Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de Galaten
Galaten
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Nu zeg ik: Zoveel tijd als de lotbezitter onmondig is, is hij van niet meer belang dan een slaaf, ook al is hij heer van alles, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De plaats van een jonge erfgenaam is rechtens, maar niet feitelijk, anders dan die van een slaaf. Hoewel recht hebbend op alles wordt hij behandeld als ware hij meester over niets. Hij wordt bewaakt door bewakers, en staat onder toezicht van verzorgers. Dit was de positie van IsraŽlstrijder van God onder de wet. Van hen waren het zoonschap en de heerlijkheid en de verbonden, maar ze waren alle weggelegd voor toekomstig vertoon. Waardigheden passen bij het vermogen; voorrechten bij leeftijd. Kinderen worden weerhouden van hun gebruik, niet slechts door de formele, wettelijke verboden, maar door intrinsieke diskwalificatie. De verantwoordelijkheid over bezit gaat verder dan de kracht en het verstand van een kind.


2 maar hij is onder gevolmachtigden en beheerders, tot op het tevoren vastgestelde tijdstip van de vader.
3 Zo ook wij, toen wij onmondigen waren, tot slaaf gemaakt zijnde onder de elementaire dingen van de wereld. Maar voor het komen* van het geloof werden wij gevangen gehouden onder de wet, samen afgesloten van het geloof dat op punt staat geopenbaard* te worden. (SW)[Gal. 3:23] - Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? (SV)[Kol. 2:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

IsraŽlstrijder van God was, tijdens de periode van onvolwassenheid, slaaf onder de "elementen" van de wereld. Deze "beginselen" of elementaire religieuze nalevingen, hoewel "zwak en arm" (vers 9) en in tegenstelling geplaatst met ChristusGezalfde, waren noodzakelijk voor hun opvoeding en dienden een essentieel doel in de voortgang van onthulling. Maar niemand die de vrijheid van zoonschap kent zou ook maar voor een moment hun boeien toestaan.


4 Maar toen de volheid van de tijd kwam, delegeerde* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zijn °Zoon, wordend vanuit een vrouw, wordend onder wet, Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; (SV)[Efe. 1:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

In IsraŽlstrijder van God was het aannemen van de verantwoordelijkheden en waardigheden van het man zijn een grote gebeurtenis in het leven van een man. In het leven van de natie was dit te zien door de komst van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Zoon, die hen terug eiste van de slavernij van de wet.


5 opdat Hij die onder de wet zijn zou uitkopen, opdat wij het zoonschap terug zouden krijgen. Christus kocht ons vrij uit de vloek van de wet, ten behoeve van ons een vloek wordend, want het werd geschreven: vervloekt is iedereen de gehangen wordende aan een hout. (SW)[Gal. 3:13]
6 Nu dat jullie zonen zijn, delegeert* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de geest van Zijn °Zoon, tot in onze °harten schreeuwend: "Abba! °Vader!," [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

In de dagen van onze Heer was het volk tweetalig. Ze gebruikten een Aramees dialect voor het onderling spreken in de huishouding, maar iedereen verstond Grieks, wat in die tijd een vrijwel universele taal was. "Abba" is Aramees, overeenkomend met ons eigen "Pappa".


7 zodat jij niet meer slaaf bent, maar zoon. Indien echter zoon, dan ook lotbezitter van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker door ChristusGezalfde ! Indien jullie nu van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van įAbraham en naar de belofte lotdeelgenieters. (SW)[Gal. 3:29]
8 Maar dan, inderdaad, Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet waargenomen hebbend, waren* jullie slaven voor hen die van nature geen goden zijn. En hebben hun goden in het vuur geworpen; want zij waren geen goden, maar het werk van mensenhanden, hout en steen; daarom hebben zij die verdorven. (SV)[Jes. 37:19]
9 Maar nu, Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kennend en veeleer gekend wordend door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, hoe keer jij weer naar de zwakke en arme elementaire dingen, voor wie jullie weer slaaf willen zijn*? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Het is zeer opmerkelijk dat de apostel het MozaÔsche ceremonieel gelijkt stelt aan de heidens riten. Ze keerden niet terug naar hun eerdere afgoderij, maar naar hun nalevingen onder de wet, die zij tevoren niet beoefend hadden. Maar hij staat er op dat het in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers ogen allemaal hetzelfde is, als ze echt naar de riten van de heidenen waren teruggekeerd.


