Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
2 Petrus
Hoofdstuk 1

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN 2 PETRUS
1:1-4.   Inleiding - zegenbede.
1:5-11.     Bemoediging.
1:12-15.       Petrus.
1:16-21.         Apostelen en profeten.
2:1-22.           De bozen.
3:1.       Petrus.
3:2.         Profeten en apostelen.
3:3-13.           De bozen ("de toenmalige wereld" - 3:6).
3:14-18.     Bemoediging.
3:18.   Afsluiting - zegenbede.

1 Simeongehoord (heeft JAH) Petrusrots, slaaf en afgevaardigde van JezusJAH redt ChristusGezalfde, aan hen die een even waardevol geloof als ons toeviel hebben, in de rechtvaardigheid van onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en van de Redder, JezusJAH redt ChristusGezalfde: [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De introductie van de naam Simeongehoord (heeft JAH), vóór Petrusrots, en slaaf in aanvulling op apostel, geeft ons een aanwijzing over het karakter van deze tweede brief. De nadruk wordt gelegd op praktijk, en niet zozeer op gebod. Hij houdt zich eerder bezig met leven dan met leren.


2 Moge genade en vrede aan jullie vermeerderd worden in besef van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en van JezusJAH redt ChristusGezalfde, onze °Heer, naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging van geest, tot gehoorzaamheid en sprenkelen van het bloed van Jezus Christus. Moge genade en vrede aan jullie vermenigvuldigd worden! (SW)[1Petr. 1:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

De bovenkennis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en van JezusJAH redt ChristusGezalfde, onze Heer, is de bron van genade en vrede, en ook alles dat neigt naar leven en toewijding. Dit wordt aangegeven door de brief op de juiste wijze te beginnen met "Zoals…" en door de herhaling van de gedachte: "door de bovenkennis van Die ons roept, tot Zijn heerlijkheid en verdienste" Het woord "bovenkennis omvat mogelijk het bredere bereik van bewustwording en waardering. Het is een favoriet woord in deze brief, want het komt opnieuw voor in vers 8 en in 2:20. Staande, zoals hij doet, aan de drempel van een brief die toegewijd is aan gedrag, leert hij ons de belangrijke les dat kennis een belangrijk iets is voor een goede houding. Zij die weigeren Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te erkennen, worden overgedragen aan een gediskwalificeerd denken om de hele catalogus van misdaad te begaan (Rom. 1:28). De enige redding van deze dingen is een visioen van Zijn heerlijkheid en verdienste, op die manier deelnemer wordend van de goddelijke natuur die vlucht voor verderf. Dientengevolge is de meest krachtige koers die men kan volgend een verstaan van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heerlijkheden en verdiensten, zodat die in ons hetzelfde kunnen bewerken.


3 zoals door de goddelijke macht van Hem aan ons °alles is geschonken tot leven en eerbiedigheid door het besef van Die ons roept* in Zijn eigen heerlijkheid en deugd, Doch jullie zijn een gekozen ras, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een verkregen volk, opdat jullie de waarden zouden verkondigen van de Ene, jullie roepend uit de duisternis tot in Zijn °wonderbare licht (SW)[1Petr. 2:9]
4 door welke aan ons de kostbare en grootste toezeggingen zijn geschonken, opdat door deze dingen jullie deelgenoten zullen worden van goddelijke natuur, vluchtend van de vergankelijkheid die door begeerte in de wereld is.
5 En ook ditzelfde: verstrekt, alle ijver in jullie °geloof aanwendend, de deugd en in de deugd de kennis, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Het pad van de heilige is er een van vooruitgang of afval. Indien hij zich niet ontwikkelt, zal hij waarschijnlijk terugvallen. Daarom moedigt Simeongehoord (heeft JAH) Petrusrots zijn lezers aan voortgang te maken, elke geestelijke genade te maken tot een vat voor andere en betere, totdat zij allen het vertoon van liefde tentoonspreiden, de hoogste en beste van alle.

Geloof is de radicale deugd. Daardoor wordt alles mogelijk. In de herhaalde groeperingen van genaden die in deze brief te vinden zijn, krijgt geloof onveranderlijk de eerste plaats toegewezen, deze het dichtst laten staan bij de Bron van alle deugd.


