Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan Efeze
Efeze
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Ik, de gevangene in de Heer, ik roep jullie dan op te wandelen* op een wijze waardig de roeping waarmee jullie werden geroepen*, Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde, dat gij, beide in mijn banden, en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mede deelachtig zijt. ... 23 Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste. (SV)[Filip. 1:7,23] - Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; (SV)[Kol. 1:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

GEDRAG
SMEKEN AAN DE HEILIGEN

Hoe toepasselijk zijn de titels die door onze Heer en zijn dienaren worden gebruikt! Hier is het de gevangene in de Heer die onze wandel bekijkt.


2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde,
3 beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede, Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. 15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar. (SV)[Kol. 3:12-15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Ons wordt niet gevraagd om de eenheid van de geest tot stand te brengen. maar om ze niet te breken. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heiligen zijn ÚÚn. Laten ze nijverig dit erkennen door zich te onthouden van ook maar iets dat het vertoon van de geestelijke eenheid , door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gemaakt, in de weg staat.


4 één lichaam en één geest, zoals ook jullie werden geroepen* in één hoop van jullie °roeping, zo zijn wij, de velen, ÚÚn lichaam in ░Christus, maar afzonderlijk leden van elkaar. (SW)[Rom. 12:5] - want door Hem hebben wij ░beiden toegang in ÚÚn geest tot de Vader (SW)[Efe. 2:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Tijdens de era die door het boek Handelingen wordt bestreken, zijn er meerdere lichamen en dopen en geloven en verwachtingen, maar nu de geheime bedeling in werking is, is er niet langer een geloof voor de Jood en een ander voor de heiden. Allen hebben hetzelfde geloof. Niets zou ooit de heiligen van deze bediening mogen verdelen.


5 één Heer, één geloof, één doop, Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder. (SV)[Joh. 10:16]
6 één Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader van allen, Die over allen, door allen en in allen is. en er zijn verscheidenheden van werkingen, maar het is dezelfde God Die werkt. (SW)[1Kor. 12:6]
7 Maar aan een ieder van ons werd de genade gegeven* overeenkomstig de maat van het geschenk van °ChristusGezalfde. Maar dit alles bewerkt de ene en dezelfde geest, die een ieder het eigene toedeelt naar Zijn wil. (SW)[1Kor. 12:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

SAMENVATTING
DE EERDERE GENADE

De aanpassing van de heiligen, hen veranderend van een toestand van voogdij en afhankelijkheid van IsraŰlstrijder van God naar volwassen mannelijkheid en onafhankelijke hemelse zegeningen, werd bereikt door speciaal aangestelde apostelen, pastors en leraren te zenden. Het dienstbetoon van de apostelen en profeten is nu opgevolgd door de Schrift, zoals deze brief, die geschreven werd om hetzelfde doel te bereiken. Dit staat in contrast met het geven van de wet, die hen in gevangenschap bracht (Psa. 68:18). Deze genade zet allen slavende wetten en bevelen terzijde.


8 Daarom zegt Hij: "Omhoog gaande* tot in de hoogte, neemt* Hij de krijgsgevangenschap krijgsgevangen en geeft* Hij gaven aan de mensen." Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God! (SV)[Psalm 68:18]
9 Nu dit: Hij ging* omhoog, wat is dit anders dan dat Hij ook eerst afdaalde* tot in de lagere delen van de aarde? En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is. (SV)[Joh. 3:13]
10 Die afdaalde*, Hij is ook Die omhoog ging*, boven al de hemelen, opdat Hij °alles zou vervullen.
11 En Hij geeft* inderdaad de afgevaardigden en de profeten en de evangelisten, en de herders en leraars, En wie ░God inderdaad plaatste* in de ekklesia: eerst apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren, daarna krachten, daarna genadegaven van genezing, helpers, bestuurders, soorten talen. (SW)[1Kor. 12:28]
12 tot de toebereiding van de heiligen tot in het werk van bediening, tot in opbouw van het lichaam van °ChristusGezalfde, Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. (SV)[2Tim. 3:16,17]
13 tot wij °allen zouden bereiken tot in de eenheid van het geloof en van het besef van de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, tot een volwassen man, tot een maat van statuur van de volheid van de ChristusGezalfde, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Vˇˇr de onthulling van de geheime bediening door middel van deze brief, waren de heiligen onder de naties in een periode van adolescentie. Dit wordt volledig door de apostel naar voren gebracht in zijn eerste brief aan de KorinthiŰrs (1Kor. 13.10). De toen gegeven gaven hadden als doel hen naar de volwassenheid te leiden, maar werden terzijde gezet toen de "volkomenheid" (perfectie) kwam. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineĺ gevangenisbrieven brengen volwassenheid (Filip. 3.15; Kol. 1:28; 4:12). De schuivende veranderingen, behorend bij de periode van groei die de era van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineĺ roeping kenmerkte tot aan zijn gevangenschap, die de heiligen onder de naties bracht van een positie als proselieten in het Judalof´sme naar een plaats van totale onafhankelijkheid van IsraŰlstrijder van God, waren alle bedoeld om hen voor te bereiden op deze laatste onthulling waarin zij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers complement worden.

