De eerste brief van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine aan de Korintiërs
1 Korinte
Hoofdstuk 7

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Nu aangaande welke dingen jullie aan mij schrijven*. Het is ideaal voor een mens geen vrouw aan te raken. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

In dit hoofdstuk maakt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zorgvuldig onderscheid tussen zijn geestelijk oordeel en een bevel van de Heer. Hij geeft het ideale, maar past het aan om te passen bij de omstandigheden waaronder de KorintiŽrs leefden. Men zal opmerken dat gedrag dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een genoegen doet altijd overeenkomt met de goddelijke activiteiten. Wanneer Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker recht spreekt vereist Hij hetzelfde van Zijn heiligen. Wanneer Hij genadevol is, zoals in deze bedeling, doet het Hem genoegen wanneer wij met elkaar omgaan overeenkomstig de hogere dictaten van genade. Misschien kunnen we dit nog wat verder doortrekken. Het verloste IsraŽlstrijder van God is de bruid van het Lammetje. Zijn relatie met hen wordt uitgebeeld door de huwelijksband. De huidige ekklesia, echter, is Zijn lichaam, een veel nauwere en meer vitale eenheid. Daarom is het ideaal voor de huidige tijd te blijven zoals Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was. Het was zonder twijfel ideaal, in deze zin, dat Petrusrots een vrouw had. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí celibaat is ongetwijfeld in overeenstemming met de grote waarheden die hij kreeg opgedragen, die afzien van alle lichamelijke banden, die geestelijke voorwaarden zijn die onder de ophemelsen gerealiseerd moeten worden, waar het huwelijk geen plaats heeft. Misschien verklaren deze overwegingen de onbesliste toon en het tijdelijk karakter van dit hoofdstuk.


2 Maar, vanwege de ontuchtigheden, laat iedere man zijn eigen °vrouw hebben en laat iedere vrouw haar eigen man hebben.
3 Laat de man aan de vrouw het verschuldigde afgeven en evenzo ook de vrouw aan de man.
4 De vrouw heeft geen autoriteit van het eigen °lichaam, maar de man; en evenzo ook heeft de man geen autoriteit van het eigen °lichaam, maar de vrouw.
5 Doet elkaar niet tekort, anders dan vanuit harmonie, voor een periode, opdat jullie vrijaf zouden hebben voor het vasten en voor het gebed en jullie weer op hetzelfde zullen zijn, opdat de SatanTegenstander jullie niet zal beproeven vanwege jullie gebrek aan zelfbeheersing.
6 Maar dit zeg ik overeenkomstig een concessie, niet overeenkomstig een uitdrukkelijk bevel.
7 Want ik wil alle mensen te zijn* zoals ook mijzelf. Maar ieder heeft de eigen genadegave vanuit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die inderdaad zus, maar deze zo.
8 Maar ik zeg tot de ongehuwden en tot de weduwen dat het ideaal voor hen zou zijn in het geval dat zij zouden blijven zoals ook ik. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Het is duidelijk dat de voorgaande concessie slechts een algemene regel is, niet toepasbaar op hen die niet getrouwd zijn. Hun relaties moeten geregeld worden door wederzijds overleg, maar de ongehuwde moeten alleen te rade gaan bij hun eigen toestand.


9 Maar indien zij zich niet beheersen, laat hen trouwen! Want het is beter te trouwen* dan in vuurgloed te staan. 14 Ik besluit dan dat jongere vrouwen trouwen, kinderen voortbrengen, het huishouden besturen, geen enkel aangrijpingspunt gevend aan de tegenstrever terwille van een scheldwoord (SW)[1Tim. 5:14]
10 Maar aan die getrouwd zijn geef niet ik opdracht, maar de Heer, dat een vrouw niet vanaf haar man gescheiden* zal worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

De scheidingswet, in de Schrift, verschilt al naar gelang het karakter van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers handelen in elke bedeling. Vanwege de hardheid van hun harten gaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hen de voorzieningen in de wet. Dit is voor ons, vandaag, geen regel. Als beiden gelovig zijn is er in deze bedeling geen scheiding. De reden hiervoor is duidelijk., net als de reden voor scheiding in IsraŽlstrijder van God. IsraŽlstrijder van God was getrouwd met JAHWEH, maar Hij moest van haar scheiden om haar zonden. Maar wij zijn het lichaam van ChristusGezalfde en niemand kan gescheiden zijn van Zijn eigen lichaam! Onze eenheid met Hem is onbreekbaar. Dit zou zichtbaar moeten zijn in onze aardse relaties.


