Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
2 Korinte
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Beginnen wij weer onszelf aan te bevelen? Of hebben wij, zoals namelijk sommigen, geen aanbevelende brieven naar jullie toe of vanuit jullie nodig? Want wij prijzen onszelven u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen, die in het aangezicht roemen en niet in het hart. (SV)[2Kor. 5:12] - En als hij wilde naar Achaje reizen, de broeders, hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen, dat zij hem ontvangen zouden; welke, daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degenen, die geloofden door de genade. (SV)[Hand. 18:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Wat moet het hart van de apostel pijn gedaan hebben toen hij dacht dat zijn geliefde KorintiŽrs, die door zijn bediening in de genade van ChristusGezalfde geroepen waren, zo onnadenkend zouden zijn over zijn claims op hun aanhankelijkheden! Hoe aandoenlijk is zijn oproep! "Jullie zijn onze brief, die geschreven is in onze harten" Ze zouden zeker niet moeten vragen naar zijn geloofsbrieven, want zij zelf waren de allerbeste die er gevonden kon worden. Zonder enige twijfel waren zij die hem tegenstonden van de Besnijdenis, want hij brengt het contrast aan met de MozaÔsche wet.


2 Jullie zijn onze °brief, die is ingeschreven in onze °harten, gekend wordend en gelezen wordend onder alle mensen, Indien ik voor anderen geen apostel ben, toch zeker ben ik het voor jullie. Want jullie zijn mijn įzegel van mijn įapostelschap in įde Heer. (SW)[1Kor. 9:2]
3 openbaar gemaakt wordend dat jullie een brief van ChristusGezalfde zijn, door ons bediend wordend, en niet ingeschreven zijnde met inkt, maar met geest van de levende Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, niet in platen van steen, maar in platen van vlezen harten. Toen zeide de HEERE tot Mozes: Kom tot Mij op den berg, en wees aldaar; en Ik zal u stenen tafelen geven, en de wet, en de geboden, die Ik geschreven heb, om hen te onderwijzen. (SV)[Ex. 24:12] - Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten; bind ze aan uw hals, schrijf ze op de tafel uws harten. (SV)[Spreuk. 3:3]
4 Maar wij hebben zulk vertrouwen door °ChristusGezalfde, naar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toe;
5 niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als vanuit onszelf te rekenen*, maar onze °bekwaamheid is vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, voor dezen inderdaad een geur van de dood tot de dood, maar voor de anderen een geur van leven tot leven. En wie is hiertoe bekwaam? (SW)[2Kor. 2:16]
6 Die ons ook bekwaam maakt* om bedienden van een nieuw verbond te zijn, niet van letter, maar van geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van IsraŽl en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; (SV)[Jer. 31:31] - De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. (SV)[Joh, 6:63] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Het verbond van de letter van de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen was gegraveerd in steen, om de onbuigzame strengheid er van de symboliseren. Er is geen verwijzing naar de letter van de Schrift. Het is de wet die doodt, net zoals de geest (door de letter van de Schrift) leven geeft. De uitspraken die ChristusGezalfde deed zijn zowel geest als leven voor allen die ze geloven.


7 Maar indien de bediening van de dood, in letters uitgebeiteld zijnde in stenen, in heerlijkheid was gekomen*, zodat de zonen van IsraŽlstrijder van God niet aandachtig konden kijken* naar het gezicht van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, vanwege de heerlijkheid van zijn °gezicht, die buiten werking gesteld werd, En het geschiedde, toen Mozes van den berg Sinai afging (de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, als hij van den berg afging), zo wist Mozes niet, dat het vel zijns aangezichts glinsterde, toen Hij met hem sprak. 30 Als nu Aaron en al de kinderen IsraŽls Mozes aanzagen, ziet, zo glinsterde het vel zijns aangezichts; daarom vreesden zij tot hem toe te treden. 31 Toen riep Mozes hen; en Aaron, en al de oversten in de vergadering keerden weder tot hem; en Mozes sprak tot hen. 32 En daarna traden al de kinderen IsraŽls toe; en hij gebood hun al wat de HEERE met hem gesproken had op den berg Sinai. 33 Alzo eindigde Mozes met hen te spreken, en hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd. 34 Doch als Mozes voor het aangezicht des HEEREN kwam, om met Hem te spreken, zo nam hij het deksel af, totdat hij uitging; en nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen IsraŽls, wat hem geboden was. 35 Zo zagen dan de kinderen IsraŽls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde; derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht, totdat hij inging om met Hem te spreken. (SV)[Ex. 34:29-35] - Vervloekt zij, die de woorden dezer wet niet zal bevestigen, doende dezelve! En al het volk zal zeggen: Amen. (SV)[Deut. 27:26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Het verslag van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halení ontvangst, na zijn veertig daags verblijf op de SinaÔnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligt, is te vinden in Exo. 34:28-35. Het is duidelijk dat zij Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halení gezicht zagen, ook al konden ze er niet gespannen naar kijken. Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen verborg de heerlijkheid niet voor hen. Hij deed pas een bedekking op zijn gezicht nadat hij klaar was met tot hen te spreken (Exo. 34:33). Daarna deed hij dat er weer op "tot hij tot met Hem begon te spreken." Hij verborg het verflauwen van de heerlijkheid, die het voorbijgaande, verflauwende karakter van de wet aangaf. Zoals Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine in vers 13 zegt, werd dat gedaan opdat de zonen van IsraŽlstrijder van God niet de voleinding zouden waarnemen van dat wat verdwijnt. Nu is er, in plaats van een bedekking over Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halení gezicht, een op Joodse harten, die hen weghoudt van de ware aard van het verbond van de SinaÔnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligt. Dat had eens een heerlijkheid, maar is sindsdien overstraald in ChristusGezalfde. Dit zullen ze pas ontdekken wanneer ze terugkeren naar de Heer.