10 Jullie observeren dagen en maanden en perioden en jaargangen? Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; (SV)[Kol. 2:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Neemt iemand van ons deze dingen waar? Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zou voor ons vrezen!


11 Ik vrees voor jullie, dat ik, op de een of andere manier, niet tevergeefs onder jullie heb gezwoegd.
12 Wordm zoals ik, want ook ik ben zoals jullie, broeders. Ik smeek jullie! Jullie doen* mij in niets onrecht! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Indien Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine het MozaÔsche ritueel ten behoeve van hen had opgegeven, dan zouden ze zeker zijn voorbeeld behoren te volgen, want hij had zeker meer reden er aan vast te houden dan zij hadden om er in terug te vallen.


13 Maar jullie hebben waargenomen dat door zwakheid van het vlees ik vroeger aan jullie evangeliseerde*. En ik kwam* in zwakte en in vrees en in beven naar jullie (SW)[1Kor. 2:3]
14 En jullie °beproeving in mijn °vlees minachten* jullie niet en ook walgen* jullie niet, maar jullie ontvingen* mij als een boodschapper van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, als ChristusGezalfde JezusJAH redt!
15 Waar dan is jullie °gelukzaligheid? Want ik geef getuigenis voor jullie dat, indien mogelijk, jullie je °ogen zouden uitrukken* en aan mij zouden geven*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Oogziekten kwamen in het Oosten veel voor. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí eerste aanraking met de Galaten was toen hij, als een zieke reiziger, het evangeliegoede bericht aan hen verkondigde, te midden van zijn zwakheden. Uit deze passage krijgen we een glimpje van de vurige liefde die zijn boodschap opriep, en worden we er toe geleid te denken dan hij een aandoening aan zijn ogen had.


16 Zodat ik jullie vijand ben geworden, waarachtig zijnde tot jullie? Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt. (SV)[Amos 5:10]
17 Zij zijn geestdriftig over jullie, maar niet op ideale wijze; zij willen jullie uitsluiten*, opdat jullie geestdriftig over hen zullen zijn. Doch het was vanwege de binnen gesmokkelde valse broeders, die binnen geslopen* waren om onze įvrijheid te bespieden* die wij hebben in Christus Jezus, opdat zij ons tot slavernij zouden brengen, (SW)[Gal. 2:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

De woorden vurig en jaloers waren ooit in het Engels hetzelfde, omdat zij zo nauw verbonden zijn in vorm en betekenis. Ze staan voor een enkel Grieks woord. Het is niet altijd duidelijk wat de betere weergave is, maar schijnt jaloezie, en niet vurigheid, de context te bevredigen.


18 Maar het is ideaal altijd geestdriftig te zijn in het ideale en niet alleen in mijn bij jullie °aanwezig zijn*,
19 kindertjes van mij, van wie ik weer barensweeën heb, totdat ChristusGezalfde in jullie gevormd zal worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Wat een aanhankelijke bemoedering beweegt de apostel als hij nadenkt over zijn zich vergissend kinderen!


20 Maar ik wilde op dit moment aanwezig te zijn* bij jullie, en mijn °stem te veranderen*, want ik weet geen raad met jullie.
21 Zegm mij, die onder wet willen zijn, horen jullie de wet niet?
22 Want het is geschreven dat Abrahamvader van vele volken twee zonen had, één vanuit het dienstmeisje en één vanuit de vrije vrouw. En Hagar baarde Abram een zoon; en Abram noemde den naam zijns zoons, die Hagar gebaard had, Ismael. (SV)[Gen. 16:15] - En Sara werd bevrucht, en baarde Abraham< een zoon in zijn ouderdom, ter gezetter tijd, dien hem God gezegd had. (SV)[Gen. 21:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

