Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de Galaten
Galaten
Hoofdstuk 1

[Commentaar - Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí brief aan de Galaten is het goddelijk commentaar op de leer van rechtvaardiging, zoals uiteengezet in de eerste vier hoofdstukken van zijn brief aan de Romekrachtinen. Enige tijd nadat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was afgescheiden (Hand. 13:2) en onder de naties was gaan preken over rechtvaardiging door geloof (Hand. 13:39) en was teruggekeerd naar AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya, kwamen JudalofÔserende leraren af van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, lerend dat "Indien je niet besneden zou zijn naar het gebruik van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, kun je niet gered worden" (Hand. 15:1;SW). De zaak werd opgenomen door de raad van apostelen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Barnabaszoon van vertroosting werden heengezonden met de inzettingen die het duidelijk maakten dat besnijding niet nodig was voor hen uit de naties die geloofden.

Nadat ze deze inzettingen hadden afgeleverd, ging Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine door naar de provincie GalatiŽlandstreek in Klein AziŽ (Hand. 16:6) en grondvestte de ekklesias aan wie de brief is geadresseerd. Een paar jaar later bezocht hij GalatiŽlandstreek in Klein AziŽ opnieuw, daar de discipelen bevestigend (Hand. 18:23).

We horen nooit meer dat de JudalofÔsten leerden dat besnijdenis noodzakelijk was voor redding. De bevelen van de twaalf verboden dit effectief. Nu echter proberen ze de wet op het evangeliegoede bericht te graveren, en besnijdenis en het houden van de wet tot een verder voorrecht te maken en tot middel van perfectie van de gelovigen onder de naties. Het is tegen deze meer subtiele vorm van vergissing dat deze brief is gericht. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine laat zien dat geest en vlees, genade en werken, geloof en wet, niet met elkaar verzoend kunnen worden. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wordt gevraagd een verdediging voor zijn evangeliegoede bericht te leveren. Deze wordt verdeeld in twee onderscheiden lijnen van denken. Eerst bespreekt hij de oorsprong er van en de kern. Hij bewijst dat de oorsprong er van onafhankelijk was van Petrusrots en de twaalf. Hij toont aan dat de essentie er van onverenigbaar is met het houden van de wet. Dan toont hij verder aan dat de vruchten er van niet in wettelijke banden kunnen worden voortgebracht. De oorsprong van het evangeliegoede bericht houdt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí persoonlijke geschiedenis na zijn roeping in, en zijn punten van contact met de twaalf, in het bijzonder met Petrusrots. Hij herhaalt zorgvuldig de details van zijn drie ontmoetingen met Petrusrots, aantonend dat hij geen gelegenheid had gehad om zijn evangeliegoede bericht van hem te ontvangen, maar dat hij, telkens weer, zijn evangeliegoede bericht overbracht aan Petrusrots en de anderen.

De leerstellige verdediging bespreekt het verschil tussen de Abrahamvader van vele volkenische en SinaÔnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligttische verbonden, de voorrang van de Abrahamvader van vele volkenische belofte tonend en de onderschikte en tijdelijke functie van de wet. Ze acteerde als een begeleider, tijdens de minderjarigheid van de gekozen natie, om hen naar ChristusGezalfde te leiden. Ze was een bewaker, alleen passend voor hen die onder de leeftijd waren. Ze moest niet voortgaan. Als geloof vierhonderd jaren kwam voor de komst er van, dan is er geen noodzaak voor de wet. Wanneer wet totaal faalt, dan blijft geloof. Vandaar de complete dwaasheid van de ekklesias in GalatiŽlandstreek in Klein AziŽ, aan wie de wet nooit door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd gegeven, in het vrijwillig zichzelf onderschikken aan haar eisen, terwijl ze reeds veel meer hadden dan ze hen ooit zou kunnen geven. Voordat de wet kwam, en nadat ze faalde, leefden de rechtvaardigen door geloof. Ze kon nooit of rechtvaardigheid geven of leven. De Galaten hadden beide, door geloof, in ChristusGezalfde.

In de praktijk is de wet machteloos door het vlees. Maar genade, werkend door geloof, kan de eisen van de wet meer dan vervullen door haar geboden en vloeken te negeren.

De literaire structuur van Galaten
GROETEN, uitgebreid 1:1-5
   DE BRIEF: De rivaliserend evangeliŽn 1:6-9
   Hun tegengesteld karakter
     PERSOONLIJKE VERDEDIGING
     Oorsprong van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí evangeliegoede bericht 1:10-2:21
     Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine versus Petrusrots
     LEERSTELLIGE VERDEDIGING
     Kern van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí evangeliegoede bericht 3:1-5:12
     Belofte versus Wet
     ETHISCHE TOEPASSING
     Vrucht van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí evangeliegoede bericht 5:13-6:10
     Geest versuss Vlees
   DE BRIEF: De rivaliserende leraren 6:11-17
   Hun tegengesteld gedrag
GROETEN, kort 6:18


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN DE BRIEF AAN DE GALATEN
1:1-5.   Inleiding passend bij een brief - groeten (uitgebreid).
1:6-2:14.      Bezorgdheid.
2:15-4:11.        Leerstellige correctie.
4:12-20.      Bezorgdheid.
4:21-6:10.        Leerstellige correctie.
6:11-14.      Bezorgdheid.
6:15.        Leerstellige correctie.
6:16-18.   Afsluiting passend bij een brief - groeten (kort) - zegenbede.

