Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 13

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Nu waren er bij de in Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya zijnde ekklesia behorende profeten en leraren, en bovendien °Barnabaszoon van vertroosting en Simeongehoord (heeft JAH), die Nigerzwart genoemd wordt, en Luciuslatijnse vorm van Lukas - lichtgevend, de Cyreniër, en bovendien ManaŽntrooster, pleegbroeder van de viervorst Herodeszoon van heros - held of afgod de tetrarchviervorst, een heerser over een vierde deel van een gebied , en Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus. Daarna kwam* hij, weer bij bewustzijn, bij het huis van įMaria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar een aanmerkelijk aantal tezamen gekomen en biddende was. (SW)[Hand. 12:12]
2 En tot hen nu die aan de Heer dienst verrichten en vasten, zei de heilige °geest: "Zonder*m hoe dan ook voor Mij °Barnabaszoon van vertroosting en Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb." Maar toen het įGod goed scheen, de mij afzonderende uit de schoot van mijn įmoeder en roepende door de genade van Hem (SW)[Gal. 1:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

De afscheiding van Barnabaszoon van vertroosting en Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus door de geest is de inleiding voor een geheel nieuw vertrek in het boek Handelingen. De opdracht die aan de twaalf werd gegeven is geprobeerd en hun getuigenis is verworpen. Ze gingen tot aan de grenzen van het land IsraŽlstrijder van God. Daarbuiten kwamen ze niet. Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, in Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, maakt nu plaats voor AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya, buiten het land. De boodschap gaat nu naar de verstrooiing onder de naties en naar de proselieten en zelfs naar de naties zelf, en gaat voort tot het duidelijk wordt dat de Joden buiten het land de MessiasGezalfde afwijzen, net zoals zij in het land hadden gedaan. Deze bediening wordt uitgevoerd door een geheel nieuwe groep apostelen. De twaalf hadden er geen deel aan. Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus, of Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, zoals hij nu wordt genoemd, neemt de plaats in van Petrusrots in deze nieuwe apostolische groep.

De keuze voor Barnabaszoon van vertroosting en Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus door de geest staat in een opmerkelijk contrast met de keuze van Jakobus, de broer van onze Heer, door het vlees. Hij leidt de afval van de Pinkstergelovigen, die stonden op de besnijdenis en het houden van de wet. Hij was de auteur van bevelen die alleen op het vlees betrekking hadden. Dit nieuwe vertrek neemt ons mee in de tegengestelde richting. Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus werd door de geest uitgekozen en door de geest geleid totdat, uiteindelijk, in zijn brieven, hij het vlees in het geheel geen plaats geeft.


3 Dan, vastend* en biddend* en de handen op hen leggend, zenden* zij hen weg. die zij stellen* voor de ogen van de apostelen, en biddend* plaatsen* zij de handen op hen (SW)[Hand. 6:6]
4 Zij dan, inderdaad uitgezonden wordend door de heilige geest, kwamen omlaag tot in Seleuciëwit licht; daar vandaan varen* zij bovendien weg naar Cypruskoper (-land). En Jozef, de door de apostelen bijgenaamde* Barnabas, wat na vertaling zoon van vertroosting is, een Leviet, geboren van Cyprus, (SW)[Hand. 4:36]
5 En aankomend in Salamisheer van de vrede kondigden zij het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan in de synagogen van de Joden. En zij hadden ook JohannesJAH is genadig als assistent. Daarna kwam* hij, weer bij bewustzijn, bij het huis van įMaria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar een aanmerkelijk aantal tezamen gekomen en biddende was. ... 25 Barnabas en Saulus nu keren* terug in Jeruzalem, completerende* het dienstbetoon, met hen meenemende* Johannes, die bijgenaamd* is Marcus (SW)[Hand. 12:12,25]
6 Nu het hele eiland doorheen komend tot op Pafoskokend, vonden zij een zeker man, een magiër, een pseudo-profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezuszoon van Jezus,` [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Sergius Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was het eerste individu onder de naties dat het evangeliegoede bericht hoorde, zonder eerst proseliet van het JudalofÔsme te zijn geworden. Daarom is zijn geval typerend. Bar-JezusJAH redtzoon van JezusJAH redt staat voor de Joodse verstrooiing, die altijd iedere poging weerstond om het evangeliegoede bericht aan de naties te verkondigen. Maar zelden zien we dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een oordelend wonder verricht, maar hier bindt hij de tovenaar voor een tijd. Dit is het oordeel dat toeviel aan IsraŽlstrijder van God tijdens de huidige bediening van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade. IsraŽlstrijder van God is, ten dele, verhard geworden tot de volheid van de naties binnen zal gaan (Rom. 11:25).
Doorheen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí zendingsreizen, toen hij zich afkeerde van de ongelovige Joden naar de naties, werden de Joden jaloers en probeerden ze de heidenen tegen hem op te zetten. Ze werden geestelijk blind, zoals Bar-JezusJAH redtzoon van JezusJAH redt dat lichamelijk werd.

