Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de Filippenzen
Filippenzen
Hoofdstuk 1

[Commentaar - Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

De brief aan de Filippenzen is een goddelijk commentaar op de laatste helft van Efeziërs, en houdt zich, net als deze, in het bijzonder bezig met de houding die vereist wordt door de allesoverstijgende leerstellingen in de eerste helft van de Efezetoegestaanbrief. Dit is de sleutel tot de inhoud. Ze houdt zich niet bezig met leerstelligheden, maar met houding.. Dit zal menig moeilijke passage die er in staat verlichten en dit stond toe de verwoording in de vertaling [concordant literal version] te kleuren.

Zoals te zien valt in de structuur [zie hieronder], is de brief een perfecte, hoewel ingewikkelde terugkeer. Het overheersende thema is Deelname aan het Evalevendengelie, niet alleen door de publieke verkondiging er van, maar in het bijzonder door een gedrag dat past bij de leer. Volgend op de introductie en voorafgaand aan de Afsluiting, wordt de gemeenschap van de Fililppenzen met Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine in detail weergegeven door hun bijdragen en in lijden, doorspekt met Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ eigen ervaringen bij het prediken van het evangeliegoede bericht.

Het hoofdonderwerp, de Levende Uitdrukking van het Evalevendengelie, of "het woord van leven vasthoudend" (2:16) wordt met vier voorbeelden geïllustreerd; ChristusGezalfde en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, Timotheüsgodsvereerder en Epafroditusvriendelijk. Vier oproepen worden voorgesteld bij deze verdeling. De oproep om ChristusGezalfde na te doen opent het en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine plaatst zichzelf voor hen als model bij de afsluiting er van. Zo, ook, wordt het dienstbetoon van Timotheüsgodsvereerder vooraf gegaan door een oproep, en het lijden van Epafroditusvriendelijk wordt gevolgd door een smeekbede.

Deze twee themas, lijden en dienstbetoon, doordringen de hele brief, van de introductie, waar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Timotheüsgodsvereerder zichzelf afbeelden als slaven, en niet als apostelen, tot het einde waar de genade van de Heer, of Meester, en niet ChristusGezalfde, wordt opgeroepen.

De nederigheid van ChristusGezalfde wordt voorgesteld, in harmonie met de allesoverstijgende waarheid van deze bedeling. Het begon niet met Zijn geboorte of loopt niet alleen uit op Zijn verhoging over de aarde. Het begon in heerlijkheid vóór Zijn vleeswording, die slechts een stap was in Zijn neergaande pad van gehoorzaamheid aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wil. Het leidde van de hoogste plaats in het universum naar de laagste, onder de vloek van het kruis. Het zal Hem verhogen tot hoofdschap over heel de schepping, die voor Hem zal buigen als hun Meester, voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de heerlijkheid van de Vader.

Dat ChristusGezalfde vlees werd betekende vernedering. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ lichamelijke banden waren zijn roem. Zij beloofden hem alle voorrechten en voordelen die alleen de Jood toebehoorden. Maar al deze worden weggeworpen zodra we eenmaal ChristusGezalfde kennen naar de geest, en Zijn hemelse verhoging.

STRUCTUUR
INTRODUCTIE 1:1
Groeten 1:2
  De Filippenzen – Bijdrage – Lofzang 1:3
    ▌Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine – zijn banden in ChristusGezalfde 1:12
    ▌Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine - zijn overschilligheid tegenover de dood 1:19
      De Filippenzen – lijden met Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine 1:27
    Oproep om ChristusGezalfde na te doen 2:1
    CHRISTUS 2:5
      1 In Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers vorm
      2 in de vorm van een slaaf
      3 in de vorm van een mens
      4 dood
      5 het kruis
    Oproep tot gehoorzaamheid 2.12
      TIMOTHEÜS – zijn karakter en dienstbetoon 2:19
      EPAFRODITUS – zijn karakter en zijn lijden 2:25
    Oproep om voorzichtig te zijn 3:1
    PAULUS 3:4
      7 Wet rechtvaardigheid – smetteloosheid
      6 IJver – achtervolgen van heiligen
      5 Wet – Farizeeërafgescheidene
      4 Hebreeër onder de Hebreeën
      3 Stam van Benjamin
      2 Ras van Israëlstrijder van God
      1 Besnijdenis
    Oproep om Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine na te doen 3:17
      De Filippenzen – hun zorg voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine 4:10
    ▌Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine – Zijn voldaanheid bij gebrek 4:11
    ▌Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine – Zijn kracht in ChristusGezalfde 4:13
  De Filippenzen – Bijdrage – Lofzang 4:14
AFSLUITING 4:21
Groeten 4:23


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN DE BRIEF AAN DE FILIPPENZEN
1:1,2.   Inleiding passend bij een brief en groet - "Genade" zij hen.
1:3-26.      Bezorgdheid van Paulus voor de Filippenzen.
1:27-2:18.        Aansporing - voorbeeld van Christus.
2:19-24.          Het voorbeeld van Timotheüs.
2:25-30.          Het voorbeeld van Epafroditus.
3:1-4:9.        Aansporing - voorbeeld van Paulus.
4:10-20.      De bezorgdheid van de Filippenzen voor Paulus.
3:5-17.   Afsluiting passend bij een brief - lofzang - "Genade" zij hen.

