Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de Filippenzen
Filippenzen
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Zodat, mijn broeders, geliefden, en naar wie wie verlangd wordt, mijn vreugde en lauwerkrans, stam zů vast in de Heer, mijn geliefden. Want welke is onze hoop, of blijdschap, of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onzen Heere Jezus Christus in Zijn toekomst? 20 Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap (SV)[1Thess. 2:19,20]
2 Ik roep Euodiagoede reis op en ik roep Syntychesamenloop, geluk op hetzelfde gezind te zijn in de Heer.
3 Ja, ik vraag ook jou, echte samen-jukdrager, wees hen behulpzaam die in het evangeliegoede bericht samen met mij wedijveren*, ook met Clemenswelwillend en de overige van mijn °medewerkers, van wie de namen staan in het boek van het leven. Nu dan, indien Gij hun zonden vergeven zult! doch zo niet, zo delg mij nu uit Uw boek, hetwelk Gij geschreven hebt. 33 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Dien zou Ik uit Mijn boek delgen, die aan Mij zondigt. (SV)[Ex. 32:32,33]
4 Verheugm je in de Heer, altijd! Weer zal ik uitspreken: verheugm je! Voor het overige, mijn broeders, verblijdt jullie in de Heer! (SW)[Filip. 3:1]
5 Laat jullie °welwillendheid bekend worden aan alle mensen. De Heer is nabij! Want: Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven. (SV)[Hebr. 10:37] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

De Heer is altijd nabij wanneer mensen geen achting voor ons hebben. Het is niet aan ons om te vergelden, maar om mild en bezonnen te zijn, want Hij is nabij en zal zorgen voor onze belangen.


6 Weesm in niets bezorgd, maar laat in alles in het gebed en in de smeekbede, met dankzegging, jullie °verzoeken bekend gemaakt worden naar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging; (SV)[Kol. 4:2] - Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? (SV)[Matt. 6:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Zorgen doden meer mensen dan oorlog. Buiten het bereik er van komen is een van de meest kostbare voorrechten van allen die ChristusGezalfde toebehoren. Er is hier geen belofte dat onze gebeden beantwoord zullen worden, of dat, indien meerdere instemmen, zij hun verzoek ingewilligd zien. Het gaat veel dieper dan dat. De kennis dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker alle dingen leidt naar het doel dat Hij Zich voor ogen had gesteld, niet gehinderd door de spanningen en stormen die ons zo benauwen, leidt ons naar de vraag of onze eigen verzoeken in overeenstemming zijn met Zijn wil en of het niet beter is alles bij Hem te laten, vertrouwend dat Hij alleen het goede zal schenken waar we naar verlangen, maar niet beseffen. We gaan binnen in Zijn vrede en rusten in Zijn wil, of ons gebed nu beantwoord wordt of niet.


7 en de vrede van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die superieur is aan elk denken, zal jullie °harten en jullie °gedachten verzekerd bewaren in ChristusGezalfde JezusJAH redt. Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd. (SV)[Jes. 26:3]
8 Voor het overige, broeders, zoveel als waar is, zoveel als eerbaar, zoveel als rechtvaardig, zoveel als zuiver, zoveel als beminnelijk, zoveel als positief, indien iets deugd is, indien iets lof is, rekenm deze dingen!
9 Wat jullie ook leerden en jullie accepteerden en jullie horen* en jullie in mij waarnamen, praktiseerm deze dingen! En de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de vrede zal met jullie zijn. De God nu van de vrede zij met jullie allen. Amen. (SW)[Rom. 15:33]
10 Maar ik verheugde* mij in grote mate in de Heer, dat eindelijk eens jullie weer opbloeiden in het over mij gezind te zijn, waarnaar jullie ook gezind waren, maar jullie hadden* geen gelegendheid. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

De Filippenzen schijnen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine voortdurend op hu hart te hebben gehad, hoewel omstandigheden, soms, hen weerhielden bij te dragen aan zijn noden.


11 Niet dat ik dit zeg overeenkomstig gebrek, want ik leerde in welke dingen ik ben tevreden te zijn*. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. (SV)[1Tim. 6:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

PAULUS' VOLDAANHEID MET GEBREK

Het is voor de gelovige een zegen het feit te herkennen dat zijn omgeving en zijn toestand alle van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn, Die ze gebruikt voor zijn welzijn. Weelde of gebrek, overvloed of armoede zijn gelijkwaardige middelen voor onze zegen. Zonder deze is er geen echte tevredenheid.