De geestelijke neiging die we gezien hebben, wordt benadrukt door de verandering van Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormusí naam in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. De naam Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus deed denken aan de eerste koning van IsraŽlstrijder van God, die door het volk werd gekozen vanwege zijn lichamelijke superioriteit, goed passend bij Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine voordat hij door ChristusGezalfde werd geroepen en in overeenstemming met de gang van zaken in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, maar in het geheel niet in harmonie met zijn huidige bediening. Het wordt gewoonlijk afgeleid van het Latijn, en betekent klein, maar het kan ook afgeleid worden van de stam pau, in het Grieks, wat pauze betekent, waarvan de uitgang uiteraard de mannelijke vorm aanneemt en niet de vrouwelijke van de gewone Griekse uitdrukking. Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus is Hebreeuws, Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine is Grieks. Deze verandering van naam valt samen met zijn nieuwe opdracht. Deze aanduiding is zeer toepasselijk voor zijn speciale bedieningen, die de pauze invullen waarin IsraŽlstrijder van God terzijde is geworpen.
Ze wordt ons voor het eerst voor ogen gebracht op het punt wanneer doem wordt uitgesproken over Bar-JezusJAH redtzoon van JezusJAH redt. Het markeert het begin van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers nieuwe vertrek, dat zegeningen brengt aan de naties door IsraŽlstrijder van Gods afval. Ze werd gegeven toen de eerste echte heiden geloofde, want allen voor Sergius Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine waren proselieten van het JudalofÔsme, zoals Corneliusvan een hoorn. En het is des te meer opmerkelijk dat de eerste bekeerling in deze nieuwe voorwaarden ook Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine genoemd werd, omdat hij die nieuwe vorm van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers handelen inwijdt die daar goed uitgebeeld wordt door de gezegende gelovige heiden en een verblindde ongelovige Jood. Voor Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormusí afscheiding kon zegen niet vloeien, behalve via een Jood. Samariawaker kon de geest niet ontvangen, behalve door Petrusrots en JohannesJAH is genadig (Hand. 8:14) en de proseliet Corneliusvan een hoorn had de bemiddeling nodig van de leider van de apostelen voordat hij met deze gift werd gezegend. Maar nu gelooft een vreemdeling, die geen band had met het JudalofÔsme, en wordt gezegend, terwijl een Jood, een zoon van het verbond, verblind wordt. Dit nieuwe principe beheerst nu Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers handelen, en introduceert een nieuwe bedeling, en krijgt kracht tot het vervuld wordt aan het einde van het boek.


7 die samen was met de proconsulstadhouder Sergiusuit de aarde geboren Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, een intelligent man. Deze, Barnabaszoon van vertroosting en Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus tot zich roepend*, zoekt er naar het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te horen*.
8 Elymaseen wijs man, de MagiŽr (want zo wordt zijn °naam letterlijk vertaald) echter, weerstond* hen, zoekend de proconsulstadhouder vanaf het geloof weg te draaien*.
9 Saulusafgebeden (van God) - Griekse vorm nu, die ook Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine genoemd wordt, vervuld wordend van heilige geest, aandachtig naar hem kijkend*,
10 zei: "O, vol van alle bedrog en van alle schurkachtigheid, zoon van de duivelVerdachtmaker, vijand van alle rechtvaardigheid, zal jij niet ophouden met het verdraaien van de rechte wegen van de Heer? Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien. (SV)[Spreu. 10:9]
11 En nu, neem waar, de hand van de Heer is op jou en jij zal blind zijn, niet de zon bekijkend tot op de periode." En ogenblikkelijk valt* een waas en duisternis op hem. En rondgaande zocht hij handgeleiders. Saulus nu werd opgericht* van de grond, zijn ogen geopend, doch zijn įogen zagen niets. Bij de hand leidend leidden* zij hem Damascus binnen. (SW)[Hand. 9:8]
12 De proconsulstadhouder dan, het gebeurd zijnde waarnemend, gelooft*, versteld staande over het onderwijs van de Heer.
13 En wegvarend vanaf °Pafoskokend kwamen zij die rondom Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine waren tot in Pergehoofdstad van PamfyliŽ in Pamfylië (land van) alle volkstammen. Maar JohannesJAH is genadig, van hen weggaand*, keert* terug tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

