Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
2 Petrus
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En er kwamen ook pseudonamaak - valse profeten onder het volk, zoals er ook onder jullie pseudonamaak - valse leraren zullen zijn, die onopgemerkt groeperingen van ondergang binnen zullen brengen en ook de Eigenaar Die hen kocht loochenen, over zichzelf met spoed ondergang brengend. 11 En vele pseudo-profeten zullen gewekt worden en zij zullen velen doen dwalen. (SW)[Matt. 24:11] - 4 Want sommige mensen sluipen onopgemerkt binnen, die lang geleden tevoren werden geschreven tot in dit °oordeel, oneerbiedigen die de genade van onze °God omzetten in losbandigheid en onze alleen Eigenaar en Heer loochenend: Jezus Christus.(SW)[Judas 4]
2 En velen van hen zullen navolgen in de losbandigheden, vanwege wie de heerlijkheid van de waarheid gelasterd zal worden.
3 En in hebzucht, met glad gestreken woorden, zullen zij onder jullie handel drijven, voor wie het oordeel van oudsher niet luiert en hun °ondergang niet knikkebolt. 13 ook kaneel en gember en reukwerken en zalfolie en wierook en wijn en olie en tarwebloem en graan en beesten en schapen en van paarden en van koetsen en van lichamen en zielen van mensen. (SW)[Openb. 18:13]
4 Want indien °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de zondigende* boodschappers niet spaart*, maar hen in spelonken van donkerheid, in de Tartarusafgrond - de plaats waar "gevallen" engelen worden bewaard, werpt*, hen overlevert* om, getuchtigd wordend, te bewaren tot beoordeling, 6 En bovendien boodschappers die niet hun °oorsprong bewaarden, maar de eigen behuizing achterlieten, heeft Hij in onwaarneembare boeien gehouden, onder donkerheid bewaard, tot in de beoordeling van de grote dag, (SW)[Judas 6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

De "duistere grotten" van Tartarusafgrond - de plaats waar "gevallen" engelen worden bewaard zijn anders dan het ongeziene, dan Gehennavallei van (de zonen van) Hinnom en dan de Poel des Vuurs. Ze zijn de tijdelijke gevangenis voor geesten (zie het Commentaar op Openb. 9:14)

Petrusrots verhaalt de oude oordelen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met een blik op het vestigen van de komende oordelen van de eindtijd. Dat zal, ook, een oordeel over geestelijke wezens zijn, want SatanTegenstander zal gebonden worden. Het zal gebracht worden over een wereld die teruggevallen is naar de boosaardigheid die de Zondvloed over zich afriep, en die schuldig is aan de zonen van Sodombranden/brandend en Gomorraonderdompeling. Dan zal, ook, de rechtvaardige verlost worden, net als Lotbedekking uit Sodombranden/brandend, en als Noachrust door de vloed.