12 Ik heb ook waargenomen wat het is vernederd te worden. Ik heb ook waargenomen wat het is overvloed te hebben. In elk ding en in alle dingen ben ik geÔnitieerd, ook in verzadigd te worden, ook in honger te hebben, ook in overvloed te hebben, ook in tekort te hebben.
13 Ik ben sterk in alle dingen in Die mij bij machte maakt: ChristusChristus = Gezalfde ! Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd; opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen dezelve zouden horen. En ik ben uit den muil des leeuws verlost. (SV)[2Tim. 4:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

PAULUS' KRACHT IN CHRISTUS

Wat is er een bemoediging in dit korte woord! Niets is te groot voor hen die hun eigen zwakte kennen en de sterk makende kracht van ChristusGezalfde.


14 Evenwel, jullie doen* op ideale wijze, mede-deelnemend* aan mijn °verdrukking. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

DE BIJDRAGE VAN DE FILIPPENZEN

Het geschenk van de ekklesia in Fillipi is bijzonder kostbaar door de herinneringen die het wakker maakt in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí denken. Alleen zij kwamen in het begin met hulp en hielpen hem zelfs in Thessalonica (grieks) overwinning van ThessaliŽ, genoemd naar de zus van Alexander de Grote, te midden van zijn vrienden. Hun bijdrage, die een teken was van hun hartelijke waardering en liefde, voldoet niet alleen aan zijn noden, maar stijgt op, net als het offer van vroeger, geurend met de geur die spreekt van het offer van ChristusGezalfde. Als antwoord herinnert hij hen aan de heerlijkheid die ChristusGezalfde bracht aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en dat zijn, in Hem, al hun noden voorzien zullen hebben naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers raming van Zijn werk.


15 Maar jullie, Filippenzen, hebben ook waargenomen dat in het begin van het evangeliegoede bericht, toen ik uitkwam vanaf MacedoniëMacedoniŽ = landstreek in het noorden van Griekenland , geen enkele ekklesia met mij deelnam* in de zaak van geven en van nemen, anders dan alleen jullie, En bij jullie aanwezig zijnde en gebrek hebbende*, bezwaar ik niemand, want mijn įgebrek hebben de broeders, komende uit MacedoniŽ, aangevuld*, en ik waak* er voor in alles jullie niet tot last te zijn en ik zal daarvoor waken. (SW)[2Kor. 11:9]
16 want ook in Tessalonica (grieks) overwinning van ThessaliŽ, genoemd naar de zus van Alexander de Grote zonden* jullie aan mij eenmaal en tweemaal voor mijn behoefte.
17 Niet dat ik zoek naar de gave, maar ik zoek naar de vrucht, die toeneemt op jullie woord. Indien wij voor jullie het geestelijke zaaien*, is het dan iets groots als wij van jullie de stoffelijke dingen zouden oogsten? (SW)[1Kor. 9:11]
18 Nu zamel ik alles in en heb ik overvloed. Ik ben vervuld, bij Epafroditusvriendelijk de dingen ontvangend* die door jullie werden gezonden, een aromatische geur, een aangenaam, welgevallig offer aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. En de HEERE rook dien liefelijken, reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want het gedichtsel van Ďs mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb. (SV)[Gen. 8:21]
19 Mijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker nu zal elke behoefte van jullie vervullen overeenkomstig Zijn °rijkdom, in heerlijkheid in ChristusGezalfde JezusJAH redt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Hoewel Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet al hun verlangens vervult, voorziet Hij wel in al hun noden. Hij doet het ook niet in overeenstemming met ons dienstbetoon of verdiensten, maar in harmonie met de heerlijkheid die de Zijne is geworden in ChristusGezalfde JezusJAH redt. Zo handelt Hij altijd met ons, niet zoals we in onszelf zijn, maar zoals Hij ons ziet in ChristusGezalfde. Dit zou onze harten moeten verzekeren van Zijn voortdurende zorg en voorziening, ook al schijnt het soms het tegendeel. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd zo af en toe nederig gemaakt, en hongerig, maar dit was voor hem het bewijs van Zijn zorg, net als in de tijden van overvloed.


20 Nu: aan onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader zij de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen.
21 Groet*m elke heilige in ChristusGezalfde JezusJAH redt! Jullie groeten de broeders die samen met mij zijn. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Iedere heilige "in ChristusGezalfde JezusJAH redt" beperkt deze groet tot hen die ChristusGezalfde kennen, niet naar het vlees, maar naar de geest.


22 Jullie groeten al de heiligen, maar vooral die vanuit het woonhuis van de keizer. zodat mijn įbanden in Christus kenbaar zijn geworden* in heel het praetorium1) en aan heel de rest, (SW)[Filip. 1:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Genade vindt zín trofeeŽn in de huishouding van een gruwelijk monster, Nero!


23 De genade van de Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde zij met jullie °geest. Amen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

De brief sluit zoals hij begon, met de nadruk op gedrag, door het gebruik van de titel Heer.

Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.