Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de Galaten
Galaten
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 In de vrijheid maakt* ChristusGezalfde ons vrij! Stam dan vast en wordm niet weer vastgezet in een juk van slavernij. En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 36 Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. (SV)[Joh. 8:32,36] - Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen? (SV)[Hand. 15:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Deze paragraaf is de samenvatting en afsluiting van het leerstellig betoog. Kort brengt hij de zaak. Wat zal het zijn "ChristusGezalfde of besnijdenis?" Geen halfzachte trouw hier, geen dienen van twee meesters. Besnijdenis kan dan in het verleden een teken van voorrecht zijn geweest, nu is het een teken van afvalligheid geworden. Het leidt niet naar rechtvaardiging van zonde, maar naar uitsluiting van ChristusGezalfde. Het verplicht zulke mensen heel de wet te houden. Genade heeft geen ruimte om in te werken.


2 Neem waar! Ik, Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, zeg tot jullie dat in het geval dat jullie besneden zullen worden, ChristusGezalfde jullie niets zal baten.
3 Maar ik geef weer getuigenis aan elk mens die besneden wordt, dat hij schuldenaar is geheel de wet te doen*.
4 Jullie, die in wet worden gerechtvaardigd, werden ontheven* vanaf de ChristusGezalfde; jullie vallen* uit van de genade. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

"Vallen uit genade" is niet, zoals men gewoonlijk meent, een verlies van de voordelen van ChristusGezalfde redding door het breken van de wet. Het tegendeel is waar, het komt door het pogen de wet te houden. Hij die in zonde vervalt verspeelt de genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet. Het is een zegen te mogen vertellen dat genade in zon geval overvloeit (Rom. 6:1). Maar hij die probeert zijn eigen redding door werken te verkrijgen, heeft de genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet nodig en verspeelt alle voordelen die uit Zijn verlossing voortvloeien. Hij veracht zo genade. Hij valt uit het gebied waar genade werkzaam is. Dit is wat "vallen uit genade" echt betekent.


5 Want wij wachten, vanuit geloof, in geest de hoop van rechtvaardigheid af. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Rechtvaardigheid wordt ons hier voorgesteld als een verwachting waarop we wachten. Dit wordt vereist door de tegenstelling tussen dat wat door wet wordt voortgebracht en dat wat door geloof wordt bereikt. Op dit moment is, in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers ogen, het rechtvaardige wat te doen valt Hem te geloven. De man die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gelooft heeft het met die daad bij het rechte eind. Indien wij dit van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers kant konden zien, zouden we zien dat zon man rechtvaardig is en niets meer nodig heeft om hem rechtvaardig te maken. Het effect hiervan op zijn handelen met anderen mag nu mogelijk niet volledig in harmonie zijn met dit feit, maar de tijd komt wanneer ons gedrag deel zal nemen aan de rechtvaardigheid van geloof. Dit is de "verwachting van rechtvaardigheid."


6 Want in ChristusGezalfde JezusJAH redt is noch besnijdenis iets, noch is de voorhuid sterk, maar geloof, inwerkend door liefde. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. (SV)[Kol. 3:11]
7 Jullie renden op ideale wijze! Wie hindert* jullie, dat jullie niet overreed worden door de waarheid?
8 Deze overreding is niet vanuit Die jullie roept! Ik verbaas mij dat jullie zo snel overgeplaatst zijn van de jullie roepende* in genade van Christus, in een anderssoortig evangelie, (SW)[Gal. 1:6]
9 Een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het gehele kneedsel. Uw roem is niet goed. Hebben jullie niet waargenomen dat een beetje zuurdeeg het hele deeg zuurt (SW)[1Kor. 5:6]
10 Ik ben overtuigd van jullie in de Heer, dat jullie niets anders gezind zullen zijn. Maar die jullie verontrust zal het oordeel dragen, wie hij ook zal zijn. Maar ook indien wij, of een boodschapper uit de hemel, jullie een evangelie zouden verkondigen anders dan wij jullie het evangelie brengen*, laat hem zijn vervloekt! (SW)[Gal. 1:8]
11 Maar ik, broeders, indien ik nog besnijdenis proclameer, waarom word ik nog vervolgd? Dan is de valstrik van het kruis van °ChristusGezalfde buiten werking gesteld! Maar wij verkondigen Christus, gekruisigd zijnde; voor de Joden een schandaal en voor de naties een dwaasheid, (SW)[1Kor. 1:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De verkondiging van besnijdenis, of van het houden van de wet, of van enige menselijke inspanning om de gunst van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te verkrijgen, brengt geen vervolging met zich mee. Het kruis is een valstrik, die ons niet alleen vangt, maar ons verbrijzelt. Geen menselijk voorwendsel kan blijven bestaan bij het grote feit van Zijn totale vernedering en schaamtevolle dood aan het kruis en de sobere waarheid dat dit zaken waren die ons zouden moeten overkomen, niet Hem. ChristusGezalfde Zelf is onze rechtvaardigheid. Wij walgen van iedere inspanning van onszelf.