5 en van de begintijd de wereld niet spaarde*, maar Noachrust, één van acht, heraut van rechtvaardigheid, bewaakte*, een overstroming brengend op de wereld van oneerbiedigen, 18 En Noach gaat uit, en zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. (SW)[Gen. 8:18]
6 en de steden van Sodombranden/brandend en van Gomorraonderdompeling veroordeelde*, ze in de as leggend in een omverwerping, tot een voorbeeld geplaatst hebbend voor hen die op het punt staan oneerbiedig te zijn, 7 zoals Sodom en Gomorra en de steden rondom hen, op gelijke wijze als dezen uitzonderlijk ontucht plegend en achter andersoortig vlees aan wegkomend, voor ons liggen als toonbeeld, de gerechtigheid ondergaande van aionisch vuur (SW)[Judas 7]
7 en de rechtvaardige Lotbedekking, geteisterd wordend onder het gedrag van de zedelozen in losbandigheid, uitredde*, 1 En twee van de boodschappers komen in de avond in de richting van Sodom. En Lot zit in de poort van Sodom. En Lot ziet ze en Lot staat op om hen te ontmoeten. En hij buigt zich, met de neusgaten naar de aarde. 2 En hij zegt: "Aanschouw! Alstublieft! Mijne heren, trek u alstublieft terug in het huis van uw dienaar, en overnacht en was uw voeten. En sta vroeg op en ga op weg." En zij zeggen: "Nee, want wij overnachten op het plein." 3 En hij dringt uitermate bij hen aan en zij trekken zich terug bij hem. En zij komen binnen in zijn huis en hij maakt voor hen een feestmaal. En hij bakt ongezuurde broden. En zij eten. (SW)[Gen. 19:1-3]
8 want de rechtvaardige, temidden van hen wonend, kwelde dag naeig. vanuit dag zijn rechtvaardige ziel, de wetteloze werken bekijkend en horend.
9 De Heer heeft eerbiedigen waargenomen om hen uit te redden vanuit de beproeving, maar bewaart onrechtvaardigen, getuchtigd wordend, in de dag van beoordeling, Jullie hebben geen beproeving gekregen dan een menselijke, en God, Die getrouw is, zal jullie niet achterlaten om beproefd te worden boven wat jullie kunnen hebben, want Hij zal samen met de beproeving ook de uitkomst maken, zodat jullie in staat zijn het te ondergaan (SW)[1Kor. 10:13]
10 maar vooral die achter vlees aan gaan in de begeerte van verontreiniging en de heerschappij verachten, vermetelen, zelfingenomen; zij sidderen niet wanneer zij heerlijkheden lasteren, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Niemand die bekend is met de wereld zoals die is, en in het bijzonder met de neiging van de tijden, zal niet anders kunnen concluderen dan dat Petrusrots’ brieven een zeer bijzondere vervulling zullen hebben in de vreselijke dagen die zullen komen. Zelfs nu heeft de opstand tegen gezag enorme rijken omver geworpen, en ondermijnt die alle gevestigde heerschappij. Miljoenen verachten heerschappij en drijven weg naar een slechter despotisme dan de wereld ooit heeft gezien. Maar het is het meest duidelijk in de sfeer van de religie. De soevereiniteit van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is onbekend en wordt niet erkend. Hele volken weerstaan de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerheid en proberen Zijn bestaan te ontkennen. En dit leidt tot de tweede grote zonde van de eindtijd. Los gemaakt van de banden van zelfs de formele religie, duikt de wereld in de bezoedeling van het vlees. De huwelijksband is slap en totaal vervloekt. Scheidingen komen steeds vaker voor. De wereld wordt snel rijp gemaakt voor de tijd waarin deze zonden de instemming hebben van de religie en de aanbidding van het wilde beest aangemoedigd wordt door de bevrediging van de laagste lusten van het vlees.


11 waar ook maar boodschappers, groter zijnde in sterkte en in macht, tegen hen geen lasterende beoordeling inbrengen bij de Heer.
12 Dezen nu, als niet rationele dieren, door de natuur bepaald geboren zijnde tot gevangenneming en vergankelijkheid, in welke zij lasterend onwetend zijn, in hun vergankelijkheid zullen zij ook verdorven worden,
13 het loon van onrechtvaardigheid ophalend, overdag genot een luxe achtend, zijn zij vlekken en smetten, zwelgend in hun °liefdemalen, samen met jullie feestend,
14 ogen hebbend barstensvol van een echtbreekster en onophoudelijk zondigend, labiele zielen lokkend, een hart hebbend dat geoefend is in hebzucht, kinderen van vervloeking hebbend.
15 De rechte weg verlatend dwaalden zij af, de weg navolgend* van °Bileamverslinder van het volk van °Beor (ook wel: Bosor) brandende fakkel, die het loon van de onrechtvaardigheid liefhad*, 14 Maar Ik heb enkele dingen tegen jou, dat jij daar enigen hebt die vasthouden aan het onderwijs van Bileam, die Balak onderwees een valstrik te werpen in het zicht van de zonen van Israėl, om afgodenoffers te eten en om ontucht te plegen. (SW)[Openb. 2:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Het verhaal van Bileamverslinder van het volk (Num. 22-25) laat de te vrezen moeite zien waartoe mensen willen gaan voor een beloning, zelfs als dat goddelijk ongenoegen oproept. Ze zijn lager dan de brute beesten in hun verwerping van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers geopenbaarde wil, als het tot bevordering of financieel voordeel leidt.