11 Maar in het geval dat zij ook gescheiden zal worden, laat haar ongehuwd blijven of laat haar met de man verzoend worden, en de man zal de vrouw niet laten gaan*. 32 Maar Ik zeg tot jullie dat elk die zijn įvrouw wegzendt, uitgezonderd in het geval van ontucht, maakt dat zij echtbreuk pleegt. En wie in het geval hij zou trouwen met de weggezondene, die pleegt overspel. (SW)[Matt. 5:32] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Als er al een scheiding is geweest, dan mag de vrouw niet opnieuw trouwen zo lang haar echtgenoot nog leeft.


12 Maar tot de overigen zeg ik, niet de Heer: Indien enige broeder een ongelovige vrouw heeft en zij keurt goed met hem te huizen, laat hem haar niet loslaten! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De regel voor als een van hen een ongelovige is wordt aangepast om bij te omstandigheden te passen. De gelovige moet niet voor een scheiding gaan, maar mocht de ongelovige een scheiding krijgen, dan is de gelovige helemaal vrij.


13 En een vrouw, die een ongelovige man heeft en deze keurt goed met haar te huizen, laat haar niet de man loslaten! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Hoewel het niet goed is voor een gelovige om met een ongelovige te trouwen, maakt genade voldoende ruimte hiervoor, zeker omdat velen geroepen worden terwijl men getrouwd is met een ongelovige. Net zoals alles wat het altaar aanraakte heilige werd (Exo. 29:37), zo wordt de ongelovige geheiligd door een verbintenis met een van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heiligen.


14 Want de ongelovige °man is geheiligd in de vrouw en de ongelovige °vrouw is geheiligd in de broeder, want anders zijn immers jullie kinderen onrein. Maar nu zijn zij heilig. Maar als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg. En indien de wortel heilig is, dan ook de takken (SW)[Rom. 11:16]
15 Maar indien de ongelovige scheidt, laat hem gescheiden worden! De broeder of de zuster is in deze niet tot slaaf gemaakt. Maar in vrede °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft ons geroepen. Daarom dan: wij zouden moeten najagen wat de vrede bevordert en de opbouwing van elkaar (SW)[Rom. 14:19]
16 Want vrouw, wat heb je waargenomen? Dat jij de man zal redden? Of man, wat heb je waargenomen? Dat jij de vrouw zal redden, 1 Evenzo de vrouwen, onderschikt wordend aan de eigen mannen, opdat, ook indien sommigen ongezeglijk zijn aan het woord, zij zonder een woord door het gedrag van de vrouwen gewonnen zullen worden (SW)[1Petr. 3:1]
17 indien niet de Heer ieder toedeelt*? Zoals °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een ieder heeft geroepen, laat hem zo wandelen. En zo schrijf ik het in alle °ekklesias voor. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Het is duidelijk dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de tijd vastlegt om elk van Zijn heiligen te roepen. Sommigen zijn op de ene plaats in het leven, en sommigen in een andere; sommigen hebben het ene beroep, anderen een ander. Er wordt hier een belangrijk principe neergelegd dat goed zou zijn voor de heiligen om gehoor aan te geven. Het is dit: het beroep en de toestand waarin we zijn wanneer Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ons roept geeft, in algemene zin, aan wat Hij wil dat we zijn. Er valt geen radicale ommezwaai te verwachten, behalve in het geval van hen die geroepen werden in nutteloosheid of met een beroep waar je vraagtekens bij kan stellen. Er zou, echter, een grote verandering in ons gedrag moeten zijn, want we moeten in onze roepingen bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker blijven. Dit is wat de slaaf omvormt naar de vrijgemaakte slaaf van de Heer, en maakt de vrijgemaakte slaaf tot slaaf van de Heer. Dit is het vitale principe dat het uiterlijk ritueel van besnijdenis vervangt. Het is niet van groot belang wat een man doet voor zijn levensonderhoud, als hij het op zoín manier doet dat het Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een genoegen doet en geen minachting brengt op Zijn Naam.