1 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Timoteüsgodsvereerder, slaven van ChristusGezalfde JezusJAH redt, aan al de heiligen in ChristusGezalfde JezusJAH redt die in Filippi (stad van) Filippus, naar de vader van Alexander de Grote zijn, samen met de toezichthouders en bedienden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De brief werd niet door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Timotheüsgodsvereerder geschreven als apostelen, maar als slaven. Dit is belangrijk, omdat het een sleutel geeft over de aard van de hele brief. Het noemen van opzieners en dienaren leidt tot dezelfde conclusie. De genade komt ook van de Heer. Indien we dit in gedachten houden zal het ons begrip van moeilijke delen van de brief zeer veel eenvoudiger maken.

DE BIJDRAGE VAN DE FILIPPENZEN

Een bijdrage, in de Schriftuurlijke zin, is over het algemeen delen. De dienaar van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker deelt met de heiligen wat hij van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft ontvangen, en zijn toehoorders delen met hem de materiële weelde die zij verkregen hebben.

Hoe verfrissend is het de innige belangstelling van de Filippenzen te zien voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ welzijn en de wederzijdse liefde die hun omgang zo heerlijk maakt om over te lezen, ook na al deze jaren! Hier hebben we een plaatje van de ideale relaties tussen de heiligen van de Heer en hen van Zijn slaven die bezig zijn het evangeliegoede bericht te verdedigen. Er is nu grotere behoefte aan dan in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ dagen. Het evangeliegoede bericht moet herontdekt worden, voordat het bevestigd of verdedigd kan worden. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gebruikt nog steeds zulke ellendige middelen als een gevangen gezette apostel om het bekend te maken.


2 Genade voor jullie en vrede vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Vader, en van de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde. aan allen die in Rome zijn, geliefd door God, geroepen heiligen: Genade aan u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. (SW)[Rom. 1:7]
3 Ik dank mijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bij elke °gedachtenis aan jullie, Ten eerste dank ik zeker mijn °God door Jezus Christus met betrekking tot u allen, dat van uw geloof in de hele wereld wordt verteld. (SW)[Rom. 1:8]
4 altijd, in elke smeekbede van mij ten behoeve van allen van jullie, met vreugde de smeekbede doende
5 over jullie °bijdrage aan het evangeliegoede bericht, vanaf de eerste dag tot op het nu,
6 dezelfde overtuiging hebbend, dat Die in jullie een goed werk onderneemt*, dit zal volbrengen tot op de dag van JezusJAH redt ChristusGezalfde, 13 Want God is Degene Die in jullie zowel het willen als het werken inwerkt, ten behoeve van het welbehagen. (SW)[Filip. 2:13] - 16 aandacht vestigend op het woord van leven, tot roem voor mij in de dag van Christus, opdat ik niet leeg liep, noch dat ik leeg zwoeg. (SW)[Filip. 2:16]
7 zoals het rechtvaardig is voor mij dit gezind te zijn over jullie allen, omdat jullie allen mij in jullie °hart hebben, zowel in mijn °boeien als in de verdediging, als bevestiging van het evangeliegoede bericht, jullie allen mede-deelgenoten zijn van mijn °genade.
8 Want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is mijn getuige hoe ik naar jullie allen verlang in innerlijke gevoelens van ChristusGezalfde JezusJAH redt. Want °God is mijn getuige, aan Wie ik goddelijk dienstbetoon geef in mijn geest in het evangelie van Zijn °Zoon, hoe ik zonder onderbreken u altijd noem in mijn °gebeden (SW)[Rom. 1:9]
9 En dit bid ik, opdat de liefde van jullie steeds meer en meer overvloedig zal zijn in besef en in alle fijngevoeligheid,
10 zodat jullie de dingen toetsen die van belang zijn, opdat jullie oprecht zullen zijn en geen aanstoot gevend tot in de dag van ChristusGezalfde, 14 Maar het vaste voedsel is van volwassenen, die, vanwege de gewenning, de zintuigen hebben geoefend in het onderscheid maken tussen zowel het ideale als het kwade.(SW)[Hebr. 5:14]
11 vervuld zijnde met de vrucht van rechtvaardigheid, welke is door JezusJAH redt ChristusGezalfde, tot in heerlijkheid en lof van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. 8 In dit wordt Mijn °Vader verheerlijkt, opdat het veel vrucht zal brengen en voor Mij leerlingen zullen worden. (SW)[Joh. 15:8]
12 Maar ik ben van plan, broeders, dat jullie weten dat de dingen die mij overkomen veeleer tot vooruitgang van het evangeliegoede bericht zijn geworden, 9 in welk ik kwaad lijd tot aan boeien, als een misdadiger. Maar het woord van °God is niet gebonden. (SW)[2Tim. 2:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

