Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De eerste brief van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine aan de Tessalonicenzen
1Tessalonicenzen
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Maar aangaande de tijden en de perioden, broeders, hebben jullie geen behoefte dat aan jullie geschreven wordt. Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, (SV)[Hand. 1:7]
2 Want zelf hebben jullie op nauwkeurige wijze waargenomen dat de dag van de Heer zo komt: als een dief in de nacht. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 43 Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. (SV)[Matt. 24:42-44] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Dit is "de mensendag" (1Kor. 4:3). We naderen het einde er van. De dag van JAHWEH, met al z’n vreselijke oordelen, komt snel naderbij. Er zal geen bericht worden gegeven van z’n komst. Integendeel, het zal onnodig en onmogelijk schijnen. Is het niet waar dat nooit in de geschiedenis van het ras er zoveel hoop en verwachting was aan het einde van een oorlog? Het parlement van naties, het terugdringen van bewapening, de federatie van de wereld – hopen we niet altijd op vrede en zekerheid?


3 En wanneer zij ook maar zullen zeggen: vrede en zekerheid, dan staat tegen hen onverwachts uitroeiing op, net zoals een barenswee die de vrouw in de buik heeft, en zij zullen niet ontsnappen. Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. (SV)[Jer. 6:14] - en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. (SV)[Matt. 24:39]
4 Maar jullie, broeders, zijn niet in duisternis, dat de dag als een dief jullie zal grijpen. dankend de Vader, de jullie bevoegd makende* voor het deel van het lot1) van de heiligen in het licht, 13 Die ons redt* uit het gezag van de duisternis en ons overbrengt* in het koninkrijk van de Zoon van Zijn °liefde (SW)[Kol. 1:12,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

DE KOMST VAN DE HEER
ZIJ DIE DOMMELEN

De dag van JAHWEH, met z’n verschrikkingen en vernietiging, is niet voor ons. De roep "vrede en zekerheid" zou ons niet in slaap moeten wiegen. We zouden alert moeten zijn, de nutteloosheid kennend van alle zekerheid en vrede buiten ChristusGezalfde om. En hoewel bewust van de draaikolk waarin deze wereld wordt geveegd, hebben we geen vrees, want het zal ons niet overspoelen. Maar stel dat ook wij onze waakzaamheid laten varen en een dutje doen met de rest, zullen we dan achtergelaten worden voor oordeel? Bij Zijn komst om het koninkrijk op te richten is het van levensbelang dat ze waken, want anders zullen ze hun beloning verliezen (Matt 24:42, 25:13; Mar 13:34; Luk 12:37; Openb 3:3, 16:15). Dat is hier niet het geval. Zij die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineevangeliegoede bericht van geloof buiten werken om ontvingen, vinden hun redding een zaak van pure, onverdunde genade. Dit is waar, zowel voor de toekomst als voor het verleden. De dood van ChristusGezalfde, niet ons gedrag, onze waakzaamheid of gebrek daaraan, is het fundament waarop onze toekomstige redding net zo zeker rust als de redding die we nu al genieten. Dit vertrouwen zal niet tot laksheid leiden.


5 Want jullie allen zijn zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, dat hij met overleg gehandeld had, want de kinderen dezer wereld gaan ten aanzien van hun geslacht met veel meer overleg te werk dan de kinderen des lichts. (SV)[Luc. 16:8]
6 Dus dan zullen wij niet sluimeren, zoals ook de overigen, maar wij zullen waken en wij zullen nuchter zijn, Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. (SV)[1Petr. 5:8]
7 want die sluimeren sluimeren in de nacht en die zich bedrinken zijn in de nacht dronken.
8 Maar wij, die van de dag zijn, wij zullen nuchter zijn, het borstharnas van geloof en van liefde aantrekkend* en de helm van de hoop van redding, Hij bekleedde Zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm des heils was op zijn hoofd; Hij bekleedde Zich met wraak als met een gewaad en Hij hulde Zich in ijver als in een mantel. (SV)[Jes. 59:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De wapenrusting van een gelovige is defensief. Zijn enige wapen is het zwaard van de geest, het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Maar zeker niet iedere uitspraak in de Schrift, want een enkele daarvan is een geïnspireerd verslag van menselijke filosofie en de leugens van de Tegenstander zijn in de paginas er van opgeslagen*1), maar iedere echte verklaring die is uitgegaan van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker door Zijn erkende profeten en apostelen. Deze zijn krachtig en effectief. Geen ander wapen zou gebruikt moeten worden. Voor onze verdediging zijn we voor nu afhankelijk van geloof en liefde en van de gezegende verwachting van onze bijeenverzameling bij Hem, in de toekomst. Dit wordt uitgebeeld door de helm. Geen oordeel van boven kan ons schaden. Wanneer de oordelen van de hemel vallen, zullen boven veilig zijn, in Zijn aanwezigheid.

