Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
2 Korinte
Hoofdstuk 6

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Nu, meewerkend, roepen wij ook jullie op de genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet leeg te ontvangen*,
2 want Hij zegt: "In een aangename periode beantwoord* Ik jou en Ik help* jou in een dag van redding." Neem waar! Nu is het een wel-aangename periode! Neem waar! Nu is het een dag van redding, Alzo zegt de HEERE: In dien tijd des welbehagens heb Ik U verhoord, en ten dage des heils heb Ik U geholpen; en Ik zal U bewaren, en Ik zal U geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beerven; (SV)[Jes. 49:8] - Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren. 20 En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen. 21 En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. (SV)[Luc. 4:19-21
3 in niets geen enkele aanleiding tot aanstoot gevend, opdat op de bediening geen smet gevonden zal worden,
4 maar in alles onszelf aanbevelend als bedienden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in veel verduren in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,
5 in slagen, in cellen, in ongeregeldheden, in moeiten, in slapeloze nachten, in vasten, Zijn zij dienaars van Christus? (ik spreek onwijs zijnde) ik ben boven hen; in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doods gevaar menigmaal. 24 Van de Joden heb ik veertig slagen min een, vijfmaal ontvangen. 25 Driemaal ben ik met roeden gegeseld geweest, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een gansen nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. 26 In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders; 27 In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. 28 Zonder de dingen, die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de Gemeenten. 29 Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geergerd, dat ik niet brande? (SV)[2Kor. 11:23-27]
6 in het zuiver zijn, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in heilige geest, in ongeveinsde liefde, Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid. (SV)[1Tim. 4:12]
7 in het woord van waarheid, in macht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, door de wapens van de rechtvaardigheid van de rechterhand en linkerhand, en mijn °woord en mijn °verkondiging kwam niet in overtuigende woorden van wijsheid, maar in betoon van geest en kracht, 5 opdat het geloof van jullie niet niet zij in de wijsheid van mensen, maar in kracht van God. (SW)[1Kor. 2:4,5]
8 door heerlijkheid en oneer, door slechte reputatie en goede reputatie, als doen dwalenden en waarachtigen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De echte dienaar van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kan moed putten uit deze lijst. Praktisch alle hedendaagse leidinggevende kwalificaties voor dienstbetoon zijn afwezig. We weten dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine geen voorkomen had. Zijn persoonlijke verschijning beval hem niet aan. Zijn spraak werd als verachtelijk gerekend. Dit waren fouten waar de vleselijke Korintiërs zeer gevoelig voor waren, net zoals dat vandaag het geval is. Maar hij staat er op dat niemand aanleiding heeft gegeven om in wat dan ook te struikelen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine achtte welsprekendheid en lichamelijk voorkomen van geen belang. Liefde, kennis, zwoegen, volharding, deze behoren de dienaar van de Heer van vandaag te kenschetsen, ook al zou hij niet geroepen worden de verdrukking en benauwdheid te dragen zoals Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine die te verduren kreeg. Het was een grote opbeuring voor de samensteller van deze vertaling [de Concordant Literal Version] dat hij zich in staat vond om op vele wijzen volledig Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ ervaring te ondergaan. Zijn inspanningen zijn tegemoet getreden met laster en erkenning, hij is beschuldigd van misleiding, maar ook verzekerd van zijn integriteit, hij is onbekend maar ook erkend, getuchtigd maar niet ter dood gebracht, verdrietig maar toch altijd verheugd, arm maar velen rijk makend.