PAULUS' BANDEN

Toen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine naar Romekracht was gebracht, werd het hem toegestaan op zichzelf te wonen, met een soldaat die hem bewaakte. Hij had de vrijheid te spreken met de belangrijke Joden en hij bracht hen de laatste koninkrijksboodschap. En daarna leefde hij twee hele jaren in een gehuurd huis en ontving allen die naar hen toe kwamen. Hij sprak met alle vrijmoedigheid en er was niemand die het hem verbood (Hand. 28:16-21).
Deze ongebruikelijke voorrechten bewezen duidelijk, zoals de gebeurtenissen op de reis al hadden laten zien, dat hij inderdaad een "gevangene van de Heer was (Efe. 4:1). Zijn ketenen waren <"in ChristusGezalfde" en, hoewel ze bedoeld waren om het evangeliegoede bericht te stoppen, hielpen bij de vooruitgang er van. Tot dan toe had Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gewerkt om zichzelf te onderhouden; nu was hij vrij om al zijn tijd te besteden aan de dienst van de Heer. Hij bereikte zelfs kennelijk enigen in het huis van Caesarkeizer (4:22).


13 zodat mijn °boeien in ChristusGezalfde openbaar worden in geheel het hoofdkwartier en aan al de overigen. Door dit ben ik, Paulus, de gevangene van °Christus Jezus voor jullie, de naties, (SW)[Efe. 3:1]
14 En de meerderheid van de broeders in de Heer, vertrouwen hebbend in mijn °boeien, durfde des te bovenmatiger op onbevreesde wijze het woord van °GodGrieks: theos - plaatser of onderschikker te spreken.
15 Sommigen proclameren inderdaad de ChristusGezalfde ook vanwege afgunst en ruzie, maar sommigen ook vanwege welbehagen,
16 dezen inderdaad vanuit liefde, waargenomen hebbend dat ik word gesteld tot verdediging van het evangeliegoede bericht, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine bevond zich in Romekracht, het hart van de regering, waar zijn invloed, ook al was hij een gevangene, in het bijzonder onder Caesarkeizers huishouding, zonder twijfel door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd gebruikt om de tegenstand tegen het evangeliegoede bericht onder controle te houden. Dat is nou Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die de verdediger van het geloof plaatste in de citadel van Zijn vijanden!


17 maar dezen kondigen vanuit eigenbelang de ChristusGezalfde niet op zuivere wijze aan, gissend verdrukking te wekken in mijn °boeien.
18 Want wat? In ieder geval wordt op elke wijze, hetzij met een voorwendsel, hetzij in waarheid, ChristusGezalfde aangekondigd. En in dit verheug ik mij en zal ik mij ook verheugen.
19 Want ik heb waargenomen dat dit voor mij er op zal uitlopen tot redding door jullie °smeekbede en de verstrekking van de geest van JezusJAH redt ChristusGezalfde, Jullie zijn ook medehelpende met het verzoek voor ons, opdat uit veler gezichten voor de in ons gegeven genadegeschenken, Hij door velen over ons gedankt zal worden. (SW)[2Kor. 1:11]
20 overeenkomstig mijn °voorgevoel en hoop, dat ik in niets beschaamd zal worden, maar in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu ChristusGezalfde groot gemaakt zal worden in mijn °lichaam, hetzij door leven, hetzij door dood. 16 maar indien als een Christen, laat hij zich niet schamen, maar laat hem °God verheerlijken in deze °naam (SW)[1Petr. 4:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

PAULUS' ONVERSCHILLIGHEID TEGENOVER DE DOOD

Het historisch verslag benadrukt het feit dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de dingen die onze Here JezusJAH redt ChristusGezalfde betreffen, onderwees "onverhinderd, met alle vrijmoedigheid" (Hand. 28:31).