6 en in de kennis de zelfbeheersing en in de zelfbeheersing het verduren en in het verduren de eerbiedigheid,
7 en in de eerbiedigheid de broederlijke genegenheid en in de broederlijke genegenheid de liefde. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 23 zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen de zulke is geen wet (SW)[Gal. 5:22,23]
8 Want deze dingen zijn bij jullie en de toename er van stelt jullie niet onwerkzaam en ook niet onvruchtbaar aan in het besef van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde.
9 Want bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, deze is blind, kortzichtig zijnde, vergetelheid in ontvangst nemend van de reiniging van zijn lang geleden gebeurde zondige daden.
10 Daarom, broeders, beijvert je veeleer, opdat door de ideale werken de roeping en uitverkiezing van jullie deze dingen bevestigd gemaakt worden, want deze doende zouden jullie nooit struikelen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Petrusrots, net als Jakobushielenlichter, is er snel bij om de menselijke kant van verlossing te presenteren. Roeping en keuze zijn puur goddelijk, maar hun bevestiging in de ogen van mensen hangt af van bewijs van goede werken. De goddelijke zijde is voor allen verborgen, behalve door degene die geroepen is. Zijn gedrag zou zijn belijdenis voor de wereld moeten bevestigen.


11 Want zo zal op een rijke wijze aan jullie de entree tot in het aionische koninkrijk van onze °Heer en Redder, JezusJAH redt ChristusGezalfde, verstrekt worden.
12 Daarom zal ik op het punt staan jullie steeds in herinnering te brengen aangaande deze dingen, hoewel waargenomen hebbend en standvastig gemaakt zijnde in de aanwezig zijnde waarheid. 5 Ik ben nu van plan jullie in herinnering te brengen dat jullie alles hebben waargenomen, dat de Heer, eenmaal het volk vanuit het land van Egypte reddend, de tweede maal die niet geloven ombrengt (SW)[Judas 5 ]
13 Ik acht het echter rechtvaardig, zolang ik in deze °tent van inkwartiering ben, jullie wakker te schudden in de herinnering, Want indien wij waargenomen hebben dat onze aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, aionisch, in de hemelen (SW)[2Kor. 5:1]
14 waargenomen hebbend dat het wegplaatsen van mijn °tent van inkwartiering met spoed is, zoals ook onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, aan mij duidelijk maakt*. 18 Amen! Amen! Ik zeg tot jou: Toen je jonger was deed jij jezelf een gordel om en wandelde je waar je ook maar wilde. Maar wanneer jij ook maaar vergrijsd zal zijn, zal jij je °handen uitstrekken en een ander zal jou een gordel omdoen en zal jou brengen waar ook jij niet wil." 19 Dit nu zei Hij, aanduidend met welke dood hij °God zal verheerlijken. En dit zeggend, zegt Hij tot hem: "Volg Mij!" (SW)[Joh. 21:18,19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

In die schitterende opwekkingsscene in JohannesJAH is genadigevangeliegoede bericht, waar onze Heer Petrusrots opdracht geeft voor de bediening die hij vervult door het schrijven van deze brieven, geeft Hij ook de aard van zijn dood aan. Petrusrots moest Hem volgen tot het bittere einde, en sterven, net als zijn Meester, Die zei: "Amen! Amen! Ik zeg tot jullie, toen je jong was, omgordde je jezelf en wandelde je waar je wilde. Maar wanneer je oud zal zijn geworden, zal je je handen uitstrekken en een ander zal je omgorden en zal je brengen waar je niet wil" (Joh. 21:18;SW). En er wordt onmiddellijk aan toegevoegd: "Hij nu zei dit, aangevend met welke dood hij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal verheerlijken".


15 Maar ik zal mij beijveren jullie te hebben, opdat bij iedere gelegenheid, na mijn °uitgang, ook van deze dingen heugenis gemaakt wordt.
16 Want niet met wijsheid gemaakt zijnde mythen navolgend*, maken* wij aan jullie de macht en aanwezigheid van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, bekend, maar omdat wij toeschouwers zijn geworden van de grootsheid van die °Ene. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Petrusrots en Jakobushielenlichter en JohannesJAH is genadig waren speciaal gekozen om de Heer te vergezellen naar de Berg van de verheerlijking, om getuige te zijn van een vooruitblik op het komende koninkrijk en haar kracht en schittering. Zo namen zij niet te ontkennen bewijs waar van de werkelijkheid en heerlijkheid er van. Ze hoorden de stem uit de hemel zeggen: "Dit is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik een welbehagen heb! Hoort naar Hem!" Zij zagen de nederige Nazareneruit Nazaret omgevormd worden, zodat Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleding wit als het licht werd. Ze herkenden Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen en Eliamijn God is JAH, die met Hem praten over Zijn aanstaande exodus (Matt. 17:1-8; Mark. 9:2-7; Luk. 9:28-35). Hier waren alle elementen van het koninkrijk aanwezig. Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen kan heel wel staan voor de doden in Israëlstrijder van God, opgewekt uit hun slaap. Eliamijn God is JAH kan een type zijn van hen die leven bij Zijn komst. Zijn eigen gezicht en vorm nemen de heerlijkheid aan die bij hen hoort. In deze scene wordt vooruitgelopen op de kracht en heerlijkheid van het koninkrijk. Het is tegelijk een voorbeeld en een verzekering van de schittering en schoonheid van Zijn milleniale heerschappij. Er waren zeven personen aanwezig: Petrusrots, Jakobushielenlichter en JohannesJAH is genadig zijn typen van die gelovigen op aarde die getuige zullen zijn van de komst van de Heer en het binnengaan van het koninkrijk. Deze verwijzing naar ChristusGezalfde’ transformatie door een van de ooggetuigen, is een van de interne bewijzen van het Petrine auteurschap van deze brief.


