Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan Efeze
Efeze
Hoofdstuk 6

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 °Kinderen, gehoorzaamm jullie °ouders, in de Heer, want dit is rechtvaardig. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is den Heere welbehagelijk. (SV)[Kol. 3:20]
2 Eer jouw °vader en °moeder. Dat is het eerste voorschrift met een belofte,
3 opdat het wel voor jou zal worden en jij lange tijd op de aarde zou zijn. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft. (SV)[Ex. 20:12]
4 En °vaders, irriteerm jullie °kinderen niet, maar voedm hen op in de discipline en attendering van de Heer. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. (SV)[Kol. 3:21] - En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. (SV)[Deut. 6:7]
5 °Slaven, gehoorzaamm de heren overeenkomstig het vlees, met vrees en siddering, in eenvoud van jullie °hart, als aan °ChristusGezalfde,
6 niet overeenkomstig ogenslavernij, als mensenbehagers, maar als slaven van ChristusGezalfde, de wil van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker doende vanuit de ziel,
7 met welgezindheid slaaf zijnde als voor de Heer en niet voor mensen, Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. 23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; (SV)[Kol. 3:22,23]
8 waargenomen hebbend dat in het geval dat ieder goed zou doen, dit opgehaald zal worden bij de Heer, hetzij slaaf, hetzij vrije. Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus. 25 Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des persoons. (SV)[Kol. 3:24,25]
9 En °heren, doem dezelfde dingen naar hen toe, het dreigement loslatend, waargenomen hebbend dat de Heer in de hemel én van hen én van jullie is, en bij Hem is geen aanzien des persoons. Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende, dat ook gij een Heere hebt in de hemelen (SV)[Kol. 4:1] - Want de HEERE, uw God, is een God der goden, en een Heere der heren; die grote, die machtige, en die vreselijke God, Die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt; (SV)[Deut. 10:17]
10 Voor het overige, mijn broeders: wordm bij machte gemaakt in de Heer en in de kracht van Zijn °sterkte. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

HET GEZAMENLIJK LOTDEEL IN DE HEMELSE GEBIEDEN
OORLOGSVOERING

Israëlstrijder van Gods oorlogvoering is tegen vlees en bloed op de aarde. De onze is met boze geesten in de hemelse gebieden. We zouden er altijd aan moeten denken dat zij die tegen ons zijn slechts de tussenpersonen zijn die door de geestelijke krachten worden gebruikt en we zouden hen daarnaar moeten behandelen. Het is niet aan ons om te worstelen met bloed en vlees, maar om verder te kijken dan het menselijk instrument, naar de echte tegenstander in de geestenwereld. Materiële wapenen zijn minder dan nutteloos. Onze houding naar mensen zou er een moeten zijn van de puurste verzoening, niet twist (6:15).


11 Trek*m de volle wapenrusting van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan, opdat jullie kunnen staan* tegen de methoden van de duivelVerdachtmaker, De nacht vordert* en de dag is nabij. Wij zouden dan de werken van de duisternis moeten afleggen* en wij zouden de wapens van het licht moeten aandoen (SW)[Rom. 13:12]
12 want aan ons is niet het conflict tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de autoriteiten, tegen de wereldkrachten van deze °duisternis, tegen de geestelijke dingen van de boosaardigheid in de ophemelsen.
13 Vanwege dit: neemm de volle wapenrusting van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op, opdat jullie kunnen weerstaan* in de boosaardige dag en, alles bewerkend*, te blijven staan*.
14 Sta*m dan, jullie °lende omgord* wordend in waarheid en het borstharnas van de rechtvaardigheid aangetrokken* wordend, Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn. (SV)[Jes. 11:5] - Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantser, en den helm des heils zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed den ijver aan als een mantel. (SV)[Jes. 59:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De geestelijke bewapening, hier gegeven, bedekt het hele lichaam en is alleen ter verdediging. Waarheid zal ons kracht geven om de aanvallen te weerstaan. Rechtvaardigheid zal ons bewaren voor de wonden van boosaardigheid. Het evangeliegoede bericht van vrede, waarin wij gaan, zal de menselijke wapens verzoenen die door de geestkrachten worden gebruikt, die menselijke zaken besturen.


