Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine aan Timoteüs
2 Timoteüs
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Ik betuig in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en van ChristusGezalfde JezusJAH redt, Die op het punt staat levenden en doden te oordelen overeenkomstig het tevoorschijn komen van Hem en Zijn °koninkrijk: En heeft ons geboden den volke te prediken, en te betuigen, dat Hij is Degene, Die van God verordend is tot een Rechter van levenden en doden. (SV)[Hand. 10:42]
2 proclameer* het woord, sta er bij, bij een goede gelegenheid of ongelegen komend, ontmasker*, vermaan*, roep* op, in alle geduld en onderwijs. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben, in het openbaar en bij de huizen; ... 31 Daarom waakt, en gedenkt, dat ik drie jaren lang nacht en dag, niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen. (SV)[Hand. 20:20,31]
3 Want de periode zal zijn wanneer zij de gezonde onderwijzing niet zullen verdragen, maar zij zullen overeenkomstig de eigen begeerten voor zichzelf leraren ophopen, het gehoor gekieteld wordend, Want het is een wederspannig volk; het zijn leugenachtige kinderen; kinderen, die des HEEREN wet niet horen willen. 10 Die daar zeggen tot de zieners: Ziet niet; en tot de schouwers: Schouwt ons niet, wat recht is; spreekt tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen. (SV)[Jes. 30:9,10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Verkondig het woord! Dit is in de laatste dagen de grootste noodzaak. Er is geen gebrek aan preken of verkondiging, maar het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft daarin veel te veel plaats verloren. De volgende noodzaak is er in te staan, of het nu gelegen komt of niet.


4 en zij zullen inderdaad het gehoor afkeren vanaf de waarheid en zij zullen zich terzijde keren op de mythen. En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren. (SV)[Titus 1:14]
5 Maar jij, wees nuchter in alles, lijd* kwaad als ideale soldaat van ChristusGezalfde JezusJAH redt . Doe het werk van een evangelist, verricht* jouw °bediening volledig. Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. (SV)[1Petr. 1:13]
6 Want ik word reeds als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn °opbreking is aanstaande. Maar zelfs indien ik uitgegoten word bij het offer en de bediening van jullie geloof, verblijd ik mij en verblijd ik mij samen met jullie allen (SW)[Filip. 2:17] - Alzo ik weet, dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. (SV)[2Petr. 1:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Het gewicht van deze passage verschijnt wanneer we de vele plannen van de apostel herinneren die ze intrekt. Hij was van plan om naar Spanjeschaarstes te gaan (Rom. 15:24), hij wilde overwinteren in Nicopolisoverwinningsstad (Tit. 3:12) en hij hoopte toestemming te krijgen om naar de Kolossestad in Frygië, in het binnenland van Klein Aziënzen te gaan (File. 22). Er is geen verslag waarin iets van deze wensen werd vervuld. Nu ziet hij de dood onder ogen met een jubelende uitroep van triomf. Zijn strijd is voorbij, zijn loopbaan beëindigd, zijn geloof is gebleven, de beloning wacht. Tot hier vulde de wederkomst zijn hart en zijn horizon. Nu hij zich bewust wordt van zijn einde, geeft hij deze gezegende verwachting door. De krans van rechtvaardigheid is beloofd aan allen die Zijn wederkomst liefhebben. Dit alleen al zou voor ons een voldoende aanleiding zijn om deze gezegende verwachting niet alleen lief te hebben, maar ook te verkondigen. Er is geen bewijs in de Schrift dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd vrijgelaten en later een tweede maal gevangen werd genomen. Zelfs als dit een feit zou zijn, eist de waarheid de totale verwijdering van al wat lichamelijk is van het toneel.


7 Ik heb de ideale strijd gestreden, ik heb de loopbaan tot een einde gebracht, ik heb het geloof bewaard. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp* het aionische leven waartoe jij geroepen* werd, en belijdt* de goede belijdenis voor de ogen van vele getuigen. (SW)[1Tim. 6:12] - Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. (SV)[Hand. 20:24]
8 Verder wordt voor mij de lauwerkrans van de rechtvaardigheid weggelegd, die de Heer, de rechtvaardige Rechter, aan mij in die °dag zal betalen, maar niet alleen aan mij, maar ook aan allen die Zijn °tevoorschijn komen hebben liefgehad. En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. (SV)[1Petr. 5:4]
9 Beijver* je om vlug naar mij toe te komen! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

"De huidige aion liefhebbend" staat in directe tegenstelling tot het liefhebben van Zijn wederkomst. Indien de huidige aion ons wel bevalt, en onze aanhankelijkheid verkrijgt, dan zullen we geen verlangen hebben naar de heerlijke genade die Zijn wederkomst zal onthullen.


