Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan Timoteüs
2 Timoteüs
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Jij dan, mijn kind, word bij machte gemaakt in de genade die in °ChristusGezalfde JezusJAH redt is, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

"De genade die in ChristusGezalfde JezusJAH redt is" is een zeer ruime uitdrukking die alle oneindige gunst omsluit die verbonden is aan een huidige bevestiging van ChristusGezalfde’ verhoging in de hemelen. Redding, rechtvaardiging, verzoening en alle geestelijke gezegendheid te midden van de ophemelsen is zeker genoeg om allen die zelfs in zwakke mate hun bezit op prijs stellen kracht te geven.


2 en de dingen die jij bij mij hoort* door vele getuigen, zet deze dingen voor aan betrouwbare mensen, die bekwaam zullen zijn ook anderen te onderwijzen*.
3 Lijd samen kwaad als een ideale soldaat van ChristusGezalfde JezusJAH redt. Jij dan mag niet beschaamd zijn voor het getuigenis van onze °Heer, noch voor mij, Zijn gevangene, maar lijdt mede kwaad voor het evangelie, naar de kracht van God, (SW)[2Tim. 1:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Om kwaad toebrengen is het doel van de soldaten van de wereld. Al hun training is daar op gericht. Kwaad lijden is de taak van de ideale soldaat in de rangen van het geloof.


4 Niemand die oorlog voert wordt verwikkeld in de bezigheden van het levensonderhoud, opdat hij die rekruteert* zou behagen.
5 In het geval echter dat iemand ook in een wedstrijd zal strijden, hij wordt niet gelauwerkranst in het geval dat hij niet op wettige wijze in de wedstrijd zou strijden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Een zeer belangrijk principe, waaraan vrijwel geen gehoor wordt gegeven. Inspanning en streven heeft in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers dienstbetoon geen nut, tenzij het in strikte overeenkomst is met de regels. Daarom is het van het hoogste belang om onszelf eerst bekend te maken met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers opdrachten en ons er nauwkeurig aan te houden. Anders zal de meest pretentieuze inspanning, die met zeer veel succes ontvangen schijnt te worden, totaal verworpen kunnen worden bij de balie van de rechter. Probeer niet voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te werken voordat je de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kent.


6 De zwoegende landbouwer moet als eerste aan de vruchten deel krijgen. Wie oorlog voert voorziet ooit in zijn eigen rantsoenen? Wie plant een wijngaard en eet niet van deze? Of wie weidt een kudde en eet niet van de melk van de kudde? ... 10 Of zegt Hij dit ongetwijfeld vanwege ons? Vanwege ons! Omdat de ploegende moet ploegen in verwachting en de dorsende moet dorsen in verwachting van de deelname. (SW)[1Kor. 7:9,10]
7 Versta de dingen die ik zeg! Want de Heer zal aan jou in alles inzicht geven.
8 Herinner je JezusJAH redt ChristusGezalfde, gewekt zijnde vanuit de doden, vanuit het zaad van Davidgeliefde, overeenkomstig mijn °evangeliegoede bericht, maar ook terwille van ons, aan wie het op punt staat toegerekend te worden, die in Hem geloven Die Jezus, onze Heer, opwekt uit de doden, 25 Die werd overgeleverd om onze overtredingen en werd opgewekt om onze rechtvaardiging (SW)[Rom. 4:24,25] - over Zijn °Zoon (Die voortkomt uit het zaad van David, naar het vlees (SW)[Rom. 1:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De letterlijke opstanding van ChristusGezalfde als het Zaad van Davidgeliefde schijnt het antwoord van de apostel te zijn op de theorie van een geestelijke opstanding. Het Zaad van Davidgeliefde kan niets minder zijn dan een letterlijke Man.


9 in welk ik kwaad lijd tot aan boeien, als een misdadiger. Maar het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is niet gebonden. Maar ik wil dat jullie weten, broeders, dat het mij overkomene meer tot vooruitgang van het evangelie is geworden, 13 zodat mijn °banden in Christus kenbaar zijn geworden in heel het praetorium1) en aan heel de rest, 14 en de meerderheid van de broeders in de Heer, vertrouwen hebbend door mijn °banden, hadden meer overvloedig de moed om onbevreesd het woord te spreken. (SW)[Filip. 1:12-14]
10 Omwille van dit verduur ik alles vanwege de uitgekozenen, opdat ook hen redding ten deel zal vallen, van die in ChristusGezalfde JezusJAH redt, met aionische heerlijkheid. Nu verblijd ik mij over het lijden voor jullie en ik vul aan de tekorten van de verdrukkingen van °Christus in mijn vlees, ten behoeve van Zijn °lichaam, dat is de ekklesia (SW)[Kol. 1:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

"…de redding mogen verkrijgen in ChristusGezalfde JezusJAH redt, met aionische heerlijkheid" is een zeer passende beschrijving van de ons getoonde genade.


