Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de Galaten
Galaten
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Vervolgens, na veertien jaren, ging* ik weer omhoog tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, met Barnabaszoon van vertroosting, ook Tituswilde duif met mij meenemend. Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd, dat Paulus en Barnabas, en enige anderen uit hen, zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem, over deze vraag. (SV)[Hand. 15:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí volgende bezoek aan Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter was ten gevolge van een onthulling. De tijd was gekomen om officiŽle erkenning van zijn apostelschap en evangeliegoede bericht te krijgen . De gelegenheid werd geschapen door hen van de Besnijdenis zelf. Zij stonden er op dat het nodig was hen uit de naties te besnijden die geloofd hadden, en hen te leren de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen te houden. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Barnabaszoon van vertroosting werden naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter gezonden om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en van hen de zekerheid te krijgen dat besnijdenis en houden van de wet niet nodig waren om gered te worden.


2 En ik ging* omhoog overeenkomstig een onthulling en ik legde* aan hen het evangeliegoede bericht voor dat ik proclameer in de natiën, maar afzonderlijk aan de in aanzien zijnden, opdat ik niet op de een of andere manier leeg zal rennen of liep. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí werkwijze in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter schijnt rekening te hebben gehouden met de lage geestelijke toestand en de vooroordelen van de Joodse gelovigen. Het zou praktisch onmogelijk te zijn geweest het hele gezelschap onder de indruk te krijgen van de aard en de goddelijkheid van zijn opdracht naar de naties; daarom neemt hij de leidende broeders mee en probeert hen te tonen hoe Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan hem een apart werk had opgedragen. Petrusrots en Jakobushielenlichter schijnen de essentiŽle punten te hebben begrepen die hij bij hen over wilde brengen. Petrusrots had enige voorbereiding voor deze verandering, door het visioen dat hem werd gegeven in verband met de proseliet Corneliusvan een hoorn (Hand. 15:7-11).


3 Maar zelfs Tituswilde duif, die samen met mij is, Griek zijnde, wordt niet gedwongen* besneden* te worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Tituswilde duif werd meegenomen als test. Indien besnijdenis essentieel was, dan moest hij zich er aan onderschikken. Indien het niet essentieel was, dan zou hij het levende bewijs zijn dat het niet noodzakelijk was.


4 Maar het was vanwege de onopgemerkt binnen gebrachte pseudo-broeders, die erbij binnen gekomen waren om onze °vrijheid te bespioneren* die wij hebben in ChristusGezalfde JezusJAH redt, opdat zij ons tot slaaf zullen degraderen; En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggend: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. ... 24 Nademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggend, dat gij moet besneden worden, en de wet onderhouden; welken wij dat niet bevolen hadden; (SV)[Hand. 15:1,24] - Sta dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. ... 13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. (SV)[Gal. 5:1,13]
5 voor wie wij zelfs geen uur van °onderschikking simuleren*, opdat de waarheid van het evangeliegoede bericht voortdurend bij jullie zou blijven,
6 echter vanaf degenen die iets in aanzijn zijn. Van welke aard zij eens waren, niets daarvan is voor mij van belang, (°Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ziet niet naar het gezicht van de mens), want mij gaven* die in aanzien zijn niets te rade. Want de HEERE, uw God, is een God der goden, en een Heere der heren; die grote, die machtige, en die vreselijke God, Die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt; (SV)[Deut. 10:17]
7 Maar integendeel: waarnemend dat mij het evangeliegoede bericht van de voorhuid is toevertrouwd, zoals Petrusrots van de besnijdenis, Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen IsraŽls. (SV)[Hand. 9:15] - En Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden (SV)[Hand. 22:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Tijdens de besloten ontmoeting met die een reputatie hadden, verkreeg Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de volle erkenning van zijn apostelschap. Jakobushielenlichter, Cefas en JohannesJAH is genadig, die erkend waren als leiders, erkennen zijn opdracht. Dit zet Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine op gelijke voet met Petrusrots, het hoofd van de Besnijdenisapostelen. Er was onder hen een wederzijds begrip ontstaan dat zij zich zouden beperken tot de Besnijdenis, terwijl Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Barnabaszoon van vertroosting naar de naties gingen. Deze overeenkomst zou de JudalofÔserende verstoorders van de gelovigen in GalatiŽlandstreek in Klein AziŽ er van weerhouden moeten hebben om zich met hen te bemoeien. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine hield zich aan de overeenkomst, in het bijzonder aan dat deel er van dat ging over de collecte voor de arme heiligen in Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde. Hij bracht geschenken van de naties. Als dank teisterden zij hen tot wie hij was gezonden en ze hem doden.


8 want Die in Petrusrots tot in afvaardiging van de besnijdenis werkt*, werkt* ook in mij tot in de natiën,
9 en de genade kennend die mij gegeven wordt, gaven Jakobushielenlichter en Kefas (= Petrus) rots en JohannesJAH is genadig, die steunpilaren schijnen te zijn*, mij en Barnabas de rechterhanden van gemeenschap, opdat wij inderdaad gaan tot in de natiën, maar zij tot in de besnijdenis,
10 alleen dat wij ons de armen zullen herinneren, wat ik dan ook mij beijver* dit te doen*. En naardat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen, die in Judea woonden. 30 Hetwelk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen, door de hand van Barnabas en Saulus (SV)[Hand. 11:29,30]
11 Toen echter Kefas (- Petrus) rots tot in Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya kwam, weerstond ik hem van aangezicht tot aangezicht, opdat hij bekritiseerd werd. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí derde ontmoeting met Petrusrots is zeer beslissend. Bij zijn eerste ontmoeting vertelde hij Petrusrots over zijn opdracht. Bij zijn tweede krijgt hij Petrusrotsí erkenning. Bij de derde torent hij hoog boven hem uit en weerstaat hij hem. Petrusrots had geleerd niemand gewoon of onrein te noemen die het getuigenis had van de heilige Geest, zodat, toen hij voor het eerst in AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya kwam, hij met de onbesnedenen at. Maar hij was bang voor de Besnijders en veranderde van houding toen zij afkwamen van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Wat had deze man een prestige, dat hij zelfs de leider van de apostelen kon intimideren!


