De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
1 Korinte
Hoofdstuk 6

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Durft iemand van jullie, zaak hebbend met de ander, geoordeeld te worden door de onrechtvaardigen en niet door de heiligen? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het is ongelukkig dat ons woord "rechter" gewoonlijk de betekenis aanneemt van veroordeling. De heiligen moeten de wereld niet veroordelen, maar die regeren tijdens de [komende] aionen. De heiligen in Israëlstrijder van God zullen het koninkrijk bezitten op aarde. Wij zullen de rest van het universum bedienen. Dit vernietigt totaal de ruwe ideeën over de "hemel" die men er gewoonlijk op nahoudt. We zullen niet niets te doen hebben, maar, als leden van ChristusGezalfde’ Lichaam, de engelen sturen en controleren, tot aan de uiterste grenzen van het rijk.

Indien er dan zo’n toekomst is voor de heiligen, hoe ongerijmd is het dan voor de onrechtvaardige om onze geschillen te regelen!

Het is een deplorabele toestand wanneer broeders in ChristusGezalfde tegen elkaar naar de wet gaan. Het laat zien dat de een of de ander onrechtvaardig is en zo niet een passend voorwerp is voor het gebied van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heerschappij. Wanneer het koninkrijk opgericht zal zijn, zal er geen ruimte zijn voor hen wiens gedrag tegengesteld is aan het strikte recht dat het belangrijkste kenmerk er van zal zijn. Indien een gelovige een zaak heeft tegen een andere gelovige, zou die nooit voor ongelovigen gebracht moeten worden. Indien zij de zaak niet onder elkaar kunnen regelen, zouden ze de een of andere wijze man moeten kiezen, een gelovige in wie er wederzijds vertrouwen is, en hun zaak aan hem voorleggen en zich houden aan zijn beslissing. Indien dit onpraktisch is, is het aan de gegriefde om zich te onderschikken aan de belediging of het verlies, om niet oneer te brengen over de naam van ChristusGezalfde. Alles wat we doen zou gedaan moeten worden met alleen het doel van het verheerlijken van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor ogen, ook al brengt het met zich mee dat we iemand beschermen die ons verkeerd heeft behandeld, omdat zijn reputatie niet anders kan doen dan de achting aantasten waarmee de heiligen door de ongelovigen in de wereld worden bezien. Wij zijn niet onder de wet, maar onder genade. Laten wij deze regel hanteren bij het omgaan met onze broeders.


2 Of hebben jullie niet waargenomen dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien door jullie de wereld wordt geoordeeld, zijn jullie de minste van rechtbanken onwaardig.
3 Hebben jullie niet waargenomen dat wij boodschappers1) zullen oordelen? En dan niet de zaken van het leven?
4 In het geval jullie dan inderdaad rechtbanken zullen hebben over de zaken van het leven, doen jullie dan dezen, die geminacht zijn in de ekklesia, gaan zitten?
5 Tot jullie verlegenheid zeg ik: Is er dan onder jullie geen enkele wijze aanwezig die onderscheid zal kunnen maken* te midden van zijn °broeders?
6 Maar een broeder wordt met een broeder geoordeeld. En dit voor niet-gelovigen!
7 Voor jullie is het dan reeds helemaal vermindering dat jullie oordelen onder julliezelf hebben. Waarom worden jullie niet veeleer onrecht gedaan, waarom worden jullie niet veeleer benadeeld?
8 Maar jullie doen zelf onrecht en benadelen, en dit onder broeders!
9 Of hebben jullie niet waargenomen dat onrechtvaardigen het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet als lotbezit zullen ontvangen? Dwaalt toch niet! Noch ontuchtige mannen, noch afgodendienaars, noch echtbrekers, noch verwijfden, noch homoseksuelen,
10 noch dieven, noch hebzuchtigen, noch dronkaards; niet schelders, niet roofzuchtigen zullen het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker als lotbezit ontvangen. 15 Buiten zijn de honden en de tovenaars en de ontuchtige mannen en de moordenaars en de afgodendienaars en elk die veel houdt van de leugen en ze doet. (SW)[Open. 22:15]
11 En deze dingen waren sommigen van jullie. Maar jullie worden schoongebaad*, maar jullie worden geheiligd*, maar jullie werden gerechtvaardigd in de naam van onze °Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde en in de geest van onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De stad Korinteverzadigd stond bekend om haar zedeloosheid en daarom, omdat het evangeliegoede bericht haar speciale beroep doet op zondaars, konden sommige van de Korintiërs terugzien op een verleden van twijfelachtige aard. Maar het evangeliegoede bericht dat zij ontvingen had hen gereinigd en geheiligd en vrijgesproken. In Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers ogen, in ieder geval, droegen zij niet langer deze karakters. En Zijn genade zou hen dringen zich in overeenstemming hiermee te gedragen.