11 Betrouwbaar is het woord, want indien wij samen stierven, zullen wij ook samen leven, Want als wij sterven met Christus, geloven wij ook dat wij samen met Hem zullen leven (SW)[Rom. 6:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Dit trouwe woord laat ons zien dat ons leven en al dat door Zijn genade tot ons komt onveranderlijk is – het hangt af van Zijn trouw. Dienstbetoon, echter, heeft twee kanten: beloning en verlies. Volharding zal erkend worden door een plaats van gezag in Zijn hemelse gebied. Indien we Hem ontkennen kunnen we niet van Hem verwachten dat Hij ons een publieke plaats van macht geeft in de toekomst. Dit schendt in het geheel onze redding of leven niet, of iets dat van ons is dankzij genade.


12 indien wij verduren zullen wij ook samen koning zijn; indien wij loochenen zal Deze ook ons loochenen, 33 Maar die Mij zou loochenen vlak voor de mensen, hem zal Ik ook loochenen vlak voor Mijn °Vader, Die in de hemelen is. (SW) [Matt. 10:33]
13 indien wij ontrouw zijn, Deze blijft trouw, Hij kan Zichzelf niet loochenen*. Want wat als sommigen ongelovig zijn? Zal niet °hun ongeloof °de trouw van God teniet doen? 4 Moge het daar niet van komen! Maar laat °God waar zijn en ieder mens een leugenaar, zoals het staat geschreven: opdat Gij gerechtvaardigd wordt in uw uitspraken, en dat u zult overwinnen in uw gericht. (SW)[Rom. 3:3,4] - God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken? (SV)[Num. 23:19]
14 Breng deze dingen in herinnering, betuigend in het zicht van de Heer geen woordenstrijd te voeren die tot in niets bruikbaar is, maar leidt tot een catastrofe van die horen. 9 Maar ga om domme kwesties en geslachtsregisters en ruzies en gevechten over de wet heen, want zij zijn nutteloos en zinloos. (SW)[Titus 3:9]
15 Beijver je jezelf welbeproefd te presenteren* voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, als een werker die zich niet hoeft te schamen, het woord van de waarheid correct snijdend. 7 aangaande alles jezelf verschaffend als model van ideale werken, in de onderwijzing met onvervalstheid, eerbaarheid, 8 met een gezond, onaanvechtbaar woord, opdat de tegengestelde verlegen gemaakt zal worden en niets slechts aangaande ons te zeggen heeft. (SW)[Titus 2:7,8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Vertalers hebben grote problemen ondervonden met het weergeven van de zinsnede "juist snijden." Hoewel men verlangde de gebruikelijke weergave "recht verdelen" te verbeteren, hebben de Revisors het nogal losjes vertaald met "handling aright" – juist hanteren. Dit is erg vaag. De betekenis wordt duidelijk door de illustratie die volgt. Hymeneüsde griekse god van het huwelijk en Filetus ontkenden de opstanding niet, zoals de Korinthiërs (1Kor. 15:12), maar zijn misplaatsten die. Ze plaatsten die in het verleden, terwijl het nog toekomstig was. Zo heeft alle waarheid haar juiste plaats, en zonder die wordt waarheid zelf de meest verraderlijke fout, omdat ze de steun van de Schrift schijnt te hebben. We moeten niet de waarheid van de ene aion over zetten naar een andere, of van de ene bedeling naar een andere. We zouden waarheid over Israëlstrijder van God bij hen moeten laten en die voor ons zou er niet mee vermengd moeten worden. Op geen enkele andere manier kunnen we echt waarheid hebben.


16 Maar ga om de onheilige, lege klanken heen, want zij zullen de oneerbiedigheid nog meer doen vorderen, noch acht te slaan op mythen en oneindige geslachtsregisters, die afpersingen voortbrengen, veeleer dan Gods bediening in het geloof. (SW)[1Tim. 1:4]
17 en hun °woord zal gangreenkoudvuur - een ziektebeeld waarbij weefsel afsterft als weide hebben, van wie Hymeneüsnaar de griekse god van het huwelijk en Filetusgeliefde zijn, onder wie is Hymeneüs en Alexander, die ik overgeef aan de Satan, opdat zij geleerd mogen worden niet te (gods-)lasteren (SW)[1Tim. 1:20]
18 die afwijken* aangaande de waarheid, zeggend dat de opstanding reeds is gebeurd. En zij werpen het geloof van sommigen omver. die sommigen doceren over het geloof. Zij zwalken! (SW)[1Tim. 6:20]
19 Niettemin staat het vaste fundament van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dit °zegel hebbend: De Heer kende die van Hem zijn. En laat elk die de naam van de Heer noemt, afstand nemen vanaf onrechtvaardigheid. 5 En hij spreekt tot Korach en tot heel diens vergadering, zeggend: "In de ochtend doet JAHWEH weten maken wie van Hem is en de heilige is. En Hij doet hen tot Hem naderen en wie Hij voor Zich verkiest doet Hij tot Hem naderen. (SW)[Num. 16:5] - 26 En hij spreekt tot de vergadering, zeggend: "Trek je terug, alstublieft, van de tenten van deze slechte mannen, en het moet niet zo zijn dat jullie iets aanraken wat van hen is, opdat jullie niet weggeveegd worden in al hun zonden." (SW)[Num. 16:26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers solide fundament staat nog steeds. De "pilaar van de waarheid" (1Tim. 3.15) is gevallen onder de vloed van valse leer, die in de Bijbel te vinden is, maar door verkeerd plaatsen verdraaid is geraakt in een fout. Maar het fundament staat vast., De Heer Zelf heeft er geen probleem mee om de Zijnen te erkennen. Wij, van onze kant, kunnen eisen dat zij die Zijn Naam op zich nemen, ook daar naar zouden handelen.