*1. Men denke hier aan bijvoorbeeld het boek Job, waar nogal wat menselijke meningen worden gegeven; of aan de uitspraak van SatanTegenstander in de Hof van Eden.[vertaler]


9 want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker plaatste* ons niet tot in boosheid, maar tot in verwerving van redding door onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. (SV)[2Thess. 2:13]
10 Die ten behoeve van ons stierf, opdat, hetzij wij zullen waken, hetzij wij zullen sluimeren, wij tegelijkertijd samen met Hem zouden leven. Want als wij zouden leven, voor de Heer leven wij, of als wij zouden sterven, voor de Heer sterven wij. Dan: hetzij wij zouden leven, hetzij wij zouden sterven, wij zijn van de Heer. 9 Want hiertoe stierf* en leeft* Christus, opdat Hij zou heersen* over doden en levenden (SW)[Rom. 14:8,9]
11 Daarom, roepm elkaar op en bouwm de één de ander op, zoals jullie ook doen. Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, (SV)[Juda 20]
12 Maar wij vragen jullie, broeders, degenen waar te nemen die te midden van jullie zwoegen en de vooraan-staande in de Heer en die jullie attenderen, De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht. (SV)[1Tim. 5:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

VRAGEN EN OPROEPEN

Liefde en geduld zouden al onze omgang met medeheiligen moeten kenmerken. Liefde zal ons leiden naar erkenning van hen die boven ons staan en hen te verdragen die onder ons zijn. Ze zal alle vergelding uitsluiten.


13 en hen meer dan overdadig te achten in liefde, vanwege hun °werk. Leefm in vrede onder julliezelf!
14 En wij roepen jullie op, broeders: attendeerm de wanordelijken, troostm de kleinmoedigen, houdm de zwakken hoog, weesm geduldig met allen. Maar wij bevelen u, broeders, in de naam van de Here Jezus Christus, dat gij u onttrekt aan elke broeder, die zich ongeregeld gedraagt, in strijd met de overlevering, die gij van ons ontvangen hebt. ... 11 Wij horen namelijk, dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen, door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is; (SV)[2Thess. 3:6,11]
15 Ziem er op toe dat niemand kwaad in plaats van kwaad zal teruggeven, maar jaagm altijd het goede na, én tot elkaar én tot allen. Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; wacht op de Here, Hij zal u helpen. (SV)[Spr. 20:22]
16 Verheugm je, altijd! Verblijdt jullie in de Heer, altijd! Opnieuw zal ik zeggen: verblijdt jullie (SW)[Filip. 4:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Voortdurende vreugde, voortdurend gebed, voortdurende dankzegging is het normale voorrecht van alle heiligen.


17 Bidm op ononderbroken wijze! Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. (SV)[Luc. 18:1]
18 Dankm in alles, want dit is de wil van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in ChristusGezalfde JezusJAH redt voor jullie. altijd dankend voor alle dingen in de naam van onze °Heer, Jezus Christus, tot de God en Vader (SW)[Efe. 5:20]
19 Doofm de geest niet uit! En bedroeft niet de heilige geest van °God, in welke jullie verzegeld* zijn voor de dag van de verlossing (SW)[Efe. 4:30]
20 Minachtm profetieën niet, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Deze oproepen werden gedaan met het oog op het veranderende karakter van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ bedieningen. Ze werden steeds geestelijker naarmate de tijd vorderde. De gave van profetie werd in het bijzonder aangepast om tegemoet te komen aan de behoefte van de heiligen, totdat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers complete onthulling zou zijn gegeven (1Kor. 12.10; 13:8). Toch zouden ze getest moeten worden en alleen zij die pasten bij het ideaal waar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker naartoe aan het werken was zouden blijvend zijn.


21 maar toetsm alles. Houdm het ideale vast! Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. (SV)[1Joh. 4:1]
22 Onthoudm jullie vanaf elke boosaardige waarneming! Er was in het land Us een man, wiens naam was Job, en die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.... 8 Toen zeide de Here tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. (SV)[Job 1:1,8]
23 En de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de vrede, moge Hij jullie volledig en intact heiligen. Moge jullie °geest en °ziel en °lichaam op onberispelijke wijze bewaard worden in de aanwezigheid van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde. De God nu van de vrede zij met jullie allen. Amen. (SW)[Rom. 15:33] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

De lamme man die in de Schone Poort van de tempel zal (Hand. 3:2-16) kreeg ongehinderde gezondheid en kracht nadat hij genezen was geworden. Hetzelfde woord wordt hier gebruikt, maar wordt uitgebreid naar de ziel en ook naar de geest. Dit, en veel meer, zal ons deel zijn bij Zijn komst, ook al zou nu een deel lam of gebrekkig zijn!


24 Trouw is Die jullie roept, Die het ook zal doen. Trouw is °God, door Wie jullie geroepen werden* in de gemeenschap van Zijn °Zoon, Jezus Christus, onze °Heer. (SW)[1Kor. 1:9]
25 Broeders, bidm ook aangaande ons! Voorts, broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle voortgang hebbe en verheerlijkt worde, evenals bij u, (SV)[2Thes. 3:1]
26 Groet al de broeders met een heilige kus. Groet* elkaar met een heilige kus. U groeten al de uitgeroepenen van de Christus (SW)[Rom. 16:16]
27 Ik stel jullie onder ede bij de Heer, dat deze brief voorgelezen* wordt aan al de heilige broeders.
28 De genade van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, zij met jullie. Amen.
Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.