15 en de voeten geschoeid* wordend in gereedheid van het evangeliegoede bericht van de vrede, Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning. (SV)[Jes. 52:7]
16 in alles het deurvormig-schild van het geloof opnemend, waarmee jullie alle gloeiend gemaakt zijnde *projectielen van de boosaardige kunnen uitdoven. En heeft dodelijke wapenen voor hem gereed gemaakt; Hij zal Zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen. (SV)[Psalm 7:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Een oude manier van oorlogvoering was vuur te binden op pijlen, die niet alleen verwonden, maar branden. Het werd in het bijzonder gebruikt tegen olifanten, om die op hol te doen slaan. Wanneer de Tegenstander een brandende pijl afvuurt in de richting van de gelovige, dan is het zijn voorrecht zichzelf te beschermen door middel van het geloof dat deze brief levert. Dit zal met succes de pijlen stoppen en hun vuur doven.


17 En ontvang*m de helm van het redden en het zwaard van de geest, dat is een uitspraak van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantser, en den helm des heils zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed den ijver aan als een mantel. (SV)[Jes. 59:17] - Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden. (SV)[Jes. 11:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Wanneer dit alles gedaan is, ontvangen we (niet: nemen we) de helm van redding. En dan wordt ons het zwaard van de geest toevertrouwd – een goddelijke uitspraak. We hebben in het geheel geen aanvallende kracht, behalve een nadrukkelijke uitspraak van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De Schrift bevat veel uitspraken van mensen, zoals de beweringen van de vrienden van Job, die vals zijn. Daarom vormen alleen de uitspraken die komen uit de mond van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker het zwaard van de geest.

- [Commentaar]
18 door alle gebed en smeekbede biddend bij elke gelegenheid, in geest, ook tot in het waakzaam zijnde in alle volharding en smeekbede aangaande al de heiligen En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen; (SV)[Luc. 18:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

HUN GEBED VOOR PAULUS

Wat presenteert Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een schitterend beeld van de bediening van de verzoening! Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers ambassadeur … in kettingen! Zou iets duidelijker Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers houding tegenover de mensheid kunnen tonen? Niets is zekerder om oorlog uit te lokken dan mishandeling van een ambassadeur. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers ambassadeur gaat naar Romekracht, de grootste van de regeringen op aarde en hij krijgt ketenen aangedaan. Maar in plaats van oorlog te verklaren, verkondigt hij vrede. Dit is de ware geest van het evangeliegoede bericht voor de huidige bedeling. Het vraagt om verzoening, ondanks alles wat vijandigheden uitlokt. Het antwoord op dit gebed is te vinden in Filippenzen 1:12.


19 en ten behoeve van mij, opdat aan mij het woord gegeven zal worden bij het openen van mijn °mond, om in vrijmoedigheid het geheim van het evangeliegoede bericht bekend te maken*, En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken; (SV)[Hand. 4:29]
20 ten behoeve van welk ik een ambassadeur ben in een keten, opdat ik daarin vrijmoedig zal zijn, als het voor mij bindend is te spreken*. Ten behoeve van Christus dan zijn wij ambassadeurs, als van °God, uitnodigend door ons. Wij smeken jullie ten behoeve van Christus: Weest verzoend naar °God! (SW)[2Kor. 5:20] - Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken. (SV)[Kol. 4:4]
21 Opdat echter jullie ook de dingen overeenkomstig mij zullen waarnemen, wat ik verricht, zal Tychikusgelukskind, de geliefde broeder en trouwe bediende in de Heer, aan jullie alles bekendmaken, En hem vergezelschapte tot in Azie Sopater van Berea; en van de Thessalonicensen Aristarchus en Sekundus; en Gajus van Derbe, en Timotheus en van die van Azie Tychikus en Trofimus. (SV)[Hand. 20:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

TYCHICUS' OPDRACHT

Tychicusgelukskind betekent "Gelukkig" en dat was hij, want geen geluk kon vergeleken worden met de rijkdom die deze brief voor hem was en voor hen aan wie hij ze bracht.


22 die ik naar jullie toe zend* voor ditzelfde doel, opdat jullie de dingen aangaande ons zullen weten en hij de harten van jullie zou bemoedigen.
23 Vrede voor de broeders en liefde met geloof, vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Vader, en van de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Wat brengt deze zegenspreuk veel balsem! Vrede, liefde, geloof – mogen deze het deel zijn van allen die deze zinnen lezen!


24 De genade zij met allen die onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, liefhebben in onvergankelijkheid. Amen! Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; (SV)[1Petr. 1:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Hier hebben we de echte test – zij die echte onze Heer liefhebben. Moge gunst de hunne zijn!

Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.