Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
2 Petrus
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Dit, geliefden, is reeds de tweede brief die ik aan jullie schrijf, waarin ik de oprechte denkwijze van jullie wakker schud in een herinnering, En ik acht het juist, zolang ik in deze tabernakel ben, jullie te wekken in herinnering, (SW)[2Pet. 1:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het is de speciale taak van de Besnijdenisbrieven om de oude profetische Schrift en de woorden van onze Heer voor Zijn dood en hemelvaart te bevestigen en kracht bij te zetten. Dit ontbreekt opvallend in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven. Zelden wordt daarin naar het leven van onze Heer verwezen of wordt Zijn onderwijs in herinnering gebracht. Er is weinig profetische verwijzing. Wanneer profeten worden geciteerd is dat gewoonlijk om hun harmonie of instemming te laten zien, en niet een rechtstreekse vervulling. De citaten worden voorgesteld door verbindende woorden als "zoals" en "naar". Dit is omdat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een bediening toegewezen kreeg buiten het gebied van de profeten en buiten dat van de bediening van onze Heer. Dat is niet het geval bij Petrusrots en de Besnijdenis. Zij gaan over de vervulling van de profetische voorzeggingen en gaan samen met dezelfde bediening als die van onze Heer toen Hij op aarde was, want Hij verkondigde, net zal zij, het koninkrijk.


2 om herinnerd* te worden aan de tevoren uitgesproken uitspraken door de heilige profeten en het voorschrift van jullie °afgevaardigden van de Heer en Redder, Maar geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd zijn van de apostelen van onzen Heere Jezus Christus; (SV)[Judas 17]
3 dit eerst wetend: dat in het laatste van de dagen spotters met spotlust zullen komen, gaande overeenkomstig hun eigen °begeerten, Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen (SV)[Judas 18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Niet alleen spotters, maar velen die de Bijbel geloven, zijn in de fout gevallen van te menen dat alle dingen vanaf het begin zonder verandering zijn doorgegaan. De grote nederwerping, opgeschreven in het tweede vers van Genesis - "de aarde werd woest en ledig" (want die werd niet zo geschapen – Jes. 45:18) – is vrijwel geheel vergeten. Welk systeem van Bijbelse oorsprong van het heelal doet verslag van een aarde die "bestaat uit water en door water"? Dit is meer in overeenstemming met sommige wetenschappelijke theorieën dan met theologie. Het schijnt uit deze passage duidelijk, net als uit de verslagen in Genesis en Job, dat de aarde door veel van dezelfde processen is gegaan als die we in de huidige toestand van andere planeten vinden. Ze was waarschijnlijk verpakt in nevels, net als Venus of Jupiter, en had ooit ringen als Saturnus. Het Hebreeuwse "hemelen" is duaal, en betekent een tweetal hemelen. Wij weten dat er op de nieuwe aarde geen zeeën zullen zijn, net als op de Maan en op Mars. Ze was en is onderhevig aan grote geologische veranderingen, in het verleden veroorzaakt door water. Ze wordt bewaard door vuur, dat een van de middelen van de volgende, cataclysmische renovatie zal zijn. Vuur in de hemelen (misschien een nevel) en op de aard zal de smeltkroes vormen voor de nieuwe schepping.


4 en zeggend: "Waar is de belofte van Zijn °aanwezigheid? Want sinds de vaders ter ruste werden gelegd*, zo blijft alles voortdurend vanaf het begin van de schepping."
5 Want zij willen dit: dat het onopgemerkt is dat er van oudsher hemelen waren en aarde vanuit water, en samen staande door water, door het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!
7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo.
8 En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.
9 En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo. (SV)
[Gen. 1:6-9]

6 waardoor de wereld van toen, overstroomd wordend, in water verging*. en de oude wereld niet spaart*, maar Noach, één van acht, prediker van rechtvaardigheid, bewaart*, een watervloed brengend* over de wereld van de oneerbiedigen (SW)[2Petr. 2:5]
7 Maar nu worden de hemelen en de aarde, door hetzelfde woord opgespaard zijnde, tot vuur bewaard tot in de dag van beoordeling en van ondergang van de oneerbiedige mensen. Want indien °God niet de zondigende* boodschappers spaart, maar hen in de duistere grotten van Tartarus werpt*, hen overgeeft* om vastgehouden te worden voor oordeel (SW)[2Petr. 2:4]
8 Dit ene nu, laat het bij jullie niet onopgemerkt zijn, geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaren en duizend jaren als één dag. Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak. (SV)[Psalm 90:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Tijd heeft bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet de beperkingen die hij bij ons heeft. De gebeurtenissen van een dag hebben in ons denken maar een kort leven; dan vervagen ze en worden vergeten. We weten niets van de toekomst. Maar verleden en toekomst zijn voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hetzelfde. Zoals de Psalmist zegt: "Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren" (Psa. 90:4;SW). Wij kunnen ons goed het verslag van de vorige dag herinneren. Het lijkt maar een kort stukje tijd. Zo zijn duizend jaren voor Hem. Sinds Petrusrots deze woorden opschreef zijn bijna twee duizend jaren voorbij gegaan en Zijn belofte aan Israëlstrijder van God is nog steeds niet vervuld, maar er zijn aanwijzingen dat de tijd nabij is.