12 Och, dat zij die jullie opruien ook afgehakt zullen worden!
13 Want jullie, broeders, werden tot vrijheid geroepen*; alleen, gebruik niet de vrijheid als aangrijpingspunt voor het vlees, maar weesm slaaf voor elkaar door de liefde! Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der verontwaardiging, maar als dienstknechten van God. (SV)[1Petr. 2:16]
14 Want de hele wet is vervuld in één woord, in het: "Jij zal jouw °naaste liefhebben als jezelf." Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks; maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelven; Ik ben de HEERE! (SV)[Lev. 19:18]
15 Maar indien jullie elkaar bijten en opeten, kijkm dan uit dat jullie niet door elkaar verteerd zullen worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De Galaten beten en verslonden elkaar, terwijl zij dachten dat ze de wet hielden. De wet handelt gewoonlijk zo. Ze maakt mensen zelf-rechtvaardig en twistziek. In plaats van de letter er van te vervullen, vernietigen ze de geest er van. Wet zou moeten leiden naar achting van anderen en haar rijpheid vinden in liefde. Maar ze brengt haar aanhangers er toe andere te verachten en vindt rijpheid in haat.


16 En ik zeg: Wandelm in geest. En jullie zouden niet aan de begeerten van het vlees voldoen. opdat de rechtseis van de wet vervuld* zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. (SW)[Rom. 8:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Hier is het goddelijk recept voor ons zeer lastige probleem het vlees. Iedere poging om het vlees rechtstreeks te controleren, het te veranderen of te genezen, moet op een mislukking uitlopen. De enige manier om er mee om te gaan is het te negeren. In de brief aan de Romekrachtinen wordt dit volledig uiteengezet onder het beeld van de dood. Hier wordt het conflict tussen vlees en geest tegemoet getreden met zon complete bezetting door de geest, dat het vlees geen gelegenheid meer over heeft om haar verlangens te verwezenlijken.


17 Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees; dezen nu streven tegen elkaar, opdat in het geval dat jullie de dingen die jullie zullen willen, deze zullen doen. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel; (SV)[1Petr. 2:11]
18 Maar indien jullie in geest worden geleid, dan zijn jullie niet nog onder de wet. Want zovelen als geleid worden door de geest van God, dezen zijn zonen van God. (SW)[Rom. 8:14] - Want zonde zal niet over jullie heersen, want jullie zijn niet onder de wet, maar onder genade. (SW)[Rom. 6:14]
19 Het is echter openbaar: de werken van het vlees zijn echtbreuk, ontucht, onreinheid, losbandigheid, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

In deze lijst staan een paar zonden die we zijn gaan vergoelijken of zelfs rechtvaardigen, maar toch staan ze midden in een catalogus van misdaden. Vijandschap en twist, jaloezie en partijschap, nemen te vaak een rechtvaardig uiterlijk aan. Sektarisme wordt verdedigd als ware het een verbetering van de goddelijke eenheid van het lichaam van ChristusGezalfde. In het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal er niemand zijn die zulle dingen praktiseert.


20 afgodendienst, toverij1), vijandschappen, ruzie, jaloersheid, woedes, eigenbelangen, onenigheden, groeperingen,
21 afgunsten, moorden, dronkenschappen, wild-uitgelaten feesten en de dingen die op deze lijken, welke ik van tevoren aan jullie zeg, zoals ik tevoren gezegd heb dat °dezen, die zulke dingen verrichten, het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet als lotbezit zullen ontvangen. Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. 6 Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; 7 In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. 8 Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond. 9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, (SV)[Kol. 3:5-9]
22 Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Het vlees doet, de geest draagt vrucht, niet alleen heerlijk voor ons, maar ook voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Vrucht is niet het gevolg van mechanische inspanning, maar de natuurlijke uitdrukking van leven en groei. Indien wij anderen liefhebben zullen we geen wettelijke inperkingen nodig hebben om ons er van te weerhouden hen pijn te doen. Wet is een nutteloze belemmering voor hen die naar de geest wandelen. Zij hebben geen aansporing nodig om goed te doen en staan boven de straffen die aan boosdoeners worden opgelegd.


23 zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen de zulken is geen wet. En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaars, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, (SV)[1Tim. 1:9]
24 Maar die van °ChristusGezalfde JezusJAH redt zijn kruisigen* het vlees, samen met de passies en de begeerten. Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. 15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar. (SV)[Kol. 3:12-15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

De kruisiging van het vlees betekent veel meer dan het in de plaats van de dood stellen. Het geeft het de soort dood die het verdient, want het is een crimineel van het zuiverste water. De schaamtevolle, smadelijke dood die door ChristusGezalfde werd ondergaan voor onze zonden, is het enig passende einde voor het vlees.


25 Indien wij zullen leven in geest, zullen wij ook in geest de elementaire dingen onderhouden. opdat de rechtseis van de wet vervuld* zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. (SW)[Rom. 8:4]
26 Wij zullen niet ijdel worden, elkaar uitdagend, op elkaar afgunstig zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven. (SV)[Filip. 2:3]


1) Grieks: pharmakeia. Hier zit ons woord farmacie (kennis van de geneesmiddelen en hun bereiding) in. Men zou ook kunnen denken aan drugs.


Terug naar de index.
Naar Galaten 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.