JohannesJAH is genadig had het, zonder enige twijfel, bij het verkeerde eind toen hij de apostelen verliet. Maar er schijnt een diepere reden te zijn voor zijn verlaten. Als inwoner van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, en neef van Barnabaszoon van vertroosting, vertegenwoordigde hij de zwakte van het vlees en het onvermogen er van om zegen door te geven aan de naties, en was daarom geestelijk niet gekwalificeerd.


14 Zelf nu, doorheen komend vanaf °Pergehoofdstad van PamfyliŽ, kwamen* zij aan tot in Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya in °Pisidiëbergachtige streek in GalatiŽ, in Klein AziŽ. En binnenkomend tot in de synagoge in de dag van de sabbatten, gaan zij zitten*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí preek en koers in het Pisidische AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya is zonder twijfel een voorbeeld. Gewoonlijk ging hij eerst naar de synagoge en predikte het evangeliegoede bericht van het koninkrijk aan de Joden van de verstrooiing en aan de heidense proselieten die de diensten in de synagoge bezochten. Zijn preken bevatten alles wat Petrusrots predikte over de MessiasGezalfde als de Zoon van Davidgeliefde, maar gingen verder om zo de proselieten te bereiken. De drie klassen tot wie Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine predikte zouden altijd onderscheiden moeten worden. Daar waren de mannen van IsraŽlstrijder van God, zijn broeders, die onder de wet waren en aan wie de verbonden en beloften toebehoorden.. Maar de synagogen onder de naties werden grotendeels door proselieten bezocht, die "Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkervrezenden," "vroom" of "eerbiedig" werden genoemd, en gewoonlijk een gezelschap vrouwen bevatten. De proselieten, als klasse, aanvaardden Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí boodschap, maar de Joden verwierpen die, met vele opmerkelijke uitzonderingen. Naast dezen waren er de echte heidenen, de afgodendienaren die niet neigden naar het JudalofÔsme. Onder hen was het dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de grootste aanhang vond, maar men moet zich wel herinneren dat dit verslag niet veel nadruk legt op dit deel van zijn bediening. Het is bijvoorbeeld duidelijk uit zijn brieven dat de Thessalonische bekeerlingen over het algemeen afgodendienaren waren, maar hierover wordt niets gezegd in Handelingen, dat alleen spreekt van Joden en proselieten (17:1-4). Ook worden we niet geÔnformeerd over alles wat de apostel predikte, maar alleen over dat wat verband hield met het lot van het aardse koninkrijk. Van de leer die in zijn brieven te vinden is, wordt in Handelingen niets terug gevonden, maar alles is onderscheiden en staat boven het hoogste punt dat in deze uiteenzetting wordt bereikt. Tot de Joden sprak Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine van ChristusGezalfde zoals verkondigd door JohannesJAH is genadig de Doper, en over Zijn leven voor Zijn dood en opstanding en hemelvaart, voordat hij Hem leerde kennen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí brieven, echter, staan helemaal op opstandingsgrond. ChristusGezalfde werd niet buiten het land gezien, totdat Hij door Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus werd gezien op de weg naar Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig. Laten we nooit het getuigenis van Handelingen vermengen met de waarheid in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí brieven, maar laten we veeleer het grote contrast tussen deze opmerken. Stel Petrusrotsí eerste preek met die van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine! Beiden citeren Davidgeliefde. Petrusrots doet dat om te bewijzen dat JezusJAH redt Davidgeliefdes verhoogde Zoon is (2:30,31); Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine laat door zijn eerste citaat (13.33) zien dat JezusJAH redt de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is.


