Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
2 Tessalonicenzen
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Voor het overige, broeders, bidm aangaande ons, opdat het woord van de Heer zal rennen en het verheerlijkt zal worden, zoals ook naar jullie toe, tegelijkertijd ook biddend over ons, dat God voor ons een deur zou openen van het woord, om te spreken het geheim van Christus, waardoor ik ook gebonden ben (SW)[Kol. 4:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

GEBED

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine verlangde naar hun gebeden opdat hij anderen naar de gezegende positie kon leiden die zij al bezaten.


2 en dat wij uitgered zouden worden vanaf de abnormale en boosaardige mensen; want niet van allen is het geloof.
3 Maar trouw is de Heer, Die jullie standvastig zal maken en zal bewaken tegeneig. vanaf de boosaardige. Trouw is God, door Wie jullie geroepen werden* in de gemeenschap van Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. (SW)[1Kor. 1:9]
4 En wij hebben vertrouwen in jullie in de Heer, dat jullie de dingen die wij opdracht geven doen en jullie zullen doen. Ik heb vertrouwen in jullie in de Heer, dat jullie, zelfs niet een, anders gezind zullen zijn. Maar de jullie verwarrende zal het oordeel dragen, wie hij ook moge zijn. (SW)[Gal. 5:10]
5 En de Heer, moge Hij van jullie de harten richten op de liefde van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en op het verduren van °ChristusGezalfde. Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. (SV)[Openb. 3:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

De waardering van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde zou de gedachte vernietigen dat Hij Zijn verontwaardiging over hen aan het uitstorten was. De overdenking van de volharding van ChristusGezalfde zou hen helpen te volharden.


6 En wij geven jullie opdracht, broeders, in de naam van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, jullie te stellen vanaf elke broeder die op wanordelijke wijze wandelt en niet overeenkomstig de overlevering die zij bij ons accepteerden. En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. (SV)[Matt. 18:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

VERMANING

Tucht was nodig, zelfs in zo warme, vurige ekklesia als Thessalonica (grieks) overwinning van Thessalië, genoemd naar de zus van Alexander de Grote. De aanleiding was niet "verkeerd doen," maar "niets doen." Net zoals de genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voorziet in onze redding van alle beproeving en alle benauwdheid in de toekomst, maar beide in het heden brengt, zo zal die ook rust en ontspanning brengen in die dag, maar roept, tot dan, om zwoegen en werken. We zouden niet de lijn moeten trekken met ons werk. Hij die niet werk heeft geen recht om te eten. En indien iemand rond gaat als een bemoeial, zijn voedsel vragend van zijn vrienden, zouden we hem moeten mijden, maar hem wel met alle genade moeten behandelen die nodig is om zijn afwijkend gedrag te corrigeren.


7 Want jullie hebben zelf waargenomen hoe het bindend is ons na te bootsen, omdat wij ons onder jullie niet wanordelijk gedragen*, Wordt mijn imitatoren, broeders, en let op degenen die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben, (SW)[Filip. 3:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

"Jij zal een stier bij het dorsen niet muilkorven" (Deut. 25:4;SW) is de goddelijke wet voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers dienaren. Ze hebben het recht om ondersteuning te vragen, want de Heer heeft beslist dat zij die het evangeliegoede bericht verkondigen van het evangeliegoede bericht zouden leven. Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine maakte van dit recht geen gebruik, maar benutte zichzelf voor het hogere voorrecht om het evangeliegoede bericht absoluut gratis te brengen (1Kor. 9:1-19). Hij volgde in Korintheverzadigd dezelfde koers en schreef deze brief zonder twijfel in een pauze tussen zijn evangelisatiewerk en het maken van tenten, want hij werkte met Aquilaarend en Priscillaeerbiedwaardig in dat vak (Hand. 8:1-3). Zo was hij in staat te wijzen op zijn eigen gedrag als een voorbeeld voor die afweken, De kracht van zo’n betoog is vanzelfsprekend.


8 noch aten wij om niet brood bij iemand, maar in moeite en inspanning, nacht en dag werkend, om niemand van jullie te belasten*. En wij zwoegen, werkend met eigen handen. Wij worden gescholden? Wij zegenen. Wij worden vervolgd? Wij verdragen (SW)[1Kor. 4:12]
9 Niet dat wij geen autoriteit hebben, maar opdat wij onszelf als model zullen geven aan jullie, ter nabootsing van ons. Noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de arbeider is zijn voedsel waardig. (SV)[Matt. 10:10]
10 Want ook toen wij bij jullie waren gaven wij dit als opdracht aan jullie, dat indien iemand niet wil werken, laat hem ook niet eten! en er naar te streven rustig te blijven en betrokken te zijn met het eigene en te werken met jullie eigen handen, zoals wij jullie opdragen, 12 opdat jullie respectabel mogen wandelen ten aanzien van de buiten zijnden en jullie niets nodig zouden hebben. (SW)[1Thess. 4:11,12]
11 Want wij horen dat sommigen onder jullie op wanordelijke wijze wandelen, niets werkend, maar zich met overbodige dingen bezig houdend. En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen; en zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig, en ijdele dingen doende, sprekende, hetgeen niet betaamt. (SV)[1Tim. 5:13]
12 Maar aan °zulken geven wij opdracht en roepen wij op in de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, dat zij werkend met rust het eigen brood zullen eten. De stelende, laat hem niet meer stelen, maar laat hem liever zwoegen, werkend met de eigen handen het goede, opdat hij iets te delen moge hebben aan de nood hebbende. (SW)[Efe. 4:28]
13 Jullie echter, broeders, zouden niet moedeloos worden, het ideale doende. Maar het goede doende zouden we niet moedeloos mogen zijn, want op onze tijd zullen wij oogsten, als wij niet verslappen (SW)[Gal. 6:9]
14 Maar indien iemand niet gehoorzaamt aan ons °woord door deze °brief, brengm een teken aan om geen omgang te hebben met hem, opdat hij verlegen gemaakt zal worden; Ik schrijf jullie in de brief niet om te gaan met hoereerders, .... 11 Maar nu schrijf ik jullie niet om te gaan met iemand die, broeder hetende, hoereerder, of gierige, of afgodendienaar, of lasteraar, of dronkaard, of rover kan zijn. Met zo iemand moeten jullie zelfs niet samen eten. (SW)[1Kor. 5:9,11]
15 maar achtm hem niet als vijand, maar attendeerm hem als broeder. Maar wij smeken jullie, broeders, vermaant de ongeregelden, troost de zwakken van hart, steunt de zwakken, hebt geduld met allen. (SW)[1Thess. 5:14]
16 En moge de Heer van de vrede aan jullie de vrede geven, door alles en in elke wijze. De Heer zij met allen van jullie. De God nu van de vrede zij met jullie allen. Amen. (SW)[Rom. 5:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Afsluitend raakt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine voorzichtig het thema van de brief aan. Hun Redder is "de Heer van vrede" en Hij zal hen nooit met oordeel bezoeken, maar hen vrede geven doorheen al hun beproevingen door alle middelen die tot Zijn beschikking staan.


17 De groet is met mijn °hand, van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, wat een teken is in elke brief. Zó schrijf ik. De groet is van mijn hand, van Paulus. (SW)[1Kor. 16:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Het is duidelijke dat de apostel niet zelf zijn brieven opschreef. Om echter vervalsing te voorkomen schreef hij de groeten zelf en tekende, in dit geval, met zijn eigen naam (2:2).


18 De genade van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, zij met allen van jullie. Amen.Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.