9 De Heer is niet traag met de belofte, zoals sommigen dat traagheid achten, maar Hij is geduldig vanwege jullie, niet van plan zijnde enigen verloren te laten gaan, maar allen plaats te bieden* tot bezinning. Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven. (SV)[Hab. 2:3 - Die wil dat alle mensen gered* worden en komen* in de realisatie van de waarheid (SW)[1Tim. 2:4]
10 Maar de dag van de Heer zal arriveren als een dief, in welke de hemelen met een voorbij suizend geluid voorbij zullen gaan en de elementen zullen, door hitte vergaande, ontbonden worden, en de aarde en de werken in haar zullen gevonden worden. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. 44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. (SV)[Mat. 24:43,44] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

De dag van de Heer, hoewel die meer dan duizend jaren duurt, wordt behandeld alsof de komst er van direct wordt gevolgd door het einde er van, in harmonie met de voorafgaande passage. Hij zal komen als een dief (1Thess. 5:2). Hij zal afsluiten met de grote ramp (Openb. 20:11; 21:1), die de dag van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker inluidt, in de nieuwe schepping. Twee grote schokken verdelen de geschiedenis van de hemelen en de aarde in drie grote delen. Een is te vinden aan de voorzijde van onthulling; deze is vlakbij z’n voltooiing. De hemelen en de aarde werden door water verwoest (Gen. 1:2). In de toekomst zal dit door vuur veroorzaakt worden. Het verleden was een fysieke wedergeboorte, de toekomst zal een chemische her-schepping zijn. Water, in de vorm van zeeën, wordt alleen op de huidige aarde gevonden. Het is niet op, maar over de voorgaande. Het zal afwezig zijn op de derde aarde (Openb. 21.1). Het veranderend karakter van de aarde waarop wij wonen is grotendeels te wijten aan de aanwezigheid van water. Het verpulvert solide rotsen. Als gletsjers maalt het bergen weg. In rivieren wast het grond naar de zee. Dit is ongetwijfeld een gelijkenis van de wijzigende morele processen waar de mensheid doorheen gaat. De nieuwe aarde zal onveranderlijk zijn, blijvend. Na door de grote smeltkroes van de goddelijke Alchimist te zijn gegaan, zullen de stenen er van kostbare juwelen zijn, hard als vuursteen, en onverwoestbaar. En dit zal ook een gelijkenis zijn van de morele zuiverheid, die gezuiverd is door vuur en blijft. Dit hoofdstuk onthult het feit dat de nieuwe schepping de derde aarde en de derde hemel zal zijn (2Kor. 12:2).


11 Als dan al deze dingen ontbonden worden, wat is het voor een mens bindend dat jullie in heilige gedragingen en eerbiedigheden zijn,
12 verwachtend en zich haastend naar de aanwezigheid van de dag van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, vanwege welke de hemelen, in vuurgloed staande, ontbonden zullen worden en de elementen, door hitte vergaande, worden weggesmolten?
13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn °toezeggingen, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke rechtvaardigheid woont. Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen. (SV)[Jes. 65:17]
14 Daarom geliefden, deze dingen verwachtend, beijver*m voor Hem in vrede gevonden* te worden, vlekkeloos en zonder smet.
15 En acht het geduld van onze °Heer redding, zoals ook onze geliefde °broeder Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine aan jullie, overeenkomstig de aan hem gegeven wijsheid, schrijft*, Of veracht jij de rijkdom van Zijn °goedheid en °verdraagzaamheid en °geduld, onwetend dat de goedheid van °God je naar bekering leidt? (SW)[Rom. 2:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Het is duidelijk dat Petrusrots, groot apostel als hij was, niet ten volle de bediening van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine kon begrijpen. Hij zag echter wel dat het schijnbare uitstel van het oprichten van het koninkrijk, doorheen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd gebruikt, en dat redding zeer zeker niet afhankelijk was van Israëlstrijder van Gods houding. Dit onderwerp, waar door Petrusrots slechts op gezinspeeld wordt, wordt door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine volledig uiteengezet in het elfde hoofdstuk van zijn brief aan de Romekrachtinen.


16 zoals ook in al de brieven, in hen sprekend aangaande deze dingen, in welke sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn, de dingen die de onkundigen en labielen verwringen, zoals ook de overige Geschriften, tot hun eigen °ondergang.
17 Jullie dan, geliefden, dit tevoren wetend, bewaakm, opdat, meegeleid wordend met de dwaling van de zedelozen, jullie zouden uitvallen van de eigen standvastigheid. Daarom: de menende te staan, laat hem uitkijken dat hij niet zou vallen (SW)[Rom. 10:12]
18 Maar groeim in genade en in kennis van onze °Heer en Redder, JezusJAH redt ChristusGezalfde. Hem zij de heerlijkheid, én nu én tot in de dag van de aion. Amen!Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.