18 Werd iemand geroepen als besnedene, laat hem niet de huid eroverheen trekken. Is iemand geroepen met voorhuid, laat hem niet besneden worden!
19 De besnijdenis is niets en de voorhuid is niets, maar het bewaren van de voorschriften van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Want besnijdenis heeft zeker voordelen, indien jij de wet in praktijk zou brengen, maar indien jij een overtreder van de wet zou zijn, dan is jouw įbesnijdenis onbesnijdenis geworden. (SW)[Rom. 2:25]
20 Laat ieder in deze blijven in de roeping in welke hij werd geroepen.
21 Werd jij als slaaf geroepen, laat het je niet deren! Maar indien je ook vrij kunt worden, gebruik het veeleer.
22 Want de in de Heer geroepen slaaf is de vrijgelatene van de Heer. Evenzo is degene die als vrije werd geroepen slaaf van ChristusGezalfde. 6 niet overeenkomstig ogenslavernij, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus, de wil van įGod doende vanuit de ziel(SW)[Efe. 6:6]
23 Jullie worden gekocht* met een prijs. Wordt geen slaven van mensen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Slavernij is helemaal uit de mode geraakt, maar zij die gekocht zijn met het bloed van ChristusGezalfde zouden niet traag moeten zijn met erkennen dat, in hun geval, het nog steeds bestaat. Wij zijn niet van onszelf. Laten we hier blij mee zijn. Niet alleen zijn wij Zijn dienaren, maar we zijn Zijn slaven. Wij hebben geen recht op onze eigen wil en weg. Wij zijn slaven van de Heer, ChristusGezalfde, maar niet van enige mens, ook al is hij een apostel van ChristusGezalfde.


24 Laat ieder, broeders, in deze toestand in welke hij werd geroepen bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker blijven.
25 Maar aangaande de maagden heb ik geen uitdrukkelijk bevel van de Heer, maar ik geef mijn mening als ontferming verkregen hebbende onder de Heer betrouwbaar te zijn*. 12 Ik heb dankbaarheid aan Die mij bij machte maakt, Christus Jezus, onze įHeer, dat Hij mij betrouwbaar acht, mij plaatsend tot in bediening, 13 ik die vroeger een lasteraar en vervolger en belediger was. Maar ik verkreeg ontferming, omdat, onwetend zijnde, ik het deed in ongeloof. (SW)[1Tim. 1:12,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Het verslag van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí mening is net zo geÔnspireerd als het uitdrukkelijk bevel van de Heer. Het is duidelijk dat geen vaste regel neergelegd kan worden voor de regeling van dit soort zaken, wat niet zou leiden tot permissie of ongepaste weerhouding. Daarom hebben we alleen de mening van de apostel, gebaseerd op de stand van zaken in Korinteverzadigd in die tijd. Er was duidelijk een laksheid van moraal, mogelijk te wijten aan het feit dat de leden van de ekklesia in Korinteverzadigd zich bezig hielden met de losbandigheden waarvoor de stad bekend stond, en voor het lage niveau van gedrag dat onder allen heersend was. Deze mening is niet toepasbaar in alle tijden en plaatsen, want het zou leiden tot monasticisme [een religieuze manier van leven, gekenmerkt door het afwijzen van wereldse zaken om zich volledig te kunnen wijden aan geestelijk werk;vert.]. Daarom voegt de apostel zorgvuldig toe dat zij die zijn advies niet volgen, niet schuldig zijn aan het doen van een verkeerde daad.


26 Ik veronderstel dan dit ideaal te zijn vanwege de tegenwoordige noodzaak, dat het voor de mens ideaal is zo te zijn*.
27 Ben jij gebonden aan een vrouw? Zoek geen losmaking. Ben jij losgemaakt vanaf een vrouw? Zoek geen vrouw.
28 Maar ook in het geval dat jij zou trouwen, zondigde jij niet en in het geval dat de maagd zal trouwen, zondigde zij niet. Maar voor het vlees zullen dezen verdrukking hebben. En dat spaar ik jullie.
29 Maar dit zeg ik met nadruk, broeders: de periode is beperkt. Voor het overige: dat die wel vrouwen hebben, als niet hebbend zullen zijn, Ook dit: de tijd waargenomen hebbend dat het thans voor u het uur is om wakker te worden uit de slaap, want onze redding is dichterbij dan toen wij geloven (SW)[Rom. 13:11]
30 en die huilen als niet huilend en die zich verheugen als zich niet verheugend en die kopen als niet vasthoudend,
31 en die deze °wereld gebruiken deze als niet ten volle gebruikend. Want de manier van doen van deze °wereld passeert. 17 En de wereld passeert en de begeerte er van, maar die de wil van įGod doet blijft tot in de aion. (SW)[1Joh. 2:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Het voorbijgaande, vluchtige karakter van al deze wereldse relaties en ervaringen zouden ons moeten waarschuwen dat we ze geen ongepaste macht over onze harten moeten geven. We kunnen de wereld maar op tot op bepaalde hoogte gebruiken. Haar vreugden en verdriet hebben hun effect op ons, of we het nu willen of niet. Indien het een blijvend systeem zou zijn, in plaats van een tijdelijke fase in het proces van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers plan, zou onze houding anders zijn. In het semi-permanente milleniale systeem zullen de heiligen niet weerhouden worden van het volle gebruik van de wereld van die dag. Maar het huidige systeem is zeer vijandig tegenover Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en als we er mee bezig zijn kunnen we er op rekenen dat het tussenbeide gaat komen in onze omgang met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en het genieten van Zijn blijvend doel.