De controverse richt zich op de vraag: "Wie zijn de erfgenamen van Abrahamvader van vele volken?" Is de grond voor zoonschap besnijdenis en houden van de wet, of is het geloof? De JudalofÔsten zeiden: "Wij zijn Abrahamvader van vele volkens zonen!" Abrahamvader van vele volken had twee zonen, zegt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Tot welke lijn behoren jullie, IshmaŽl of Isašklachen? Jullie zijn IshmaŽlieten, zonen van Hagarvlucht, geboren naar het vlees, geboren in slavernij. Jullie zijn niet de erfgenamen van Abrahamvader van vele volken! Isašklachen, het kind van de belofte, is de ware erfgenaam. Deze twee zonen van Abrahamvader van vele volken illustreren de relatie tussen wet en belofte, vlees en geest. IshmaŽl kwam in het huis van Abrahamvader van vele volken tussen de belofte en de komst van de ware erfgenaam. Geboren uit ongeloof was hij een voortdurende beproeving en vervolgde hij de zoon van de belofte. Maar uiteindelijk ging het bevel uit: Zendt deze dienares en haar zoon weg!

Het kon nauwelijks zo zijn dat de Galaten luisterden naar anderen dan de zogeheten "gelovige" Joden, die verbonden waren met de apostelen, en met Jakobushielenlichter. Ze zouden niet luisteren naar de vervolgers van de ekklesia in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Tienduizenden Joden geloofden, maar ze waren allen vurig voor de wet (Hand. 21.20). Dit laat zien dat zij die verbonden waren met de Pinksterbediening, venijnig tegengesteld waren aan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en zijn leer van genade. Toen hij in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter was brachten zij de menigte tegen hem in opstand en doodden ze hem bijna. Deze Joodse Christenen waren de meest problematische vijanden van de ekklesias onder de naties die door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine waren gesticht.


23 Maar, inderdaad, die vanuit het dienstmeisje is verwekt overeenkomstig het vlees, maar die vanuit de vrije vrouw door de belofte, En ziet, het woord des HEEREN was tot hem, zeggend: Deze zal uw erfgenaam niet zijn; maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. (SV)[Gen. 15:4]
24 wat in beeldspraak spreekt, want deze vrouwen zijn twee verbonden: één, inderdaad, vanaf de berg Sinaïdoornachtig, tot in slavernij barend; die is Hagarvlucht. Want jullie hebben niet een geest van slavernij gekregen, om opnieuw vrees te hebben, maar jullie hebben de geest van zoonschap gekregen, door welke wij roepen: ABBA, įVader! (SW)[Rom. 8:15]
25 En Hagarvlucht is de berg Sinaïdoornachtig in °Arabiëwoest of onvruchtbaar, maar het staat op één lijn met het huidige Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, want zij is met haar kinderen in slavernij.
26 Maar het Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter van boven is vrij; deze is moeder van ons allen. Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; (SV)[Hebr. 12:22]
27 Want het is geschreven: "Wees blij, steriele! Die niet voorbrengt, barst* uit! En roep* om hulp, die geen barensweeën heeft, dat de kinderen van de eenzame vele zijn, veel meer dan van die de man heeft." Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE. (SV)[Jes. 54:1]
28 Maar jullie, broeders, zijn, overeenkomstig Izaäklachen, kinderen van de belofte. niet omdat zij zaad van Abraham zijn, zijn zij allen kinderen, maar in Isašk zal van uw zaad gesproken worden. (SW)[Rom. 9:7]
29 Maar net zoals toen de overeenkomstig het vlees verwekt wordende de overeenkomstig de geest verwekte vervolgde, zo ook nu! En Sara zag den zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende. (SV)[Gen. 21:9]
30 Maar wat zegt het Geschrift? "Werp dit °dienstmeisje en haar °zoon uit, want de zoon van het dienstmeisje zal geen lotbezit ontvangen met de zoon van de vrije vrouw." En zij zeide tot Abraham: Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit; want de zoon dezer dienstmaagd zal met mijn zoon, met Izak, niet erven. (SV)[Gen. 21:10]
31 Daarom, broeders, zijn wij niet kinderen van het dienstmeisje, maar van de vrije vrouw. Indien jullie nu van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van įAbraham en naar de belofte lotdeelgenieters. (SW)[Gal. 3:29]Terug naar de index.
Naar Galaten 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.