15 En na de lezing van de wet en van de profeten, vaardigen* de oversten van de synagoge naar hen af, zeggend: "Mannen, broeders, indien er in jullie enig woord van bemoediging is voor het volk, zegm het!" Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen (SV)[Hand. 15:21]
16 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nu, opstaand* en gebarend* met de hand, zei: "Mannen, IsraŽlstrijder van Godieten en die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vrezen, hoor*m!. En uit de schare gaf men inlichtingen aan Alexander, die de Joden naar voren geschoven hadden, en Alexander wenkte met de hand en wilde een verdedigingsrede houden voor het volk. (SV)[Hand. 19:33]
17 De Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van dit °volk IsraŽlstrijder van God kiest* onze °vaders uit en Hij verhoogt* het volk in het bijwonerschap in het land van Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) en met een hoge bovenarm leidde Hij hen vanuit haar. Toen zeide de HEERE tot Mozes: Nu zult gij zien, wat Ik aan Farao doen zal; want door een machtige hand zal hij hen laten trekken, ja, door een machtige hand zal hij hen uit zijn land drijven. (SV)[Ex. 5:24]
18 En in een ongeveer veertig jarige tijd draagt* Hij hen als een voedster in de woestijn. En de kinderen IsraŽls aten Man veertig jaren, totdat zij in een bewoond land kwamen; zij aten Man, totdat zij kwamen aan de pale van het land Kanaan. (SV)[Ex. 16:35]
19 En zeven natiën neerhalend in het land Kanašnpurper (-land), verdeelt* Hij hun °land door loting Wanneer u de HEERE, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de Amorieten, en de Kanaanieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, die meerder en machtiger zijn dan gij; (SV)[Deut. 7:1] - Dit is nu hetgeen de kinderen IsraŽls geerfd hebben in het land Kanaan; hetwelk de priester Eleazar, en Jozua, de zoon van Nun, en de hoofden der vaderen van de stammen der kinderen IsraŽls, hun hebben doen erven; (SV)[Joz. 14:1]
20 (ongeveer vierhonderd en vijftig jaren). En na deze dingen geeft* Hij rechters, tot SamuŽlvan God gebeden, de profeet. En de HEERE verwekte richteren, die hen verlosten uit de hand dergenen, die hen beroofden; (SV)[Rich. 2:16] - En gans IsraŽl, van Dan tot Ber-seba toe, bekende, dat Samuel bevestigd was tot een profeet des HEEREN. (SV)[1Sam. 3:20]
21 En van toen af aan verzoeken* zij een koning en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft* aan hen veertig jaren °Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm, zoon van Kisboog, macht - of: geschenk, een man uit de stam van Benjaminzoon van de rechterzijde - gelukskind. En zij zeiden tot hem: Zie, gij zijt oud geworden, en uw zonen wandelen niet in uw wegen; zo zet nu een koning over ons, om ons te richten, gelijk al de volken hebben. ... 19 Doch het volk weigerde Samuels stem te horen; en zij zeiden: Neen, maar er zal een koning over ons zijn. (SV)[1Sam. 8:5,19 - Toen nu Samuel al de stammen van IsraŽl had doen naderen, zo is de stam van Benjamin geraakt. 21 Toen hij den stam van Benjamin deed aankomen naar zijn geslachten, zo werd het geslacht van Matri geraakt; en Saul, de zoon van Kis, werd geraakt. En zij zochten hem, maar hij werd niet gevonden. .... 24 Toen zeide Samuel tot het ganse volk: Ziet gij, dien de HEERE verkoren heeft? Want gelijk hij, is er niemand onder het ganse volk. Toen juichte het ganse volk, en zij zeiden: de koning leve! (SV)[1Sam. 10:20,21,24]
22 En hem van de plaats zettend* wekt* Hij °Davidgeliefde tot koning voor hen op, tot wie Hij ook zei, getuigenis gevend*: "Ik vond Davidgeliefde, de zoon van °IsaÔrijk - ik bezit, een man overeenkomstig Mijn °hart, die al Mijn °willen zal doen." Toen zond hij heen, en bracht hem in; hij nu was roodachtig, mitsgaders schoon van ogen en schoon van aanzien; en de HEERE zeide: Sta op, zalf hem, want deze is het. 13 Toen nam Samuel den oliehoorn, en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de Geest des HEEREN werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op, en hij ging naar Rama. (SV)[1Sam. 16:12,13] - Maar nu zal uw rijk niet bestaan. De HEERE heeft Zich een man gezocht naar Zijn hart, en de HEERE heeft hem geboden een voorganger te zijn over Zijn volk, omdat gij niet gehouden hebt, wat u de HEERE geboden had. (SV)[1Sam. 13:14]