17 Want bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Vader, nam Hij eer en heerlijkheid van stem in ontvangst, op een zodanige manier tot Hem gebracht wordend door de verheven heerlijkheid: "Deze is Mijn °Zoon, de Geliefde, in Wie Ik een welbehagen heb*."
18 En deze °stem horen* wij, gebracht wordend vanuit de hemel, samen met Hem zijnde op de heilige °berg. 1 En na zes dagen neemt °Jezus °Petrus en °Jakobus en °Johannes, zijn °broeder, mee en Hij brengt hen omhoog tot op een hoge berg, alleen. 2 En Hij werd vlak voor hen omgevormd en Zijn °gezicht schijnt als de zon. Zijn °bovenkleding, echter, werd wit als het licht. 3 En neem waar, Mozes en Elia werden door hen gezien, met Hem samensprekend. 4 Antwoordend nu, zei °Petrus tot °Jezus: "Heer, het is goed voor ons hier te zijn! Indien U het wil, zal ik hier drie tenten maken, één voor U en één voor Mozes en één voor Elia." 5 Terwijl hij nog spreekt, neem waar, een lichtende wolk overschaduwt hen, en neem waar, een stem vanuit de wolk, zeggend: "Deze is Mijn °Zoon, de Geliefde, in Wie Ik een welbehagen heb! Hoorm naar Hem!" (SW)[Matt. 17:1-5]
19 En wij hebben het profetisch woord meer bevestigd, waarop jullie, op ideale wijze doende, acht geven (als aan een lamp, verschijnend in een groezelige plaats, tot de dag zou aanlichten en de lichtbrenger zou opgaan) in jullie °harten, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

De dag ster is de komst van de Heer. De lamp is profetie. Niemand kan zijn weg vinden in deze wereld zonder de verlichting door het profetische woord. Zonder dat is alles duister. Maar profetieën schijnen vaak verborgen. De profeten zelf kenden niet altijd het belang van hun voorzeggingen. Nu echter het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker compleet is, en sommige er van vervuld zijn, en elke verwijzing gesorteerd en vergeleken kan worden met alle van gelijke aard, kan de gehele omtrek van profetie eenvoudig worden waargenomen. Profetie is niet een poging door de profeet om het doel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met huidige of toekomstige gebeurtenissen te verklaren. Het is niet het gevolg van zijn waarnemen en ervaring, of zijn interpretatie van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wegen. Niet de wil van de mens, maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers geest bracht de woorden van de schrijvers van profetie voort.

Het programma van profetie is geleidelijk aan helderder geworden met toegevoegde onthulling. De pre-verbanningsprofeten, Jesajaheil is JAH, Jeremiaverhogen doet JAH, Hoseahulp (van JAH), Joël, Amoskrachtig, Obadja, Jonaduif, Micha, Nahumgetroost (door JAH), Habakkuk en Zefanja kenden maar één komst. In de post-verbanningsprofeten wordt de tweede komst onderscheiden van de eerste, en komt Israëlstrijder van Gods verstrooiing er tussen. Maar Ezechiël ziet nog verder en voorzegt een einde aan het Messiaanse koninkrijk. Dit is ook het verste bereik van Petrusrots in zijn brieven en JohannesJAH is genadig in de Openbaringen. Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gaat nog veel verder en ziet een afsluiting van de post-Messiaanse aion, wanneer koninklijk heersen tot een eind wordt gebracht en de Zoon aftreedt, omdat alle noodzaak voor heersen is verdwenen. Dan wordt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Alles in allen. Dit is het hoogtepunt van profetie. Het legt het doel er van uit en lost de raadsels op.


20 dit eerst wetend dat alle profetie van het Geschrift niet een eigen uitlegging krijgt.
21 Want niet door de wil van een mens werd eens profetie gebracht, maar er door heilige geest toe gebracht wordend spreken* heilige mensen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Alle Schrift is door God geinspireerd en voordelig voor onderwijs, voor blootlegging, voor correctie en voor opvoeding, in rechtvaardigheid, 16 opdat de mens van God volkomen mag zijn, toegerust tot ieder goed werk. (SW)[2Tim. 3:16]
Terug naar de index.
Naar 2 Petrus 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.