Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan Timoteüs
2 Timoteüs
Hoofdstuk 1

[Commentaar - Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ tweede brief aan Timotheüsgodsvereerder is, waarschijnlijk, de laatste van zijn pen. In al zijn andere brieven kijkt hij vooruit naar verder dienstbetoon. Nu vertelt hij Timotheüsgodsvereerder dat hij zijn loopbaan heeft voltooid (4:7). De periode van zijn verscheiden was aangebroken (4:6). De hele brief ontleent z’n karakter aan dit feit.

De eerste brief werd mogelijk geschreven tijdens de grote crisis in de bediening van de apostel, toen hij zich voornam om naar Romekracht te gaan (Hand. 19:21). Het onderwerp er van is dienstbetoon. Het doel was de organisatie van de ekklesias om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers waarheid hoog te houden. Het onderwerp van de tweede brief is lijden (2.3). De ekklesias zelf waren gevuld geraakt met kwaad. Afscheiding van het kwaad wordt de taak van allen die wensen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker blij te maken.

Deze brief zou speciaal op prijs gesteld moeten worden door de slaven van de Heer in deze laatste dagen, want de afval, die al in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ dagen was begonnen, is met iedere volgende eeuw erger geworden. De praktische vraag: "Hoe zullen we dienen te midden van het hedendaagse afwijken?" wordt hier, in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ laatste brief, ten volle beantwoord. De remedie voor de huidige benauwdheid wordt duidelijk getoond in de literaire structuur. De eigenlijke brief begint met een oproep om een patroon van gezonde woorden te hebben (1:13). Ze sluit af met de opdracht om het woord te verkondigen (4:2). Het centrale onderwerp bevat de opdracht om het woord van de waarheid "recht te snijden" (2:15). De heilige Schrift is al wat nodig is voor deze ontaarde dagen (3:16). Het is het doel van de Concordant Version om een patroon van gezonde woorden aan te leveren, zonder welke de waarheid ons ontgaat. Het is het doel van de noten om de waarheid "recht te snijden", elke waarheid haar juiste plaats toewijzend, zonder welke ze een gevaarlijke fout wordt.

STRUCTUUR VAN 2 TIMOTEÜS

   INTRODUCTIE 1:1
     Timotheüsgodsvereerder’ genade: Opnieuw aansteken 1:6
     Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ opdracht 1:11
     Die dag
         Het patroon van gezonde woorden 1:13
         Afval 1:15
          Onesiforusnuttig 1:16
          Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ opdrachten 2:1
          Aanmoediging: volhard! 2:3
          Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers trouw 2:11
           Verwarring 2:14
             Werker 2.15
               Koudvuur 2.17
                   Omverwerpen 2:18
                   Staan 2:19
               Groot huis 2:20
             Slaaf 2:24
           Bestrijding 2:25
          De laatste dagen 3:1
          Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ voorbeeld 3:10
          Aanmoediging : blijven 3:14
          De heilige Schrift 3:15
         Verkondig het woord 4:1
         Afval 4:3
     Timotheüsgodsvereerder’ bedeling: kwijtschelding 4:5
     Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ loopbaan 4:6
     Die dag
   Afsluiting


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN 2 TIMOTEÜS
1:1,2.   Groeten en zegenbede.
1:3-18.      Inleiding passend bij een brief - privé en persoonlijk.
2:1-26.        Opdrachten verbonden met het evangeliegoede bericht.
3:1-4:8.        Opdrachten verbonden met de afval.
4:9-21.      Afsluiting passend bij een brief - privé en persoonlijk.
4:21,22.   Groeten en zegenbede.

1 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, afgevaardigde van ChristusGezalfde JezusJAH redt door de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, overeenkomstig de belofte van het leven in ChristusGezalfde JezusJAH redt,
2 aan Timoteüsgodsvereerder, een geliefd kind. Genade, ontferming en vrede vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Vader, en van ChristusGezalfde JezusJAH redt, onze °Heer. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Timotheüsgodsvereerder was bij de apostel geweest, in Romekracht, vanwaar hij mogelijk naar Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote was gezonden (Filip. 2.19). Tussen hen bestond de meest liefdevolle en intieme band en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine verwijst voortdurend naar hem als zijn eigen kind in het geloof. Zijn vader was een Griek, maar zijn moeder was een Joodse (Hand. 16:1). Zijn grootmoeder Lois en zijn moeder waren gelovigen en hij schijnt van hen zijn geloof te hebben geërfd. Hij was voortdurend met de apostel verbonden in zijn werken, vaak op de een of andere missie gezonden die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zelf niet kon vervullen. Zijn naam is verbonden aan die van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine in de begroeting in zes van zijn brieven (2Kor. 1.1; Filip. 1.1, Kol. 1:1; 1Thess. 1:1; 2Thess. 1:1; File. :1). Hij schijnt een tijdlang gevangen te zijn geweest, maar werd vrijgelaten (Hebr. 13.23). Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine brengt hem de hoogst mogelijke lof, zodat hij zelf gegeven wordt als een voorbeeld van echt dienstbetoon, en de brieven aan hem zijn van groot belang voor allen die een soortgelijke dienst willen beginnen.