23 Vanaf het zaad van deze leidde °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, overeenkomstig de belofte, tot °IsraŽlstrijder van God de Redder JezusJAH redt. Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen (SV)[Jes. 11:1]
24 Het van tevoren proclameren* van JohannesJAH is genadig, vóór het gezicht van Zijn °entree, was de doop tot bezinning aan al het volk van IsraŽlstrijder van God. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, 2 En zeggend: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. ... 5 Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de Jordaan; (SV)[Matt. 3:1,2,5]
25 Als nu JohannesJAH is genadig de loopbaan vervulde, zei hij: "Ik ben niet wat jullie vermoeden dat ik ben, maar neem waar, na mij komt Iemand van wie ik niet waardig ben het schoeisel van de voeten los te maken*." En hij beleed en loochende het niet; en beleed: Ik ben de Christus niet. (SV)[Joh. 1:20] - Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen. (SV)[Matt. 3:11]
26 Mannen, broeders, zonen van het ras van Abrahamvader van vele volken, en hen onder jullie die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vrezen! Aan ons werd dit °woord van °redding gedelegeerd*!
27 Want die in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter wonen en hun ° oversten, hiervan onwetend* zijnde en van de stemmen van de profeten, die op elke sabbat worden gelezen, zij vervullen* ze, Hem oordelend*. En nu, broeders, ik heb waargenomen dat jullie handelen* uit onwetendheid, net zoals ook jullie oversten. 18 Maar wat įGod tevoren aankondigt* door de mond van alle įprofeten, dat Zijn įChristus moet lijden*, vervult* Hij zo. (SW)[Hand. 3:17,18]
28 En geen enkele reden van dood vindend, verzoeken* zij Pilatusmet een speer Hem uit de weg te ruimen*. En hoewel er vele valse getuigen gekomen waren, zo vonden zij toch niet. (SV)[Matt. 26:60] - Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: Laat Hem gekruisigd worden. 23 Doch de stadhouder zeide: Wat heeft Hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggend: Laat Hem gekruisigd worden! (SV)[Matt. 27:22,23]
29 En als zij alle dingen aangaande Hem geschreven zijnde tot een einde brengen*, plaatsen* zij Hem, Hem vaneig. vanaf het hout af halend, in een grafgewelf. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelve in een zuiver fijn lijnwaad. 60 En leide dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had; en een groten steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. (SV)[Matt. 27:59,60]
30 Maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wekt* Hem vanuit de doden, Die įGod opwekt*, losmakend* de weeŽn van de dood, waardoor het niet mogelijk is dat Hij er door wordt vastgehouden. ... 32 Deze įJezus wekt* įGod op, van Wie wij allen getuigen zijn. (SW)[Hand. 2:24,32]
31 Die op meerdere dagen werd gezien* door die samen met Hem opgaan* vanaf °Galileakring naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, die nu getuigen van Hem zijn naar het volk. aan wie ook Hij zich levend presenteert* na Zijn įlijden*, met vele tekenen veertig dagen lang aan hen verschijnend en sprekend dat wat betreft het koninkrijk van įGod, (SW)[Hand. 1:3] - Maar jullie zullen kracht verkrijgen bij het komen* van de heilige geest op jullie, en jullie zullen getuigen van Mij zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot de grenzen van de aarde. ... 22 beginnend* vanaf de doop van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd opgenomen*, een van deze getuige worden* van de opstanding van Hem, samen met ons. (SW)[Hand. 1:8,22]
32 En wij evangeliseren jullie de belofte die naar de vaders toe kwam.
33 Dat °GodGrieks: Plaatser of Onderschikker deze volledig heeft vervuld aan onze kinderen, JezusJAH redt doen opstaand*, zoals ook in de eersteIn de CPC grondtekst staat hier "eerste" - zie het commentaar. psalm werd geschreven: "Jij bent Mijn zoon, vandaag heb ik jou verwekt." Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. (SV)[Psalm 2:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

