Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
2 Johannes

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN 2 JOHANNES
1-3.   Uitverkoren vrouw en kinderen - zegenbede.
4-6.     Kinderen wandelen naar de opdracht van de vaders.
7-8.        Waarschuwing tegen misleiders.
9-11.     Overtreders die Christus' leer verwerpen.
12,13.   Vreugde vervuld - kinderen van de uitverkoren zuster - groet.

1 De oudste aan de uitgekozen meestereshet zou ook met de naam Kuria of Kyria vertaald kunnen worden en haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid gekend hebben, De oudsten dan onder jullie vermaan ik (mede-oudste en getuige van het lijden van °Christus en een deelnemer aan de heerlijkheid die op het punt staat geopenbaard te worden) (SW)[1Petr. 5:1] - Kindertjes, wij zouden niet moeten liefhebben met het woord of met de tong, maar met werken en waarheid. (SW)[1Joh. 3:18] - Want ieder schepsel van God is goed en niets daarvan is verwerpelijk, indien genomen met dankzegging (SW)[1Tim. 2:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het is een opvallend feit dat JohannesJAH is genadig in zijn brieven nooit een beroep doet op zijn apostelschap. In deze korte opmerking, net als in de volgende, is hij gewoon een oudste. Dit komt overeen met het private karakter van deze missive, maar het weerspiegelt ongetwijfeld de tanende autoriteit van de twaalf apostelen terwijl de afvalligheid van de gekozen natie zich ontwikkelde. Hen wordt in het laatste deel van het boek Handelingen geen enkele plaats gegeven in Jeruzalemstad van (de god) Salem - heel of gaaf - vredestichter.


2 vanwege de in ons blijvende waarheid, die met ons zal zijn tot in de aion.
3 Met ons zal zijn: genade, ontferming, vrede, bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Vader, en bij de Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.
4 Ik verheugde* mij heel erg dat ik vanuit jou kinderen heb gevonden, wandelend in waarheid, zoals het voorschrift dat wij van de Vader in ontvangst namen. Want ik ben zeer verblijd geweest, als de broeders kwamen, en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt. (SW)[3Joh. 3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

De belangrijkste kenmerken van de Besnijdenisbrieven verschijnen opnieuw in deze korte brief. Daar ligt de nadruk op gedrag en het lichamelijke aspect van de waarheid. Juist de kortheid van de brief vertelt ons dat de oudste er zeer de voorkeur aan gaf zijn boodschap in levende lijve over te brengen. Zelfs indien we de vrouw als een type van Israëlstrijder van God zouden nemen, is de band die herkend wordt een lichamelijke. In dit alles is er een groot contrast met de laatste bediening van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine.


5 En nu vraag ik jou, meesteres het zou ook met de naam Kuria of Kyria vertaald kunnen worden , niet als een nieuw aan jou geschreven voorschrift, maar als een voorschrift dat wij hebben* vanaf het begin, dat wij elkaar zullen liefhebben. Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. (SV)[Joh. 13:34]
6 En dit is de liefde: dat wij zullen wandelen overeenkomstig Zijn °voorschriften. Dit is het voorschrift zoals jullie horen* vanaf het begin, opdat jullie in haar zullen wandelen, Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. (SV)[Joh. 14:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Het verschil in standpunt tussen JohannesJAH is genadig en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine is te zien in hun houding tegenover de wet. In een geval is het "wie de ander liefheeft heeft de wet vervuld" (Rom. 13:8), in het andere geval is het motief dat zij zullen wandelen naar Zijn inzettingen. In het ene geval is er vrijmaking van wet, in het andere is er de mogelijkheid de wet te vervullen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker schrijft de wet op hun harten, onder het nieuwe verbond (Hebr. 8:10). Wij zijn niet onder wet, maar onder genade (Rom. 6:15). Wij zijn buitengesloten van de wet… zodat het voor ons is: slaven in de nieuwheid van geest en niet in oudheid van letter (Rom. 7:6).


7 want velen die doen dwalen kwamen uit tot in de wereld, die niet JezusJAH redt ChristusGezalfde komend in het vlees belijden. Dit is die doet dwalen en de antichrist. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. (SV)[Matt. 14:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Het principiële doel van deze brief schijnt een waarschuwing te zijn tegen hen die de komst van ChristusGezalfde en tegen het vergeestelijken van Zijn lichamelijke verschijning in de toekomst. In de eerste brief is het "gekomen zijnde" (1Joh. 4:2), hier wordt de tegenwoordige tijd gebruikt: "komend", en kan alleen verwijzen naar Zijn manifestatie in de dag van de Heer. (zie Mt 16:28, 24:30, 26:64; Mk 13:26, 14:62; Lk 21:27) Dit omvat de grote waarheid van Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, en bevestigt het letterlijk verstaan van de profetie dat "En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem, die voor Jeruzalemstad van (de god) Salem - heel of gaaf - vredestichter ligt, tegen het oosten" (Zach. 14:4;SV). Hierin wordt waarheid benadrukt, zoals liefde wordt benadrukt in de derde brief. De vele misleiders veroorzaken ernstige zorg. Waarheid wordt in gevaar gebracht en wordt nu tot test voor gemeenschap en een voorwaarde tot aanbieding van gastvrijheid gesteld (3Joh. 1:10). Het zal niet een tijd van herstel van waarheid zijn, maar van de verderving er van. De test van gemeenschap in het heden is gedrag en niet leer.


8 Kijkm zelf uit, opdat jullie niet de dingen zouden verliezen die jullie werken, maar dat jullie het volle loon zullen krijgen.
9 Elke die voorgaat en niet in het onderwijs van °ChristusGezalfde blijft, heeft Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet. Die in het onderwijs blijft, deze heeft én de Vader én de Zoon. En als Hij te Jeruzalem was, op het pascha, in het feest, geloofden velen in Zijn Naam, ziende Zijn tekenen, die Hij deed. (SV)[Joh. 2:23]
10 Indien iemand naar jullie toe komt en dit °onderwijs niet brengt, neemm hem niet tot in jullie woonhuis en zegm niet tot hem zich te verheugen. Maar ik vermaan u, broeders, dat jullie letten op hen die °tweedracht en °valstrikken veroorzaken, anders dan het onderwijs dat jullie leerden*, en mijdt hen! (SW)[Rom. 16:17]
11 Want die tot hem zegt zich te verheugen, neemt deel aan zijn °boosaardige werken.
12 Vele dingen aan jullie te schrijven hebbend, was* ik niet van plan het door papier en inkt te doen, maar ik hoop naar jullie toe te komen en van mond tot mond te spreken*, opdat jullie °vreugde vervuld zal zijn. Van mond tot mond spreek Ik met hem, en door aanzien, en niet door duistere woorden; en de gelijkenis des HEEREN aanschouwt hij; waarom dan hebt gijlieden niet gevreesd tegen Mijn knecht, tegen Mozes, te spreken? (SV)[Num. 12:8]
13 De kinderen van jouw °uitgekozen °zuster groeten jou.


Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.