12 Want voordat sommigen vanaf Jakobusonderkruiper kwamen at hij samen met de natiën, maar toen zij kwamen onttrok hij zich en zonderde zich af, degenen vanuit de besnijdenis vrezend.
13 En met hem huichelden* ook de overigen van de Joden mee, zodat ook Barnabaszoon van vertroosting werd meegeleid* in hun °huichelarij.
14 Maar toen ik waarnam dat zij niet een correcte houding hebben naar de waarheid van het evangeliegoede bericht, zei ik, vlak voor allen, tot °Kefas (= Petrus) rots: "Indien jij, Jood zijnde, leeft als de natiën en niet als een Jood, hoe dwing jij dan de natiën zich te verjoodsen?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Petrusrotsí dubbele handelen misleidde Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine niet, ook al schijnt het dat hij heel de rest van de Joden in AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya met zich mee sleurde, inclusief Barnabaszoon van vertroosting. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine blijft alleen over als de kampioen van de waarheid. Hij heeft veel meer aanleiding Petrusrots te vrezen dan Petrusrots heeft om zijn misleidde onderschikten te vrezen, maar hij deinst niet terug. Hij legt Petrusrotsí onstandvastige gedrag bloot.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí logica is niet te weerleggen. Petrusrots had geleefd als de naties. Als hij het bij het rechte eind had, dan hadden de naties het recht te leven zoals ze deden, en hadden de JudalofÔsten het verkeerd wanneer ze poogden hen tot Joden te maken. Hij kon zich niet terugtrekken zonder zichzelf te beschuldigen.


15 Wij, van nature Joden, en niet zondaars vanuit de natiën, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had het geval ter hand genomen vanuit het standpunt van de Joden die bij hem waren. Hij en zij waren gerechtvaardigd door het geloof van ChristusGezalfde, buiten de wet om. Als zij nu vrijwillig hun eerdere relaties met de wet zouden hervatten, dan zouden ze zondaars worden, en ChristusGezalfde een uitdeler van zonde, want de wet werd niet vastgesteld voor rechtvaardigen, maar voor zondaars. In feite zou terug gaan onder de wet bewijzen dat ze of er verkeerd aan hadden gedaan ze te verlaten, of waren ze fout door terug te keren naar haar slavernij.


16 waargenomen hebbend dat de mens niet gerechtvaardigd wordt vanuit werken van de wet, anders dan door geloof van ChristusGezalfde JezusJAH redt, en wij in ChristusGezalfde JezusJAH redt geloven, opdat wij gerechtvaardigd zullen worden vanuit het geloof van ChristusGezalfde en niet vanuit werken van de wet, ziende dat vanuit werken van de wet niet alle vlees gerechtvaardigd zal worden. En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn. (SV)[Psalm 143:2]
17 Maar indien wij zoeken gerechtvaardigd* te worden in ChristusGezalfde, werden wijzelf ook zondaars gevonden*. Is dus ChristusGezalfde een bediende van zonde? Moge het niet gebeuren!
18 Want indien ik de dingen die ik sloop* weer opbouw, beveel ik mijzelf aan als overtreder.
19 Want ik stierf door de wet voor de wet, opdat ik voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zou leven. Maar nu werden wij bevrijd* van de wet, stervend* in haar die ons gevangen hield, zodat wij dienen in nieuwheid van geest en niet in oudheid van de letter. (SW)[Rom. 7:6] - Reken jullie dus dan wel dood voor de zonde, maar levend voor įGod in Christus Jezus. (SW[Rom. 6:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

De dood is het ultieme gevolg van de wet, maar is ook de verlossing van wet.


20 Met ChristusGezalfde ben ik meegekruisigd. Ik leef. Maar niet ik leef, maar ChristusGezalfde in mij; en dat ik nu leef in het vlees, leef ik in geloof, in dat van de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die mij liefheeft* en Zichzelf ten behoeve van mij overlevert. En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde. (SV)[Joh, 13:1] - Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; (SV)[1Tim. 2:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

We hebben ons best gedaan dit schitterend handboek van het geloof te vertalen naar zo dichtbij het origineel als maar mogelijk is, want zelfs de volgorde van de woorden is uitgelezen! De zin opent en sluit met ChristusGezalfde, en een negatieve - staat in het midden. Het kan grafisch zo weergegeven worden:

ChristusGezalfde,
met Hem samen
ben ik gekruisigd geworden
maar ik leef -
niet langer ik,
maar levend in mij is
ChristusGezalfde.


21 Ik wijs de genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet af, want indien er door wet rechtvaardigheid is, stierf ChristusGezalfde dus zonder reden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Wat een tegenstelling is er tussen de slavernij van de wet en het verhoogde leven door geloof van de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en het geschenk van Zijn liefde!

Terug naar de index.
Naar Galaten 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.