De weergave van de eerste Psalm in plaats van de tweede Psalm vereist om enige uitleg. Onze drie grote getuigen lezen allen "tweede" en we zouden het zo hebben weergegeven, ware het niet vanwege de verwarring die zou volgen wanneer we komen bij de uitgave van het boek Psalmen. Er is niet langer enige vraag dat de eerste en tweede Psalm van onze collectie in werkelijkheid ťťn zijn en dat dit citaat uit de eerste en niet uit de tweede Psalm komt. Sommige oude Griekse versies bewaren deze lezing. Maar het werd algemeen zo vertaald om overeen te komen met de inhoud van de Griekse versie van de Hebreeuwse Schrift. In de Hebreeuwse tekst van de Psalmen gaat de tekst door, zonder enige onderbreking om de verdeling in Psalmen te geven, behalve waar het kopjes en bijschriften betreft. Verder werd ontdekt dat elke Psalm zo is aangegeven en dat die Psalmen die geen kopje of bijschrift heeft om ze te scheiden, fragmenten zijn van aanleunende Psalmen. Zo is de, zogeheten, tweede Psalm niet een onafhankelijke compositie, maar de afsluiting van de eerste Psalm.


34 Dat Hij Hem nu vanuit de doden doet opstaan*, niet meer op het punt staand terug te keren tot ontbinding, heeft Hij zo uitgesproken: "Ik zal aan jullie de °rechtschapenheden van de betrouwbare Davidgeliefde geven." Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David. (SV)[Jes. 55:3]
35 Omdat hij namelijk ook op een andere plaats zegt: "U zal Uw °Rechtschapene niet geven ontbinding waar te nemen." Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie. (SV)[Psalm 16:10]
36 Want Davidgeliefde, inderdaad de eigen generatie assisterend in de raad van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, werd ter ruste gelegd* en werd toegevoegd* aan zijn vaders en nam ontbinding waar, En David ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven in de stad Davids. (SV)[1Kon. 2:10]
37 maar Die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wekt* nam geen ontbinding waar.
38 Laat het dan aan jullie bekend zijn, mannen, broeders, dat door Deze aan jullie het laten gaan van zonden wordt aangekondigd, En Petrus verklaarde tegen hen: Bekeer* je en laat je dopen*, ieder van jullie, in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van jullie įzonden en jullie zullen ontvangen het geschenk van de heilige geest, (SW)[Hand. 2:38] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

Hier hebben we de eerste aanduiding van de grote leer van rechtvaardiging of kwijtschelding. Maar hoe ver is dit beneden de verheven leer die onthuld wordt in de brief aan de Romekrachtinen! Daar staat rechtvaardiging apart van de wet; hier is ze verbonden met de wet. Waar aan het koninkrijk dat hij zojuist heeft aangekondigd, verkondigt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de vergeving van zonden. Maar vergeving is slechts een tijdelijk respijt dat verspeeld of ingetrokken kan worden (Matt. 18:23-25). Die Pinkstergelovigen die geen vergeving ontvangen hadden, zoals de schuldenaar van tien duizend talenten, maar weigerden deze zegen uit te breiden naar de heidenen, die veel minder schuldig waren, zagen hun pardon herroepen.
Nu, echter, biedt de apostel meer dan een pardon. Zij die gepardonneerd werden probeerden nog steeds de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen te houden (21:20). Hij belooft een kwijtschelding van hun schendingen van de wet, op grond van geloof. Vergeving neemt schuld voor vanzelfsprekend. Rechtvaardiging of kwijtschelding ontkent schuld. Ze worden hier voor een moment vermengd, maar in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí brieven zijn zij die gerechtvaardigd zijn voorbij de noodzaak aan vergeving, want ze worden "niet schuldig" verklaard. Het contrast tussen Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen en ChristusGezalfde wordt voor het eerst door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gemaakt en in verband met de prediking van rechtvaardiging.