9 als onbekend zijnde en herkend wordende, als stervende. En neem waar, wij leven, als gedisciplineerd wordende en toch niet ter dood gebracht wordende, altijd het sterven van °Jezus in het lichaam meedragend, opdat het leven van °Jezus ook in ons lichaam openbaar* zou worden. (SW)[2Kor. 4:10] - De HEERE heeft mij wel hard gekastijd; maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. (SV)[Psalm 118:18]
10 als bedroefd zijnde, maar zich steeds verheugend, als armen, maar velen rijk makend, als niets hebbende en alles vasthoudende. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worde over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijde ik mij, en verblijde mij met u allen. (SV)[Filip. 2:17] - Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van jullie. 22 Of het Paulus, of het Apollos, of het Cefas, of het de wereld, of het leven, of het dood, of het heden, of het toekomende is, alles is van jullie, (SW)[1Kor. 3:21,22]
11 Onze °mond heeft zich naar jullie geopend, Korintiërs, jullie °hart is verbreed.
12 In ons worden jullie niet in het nauw gebracht, maar jullie worden in het nauw gebracht in jullie innerlijke °gevoelens.
13 Maar de vergelding is dezelfde (ik spreek als tot kinderen): Ook jullie, word*m verbreed! Ik schrijf dit niet om jullie te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik jullie terecht. (SW)[1Kor. 4:14]
14 Wordm niet een ongelijk span vormend met ongelovigen, want welk partnerschap heeft rechtvaardigheid en wetteloosheid of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? Gij zult niet ploegen met een os en met een ezel te gelijk. (SV)[Deut. 22:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De kerk is zo diep gezonken en heeft zich zo grondig aan de wereld verbonden, dat het scherpe onderscheid tussen heilige en zondaar vrijwel geheel is uitgewist. En hierdoor wordt de scheiding tussen gelovige en ongelovige noch nauwelijks erkend. Zouden wij, die van ChristusGezalfde zijn, leven naar onze voorrechten, dan zouden we niet eens een alliantie met ongelovigen overwegen. In zaken zouden we een standaard van rechtvaardigheid moeten hebben die voor hen ongekend is. Er is geen partnerschap mogelijk tussen rechtvaardigheid en wetteloosheid. De sociale organisaties van de wereld zijn duisternis voor degene die licht is in de Heer. Er kan geen overeenstemming zijn tussen de religies van de wereld en ChristusGezalfde. De ware gelovige kan geen deel hebben aan dat wat de ongelovige begeert.


15 Wat nu is de overeenstemming tussen ChristusGezalfde en Belialnietswaardig of welk deel heeft een gelovige met een ongelovige?
16 En welke instemming heeft de tempel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met afgoden? Want jullie zijn de tempel van de levende Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zoals °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zei: "Ik zal inwonen in hen en Ik zal temidden van hen wandelen en Ik zal hun Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn en zij zullen Mijn volk zijn." Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; (SV)[Efe. 2:21] - En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone. (SV)[Ex. 25:8] - En Ik zal Mijn tabernakel in het midden van u zetten; en Mijn ziel zal van u niet walgen. 12 En Ik zal in het midden van u wandelen, en zal u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn. (SV)[Lev. 26:11,12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Een gepast gevoel voor het plechtige feit dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in ons Zijn woning maakt, is de beste preventie tegen besmetting door de vervuilingen van de wereld.

Lev. 26:11,12; LXX, met verschillen.


17 Daarom: "Kom*m uit vanuit hun midden en zonderm je af," zegt de Heer, "en raakm niet het onreine aan, en Ik zal jullie binnenlaten. Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan; gaat uit het midden van hen, reinigt u, gij, die de vaten des HEEREN draagt! (SV)[Jes. 52:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Jes. 52:11; LXX, met verschillen.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine citeert hier niet verkeerd uit zijn geheugen, zoals gewoonlijk wordt verondersteld. Hij maakt hier geďnspireerde aanpassingen om bij de gelegenheid te passen.


18 En Ik zal voor jullie tot Vader zijn en jullie zullen voor Mij tot zonen en dochters zijn," zegt de Heer, de Almachtige. Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. (SV)[2Sam. 7:14] - Hoort en betuigt in het huis Jakobs, spreekt de Heere HEERE, de God der heirscharen; (SV)[Amos 3:13 ]
Terug naar de index.
Naar 2 Korinte 7
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.