21 Want voor mij is te leven ChristusGezalfde en te sterven winst. Ik werd samen met Christus gekruisigd, toch leef ik. Niet langer leef ik, maar Christus in mij; en wat ik nu leef in het vlees, leef ik in geloof van de Zoon van °God, Die mij liefheeft en Zichzelf voor mij overgeeft (SW)[Gal. 2:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Indien Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine leefde, zouden zijn inspanningen de faam van ChristusGezalfde bevorderen; indien hij de dood van een martelaar zou sterven, dan zou zelfs dat winst zijn voor de zaak van ChristusGezalfde, want de martelaren bewezen het zaad van de kerk te zijn. Het kan niet zo zijn dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine in dit verband denkt aan zijn eigen gewin.


22 Maar indien te leven in dit vlees voor mij vrucht van werk is, aan wat zal ik voorkeur geven? Ik maak het niet bekend!
23 Ik word echter samengedrukt vanuit de twee, de begeerte hebbend naar het opbreken* en samen met ChristusGezalfde te zijn*, want dat is veeleer veel beter. Maar wij hebben moed, en wij verlangen des te meer weg te zijn van huis, uit het lichaam, en thuis te zijn bij de Heer. (SW)[2Kor. 5:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Een martelaarsdood zou een martelaarsbeloning doen opeisen, maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine leefde ten minste twee jaren in Romekracht, zijn brieven van daaruit schrijvend. Ongetwijfeld is er meer vrucht van dit werk geweest dan uit heel zijn voorgaande dienstbetoon.

De oplossing voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ dilemma, leven of dood (geen van welke hij zou kiezen, want hij verlangde naar een andere, veel betere toestand) is het opstandingsleven met ChristusGezalfde. Deze "oplossing" zou kunnen verwijzen naar het ontbinden van zijn lichaam bij de dood (2Tim. 4.6), ware het niet dat het een contrast vormde met de dood. Dezelfde term wordt gebruikt in Lukaslichtgevend 12.36 voor het opbreken van een huwelijksfeest. Woorden die in een fysieke betekenis worden gebruikt, worden vaak in de brieven in een metafysische betekenis gebruikt. Wij ontbinden materiële dingen, maar lossen geestelijke problemen op.


24 Maar het verblijven in het vlees is noodzakelijker vanwege jullie.
25 En deze overtuiging hebbend, heb ik waargenomen dat ik zal blijven. En ik zal bij jullie allen blijven tot in de vooruitgang van jullie en de vreugde van het geloof,
26 opdat jullie °roem overvloedig zal zijn in ChristusGezalfde JezusJAH redt in mij, door mijn °aanwezigheid weer bij jullie.
27 Alleen: weest burgers op een wijze waardig van het evangeliegoede bericht van °ChristusGezalfde, opdat hetzij komend en jullie waarnemend, hetzij afwezig zijnde, ik de dingen aangaande jullie zou horen, dat jullie vast staan in één geest, in één ziel, samen wedijverend in het geloof van het evangelie, Ik, de gevangene in de Heer, nodig jullie dan uit te wandelen waardig de roeping waarmee jullie geroepen werden (SW)[Efe. 4:1] - 3 Ja, ik vraag ook jou, echte samen-jukdrager, wees hen behulpzaam die in het evangelie samen met mij wedijveren, ook met Clemens en de overige van mijn °medewerkers, van wie de namen staan in het boek van het leven. (SW)[Filip. 4:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Het burgerschap of verlening van burgerrecht waarnaar hier wordt verwezen, is hemels, niet aards.


28 en in niets schichtig gemaakt wordend door die tegenstreven, dat voor hen een aantoning van ondergang is, maar voor jullie van redding. En dit is vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
29 Dat aan jullie genade wordt gegeven*, die ten behoeve van ChristusGezalfde, niet alleen in Hem te geloven, maar ook ten behoeve van Hem te lijden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

HET LIJDEN VAN DE FILIPPENZEN

Het is ons voorrecht het lijden te ondergaan dat op ons afkomt als wij bezig zijn Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers werk te doen, want het is niet, zoals we gewend zijn te denken, een teken van Zijn ongenoegen, maar een gunst die aan de weinigen geschonken wordt die trouw zijn in het uitvoeren van Zijn wil.

HET evangeliegoede bericht AANDOEN

Dit deel beslaat heel het lichaam van de brief, ons de vier modellen voor ogen brengend: ChristusGezalfde, Timotheüsgodsvereerder, Epafroditusvriendelijk en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, vermengd met de oproepen om hun gedrag na te volgen.


30 dezelfde strijd hebbend zoals jullie in mij waarnamen en nu in mij horen. 22 En de schare schoolde samen tegen hen. En de officieren, van hen de bovenkleding afscheurend, bevalen hen met de roede te slaan. (SW)[Hand. 16:22] - zodat mijn °banden in Christus kenbaar zijn geworden in heel het praetorium1) en aan heel de rest (SW)[Filip. 1:13]
Terug naar de index.
Naar Filippenzen 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.