12 Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal niet door iets onder autoriteit gebracht worden. 23 Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles bouwt op.(SW)[1Kor. 10:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Dit is een noodzakelijk gevolg van rechtvaardiging en de heerschappij van genade. Alles is toegestaan aan hem die door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn gerechtvaardigd. Niets kan ooit zijn positie voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in ChristusGezalfde aanraken. Maar deze kennis zal ons er niet toe brengen laks te zijn in ons gedrag, zoals sommigen menen te veronderstellen.


13 De spijzen zijn voor de buikholte en de buikholte voor de spijzen, maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal én dit én deze buiten werking stellen. Maar het lichaam is niet voor de ontucht, maar voor de Heer en de Heer voor het lichaam.
14 Maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wekt* én de Heer én zal ons uitwekken door Zijn °macht. 15 Dan worden wij ook leugenachtige getuigen van °God gevonden, omdat wij getuigenis geven tegen °God dat Hij de Christus wekt, Die Hij niet wekt, wanneer dus namelijk doden niet worden gewekt.(SW)[1Kor. 15:15]
15 Hebben jullie niet waargenomen dat jullie °lichamen leden van ChristusGezalfde zijn? Zou ik dan de leden van de ChristusGezalfde wegnemen* en er leden van een ontuchtige vrouw van maken? Moge het niet gebeuren! 24 Daarom verlaat een man zijn vader en zijn moeder en kleeft aan zijn vrouw, en zij zijn tot één vlees. (SW)[Gen. 2:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De verhoogde eer van het zijn van leden van ChristusGezalfde, is de meest krachtige aansporing om onze lichamen vrij te houden van de zware zonde die nog steeds de mensheid aantast, zoals ze dat deed in de dagen toen deze brief werd geschreven.


16 Of hebben jullie niet waargenomen dat wie zich hecht aan de ontuchtige vrouw, één lichaam met haar is? Want Hij zegt met nadruk: de twee zullen tot één vlees zijn.
17 Maar die zich hecht aan de Heer is één geest.
18 Vlucht de ontucht! Elke zondige daad, in het geval dat een mens die zou doen, is buiten het lichaam om, maar die ontucht pleegt zondigt in het eigen lichaam.
19 Of hebben jullie niet waargenomen dat jullie °lichaam een tempel is van de in jullie aanwezige heilige geest, die jullie hebben vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. En jullie zijn niet van jullie zelf, 16 En welke instemming heeft de tempel van God met afgoden? Want jullie zijn de tempel van de levende God, zoals °God zei: "Ik zal inwonen in hen en Ik zal temidden van hen wandelen en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn." (SW)[2Kor. 6:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Waar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verblijft is de tempel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en wordt geheiligd door Zijn aanwezigheid. Het waren niet de statige gebouwen of het heilige ritueel of zelfs de offers die het heiligdom heiligden, maar de aanwezigheid van de heerlijkheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in het heiligste van alles. De grond van de woestijn waar Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen JAHWEH ontmoette was heilig (Exo. 3:5). Zo is ons lichaam, wat ook de lichamelijke verschijning of toestand er van is, een tempel geworden door de goddelijke Geest die in ons woont. Het is niet langer het onze, maar het Zijne, en, net als de tabernakel in de wildernis en de tempel in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, zouden we niets dat bezoedelt moeten toestaan het gebied binnen te gaan. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verblijft niet in tempels die door handen zijn gemaakt, maar in de lichamen van Zijn heiligen. Heilig gedrag en liefdevolle daden zijn het ritueel.


20 want jullie worden gekocht* met een prijs. Verheerlijkt hoe dan ook °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in jullie °lichaam. 1 Ik smeek jullie dan, broeders, door de barmhartigheden van °God, dat jullie je °lichamen stellen tot een levend, heilig en welgevallig offer aan °God, jullie °logische eredienst (SW)[Rom. 12:1]

1) Boodschappers = engelen - Grieks: aggelos.


Terug naar de index.
Naar 1 Korinte 7
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.