1 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, afgevaardigde, niet vanaf mensen, noch door een mens, maar door JezusJAH redt ChristusGezalfde en door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Vader, die Hem wekte* vanuit doden, Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. (SV)[Hand. 20:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine laat er geen tijd overheen gaan en komt gelijk bij de kern van de problemen in GalatiŽlandstreek in Klein AziŽ. Indien hij zijn opdracht had gekregen van de twaalf apostelen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, of door Petrusrots, kon hij geen apart evangeliegoede bericht voor de naties hebben. Maar hij staat er op dat hij, net als zij, zijn evangeliegoede bericht rechtstreeks ontving van de verrezen Heer. Het werd hem gegeven zonder de tussenkomst van Petrusrots, hij verkondigde het gelijkwaardig aan Petrusrots en hij hield het staande ondanks de tegenstand van Petrusrots.


2 en al de broeders, samen met mij, aan de ekklesias van °Galatië:
3 Genade voor jullie en vrede vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Vader, en van de Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde, Den heiligen en gelovigen broederen in Christus, die te Kolosse zijn; genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. (SV)[Kol. 1:2]
4 Die Zichzelf gaf ten behoeve van onze °zonden, zodat Hij ons uit zal tillen vanuit de tegenwoordig zijnde boosaardige °aion, overeenkomstig de wil van onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. (SV)[1Tim. 2:14] Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. (SV)[1Joh. 5:19]
5 aan Wie zij de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen!
6 Ik verwonder mij dat jullie zo vlug worden overgebracht vanaf Die jullie roept* in de genade van ChristusGezalfde, tot in een andersoortig evangeliegoede bericht, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

In tegenstelling tot Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí andere brieven is er geen dankzegging of zegen in deze openingszinnen. Korintheverzadigd, met al haar morele en leerstellige kwaad, slaagde er niet in dit op te roepen. Maar hier is de afwijking te ernstig. In plaats daarvan verwondert hij zich over de Galaten en slingert hij zijn anathema naar hen die hen verstoren.

De twee evangeliŽn waren anders van soort en konden niet samengevoegd worden. Zij waren geroepen geworden in de genade van ChristusGezalfde. Ze waren overgebracht uit de slavernij van de wet.


7 dat geen ander is, tenzij er sommigen zijn die jullie verontrusten en het evangeliegoede bericht van de ChristusGezalfde willen vervormen. Nademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggend, dat gij moet besneden worden, en de wet onderhouden; welken wij dat niet bevolen hadden; (SV)[Hand. 15:24] - En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggend: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. (SV)[Hand. 15:1]
8 Maar ook in het geval dat wij, of een boodschapper vanuit de hemel, jullie zouden evangeliseren, anders dan wij aan jullie evangeliseren*, laat hem banvloek*1) zijn, Indien iemand de Heer niet liefheeft, hij zij vervloekt! Maran atha! (SW)[1Kor. 16:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De intense vurigheid van de apostel voor het evangeliegoede bericht dat hij had verkondigd, komt voort uit het feite dat hij dit anathema over zichzelf afroept, mocht hij schuldig zijn aan het verdraaien van de boodschap die hij verkondigt. Het is waard op te merken dat hij er geen probleem mee heeft dat de apostelen van de Besnijdenis een ander evangeliegoede bericht aan hen prediken. Daartoe hadden ze opdracht gekregen. Maar ze hadden er mee ingestemd dat zij niet naar de naties zouden gaan. Daarom herhaalt hij het woord "jullie" drie maal.


9 zoals wij tevoren uitgesproken hebben en ik op dit moment weer zeg: "Indien iemand jullie evangeliseert, anders dan jullie accepteerden, laat hem banvloek*1) zijn!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

De apostel sluit nu de JudalofÔserende leraren in in het tweede anathema.


10 Want overreed ik op dit moment mensen of °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen behaagde was ik nooit slaaf van ChristusGezalfde. Maar, gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij, niet als mensen behagende, maar Gode, Die onze harten beproeft. (SV)[1Thess. 2:4]
11 Want ik maak aan jullie het evangeliegoede bericht bekend, broeders, het door mij geŽvangeliseerde, dat het niet overeenkomstig de mens is, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Zij die de Galaten verstoorden hadden geen boodschap behalve die zij van de twaalf apostelen hadden ontvangen. Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine staat er onvermoeid op als hij zegt dat hij niets van hen had ontvangen. Zijn evangeliegoede bericht was een verse onthulling, aan hem bekend gemaakt door de Heer Zelf. Indien Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine alleen maar had verkondigd wat de twaalf leerden, waarom, ontving hij het dan niet door hen? Waarom was het dan nodig dat de Heer afdaalde en hem riep op de weg naar Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig? Waarom zou hij dan van de rest afgescheiden moeten worden in AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya? Waarom stonden de gelovige Joden in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter dan op tegen zijn bediening onder de naties?