10 Want Demas?afkorting van Demetrius of van Demarchus liet mij in de steek, de huidige aion liefhebbend*, en ging tot in Tessalonica (grieks) overwinning van Thessalië, genoemd naar de zus van Alexander de Grote. Crescensgroeiend ging tot in Galatiëland van de Galli, Tituswilde duif tot in Dalmatiëstreek aan de westkust van Griekenland. Jullie groet Lucas, de geliefde °geneesheer en Demas (SW)[Kol. 4:14] - Daarop, na veertien jaren, ging ik opnieuw op naar Jeruzalem, met Barnabas en ook Titus meenemend. .. 3 Maar zelfs Titus, de samen met mij zijnde, Griek zijnde, werd niet gedwongen besneden te worden. (SW)[Gal. 2:1,3]
11 Alleen Lucaslichtgevend is met mij. Leid Marcuseen verdediging, hem opnemend, met je mee, want hij is voor mij zeer bruikbaar in de bediening. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Markus, alwaar velen samenvergaderd en biddende waren. (SV)[Hand. 12:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Hoe roerend is deze aanbeveling van Markuseen verdediging! Hij had bewezen ontrouw te zijn (Hand. 13.13) en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had zijn diensten afgewezen, ook al kostte het hem het gezelschap van Barnabaszoon van vertroosting (Hand. 15:38). Toch werkt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade in hem zodat hij deze aanbeveling van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wint en is hij geïnspireerd om het verslag van de Trouwe Dienaar te schrijven, want dat is de aard van onze Heer in het evangeliegoede bericht van Markuseen verdediging!


12 Maar Tychikusgelukskind vaardig* ik af tot in Efezetoegestaan. En hem vergezelschapte tot in Azie Sopater van Berea; en van de Thessalonicensen Aristarchus en Sekundus; en Gajus van Derbe in Klein Azië, en Timotheus en van die van Azie Tychikus en Trofimus. (SV)[Hand. 20:4]
13 De omslag die ik achterliet in Troasnaar de Frygische koning Tros, bij Karpusvrucht, breng die, komend, en de boekrollen, vooral de perkamenten. Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongehevelde broden, en kwamen in vijf dagen bij hen te Troas, alwaar wij ons zeven dagen onthielden. (SV)[Hand. 20:6]
14 Alexanderafweerder van mannen, de kopersmid, betoont* mij vele kwade dingen; de Heer zal hem betalen overeenkomstig zijn °werken. onder wie is Hymeneüs en Alexander, die ik overgeef* aan de Satan, opdat zij geleerd* mogen worden niet te (gods-)lasteren. (SW)[1Tim. 1:20] - Maar ik ben heden teder, en gezalfd ten koning, en deze mannen, de zonen van Zeruja, zijn harder dan ik; de HEERE zal den boosdoener vergelden naar zijn verontwaardiging. (SV)[2Sam. 3:39]
15 Bewaak ook jij je voor hem, want hij heeft onze °woorden heel erg weerstaan.
16 Bij mijn °eerste verdediging kwam* niemand samen erbij tot mij, maar allen lieten mij in de steek. Moge het hen niet worden aangerekend. Jij hebt dit waargenomen: dat zij allen weggekeerd* werden van mij, degenen in °Asia, onder wie Phygellus en Hermogenes. (SW)[2Tim. 1:15] - En vallende op de knieen, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. (SV)[Hand. 7:60] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Er was een gewoonte in Romekracht dat wanneer een man berecht werd voor een misdaad, zijn vrienden zich bij hem voegden in de rechtbank om hen te helpen en te steunen. Romekrachtinse wet erkende de wettigheid van zulk een hulp en zelfs de keizers schaamden zich onder zulke omstandigheden niet voor hun vrienden. De vroege gelovigen werden uitgelachen, omdat zij niet aan deze voorrechten hielden. Hoe majestueus staat de eenzame figuur van de apostel! Zijn vrienden in Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet hadden hem verlaten (1:15), Demas?afkorting van demetrius of van Demarchus verliet hem (4:10). En nu verlieten allen hem bij zijn lot. Hij staat zonder vrienden en alleen voor zijn aanklagers, alleen zijn trouwe Heer was er. Maar het verbitterde hem niet. Net als zijn Heer bidt hij: "Moge het hen niet worden toegerekend". Dit is onze laatste blik op de apostel van de naties. Tot het einde toe staat hij als Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verkondiger, de dood zelf verwelkomend als die hem een gelegenheid geeft om het evangeliegoede bericht aan alle naties te verkondigen.


