Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine aan Timoteüs
2 Timoteüs
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Ik betuig in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en van ChristusGezalfde JezusJAH redt, Die op het punt staat levenden en doden te oordelen overeenkomstig het tevoorschijn komen van Hem en Zijn °koninkrijk: 42 En Hij geeft ons opdracht om tot het volk te proclameren en te betuigen dat Deze de door °God bepaald zijnde Rechter van levenden en doden is. (SW)[Hand. 10:42]
2 proclameer het woord, sta er bij, bij een goede gelegenheid of ongelegen komend, ontmasker, vermaan, roep op, in alle geduld en onderwijs. 20 Onder niets onttrek ik mij van het aan jullie verkondigen van de nuttig zijnde dingen en jullie publiekelijk en van huis tot huis te onderwijzen, ... 31 Daarom: waak, herinnerend dat drie jaren, nacht en dag, ik niet ophoud, met tranen een ieder attenderend. (SW)[Hand. 20:20,31]
3 Want de periode zal zijn wanneer zij de gezonde onderwijzing niet zullen verdragen, maar zij zullen overeenkomstig de eigen begeerten voor zichzelf leraren ophopen, het gehoor gekieteld wordend, 9 Want het is een volk van rebellie, zonen van huichelachtigheden, zonen die niet willen luisteren naar de wet van JAHWEH, 10 die zeggen tot de zieners: Jullie zullen niet zien, en tot de visioenzieners: Jullie zullen voor ons geen correctheden waarnemen. Spreek tot ons gladde woorden, neem futiliteiten waar. (SW)[Jes. 30:9,10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Verkondig het woord! Dit is in de laatste dagen de grootste noodzaak. Er is geen gebrek aan preken of verkondiging, maar het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft daarin veel te veel plaats verloren. De volgende noodzaak is er in te staan, of het nu gelegen komt of niet.


4 en zij zullen inderdaad het gehoor afkeren vanaf de waarheid en zij zullen zich terzijde keren naar de mythen. 14 niet acht gevend op Joodse mythen, op voorschriften van mensen, afgekeerd wordend van de waarheid (SW)[Titus 1:14]
5 Maar jij, wees nuchter in alles, lijd kwaad als ideale soldaat van ChristusGezalfde JezusJAH redt . Doe het werk van een evangelist, verricht jouw °bediening volledig. 13 Daarom: de lendenen van jullie °denkwijze omgordend, nuchter zijnde, hoop op volmaakte wijze op de aan jullie gebracht wordende genade in de onthulling van Jezus Christus (SW)[1Petr. 1:13]
6 Want ik word reeds als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn °opbreking is aanstaande. Maar zelfs indien ik uitgegoten word bij het offer en de bediening van jullie geloof, verblijd ik mij en verblijd ik mij samen met jullie allen (SW)[Filip. 2:17] - 14 waargenomen hebbend dat het wegplaatsen van mijn °tent van inkwartiering met spoed is, zoals ook onze °Heer, Jezus Christus, aan mij duidelijk maakt. (SW)[2Petr. 1:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Het gewicht van deze passage verschijnt wanneer we de vele plannen van de apostel herinneren die ze intrekt. Hij was van plan om naar Spanjeschaarstes te gaan (Rom. 15:24), hij wilde overwinteren in Nicopolisoverwinningsstad (Tit. 3:12) en hij hoopte toestemming te krijgen om naar de Kolossestad in Frygië, in het binnenland van Klein Aziënzen te gaan (File. 22). Er is geen verslag waarin iets van deze wensen werd vervuld. Nu ziet hij de dood onder ogen met een jubelende uitroep van triomf. Zijn strijd is voorbij, zijn loopbaan beëindigd, zijn geloof is gebleven, de beloning wacht. Tot hier vulde de wederkomst zijn hart en zijn horizon. Nu hij zich bewust wordt van zijn einde, geeft hij deze gezegende verwachting door. De krans van rechtvaardigheid is beloofd aan allen die Zijn wederkomst liefhebben. Dit alleen al zou voor ons een voldoende aanleiding zijn om deze gezegende verwachting niet alleen lief te hebben, maar ook te verkondigen. Er is geen bewijs in de Schrift dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd vrijgelaten en later een tweede maal gevangen werd genomen. Zelfs als dit een feit zou zijn, eist de waarheid de totale verwijdering van al wat lichamelijk is van het toneel.