16 maar hij had een ontmaskering van het eigen in strijd met de wet handelen. Een geluidloos lastdier, zich uitend* met de stem van een mens, verhinderde* de krankzinnigheid van de profeet.
17 Dezen zijn bronnen zonder water, en nevelen, voortgedreven wordend door stormvlagen, voor wie de donkerheid van de duisternis is bewaard. 8 Niettemin, evenzo ook verontreinigen deze dromers inderdaad het vlees en wijzen zij heerschappij af en lasteren zij heerlijkheden. 9 Toen nu °Michael, de overste van de boodschappers, met de duivel in tweestrijd stond en argumenteerde aangaande het lichaam van Mozes, durfde hij niet de beoordeling van lastering op te brengen, maar zei hij: "Moge de Heer jou vermanen!" 10 Maar dezen lasteren zoveel als zij inderdaad niet waargenomen hebben en zoveel als waarvan zij van nature op de hoogte zijn, zoals de irrationele dieren; in deze dingen worden zij verdorven. 11 Wee hen, want zij gingen in de weg van °Kaļn en in de dwaling van het loon van °Bileam werden zij uitgegoten, en in de tegenspraak van °Korach vergingen zij. 12 Dezen zijn die in de verborgen riffen in jullie liefdemalen, samen feestend, op onbevreesde wijze zichzelf hoeden, wolken zonder water, door winden weggebracht wordend, onvruchtbare bomen van de late herfst, tweemaal afstervend, ontworteld wordend; 13 wilde golven van de zee, de eigen schanden opschuimend, dwalende sterren, voor wie de donkerheid van de duisternis is bewaard tot in de aion. (SW)[Judas 8-13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Deze paragraaf brengt ons een paar van dezelfde figuren voor ogen die te vinden zijn in het zesde en tiende hoofdstuk van Hebreeėn. Er waren en er zullen afvalligen onder de Besnijdenis zijn die heel ver zullen gaan in het volgen van de MessiasGezalfde, net zoals Judaslof (Griekse vorm van Juda) deed, maar zij zullen uiteindelijk wegvallen en hun belijden afwijzen. Onze Heer had veel van zulke volgelingen die Hem verlieten.

Erkenning van de waarheid over ChristusGezalfde kan voor een poos de overhand hebben bij mensen, om zo scheiding af te dwingen van bezoedelingen die nog steeds aanlokken. De apostel beschouwt zulke mensen niet als deelnemers aan de goddelijke natuur, zo het verderf ontvluchtend dat er door lust in de wereld is, maar als hen van wie de innerlijke ziekte niet genezen is, die omgevormd zijn onder de invloed van waarheid, en die nog steeds honden en zwijnen zijn.


18 Want grootsprekerijen van zinloosheid uitend, lokken zij in de begeerten van het vlees, in losbandigheden, hen die ternauwernood hen ontvluchten die in dwaling verkeren;
19 aan hen vrijheid belovend zijn zij zelf slaven van de vergankelijkheid, want door wie iemand is verminderd, voor deze is hij ook tot slaaf gemaakt. 34 °Jezus antwoordde hen: "Amen! Amen! Ik zeg jullie dat een ieder die de zonde doet, slaaf is van de zonde. (SW)[Joh. 8:34]
20 Want indien, terwijl zij de verontreinigdheden van de wereld ontvluchten in besef van onze °Heer en Redder, JezusJAH redt ChristusGezalfde, zij echter weer verwikkeld raken in deze dingen, worden zij verminderd. Voor hen zijn de laatste dingen erger geworden dan de eerste dingen. 45 Dan gaat hij en neemt met zichzelf zeven andere geesten mee, boosaardiger dan zichzelf, en binnenkomend woont hij daar. En de laatste dingen van die mens worden erger dan de eerste dingen. Zo zal het ook zijn met deze °boosaardige generatie." (SW)[Matt. 12:45]
21 Want het was voor hen beter geen besef te hebben van de weg van de rechtvaardigheid, dan beseffend terug te gaan* tot in de dingen achter hen, weg van het aan hen overgeleverd wordende heilige voorschrift. Want het is onmogelijk voor degenen die eens verlicht zijn geworden en gesmaakt hebben de gift van het hemelse, en lotdelers geworden zijn van heilige geest, 5 en proevend het goede woord van God, alsook de krachten van de toekomstige aion, 6 en afvallend hen opnieuw te vernieuwen tot bekering, voor henzelf de Zoon van °God opnieuw kruisigend en Hem tot schande makend. (SW)[Hebr. 6:4-6]
22 Hen is echter de ware beeldspraak overkomen: "De hond is omgekeerd* naar het eigen braaksel en de gebaad* wordende zeug naar het gewentel in blubber." 11 Zoals een hond terugkeert naar zijn braaksel, zo herhaalt een domme zijn dwaasheid. (SW)[Spreuk. 26:11]
Terug naar de index.
Naar 2 Petrus 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.