We zouden niet moeten bouwen op alle doctrines van die overgangstijd, maar alleen op die welke overeenkomen met de huidige genade. In Romekracht "eerst aan de Jood" (Rom. 2:10) is nu overbodig; in Korintheverzadigd is de gave van profetie en van talen (1Kor. 13:8) nu onwerkzaam geworden.


14 opdat wij niet meer onmondigen zullen zijn, op en neer golvend en rondgedragen wordend in elke wind van °onderwijzing, in de willekeur van de mensen in sluwheid naar de methode van de dwaling.
15 Maar waarachtig zijnde in liefde zouden wij groeien tot in Hem, de Alles, Die het hoofd is: °ChristusGezalfde, En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. (SV)[Kol. 1;18]
16 vanuit Wie heel het lichaam is, samen verbonden wordend en verenigd wordend door elke assimilatie van de verstrekking overeenkomstig de inwerking van de maat van ieders deel. De groei van het lichaam wordt gedaan tot opbouw van zichzelf in liefde. En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom. (SV)[Kol. 2:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Dit is een opmerkelijke vergelijking tussen het geestelijk lichaam van ChristusGezalfde en onze fysieke lichamen. Niet alleen geeft het Hoofd leiding aan de werken van de leden van Lichaam, maar alleen daardoor ontvangen de leden onderhoud en groei. Net als het zenuwstelsel het hoofd met alle individuele leden van het lichaam verenigt, zo staat elk lid van ChristusGezalfdeĺ Lichaam in contact met het Hoofd, afhankelijk van Hem voor voedsel, ontwikkeling en aansturing.


17 Dit dan zeg ik, en ik geef getuigenis in de Heer, dat jullie niet meer wandelen zoals ook de natiën wandelen, in de zinloosheid van hun °denken, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

GEZAMENLIJKE DEELNEMERS
GEEN DEELNAME MET ONGELOVIGEN Ondanks de "praktische" trend in de moderne wetenschap, en de toenemende kennis van het fysieke universum, begrijpen de mensen niets. Ze zijn zich niet bewust van de bron of doel van dingen, ge´nteresseerd als de zijn in hedendaagse winst of genoegen dat er door kan worden verkregen. Hun uitvindingen en onderzoeken hebben niet de blijdschap van het ras voortgebracht; ze zijn nutteloos. Hun onwetendheid over Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker leidt hen er toe bevrediging en genoegen te zoeken in tijdelijke dienstigheid, die tot ellende leidt.


18 verduisterd zijnde in de denkwijze, vervreemd zijnde van het leven van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, vanwege de in hen zijnde °onwetendheid, vanwege de verstening van hun °hart, omdat zij, ░God kennende*, Hem niet als God verheerlijken en danken, maar zij werden ijdel gemaakt* in hun redeneren, en hun onverstandig hart werd verduisterd*. (SW)[Rom. 1:21] - En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, (SV)[Kol. 1:21]
19 die, afgestompt zijnde, zichzelf overleveren* aan de losbandigheid tot in werkzaamheid van alle onreinheid, in hebzucht. Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. (SV)[Kol. 3:5]
20 Maar jullie leerden °ChristusGezalfde niet zo kennen,
21 zeker indien jullie Hem horen*. En in Hem werden jullie onderwezen* (zoals waarheid is in °JezusJAH redt),
22 jullie oude mens weg doende die, overeenkomstig het vroegere gedrag, verdorven wordt, overeenkomstig de begeerten van de verleiding, Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, (SV)[Kol. 3:9] - want de zaaiende in zijn ░vlees, zal verderf oogsten uit het vlees; maar de zaaiende in de geest, zal aionisch leven oogsten uit de geest (SW)[Gal. 6:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

In ChristusGezalfde is er een nieuwe mensheid. De verdelingen die de huidige mensheid verwarren zijn in Hem vergaan en het gedrag dat de mensheid onteert zou ook "af gelegd" moeten worden, als een versleten, vuil kledingstuk. De nieuwe mensheid wordt "aan gedaan" door te handelen als hen die niet langer tot het ras van Adam (van) rode (aarde) behoren, maar ChristusGezalfde erkennen als hun Hoofd. Laten we vernieuwd worden in de geest van ons denken. Iedere oproep die hier wordt gegeven hangt af van ons eerder begrip van Zijn genade. Eerdere standaarden van gedrag zijn veel te laag en in een totaal andere toonaard.