7 Ik heb de ideale strijd gestreden, ik heb de loopbaan tot een einde gebracht, ik heb het geloof bewaard. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het aionische leven waartoe jij geroepen werd, en belijdt de goede belijdenis voor de ogen van vele getuigen. (SW)[1Tim. 6:12] - 24 Maar van geen enkel heb ik een woord, noch maak ik de ziel kostbaar voor mijzelf, totdat ik mijn °loopbaan en de bediening tot volmaaktheid zou brengen, die ik in ontvangst nam bij de Heer Jezus, om het evangelie van de genade van °God te betuigen(SW)[Hand. 20:24]
8 Verder wordt voor mij de lauwerkrans van de rechtvaardigheid weggelegd, die de Heer, de rechtvaardige Rechter, aan mij in die °dag zal betalen, maar niet alleen aan mij, maar ook aan allen die Zijn °tevoorschijn komen hebben liefgehad. 4 En wanneer de Overste van de herders openbaar gemaakt wordt, zullen jullie de onverwelkelijke lauwerkrans van de heerlijkheid ophalen. (SW)[1Petr. 5:4]
9 Beijver je om vlug naar mij toe te komen! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

"De huidige aion liefhebbend" staat in directe tegenstelling tot het liefhebben van Zijn wederkomst. Indien de huidige aion ons wel bevalt, en onze aanhankelijkheid verkrijgt, dan zullen we geen verlangen hebben naar de heerlijke genade die Zijn wederkomst zal onthullen.


10 Want Demas?afkorting van Demetrius of van Demarchus liet mij in de steek, de huidige aion liefhebbend*, en ging tot in Tessalonica (grieks) overwinning van Thessalië, genoemd naar de zus van Alexander de Grote. Crescensgroeiend ging tot in Galatiëland van de Galli, Tituswilde duif tot in Dalmatiëstreek aan de westkust van Griekenland. Jullie groet Lucas, de geliefde °geneesheer en Demas (SW)[Kol. 4:14] - Daarop, na veertien jaren, ging ik opnieuw op naar Jeruzalem, met Barnabas en ook Titus meenemend. .. 3 Maar zelfs Titus, de samen met mij zijnde, Griek zijnde, werd niet gedwongen besneden te worden. (SW)[Gal. 2:1,3]
11 Alleen Lucaslichtgevend is met mij. Leid Marcuseen verdediging, hem opnemend, met je mee, want hij is voor mij zeer bruikbaar in de bediening. 21 In een verordende dag nu hield °Herodes, bij de koning behorende kleding aantrekkend, gezeten zijnde op het podium, een demagogische redevoering tot hen. (SW)[Hand. 12:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Hoe roerend is deze aanbeveling van Markuseen verdediging! Hij had bewezen ontrouw te zijn (Hand. 13.13) en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had zijn diensten afgewezen, ook al kostte het hem het gezelschap van Barnabaszoon van vertroosting (Hand. 15:38). Toch werkt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade in hem zodat hij deze aanbeveling van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wint en is hij geïnspireerd om het verslag van de Trouwe Dienaar te schrijven, want dat is de aard van onze Heer in het evangeliegoede bericht van Markuseen verdediging!


12 Maar Tychikusgelukskind vaardig* ik af tot in Efezetoegestaan. 4 En het werd afgesproken dat hij in °Asia zou ontmoeten: Sopater van Pyrrus, een Bereër, maar van de Tessalonicenzen Aristarchus en Secundus, en Gajus, de Derbiër, en Timoteüs; en van de Asiaten Tychikus en Trofimus. (SW)[Hand. 20:4]
13 De omslag die ik achterliet in Troasnaar de Frygische koning Tros, bij Karpusvrucht, breng die, komend, en de boekrollen, vooral de perkamenten. 6 Wij nu varen, na de dagen van ongezuurde broden, uit vanaf Filippi en kwamen in vijf dagen tot hen in Troas, waar ook wij zeven dagen vertoeven. (SW)[Hand. 20:6]
14 Alexanderafweerder van mannen, de kopersmid, betoont* mij vele kwade dingen; de Heer zal hem betalen overeenkomstig zijn °werken. onder wie is Hymeneüs en Alexander, die ik overgeef aan de Satan, opdat zij geleerd mogen worden niet te (gods-)lasteren. (SW)[1Tim. 1:20] - 39 Maar vandaag ben ik timide en een gezalfde koning, en deze mannen, zonen van Seruja, zijn harder dan ik. JAHWEH zal die het kwaad doet naar zijn kwaad terug betalen." (SW)[2Sam. 3:39]
15 Bewaak ook jij je voor hem, want hij heeft onze °woorden heel erg weerstaan.
16 Bij mijn °eerste verdediging kwam* niemand samen erbij tot mij, maar allen lieten mij in de steek. Moge het hen niet worden aangerekend. Jij hebt dit waargenomen: dat zij allen weggekeerd werden van mij, degenen in °Asia, onder wie Phygellus en Hermogenes. (SW)[2Tim. 1:15] - 60 En de knieën plaatsend schreeuwt hij met grote stem: "Heer! U zou deze zonde niet tegen hen doen staan." En dit zeggend werd hij ter ruste gelegd. (SW)[Hand. 7:60] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Er was een gewoonte in Romekracht dat wanneer een man berecht werd voor een misdaad, zijn vrienden zich bij hem voegden in de rechtbank om hen te helpen en te steunen. Romekrachtinse wet erkende de wettigheid van zulk een hulp en zelfs de keizers schaamden zich onder zulke omstandigheden niet voor hun vrienden. De vroege gelovigen werden uitgelachen, omdat zij niet aan deze voorrechten hielden. Hoe majestueus staat de eenzame figuur van de apostel! Zijn vrienden in Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet hadden hem verlaten (1:15), Demas?afkorting van demetrius of van Demarchus verliet hem (4:10). En nu verlieten allen hem bij zijn lot. Hij staat zonder vrienden en alleen voor zijn aanklagers, alleen zijn trouwe Heer was er. Maar het verbitterde hem niet. Net als zijn Heer bidt hij: "Moge het hen niet worden toegerekend". Dit is onze laatste blik op de apostel van de naties. Tot het einde toe staat hij als Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verkondiger, de dood zelf verwelkomend als die hem een gelegenheid geeft om het evangeliegoede bericht aan alle naties te verkondigen.