20 Maar in een groot woonhuis zijn niet alleen gouden en zilveren voorwerpen, maar ook van hout en van aardewerk, en die inderdaad tot eer en die tot oneer.
21 In het geval dan dat iemand zichzelf vanaf deze dingen zou uitzuiveren, zal hij een voorwerp zijn tot eer, geheiligd zijnde en zeer bruikbaar voor de eigenaar, tot in elk goed werk gereed gemaakt zijnde. 17 opdat de mens van °God toegerust zal zijn, volkomen toebereid zijnde, voor alle goed werk. (SW)[2Tim. 3:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Het beeld van een "groot huis" is zeer passend voor de huidige dag. De worstelende, vervolgde, niet erkende ekklesia van de vroege dagen is groot geworden, maar met die grootheid heeft ze haar eenvoud, zuiverheid en kracht verloren. Net als de gebruiksvoorwerpen die in de dienst in een landgoed nodig zijn, herbergt ze twee klassen. Sommigen, net als gouden en zilveren borden, zijn passend voor eerbaar gebruik; anderen, net als de potten en emmers van de afwaskeuken, zijn voor het lagere dienstbetoon. De methode van het onszelf omvormen in heilige en gewenste gebruiksvoorwerpen, passend bij eerbaar gebruik, is heel eenvoudig. We moeten onszelf zuiveren van de onreine gebruiksvoorwerpen. Het is het persoonlijk reinigen van het individuele hart dat meer nodig is dan uiterlijke hervormingen.


22 Maar ontvlucht de bij jongeren passende begeerten en jaag rechtvaardigheid na, geloof, liefde en vrede met allen die de Heer aanroepen vanuit een rein hart. Maar jij, o mens van God, ontvlucht deze dingen, en jaag na: rechtvaardigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en lijden met zachtmoedigheid. (SW)[1Tim. 6:11] - En de voleinding van de opdracht is liefde uit een schoon hart en een goed geweten en een ongeveinsd geloof, (SW)[1Tim. 1:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Aan de positieve kant dienen we onze gemeenschap te beperken tot hen die de Heer aanroepen vanuit een zuiver hart. Dit is de waren basis voor gemeenschap te midden van het falen waarin we ons bevinden. Het niet de leer, hoe wenselijk die ook is, waarover we het eens zouden moeten worden. Het is niet kerkleiding. Het is niet kennis van de waarheid, maar het onderliggend motief. We zouden niemand van onze gemeenschap moeten uitsluiten die uit een zuiver hart de Heer aanroept, hoezeer deze persoon of zijn leer ons zou afstoten. Iedere belijdenis, mens-gemaakt, is ruw en vol met fouten. Niemand zou iets anders dan het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker moeten onderschrijven.


23 Maar weiger domme en primitieve kwesties, waargenomen hebbend dat zij gevechten verwekken. Maar weiger het wereldse en de oude wijven mythes en oefen jezelf in godsvrucht. (SW)[1Tim. 4:7]
24 Maar een slaaf van de Heer moet niet vechten, maar zachtaardig zijn* naar allen, vaardig in het onderwijzen, het kwade verdragen, 18 "Neem waar, Mijn °Jongen, die Ik verkies, Mijn °Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik zal Mijn °geest op Hem plaatsen en Hij zal beoordeling berichten aan de natiën. 19 Hij zal geen ruzie maken, noch zal Hij luidkeels roepen, noch zal iemand in de pleinen Zijn °stem horen. (SW)[Matt. 12:18,19] 7 want de toezichthouder moet, als beheerder van God, niet aan te klagen zijn, niet zelfingenomen, niet driftig, niet aan wijn verslaafd, geen vechtersbaas, niet inhalig, (SW)[Titus 1:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

De slaaf van de Heer moet niet vechten, want zijn doel is niet vernietiging, maar redding. Hij richt zich er niet op te verwonden of buiten gevecht te stellen, maar om zijn tegenstrever levend te vangen en hem te onderschikken aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wil.


25 in zachtmoedigheid de tegenwerkenden disciplinerend, of °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hen bezinning moge geven tot in besef van de waarheid te komen, Die wil dat alle mensen gered worden en komen in de realisatie van de waarheid. (SW)[1Tim. 2:4]
26 en dat zij weer nuchter zouden worden vanuit de strik van de duivelVerdachtmaker, levend gevangen zijnde onder hem, naar de wil van diegene. Het is nodig ook een goed getuigenis te hebben van de buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak zou komen en in de valstrik van de Lasteraar. (SW)[1Tim. 3:7]

Terug naar de index.
Naar 2 Timoteüs 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.