23 maar verjongd te worden in de geest van jullie °denken, en wordt niet gelijk gevormden aan deze ░aion, maar worden jullie omgevormd door de vernieuwing van het denken, opdat jullie onderzoeken wat de wil van ░God is: het goede en welgevallige en volgroeide (SW)[Rom. 12:2]
24 en aan te trekken* de nieuwe mens, die overeenkomstig Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geschapen wordt in rechtvaardigheid en in rechtschapenheid van de waarheid. En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; (SV)[Kol. 3:10]
25 Daarom: spreekm, de leugen weg doende, waarheid, een ieder met zijn °naaste, omdat wij leden van elkaar zijn. Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. (SV)[Zach. 8:16]
26 Zijn jullie boos? Zondigm niet! Laat de zon ondertussen niet ondergaan over jullie irritatie! Zijt beroerd, en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. Sela. (SV)[Psalm 4:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

"Jullie zijn verontwaardigd" kan ook worden weergegeven als "Weest verontwaardigd", maar de context is hier tegen deze weergave. Het is zeker geen opdracht om boos te zijn, want ons wordt in dit hoofdstuk nadrukkelijk opgedragen af te zien van verontwaardiging (vers 31; Kol. 3:8). De volgende uitspraak is duidelijk een parallel hier aan. In de ene hebben we verontwaardiging, in de ander kwelling. In beide worden we opgeroepen niet ten uitvoer te brengen wat terecht en uiterst rechtvaardig is, maar hen schadelijk en zondig zal maken. Het kan geparafraseerd worden met : "Laat verontwaardiging niet vervallen in verontwaardiging; koester geen wrok. ~Schiet niet in brand; laat je verontwaardiging niet smeulen."


27 Geefm geen plaats aan de duivelVerdachtmaker!
28 Die steelt, laat hem niet meer stelen, maar laat hem veeleer zwoegen, het goede werkend met de handen, opdat hij mee te geven* zal hebben aan die behoefte heeft. En dat gij u benaarstigt stil te zijn, en uw eigen dingen te doen, en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben; (SV)[1Thess. 4:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Schadeloosstelling, enkel-, twee-, vier- of vijfvoudig is het vereiste van de Sina´naar de woestijn Sin, waarin de berg ligt (Exo. 22:1-5). Nu moet de dief werken zodat hij kan geven aan hen die behoeftig zijn.


29 Laat geen enkel rot woord vanuit jullie °mond uitgaan, maar spreek indien jullie iets goeds hebben voor de opbouw van de behoefte, opdat het genade zal geven aan die horen. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond. (SV)[Kol. 3:8]
30 En maakm de heilige °geest van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet bedroefd, in welke jullie worden verzegeld* tot in de dag van verlossing. Maar zij zijn wederspannig geworden, en zij hebben Zijn Heiligen Geest smarten aangedaan; daarom is Hij hun in een vijand verkeerd, Hij Zelf heeft tegen hen gestreden. (SV)[Jes. 63:10] - in Wie ook jullie horen* het Woord van de waarheid, het evangelie van jullie ░redding, in Wie ook, gelovend, jullie verzegeld zijn met de geest van de belofte, 14 wat een voorschot op ons ░lotdeel is, tot verlossing van het verkregene, tot lofprijzing van Zijn ░heerlijkheid. (SV)[Efe. 1:13,14]
31 Laat alle bitterheid en woede en boosheid en misbaar en luidkeels roepen en lastering vanaf jullie weggenomen worden, samen met alle kwaadaardigheid, Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond. (SV)[Kol. 3:8]
32 maar wordm vriendelijk tot elkaar, innerlijk welwillend, aan julliezelf genade gevend, zoals ook °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in ChristusGezalfde aan jullie genade geeft*. Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. (SV)[Kol. 3:12,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

De sleutel voor gedrag in het koninkrijk is rechtvaardigheid; liefde is de ware bron van alles wat Hem in deze bedeling genoegen doet. Het meest krachtige motief en de meest perfect methode om dit in praktijk te brengen is om onze harten op te laden met een overweldigende waardering van Zijn genade naar ons. Dit zal er zeker in slagen ons gedrag naar anderen te be´nvloeden.

Terug naar de index.
Naar Efeze 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.