17 Maar de Heer stond* mij bij en maakte* mij bij machte, opdat door mij de proclamatie volledig verricht zal worden en dat al de natiën zouden horen en ik uitgered* word vanuit de mond van de leeuw. 19 Wanneer ook maar zij jullie zullen overleveren, zouden jullie niet bezorgd zijn hoe of wat jullie zouden spreken, want in dat °uur zal aan jullie gegeven worden wat jullie zouden spreken (SW)[Matt. 10:19] - 22 Ik zal Uw Naam verhalen aan mijn broeders. In het midden van de vergadering zal ik U lofprijzen. (SW)[Psalm 22:22]
18 De Heer zal mij uitredden vanaf elk boosaardig werk en Hij zal redden tot in Zijn °koninkrijk, het ophemelse, aan Wie zij de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine is zich volkomen bewust dat zijn werk op aarde is voltooid en hij kijkt nu vooruit naar het hemelse koninkrijk, waaraan hij, en allen die zijn boodschap aanvaardden, deelnemers zijn.


19 Groet Priscaverkleinwoord voor Priscilla - eerbiedwaardig en Aquillaarend (latijn) en het huis van Onesiforusnuttig. 2 En een zekere Jood vindend genaamd Aquila, van het ras van Pontus, onlangs vanaf °Italië gekomen zijnde, en Priscilla, zijn vrouw, vanwege het voorschrijven van Claudius dat alle °Joden vanaf Rome moesten vertrekken; hij kwam naar hen toe. ... 18 Paulus echter, nog aanzienlijke dagen bij de broeders blijvend, afscheid nemend, voer uit tot in °Syrië, en samen met hem Priscilla en Aquila, het hoofd geschoren wordend in Kenchreeën, want hij had een gelofte gedaan. ... 26 Deze begint bovendien vrijmoedig te zijn in de synagoge. Hem nu horend namen Priscilla en Aquila hem bij zich en zij zetten hem nauwkeuriger de weg van °God uiteen. (SW)[Hand. 18:2,18,26] - Moge de Heer barmhartigheid geven aan het huis van Onesiphorus, omdat hij mij vele malen verkwikt heeft, en niet beschaamd was voor mijn ketenen, (SW)[2Tim. 1:16]
20 Erastusgeliefd blijft* in Korinteverzadigd, Trofimusvoedende echter liet ik achter in Miletehaven aan de westkust van Turkije, 50 kilometer ten zuiden van Efeze, zwak zijnde. 22 Nu twee van die hem bedienden afvaardigend tot in Macedonië, Timoteüs en Erastus, hield hij zichzelf een tijd op in Asia. (SW)[Hand. 19:22] - 4 En het werd afgesproken dat hij in °Asia zou ontmoeten: Sopater van Pyrrus, een Bereër, maar van de Tessalonicenzen Aristarchus en Secundus, en Gajus, de Derbiër, en Timoteüs; en van de Asiaten Tychikus en Trofimus. (SW)[Hand. 20:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Trofimusvoedende is een beeld van de plaats die de naties bezetten voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ laatste bediening. Zij naam betekent "gevoed". De naties werden gevoed aan de tafel van Israëlstrijder van God. Omdat hun afval toenam, ontvingen de naties steeds minder geestelijk voedsel van hen. Als Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ laatste brieven uit Romekracht er niet waren geweest, dan zouden ze, net als Trofimusvoedende, weggekwijnd zijn. Zijn zaak is belangrijk, ook vanwege het feit dat alle zegen nu geestelijk is, anders zou Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine hem gemakkelijk genezen hebben. Maar noch hij, noch Timotheüsgodsvereerder, noch Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zelf werd genezen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade wordt voor hen afdoende, te midden van lichamelijke zwakte.


21 Beijver* je vóór de winter te komen. Jou groeten Eubulusgoede-raad-gever en Pudensbescheiden en Linuslinnen en Claudiamank, kreupel en al de broeders.
22 De Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde zij met jouw °geest. De genade zij met jullie. Amen. De genade van onze °Heer, Jezus Christus, zij met jullie °geest, broeders! Amen! (SW)[Gal. 6:18]


Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.