3 Dankbaarheid heb ik aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die ik vanaf mijn voorouders met een rein geweten dien, hoe ik ononderbroken de gedachtenis aangaande jou heb in mijn °smeekbeden, nacht en dag, besnijdenis op de achtste dag, uit het ras van Israël, van de stam van Benjamin, uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër (SW)[Filip. 3:5] - 1 °Paulus nu, aandachtig kijkend naar het Sanhedrin, zei: "Mannen, broeders, ik ben, in alle geweten, tot op deze °dag een goed burger geweest voor °God." (SW)[Hand. 23:1]
4 er naar verlangend jou waar te nemen, jouw °tranen gedankend, opdat ik met vreugde vervuld zal worden,
5 een herinnering nemend van het in jou ongeveinsde °geloof, dat eerst inwoonde* in jouw °oma, Loïsaangenaam, en in jouw °moeder, Eunicemet overwinning gezegend, en ik ben er van overtuigd dat het ook in jou is; 1 Hij nu geraakt ook tot in Derbe en tot in Lystra. En neem waar, een zekere leerling was daar met de naam Timoteüs, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader (SW)[Hand. 16:1]
6 vanwege welke reden ik jou doe terugdenken de genadegave van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan te wakkeren die in jou is door de oplegging van mijn °handen. Verontachtzaam niet de genadegift in jou, die aan jou geschonken werd door middel van profetie, onder oplegging van de handen van de oudsten. (SW)[1Tim. 4:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De langdurige gevangenschap van de apostel en de groeiend kwaden die de ekklesias binnendrongen, schijnen een effect van demping en ontmoediging bij Timotheüsgodsvereerder teweeg te hebben gebracht. Om deze neiging tegen te gaan herinnert de apostel hem er aan dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers roeping niet afhankelijk is van menselijke daden, maar van Zijn eigen doelstelling en genade, en dit kan niet verstoord of verhinderd worden door de toevloed van kwaad, want het werd ons vóór aionische tijden gegeven in ChristusGezalfde JezusJAH redt. De aionen zijn de tijden van het kwaad. Vóór de aionische tijden was er geen kwaad, en het zal er ook niet zijn nadat ze hun loop hebben volbracht. Als gevolg daarvan gaat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstelling verder en hoger dan het kwaad en we zouden niet al te veel door de aanwezigheid er van bewogen moeten worden. De dood is het uiterste van de zonde. De kruisiging van ChristusGezalfde is de uiterste grens tot waar zonde kan gaan. De levendmaking van ChristusGezalfde is de eerste stap in de afschaffing van de dood. Hij kan niet meer sterven. Bij Zijn wederkomst zullen de heiligen triomferen over de dood en aionisch leven ontvangen. De uiteindelijke afschaffing er van, echter, is aan het einde van de aionen, de voleindig genoemd.


7 Want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft* aan ons niet een geest van beduchtheid, maar van macht en van liefde en van verstand. Want jullie hebben niet een geest van slavernij gekregen, om opnieuw vrees te hebben, maar jullie hebben de geest van zoonschap gekregen, door welke wij roepen: ABBA, °Vader! (SW)[Rom. 8:15]
8 Jij dan zal je niet schamen voor het getuigenis van onze °Heer, ook niet voor mij, Zijn °gevangene, maar lijd samen kwaad met het evangeliegoede bericht, overeenkomstig de macht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, 38 Want in het geval dat hij zich voor Mij en voor Mijn °woorden zal schamen in deze °generatie, de echtbreekster en zondares, zal ook de Zoon van de mens Zich voor hem schamen, wanneer Hij, met de heilige °boodschappers, ook maar zal komen in de heerlijkheid van Zijn °Vader. (SW)[Mar. 8:38]
9 van Die ons redt* en roept* in een heilige roeping, niet overeenkomstig onze °werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die aan ons wordt gegeven in ChristusGezalfde JezusJAH redt vóór aionische tijden, Want wij houden een mens voor gerechtvaardigd door geloof, buiten werken van de wet om. (SW)[Rom. 3:28]
10 maar nu openbaar gemaakt wordend door het tevoorschijn komen van onze °Redder, ChristusGezalfde JezusJAH redt, Die inderdaad, de dood buiten werking stellend*, echter leven en onvergankelijkheid aan het licht brengend*, door het evangeliegoede bericht. 26 anders was het voor Hem bindend vele malen te lijden vanaf de neerwerping van de wereld. Maar nu, één maal, bij de voltooiing van de aionen, tot afschaffing van de zonde, door Zijn °offer, is Hij openbaar gemaakt. (SW)[Hebr. 9:26] - En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid zal hebben aangedaan, en dit stervende onsterfelijkheid zal hebben aangedaan, dan zal het woord waar worden dat werd geschreven: de dood werd verzwolgen in de overwinning. 55 Waar, dood, is jouw overwinning? Waar, dood, is jouw steek? (SW)[1Kor. 15:54,55] - 14 Omdat dan de kleine kleine jongens en meisjes deelgenomen hebben aan bloed en aan vlees, had ook Hij op nagenoeg gelijke wijze aan dezelfde dingen deel, opdat, door de dood, Hij degene buiten werking zou stellen die de kracht van de dood heeft - dit is de duivel, (SW)[Hebr. 2:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