12 want ook accepteerde ik het niet van een mens, noch werd ik onderwezen*, maar door onthulling van JezusJAH redt ChristusGezalfde.
13 Want jullie horen* van mijn gedrag, eens, in het Jodendom, dat ik overeenkomstig overtreffendheid de ekklesia van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vervolgde en ik haar te gronde richtte. En Saulus verwoestte de Gemeente, gaande in de huizen; en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. (SV)[Hand. 8:3] - Ik ben een Joods man, en te Tarsen in Cilicie geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt; (SV)[Hand. 22:3]
14 En ik vorderde in het Jodendom boven vele leeftijdsgenoten in mijn °ras, des te bovenmatiger geestdriftige zijnde voor de overleveringen van mijn °vaders. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Terwijl zijn tegenstanders niets weten van de genade van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí evangeliegoede bericht, was hij beter op de hoogte van het JudalofÔsme dan zij waren. En niet alleen dat, maar hij was hen voorbij gegaan in de energie en vuur waarmee hij het had verdedigd.


15 Maar toen °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een welbehagen had*, Deze mij afzonderend* vanuit de buikholte van mijn moeder en mij roepend* door Zijn °genade, Hoort naar Mij, gij eilanden! en luistert toe, gij volken van verre! De HEERE heeft Mij geroepen van den buik af, van Mijner moeders ingewand af heeft Hij Mijn Naam gemeld. (SV)[Jes. 49:1
16 om Zijn °Zoon in mij te onthullen* opdat ik Hem zal evangeliseren in de natiën, ging* ik niet onmiddellijk te rade bij vlees en bloed. En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel; ... 6 En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet. (SV)[Hand. 9:3,6] - Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; (SV)[Gal. 2:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

De eerste onthulling die tot Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus van Tarsuseen stad in CiliciŽ in Klein AziŽ kwam bereidde de weg voor voor hen die zouden volgen. Hij werd buiten het land geroepen, daarom bevindt zijn gebied van dienstbetoon zich onder de naties. Hij zocht Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet, maar was Zijn meest onverzoenlijke menselijke vijand. Hij werd gered door een vertoon van genade dat tot dan toe onbekend was. Daarom is zijn evangeliegoede bericht de vertegenwoordiger van de onverdunde genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Zijn eerste ontmoeting met ChristusGezalfde was na Zijn hemelvaart en verheerlijking. Daarom is hij niet bij Zijn aardse leven betrokken, maar bij Zijn hemelse positie. Hij (h)erkent Hem als de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en verkondigt hij Hem onmiddellijk als zodanig (Hand. 9:1-20).


17 Ik kwam ook niet op tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, naar hen die vóór mij afgevaardigden zijn, maar ik kwam weg tot in Arabiëwoest of onvruchtbaar en ik keerde* weer terug tot in Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

De natuurlijke koers voor iemand in het geval van Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus zou zijn om op te gaan naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, naar de apostelen en aan hen te onderschikken wat hij van de Heer had ontvangen en hun leiderschap en gemeenschap te ontvangen bij de verkondiging er van, of hun mening en toestemming te vragen om het openbaar te maken. Maar wat deed hij? Hij ging de woestijn in, waar geen menselijke invloed aan het werk was. Hij wachtte drie jaren voordat hij het Petrusrots vertelde en dan maakt hij niet eens kennis met de twaalf of met de ekklesia. Ze kenden hem in feite niet persoonlijk, hoewel ze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verheerlijkten voor de grote verandering in hem. Dit alles laat beslist zien dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zijn leer, op dat moment, niet afleidde van Petrusrots of de twaalf.


18 Vervolgens, na drie jaren, kwam ik op tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, om Kefas= Petrus - rots mijn geschiedenis te vertellen* en ik verbleef* vijftien dagen bij hem. Saulus nu, te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen; maar zij vreesden hem allen, niet gelovende, dat hij een discipel was. (SV)[Hand. 9:26]
19 En een andere van de afgevaardigden nam ik niet waar dan Jakobusonderkruiper, de broeder van de Heer. Is Deze niet de Zoon des timmermans? en is Zijn moeder niet genaamd Maria, en Zijn broeders Jakobus en Joses en Simon en Judas? (SV)[Matt. 13:55]
20 Maar wat ik aan jullie schrijf, neem waar, in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dat ik niet lieg.
21 Vervolgens kwam ik tot in de streken van °Syriëverheven en van °Ciliciëstreek in het zuid-oosten van Klein AziŽ. Doch de broeders, dit verstaande geleidden hem tot Cesarea, en zonden hem af naar Tarsen. (SV)[Hand. 9:30]
22 Maar ik was onbekend van °gezicht voor de ekklesias van °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, die in ChristusGezalfde zijn.
23 En zij hoorden alleen dat die ons eens vervolgde, nu het geloof evangeliseert dat hij eens te gronde richtte.
24 En zij verheerlijkten °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in mij.


*1) - banvloek (Grieks: anathema) - het tegendeel van gezegend zijn.


Terug naar de index.
Naar Galaten 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.