32 En ik wil dat jullie onbezorgd zijn*. De ongehuwde is bezorgd over de dingen van de Heer, hoe hij de Heer zou behagen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Zonder twijfel waren zowel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine als Petrusrots vertegenwoordigende mannen, van wie de persoonlijke zaken in overeenstemming waren met de bedieningen die door de Heer aan hen werden gegeven. Petrusrots had een vrouw, want de relatie tussen de Heer en het overblijfsel in IsraŽlstrijder van God, tot wie Petrusrots behoorde, werd uitgebeeld door de huwelijksband. Zij waren de bruid van het lam. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, daarentegen, onthulde een nauwere band, die van het menselijk lichaam, waarin ChristusGezalfde het hoofd en Zijn heiligen de leden zijn. Daarom trouwde Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nooit, maar weidde zich zonder afleiding toe aan de dienst van de Heer. Dit is het ideaal voor deze bedeling, maar de apostel is zeer zorgvuldig dit niet op te leggen als een bevel, want tenzij zoín levenswandel wordt aangegaan met een volkomen hart en met geloof en kracht die weinigen bezitten, zou het alleen tot falen leiden.


33 Maar die trouwt is bezorgd over de dingen van de wereld, hoe hij de vrouw zou behagen,
34 en hij is gedeeld. En de vrouw, de ongehuwde, en de ongehuwde maagd, is bezorgd over de dingen van de Heer, opdat zij heilig zal zijn, én naar het lichaam én naar de geest. Maar die trouwt is bezorgd over de dingen van de wereld, hoe zij de man zou behagen.
35 Ik nu zeg dit voor jullie eigen °nut, niet opdat ik jullie een strop zou omwerpen, maar voor het achtenswaardige en het gestadige aan de Heer, zonder afleiding.
36 Maar indien iemand zich onfatsoenlijk gedraagt tegen zijn °maagd, in het geval dat iemand veronderstelt dat zij over haar hoogtepunt heen zal zijn en zo hij verschuldigd is te gebeuren, laat hem doen wat hij wil! Hij zondigt niet. Laten zij trouwen!
37 Maar wie bestendig staat in zijn °hart heeft geen noodzaak; want hij heeft autoriteit aangaande de eigen wil en heeft dit geoordeeld in het eigen hart: zich te bewaren van zijn °maagd. Hij zal op ideale wijze doen.
38 Zodat ook degene die zijn °maagd ten huwelijk geeft op ideale wijze zal doen, maar degene die niet uithuwelijkt zal beter doen.
39 De vrouw is in wet gebonden zoveel tijd haar °man leeft. Maar in het geval dat de man ter ruste gelegd zal worden is zij vrij om getrouwd* te worden met wie zij wil, alleen in de Heer. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39

In deze bedeling van genade is er geen ruimte voor scheiding. De huwelijksband is een band voor het leven. Wat Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen aan de hard van hart zijnde zonen van IsraŽlstrijder van God gaf is voor ons geen regel. En zelfs het enkele geval waarop onze Heer scheiding beperkte, was gebaseerd op de koninkrijkscode, niet op de allesoverstijging van genade, waarin we ons verheugen. Alleen de dood kan vandaag de huwelijksband scheiden, voor zover het twee heiligen betreft. Indien een, echter, een ongelovige is en de gelovige verlaat, laat dit ook de gelovige vrij. Maar zonder dit is het geheel buiten het staan in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade dat twee, die geproefd hebben van Zijn gunst, proberen de band te verbreken.


40 Toch is zij gelukkiger indien zij, overeenkomstig mijn °mening, zo zou blijven. En ik meen ook geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te hebben.Terug naar de index.
Naar 1 Korinte 8
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.