De afschaffing van de dood is gesteld in de onbepaalde of aorist tijdsvorm, aangezien Hij het in Zijn geval heeft gedaan en het in de toekomst voor allen zal doen.


11 tot in welk ik geplaatst werd als heraut en afgevaardigde en leraar van natiën, waarin ik geplaatst werd als verkondiger en apostel, ik spreek waarheid en ik lieg niet, een leraar van de naties, in geloof en waarheid. (SW)[1Tim. 2:7]
12 vanwege welke reden ik deze dingen ook lijd. Maar ik schaam mij er niet voor, want ik heb waargenomen in Wie ik heb geloofd en ik ben er van overtuigd dat Hij machtig is het mij toevertrouwde te bewaken* tot in die °dag. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De allesoverstijgende waarheden die aan de apostel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine toevertrouwd werden, komen altijd tegenstand tegen en brengen lijden over de belichamingen er van. Maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zelf waakt over hen en doet hen van tijd tot tijd herleven, ook al weet de overgrote meerderheid niet van hun bestaan.


13 Heb een patroon van gezond zijnde woorden, die jij bij mij hoort*, in geloof en in liefde die in ChristusGezalfde JezusJAH redt zijn. 9 het betrouwbare woord overeenkomstig het onderwijs hooghoudend, opdat hij in staat zal zijn ook op te roepen in de gezonde °onderwijzing en die tegenspreken te ontmaskeren (SW)[Titus 1:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Het patroon van gezonde woorden is een van de meest serieuze noodzakelijkheden voor de student van de Schrift. Indien het voor Timotheüsgodsvereerder al nodig was om vast te houden aan bepaalde Griekse uitdrukkingen die door de apostel werden gebruikt, hoeveel te meer is er de noodzaak voor een vast patroon waarop de woorden van afkeer worden gemodelleerd? Hoe kan de Engelse [en de Nederlandse; vert.] lezer ook maar hopen deze oproep na te komen, wanneer de vertalingen die hij gebruikt openlijk hun vermijding van enige eenvormigheid of patroon verkondigen in hun publicaties? Het voortdurend en vasthoudend gebruik van correcte uitdrukkingen is een van de grootst mogelijke hulpmiddelen voor het verwerken en onderwijzen van waarheid. De grootste hindernis is het niet-vasthoudende gebruik van onjuiste termen die hun kracht tot nul zien teruggebracht door het gebruik in onjuiste contexten.


14 Bewaak het ideale dat is toevertrouwd door heilige geest, die in ons inwoont. O, Timotheüs, bewaak het toevertrouwde, wegdraaiend van de wereldse holle klanken en de tegenstellingen van de zogenaamde kennis. (SW)[1Tim. 6:20]
15 Jij hebt dit waargenomen: dat al degenen die in Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet zijn van mij afgekeerd werden, van wie Fygelus?pottenbakker - ?kleine vluchteling en Hermogenesvan Hermes afstammend zijn. 16 Bij mijn °eerste verdediging kwam niemand samen erbij tot mij, maar allen lieten mij in de steek. Moge het hen niet worden aangerekend (SW)[2Tim. 4:16]
16 Moge de Heer ontferming geven aan het huis van Onesiforusnuttig, omdat hij mij vele malen verfrist* heeft en hij zich niet schaamde voor mijn °keten, 19 Groet Prisca en Aquilla en het huis van Onesiforus. 20 Erastus blijft in Korinte, Trofimus echter liet ik achter in Milete, zwak zijnde. (SW)[2Tim. 4:19,20]
17 maar komend in Romekracht zocht* hij mij op ijverige wijze en vond mij.
18 Moge de Heer aan hem geven ontferming te vinden bij de Heer in die °dag. En zoveel als hij in Efezetoegestaan bedient* weet jij heel goed.

Terug naar de index.
Naar 2 Timoteüs 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.