beroem jij je alsof niet in ontvangst nemend?
8 Jullie, reeds oververzadigd zijnde, zijn* reeds rijk, jullie zijn koning los van ons. En och, dat jullie zeker koning zijn*, opdat ook wij samen met jullie koning zouden zijn! Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. (SV)[Openb. 3:17] - Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. (SV)[Open. 3:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Het scherpe contrast tussen de vleselijke Korintiërs en de trouwe apostel verliest niets van zijn kracht indien we hen vergelijken met de kerk van vandaag. We hoeven niet buiten het protestantisme te gaan om kerken te vinden die voldaan en rijk zijn, en toegewijd streven naar invloed in de wereld door politieke middelen. Elke aanklacht tegen de Korintiërs in deze passage is vandaag tienvoudig meer toepasbaar. Deze organisaties, die niet sterk en heerlijk zijn, doen iedere inspanning om dat wel te worden. Wij zijn ver afgedreven van onze ware plaats in de wereld. De wereld, die onze Heer haatte en Hem naar de vervloekte dood bracht, die ook Zijn apostel achtervolgde totdat hij klaar was om geofferd te worden, is niet veranderd. Ze vervolgt nog steeds hen die goddelijk willen leven.


9 Want ik meen dat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ons, de afgevaardigden, als laatsten aantoont*, als vlakbij de dood, zodat wij een theater waren geworden* voor de wereld én voor boodschappers én voor mensen. Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt; en ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen, die alzo behandeld werden. (SV)[Hebr. 10:33]
10 Wij zijn dom vanwege ChristusGezalfde, maar jullie zijn verstandig in ChristusGezalfde. Wij zijn zwak, maar jullie zijn sterk, jullie zijn glorieus, maar wij zijn ongeëerd. Laat niemand zichzelf misleiden. Indien iemand onder jullie veronderstelt wijs te zijn in deze °aion, laat deze dwaas worden*, opdat hij wijs moge worden*, (SW)[1Kor. 3:18]
11 En tot op het uur van dit moment hebben wij honger en hebben wij dorst en zijn wij naakt en worden wij met vuisten geslagen en zijn wij zonder vaste standplaats. Zijn zij dienaars van Christus? (ik spreek onwijs zijnde) ik ben boven hen; in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doods gevaar menigmaal. 24 Van de Joden heb ik veertig slagen min een, vijfmaal ontvangen. 25 Driemaal ben ik met roeden gegeseld geweest, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een gansen nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. 26 In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders; 27 In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. (SV)[2Kor. 11:23-27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Wat is er een tegenstelling tussen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en de waardigheidsbekleders van de kerk van vandaag! Hoewel beladen met de zorg voor alle kerken onder de naties, ontbreekt bij hem ieder teken van zo’n verhoogde positie. Zo af en toe feitelijk tekorten hebben en zwoegend voor zijn bestaan in andere tijden, zonder voldoende kleding voor zijn bescherming, allerlei onwaardige behandelingen ondergaand, met geen vaste woon- of verblijfplaats, presenteert de apostel een verachtelijk beeld. Niets kan minder zijn dan zijn eigen samenvatting: "Wij zijn geworden als de zondebokken van de wereld, aller uitschot, tot op heden…"


12 En wij zwoegen, werkend met de eigen handen. Uitgescholden wordend zegenen wij. Vervolgd wordend verdragen wij. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen, en wrocht; want zij waren tentenmakers van handwerk. (SV)[Hand. 18:3] - Laat hen vloeken, maar zegen Gij; laat hen zich opmaken, maar dat zij beschaamd worden; doch dat zich Uw knecht verblijde. (SV)[Psalm 109:28]
13 Gelasterd wordend roepen wij op. Wij waren geworden* als vuilnis van de wereld, uitschot van allen, tot op dit moment. Gij hebt ons tot een uitvaagsel en wegwerpsel gesteld, in het midden der volken. (SV)[Klaag. 3:45]
14 Ik schrijf deze dingen niet om jullie verlegen te maken, maar als mijn geliefde kinderen attenderend.
15 Want in het geval dat jullie tienduizenden kindergeleiders zullen hebben in ChristusGezalfde, toch hebben jullie niet vele vaders, want ik verwekte* jullie in ChristusGezalfde JezusJAH redt door het evangeliegoede bericht. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge. (SV)[Gal. 4:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Het was gewoonte onder de hogere klassen om een slaaf in dienst te hebben voor het begeleiden van de jongens naar en van school, en sommige families hadden geleerde Griekse slaven als onderwijzers. Het lijkt er op dat de apostel deze term gebruikt om hen te kenmerken die hem gevolgd hadden bij het leiden van de Korintiërs. Zij konden niet de plaats innemen van de ene die hen als eerste de kennis over ChristusGezalfde had gebracht.


16 Ik roep jullie dan op: Wordm mijn nabootsers! Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. (SV)[Filip. 3:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

We hoeven niet te struikelen wanneer Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zichzelf naar voren brengt als voorbeeld, en niet het voorbeeld van ChristusGezalfde. Sinds de hemelvaart van de Heer en de roeping van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine is er een radicale verandering geweest in de aard van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers handelen met de naties. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ roepingsvoorbeeld en zijn latere gedrag is het voorbeeld voor ons om te volgen in deze dag van genade. De Besnijdenis volgt in de voetstappen van onze Heer. Indien we het voorbeeld zouden volgen dat door onze Heer aan Zijn discipelen werd gegeven, dan zouden we het evangeliegoede bericht verkondigen aan niemand anders dan Joden (Hand. 11:19).


17 Vanwege dit zend* ik jullie Timoteüsgodsvereerder, die mijn geliefd kind is en trouw in de Heer, die jullie zal doen terugdenken aan mijn °wegen, die in ChristusGezalfde JezusJAH redt, zoals ik die overal in elke ekklesia onderwijs. En als hij naar Macedonie gezonden had twee van degenen, die hem dienden, namelijk Timotheus en era'stus, bleef hij zelf een tijd lang in Azie. (SV)[Hand. 19:22]
18 Sommigen werden opgeblazen* alsof ik niet tot jullie kom.
19 Maar ik zal vlug naar jullie toe komen, in het geval dat de Heer zal willen. En ik zal niet het woord weten van die opgeblazen zijn, maar de macht. Maar hij nam afscheid van hen, zeggend: Ik moet ganselijk het toekomende feest te Jeruzalem houden; doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En hij voer weg van Efeze. (SV)[Hand. 18:21]
20 Want het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is niet in een woord, maar in macht. en mijn °woord en mijn °verkondiging kwam niet in overtuigende woorden van wijsheid, maar in betoon van geest en kracht, (SV)[1Kor. 2:4]
21 Wat willen jullie? Dat ik naar jullie toe zal komen met een roede, of in liefde, bovendien in een geest van zachtmoedigheid? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Het duurde even voordat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine naar Korinteverzadigd kwam. Deze brief werd mogelijk geschreven in Efezetoegestaan, toen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine naar Macedoniëprovincie in noord Griekenland ging. Terwijl hij daar was schreef hij de tweede brief aan de Korintiërs, waarin hij de staf terzijde legt en die geest van liefde en zachtmoedigheid laat zien die hij verlangde aan hen te laten zien.

Terug naar de index.
Naar 1 Korinte 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.