17 Maar de Heer stond* mij bij en Hij maakte* mij bij machte, opdat door mij de proclamatie volledig verricht zal worden en al de natiën zouden horen en ik uitgered* word vanuit de mond van de leeuw. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult. (SV)[Matt. 10:19] - Verlos mij uit des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. (SV)[Psalm 22:22]
18 De Heer zal mij uitredden vanaf elk boosaardig werk en Hij zal redden tot in Zijn °koninkrijk, het ophemelse, aan Wie zij de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine is zich volkomen bewust dat zijn werk op aarde is voltooid en hij kijkt nu vooruit naar het hemelse koninkrijk, waaraan hij, en allen die zijn boodschap aanvaardden, deelnemers zijn.


19 Groet* Priscaverkleinwoord voor Priscilla - eerbiedwaardig en Aquillaarend (latijn) en het huis van Onesiforusnuttig. En vond een zekeren Jood, met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italie gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, (omdat Claudius bevolen had, dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden), en hij ging tot hen; ... 18 En als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broederen, en scheepte van daar naar Syrie; en Priscilla en Aquila met hem, zijn hoofd te Kenchreen geschoren hebbende; want hij had een gelofte gedaan. ... 26 En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich, en legden hem den weg Gods bescheidenlijker uit. (SV)[Hand. 18:2,18,26] - Moge de Heer barmhartigheid geven aan het huis van Onesiphorus, omdat hij mij vele malen verkwikt heeft, en niet beschaamd was voor mijn ketenen, (SW)[2Tim. 1:16]
20 Erastusgeliefd blijft* in Korinteverzadigd, Trofimusvoedende echter liet ik achter in Miletehaven aan de westkust van Turkije, 50 kilometer ten zuiden van Efeze, zwak zijnde. En als hij naar Macedonie gezonden had twee van degenen, die hem dienden, namelijk Timotheus en era'stus, bleef hij zelf een tijd lang in Azie. (SV)[Hand. 19:22] - En hem vergezelschapte tot in Azie Sopater van Berea; en van de Thessalonicensen Aristarchus en Sekundus; en Gajus van Derbe, en Timotheus en van die van Azie Tychikus en Trofimus. (SV)[Hand. 20:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Trofimusvoedende is een beeld van de plaats die de naties bezetten voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ laatste bediening. Zij naam betekent "gevoed". De naties werden gevoed aan de tafel van Israëlstrijder van God. Omdat hun afval toenam, ontvingen de naties steeds minder geestelijk voedsel van hen. Als Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ laatste brieven uit Romekracht er niet waren geweest, dan zouden ze, net als Trofimusvoedende, weggekwijnd zijn. Zijn zaak is belangrijk, ook vanwege het feit dat alle zegen nu geestelijk is, anders zou Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine hem gemakkelijk genezen hebben. Maar noch hij, noch Timotheüsgodsvereerder, noch Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zelf werd genezen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade wordt voor hen afdoende, te midden van lichamelijke zwakte.


21 Beijver* je vóór de winter te komen. Jou groeten Eubulusgoede-raad-gever en Pudensbescheiden en Linuslinnen en Claudiamank, kreupel en al de broeders.
22 De Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde zij met jouw °geest. De genade zij met jullie. Amen. De genade van onze °Heer, Jezus Christus, zij met jullie °geest, broeders! Amen! (SW)[Gal. 6:18]


Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.