Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De eerste brief van Paulus aan Timoteüs
1 Timoteüs
Hoofdstuk 6

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Zovelen als slaven zijn onder een juk, laat hen de eigen eigenaars alle eer waardig achten, opdat niet de naam van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en de onderwijzing gelasterd zullen worden. De slaven moeten hun meesters onderdanig zijn in alles, het hun naar de zin maken zonder tegenspraak, 10 of oneerlijkheid, maar alle goede trouw bewijzen, om de leer van God, onze Heiland, in alles tot sieraad te strekken. (SV)[Tit. 2:9,10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Een slaaf met een gelovige eigenaar stond soms in het geloof boven zijn meester, en zou verleid kunnen worden zijn onderschikte positie te vergeten. Ze worden opgeroepen hun ware plaats als slaven op te nemen, in het vlees, ook al zijn ze in geest broeders.


2 Maar laten zij die gelovige eigenaars hebben dezen niet verachten, want zij zijn broeders, maar laat hen veeleer slaven zijn, omdat zij gelovigen en geliefden zijn, die van de weldaad ondersteund worden. Onderwijs deze dingen en roep op! niet meer als slaaf, maar boven een slaaf, een geliefde broeder, in het bijzonder voor mij, hoeveel meer dan voor jou, én in het vlees én in de Heer (SW)[File. 16]
3 Indien iemand een andere leer onderwijst en niet toekomt naar gezond zijnde woorden, die van onze °Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde zijn, en tot de overeenkomstig eerbied zijnde onderwijzing, Ik verbaas mij dat jullie zo snel overgeplaatst zijn van de jullie roepende in genade van Christus, in een anderssoortig evangelie, 7 dat geen ander is, tenzij er sommigen zijn die jullie willen verwarren en het evangelie van de Christus willen verdraaien. 8 Maar ook indien wij, of een boodschapper uit de hemel, jullie een evangelie zouden verkondigen anders dan wij jullie het evangelie brengen*, laat hem zijn vervloekt! 9 Zoals wij eerder verklaard hebben en ik nu opnieuw zeg: indien iemand jullie een evangelie brengt, anders dan jullie ontvangen hebben, laat hem zijn vervloekt! (SW)[Gal. 1:6-9]
4 dan is hij beneveld, in niets op de hoogte zijnde, maar een ziekelijk behoefte hebbend aangaande kwesties en woordenstrijden, vanuit welke dingen afgunst, ruzie, lasteringen en boosaardige verdenkingen voortkomen,
5 geharrewar van mensen met een aangetast denken en van wie de waarheid ontnomen is, veronderstellend dat de eerbiedigheid kapitaal is*. Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, ja verderf brengt aan wie ernaar horen. (SW)[2Tim. 2:14] - Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. (SV)[2Tim. 3:8] - dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren (SV)[2Tim. 4:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

De neiging om winst te slaan uit de religie is zeer toegenomen sinds de dagen van de apostel. Devotie als middel tot materiële winst is een van de meest verraderlijke van zonden en vindt overal z’n volgelingen. Van de "rijst-Christenen" van China tot de hoogste kerkelijke waardigheidsbekleders, heeft de verderfelijke invloed Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers getuigenis verlamd. Een van de grote voordelen van vervolging is dat de heiligen van deze zonde worden gezuiverd worden.


6 Nu is de eerbiedigheid met tevredenheid groot kapitaal, Want lichamelijke oefening is van weinig voordeel, maar godsvrucht is voordelig voor allen, hebbende de belofte van leven, in het heden en in het toekomende. (SW)[1Tim. 4:8] - Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. (SV)[Hebr. 13:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Materiële winst, boven wat nodig is voor onderhoud en onderdak, is geen echt kapitaal. Het kan in het heden geen tevredenheid geven en is in de toekomst een totaal verlies. Echt kapitaal is tevredenheid, die nu blijdschap geeft, en toewijding, die een beloning zeker stelt in het toekomende leven. Deze zijn inderdaad groot kapitaal, veel groter dan de miljarden die mensen bijeen vergaren, maar die zij niet kunnen gebruiken en die zij zeker zullen verliezen. De echt rijke man is hij die, na te hebben voorzien in beschutting tegen de elementen, een huis en kleding en onderhoud in de vorm van voedsel en drinken, op zo’n wijze de balans in evenwicht houdt dat het hem in de toekomst zal navolgen.


7 want niets hebben wij binnen gebracht* tot in de wereld, en het is duidelijk dat wij ook niets uitdragen kunnen. en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd. (SV)[Job 1:21]
8 Maar levensmiddelen en beschermende bedekkingen hebbend, met deze dingen zullen wij tevreden zijn. houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld; (SV)[Spr. 30:8]
9 Maar die van plan zijn rijk te zijn vallen in beproeving en strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken tot in uitroeiing en ondergang, Wie hunkert naar onrechtmatige winst, vernielt zijn eigen huis; maar wie geschenken haat, zal leven (SV)[Spr. 15:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Zij die deze koers weigeren zullen ervaren dat zij op alle manieren zullen verliezen. Rijkdom geeft geen tevredenheid, maar broedt dwaasheid en schadelijke verlangens uit, waarvan de voldoening vernietigend is voor blijdschap en wegleidt van het geloof. Geld verkrijgen of oppotten van middelen die niet nodig zijn voor ons eigen welzijn, is niet alleen een vruchtbare bron van kwaad, maar berooft nu de rijke van zijn blijdschap en doet alleen maar ons verlies in het toekomende leven toenemen.