8 hoe zal de bediening van de geest niet veeleer in heerlijkheid zijn?
9 Want indien de bediening van het veroordelen veel heerlijkheid is, de bediening van de rechtvaardigheid is veeleer overvloedig in heerlijkheid. Want daarin wordt Gods rechtvaardigheid onthuld, uit geloof tot geloof, zoals het staat geschreven: De rechtvaardige zal leven uit geloof. (SV)[Rom. 1:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Een heldere toorts, die de nacht zal verlichten, wordt zwart wanneer die wordt hooggehouden in de middagzon. Zo keert de wet, een helder vertoon van het rechtvaardig karakter van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, tot zwartheid in de nabijheid van de allesoverstijgende straling van genade die nu onthuld wordt. Ze had heerlijkheid, maar verloor die geheel door het contrast met de overstralende heerlijkheid. Aangezien de heerlijkheid van de wet verduisterd is door een grotere heerlijkheid, hoeveel groter moet de heerlijkheid zijn van deze bedeling van genade!


10 Want ook het verheerlijkt zijnde is niet verheerlijkt in dit °deel, wegens de overtreffende heerlijkheid.
11 Want indien het, buiten werking gesteld wordend door veel heerlijkheid, veeleer is het blijvende in heerlijkheid.
12 Dan zulk een hoop hebbend, gebruiken wij veel vrijmoedigheid, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, ondervindend dat de heerlijkheid op zijn gezicht niet blijvend was, verborg het feit door zijn gezicht te verbergen tot hij weer naar de aanwezigheid van de Heer ging. Maar niet Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine! Hij had geen bedekking nodig, want de bedeling van de geest is niet als de wet. De wet leidde van heerlijkheid tot duisternis. Genade leidt van heerlijkheid naar heerlijkheid. De een deelt veroordeling en dood uit, de ander rechtvaardigheid en leven.


13 en zijn niet net als Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen. Hij plaatste een bedekking op zijn °gezicht, opdat de zonen IsraŽlstrijder van God niet aandachtig zouden kijken* naar het einde van hetgeen buiten werking gesteld wordt. Alzo eindigde Mozes met hen te spreken, en hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd. ... 35 Zo zagen dan de kinderen IsraŽls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde; derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht, totdat hij inging om met Hem te spreken. (SV)[Ex. 34:33,35]
14 Maar hun °gedachten werden versteend*, want tot op vandaag de dag blijft dezelfde bedekking op de lezing van het oude verbond, de bedekking niet weggenomen wordend, omdat die in ChristusGezalfde buiten werking wordt gesteld. Want ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, van dit įgeheim, opdat jullie niet eigenwijs zult zijn, dat een verharding, ten dele, over įIsraŽl is gekomen, totdat de volheid van de naties zal binnengaan (SW)[Rom. 11:25]
15 Maar tot op vandaag, zodra ook maar Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen gelezen zal worden, ligt er een bedekking op hun °hart.
16 Maar zodra men ook maar om zou keren naar de Heer, wordt de bedekking rondom weggenomen. Doch als Mozes voor het aangezicht des HEEREN kwam, om met Hem te spreken, zo nam hij het deksel af, totdat hij uitging; en nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen IsraŽls, wat hem geboden was (SV)[Ex. 34:34]
17 Nu, de Heer is de geest en waar de geest van de Heer is, is vrijheid. want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus bevrijdt* jullie van de wet van de zonde en van de dood.... 15 Want jullie hebben niet een geest van slavernij gekregen, om opnieuw vrees te hebben, maar jullie hebben de geest van zoonschap gekregen, door welke wij roepen: ABBA, įVader! (SW)[Rom. 8:2,15]
18 En wij allen, die een gezicht hebben waarvan de bedekking is weggenomen, die de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, wij worden omgevormd in dezelfde afbeelding, vanaf heerlijkheid tot in heerlijkheid, net als vanaf de Heer, de geest. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De oude spiegel was een gepolijst metalen vlak, dat het licht weerspiegelde en ook het beeld van iemand die ze gebruikte. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine beklom niet de hoogten van de SinaÔnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligt en bracht niet, zoals Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen deed, een voorbijgaande weerspiegeling mee terug van de heerlijkheid van de Heer. Hij keek voortdurend naar Hem, zoals wij ons gezicht bekijken in een spiegel. De heerlijkheid van de Heer bestraalde hem. Die verdween niet, maar werd helderder en helderder. Overdenking van de Heer leidt tot gelijkenis aan Hem. Dit is een prachtige samenvatting van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí bedieningen. Het begon met genade op de weg naar Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig. Hij deelt rechtvaardiging uit aan AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya in PisidiŽbergachtige streek in GalatiŽ, in Klein AziŽ. Hij onthult de verzoening aan de KorintiŽrs. Hij onderwijst de waarheid in overstijgende mate vanuit zijn Romekrachtinse gevangenis. Genade op genade en heerlijkheid op heerlijkheid! Zijn opeenvolgende bedieningen leiden voorwaarts naar de allesoverstijgende heerlijkheden die te vinden zijn in zijn volkomenheidsbrieven.

Terug naar de index.
Naar 2 Korinte 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.