10 want de wortel van alle kwade dingen is de geldzucht, waardoor sommigen, hunkerend, tot dwaling vanaf het geloof werden geleid* en zichzelf aan alle kanten in vele pijnen op de proef stellen*.
11 Maar jij, o mens van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, ontvlucht deze dingen en jaag na: rechtvaardigheid, eerbiedigheid, geloof, liefde, het verduren en het lijden met zachtmoedigheid. Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart. (SV)[2Tim. 2:22]
12 Strijd de ideale strijd van het geloof, pak vast het aionische leven tot in welk jij werd geroepen*, en belijd* de ideale belijdenis in het zicht van vele getuigen. En iedere deelnemende houdt alles onder controle, opdat zij dan inderdaad de vergankelijke erekrans verkrijgen, maar wij een onvergankelijke. 26 Ik nu ren dan zo: niet als twijfelachtig; zo boks ik, niet als lucht slaande. (SW)[1Kor. 9:25,26]
13 Ik geef aan jou opdracht in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die °alles levend maakt, en van JezusJAH redt ChristusGezalfde, Die getuigenis geeft* aan Pontiusvan de zee Pilatusmet een speer, de ideale belijdenis, En Jezus stond voor den stadhouder; en de stadhouder vraagde Hem, zeggend: Zijt Gij de Koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het. (SV)[Matt. 27:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Levendmaking verwijst niet naar het geven van leven in de schepping, maar wordt, wanneer het voor de mensheid wordt gebruikt, altijd gebruikt voor het toedelen van onsterfelijkheid en onvergankelijkheid (Rom. 4.17; 1Kor. 15:36). Het onderscheid zich van opstanding (Joh. 5.219 op die wijze dat het verwijst naar geestelijk leven (Rom. 8:11; 2Kor. 3:6). Opstanding verwijst voornamelijk naar het lichaam, opwekking naar de ziel, en levendmaking naar de geest. Elders wordt ons verteld dat heel de mensheid levengemaakt zal worden (1Kor. 15:22). Hier wordt heel het universum ingesloten in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers machtige doelstelling om de dood te verslaan.


14 bewaar* jij het voorschrift, vlekkeloos en onbesproken, tot aan het te voorschijn komen van onze °Heer, ChristusGezalfde JezusJAH redt,
15 Welke in eigen perioden de gelukkige en alleen-Machthebber zal tonen: de Koning van die koning zijn, en de Heer van die heer zijn, Want de HEERE, uw God, is een God der goden, en een Heere der heren; die grote, die machtige, en die vreselijke God, Die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt; (SV)[Deut. 10:17]
16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, huizend in een ontoegankelijk licht, Die niemand van de mensen waarnam en ook niet waarnemen kan, aan Wie zij eer en de aionische kracht! Amen! Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den hemel uit als een gordijn (SV)[Psalm 104:2 - Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien, en leven. (SV)[Ex. 33:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

ChristusGezalfde is de Enige Die levend is gemaakt. Niemand anders heeft leven buiten het bereik van de dood. Onsterfelijkheid is Zijn exclusieve bezit. De heerlijkheid van doodloosheid schijnt in Hem door met een intensiteit die verder gaat dan de mogelijkheid van menselijke waarneming. De apostel zelf kwam hier dichterbij dan wie dan ook, maar de helderheid er van verblindde hem. Hij zag Hem (1Kor. 9:19, maar Hij verscheen als licht dat zijn ogen niet konden verdragen. Bij Zijn komst zullen zij als Hem zijn, omdat zij Hem zullen zien zoals Hij is (1Joh. 3.2).


17 Geef opdracht aan de rijken in de huidige aion niet hooghartig te zijn, ook niet de hoop gevestigd te hebben op de onzekerheid van rijkdom, maar op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die ons alle dingen op een rijke wijze verschaft ter genieting, Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? (SV)[Luc. 12:20] - Zult gij uw ogen laten vliegen op hetgeen niets is? Want het zal zich gewisselijk vleugelen maken gelijk een arend, die naar den hemel vliegt. (SV)[Spr. 23:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Zij die rijk zijn, in tegenstelling tot hen die we al overdachten, die gek op geld zijn met als doel rijk te worden, worden opgeroepen hun afhankelijkheid niet te plaatsen op hun bezit, dat hen op elk moment kan verlaten, maar om op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te vertrouwen, Die alleen hun genot mogelijk kan maken. Hun meest voordelige koers ligt in het gebruik van hun weelde ten voordele van anderen. Dit brengt hen blijdschap voor vandaag (want het is een zegen om te mogen geven), en tegelijkertijd belegt het hun weelde in de goddelijke schatkist, waar het in die dag op hun rekening zal verschijnen. Op die manier zullen zij zichzelf verzekeren van echt leven, zowel voor nu als voor de aionen.


18 om het goede te werken, rijk te zijn in ideale werken, om vrijgevige bijdragers te zijn,
19 als een schat voor zichzelf een ideaal fundament opbergend tot in het op punt staande, opdat zij het werkelijke leven zullen vastpakken. Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; (SV)[Matt. 6:20]
20 O, Timoteüsgodsvereerder, bewaak* het toevertrouwde, terzijde kerend de onheilige, lege klanken en de tegenargumenten van de ten onrechte zo genoemde kennis, Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont. (SV)[2Tim. 1:14] - Maar weiger het wereldse en de oude wijven mythes en oefen jezelf in godsvrucht. (SW)[1Tim. 4:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Alle kennis of "wetenschap" die niet overeenkomt met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers onthulling, is in het verleden als vals gevonden en zal dat ook in de toekomst zijn. Er is geen conflict tussen echte wetenschap en de Schrift.


21 welke sommigen beloven. Zij wijken* af aangaande het geloof! De genade zij met jullie. Amen. Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggend, dat de opstanding alrede geschied is, en verkeren sommiger geloof. (SV)[2Tim. 2:18]

Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.