39 en vanaf alle dingen waarvan jullie in de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen niet gerechtvaardigd* konden* worden, wordt in Deze ieder die °gelooft gerechtvaardigd. Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. (SV)[Gal. 2:16] - Die werd overgeleverd* om onze overtredingen en werd opgewekt* om onze rechtvaardiging. (SW)[Rom. 4:25]
40 Kijkm dan uit dat het in de profeten uitgesproken zijnde niet op jullie zal komen.
41 Neemm waar, °verachters, en verwonder*m jullie en verdwijnm, want Ik werk een werk in jullie °dagen, een werk dat jullie toch niet zouden geloven in het geval dat iemand het gedetailleerd aan jullie zal vertellen." Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden. (SV)[Hab. 1:5]
42 Nu buiten zijnde riepen zij hen op in de tussenliggende sabbat deze uitspraken tot hen te spreken*.
43 De synagoge nu ontbonden wordend, volgen* velen van de Joden en van de vererende proselieten °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en °Barnabaszoon van vertroosting, die, hen toesprekend, hen overreedden om bij de genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te blijven. die, aankomende*, de genade van įGod waarnemend*, verheugd* werd en allen smeekte met als doelstelling van het hart om bij de Heer te blijven, (SW)[Hand. 11:23]
44 En in de komende sabbat werd bijna heel de stad verzameld* om het woord van de Heer te horen*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

Dit is de eerste maal dat we het evangeliegoede bericht direct aan de naties gepredikt zien worden, afgezien van het enkele geval van Sergius Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Nooit tevoren hebben we enige aanwijzing gekregen dat het woord werd gesproken tot anderen dan Joden, Samaritanenmensen uit de landstreek Samaria - waker of proselieten. Nu de hele stad kwam om het woord te horen, stonden de Joden, het voorbeeld van Bar-JezusJAH redtzoon van JezusJAH redt volgend, op tegen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Barnabaszoon van vertroosting. Pas dan horen we de memorabele woorden: "Zie!, wij keren ons naar de naties."


45 Maar de Joden, de scharen waarnemend, worden vervuld* van jaloezie en zij spraken lasterend tegen de dingen die door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gesproken worden. Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders (SV)[Hand. 14:2]
46 Vrijmoedig zijnde* zeggen zowel °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine als °Barnabaszoon van vertroosting: "Het was noodzakelijk dat eerst tot jullie het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd gesproken*, daar immers zij Hem echter wegstoten. En jullie oordelen jezelf het aionische leven niet waardig. Neem waar, wij keren ons tot de natiën! Want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is Gods kracht voor de redding van iedereen įdie gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. (SW)[Rom. 1:16] - Maar de Farizeen en de wetgeleerden hebben den raad Gods tegen zichzelven verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. (SV)[Luc. 7:30] - Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af, en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein; en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heengaan. (SV)[Hand. 18:6]
47 Want zo heeft de Heer aan ons instructie gegeven: "Ik heb jou geplaatst als een licht van de natiën, opdat jij zal zijn tot redding, tot aan het laatste van de aarde." Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden in IsraŽl; Ik heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. (SV)[Jes. 49:6]
48 Dit nu horend verheugden de natiën zich en verheerlijkten het woord van de Heer en zij geloven*, zovelen als verordend zijn tot aionisch leven. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

48

Het zou voor ons van het grootste belang zijn te weten wat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine bij deze gelegenheid predikte aan de heidenen, maar er is geen verslag van zijn woorden. De reden is zonder twijfel dat hij buiten de koninkrijksverkondiging ging en, voor de eerste maal, het grote fundament aankondigde waarop Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers gunst aan de naties is gebaseerd: de leer van de rechtvaardiging. Zijn eerdere verkondiging werd gedwarsboomd door het feit dat zijn toehoorders onder de wet waren. Nu is hij in staat het volledig en vrijelijk naar voren te brengen, zoals hij het doet in zijn brief aan de Romekrachtinen, want zijn gehoor zoekt nu geen rechtvaardiging onder wet. Hij kondigt een goddelijke rechtvaardigheid aan, buiten wet om.

Hoewel er maar weinig twijfel aan kan zijn dat de apostel bij deze gelegenheid in enige volledigheid de rechtvaardiging predikte waarvan zijn brieven getuigen, is het toch voor ons van het grootste belang op te merken dat het verslag in Handelingen nooit reikt tot aan de waarheid die in zijn brieven wordt onderwezen. Het leidt ons naar een weinig er van, maar maakt er nooit echt contact mee. Het bereidt voor, maar verkondigt het niet. In het boek Handelingen is geen enkele leer te vinden voor de huidige geheime bedeling, hoewel alles bekend was gemaakt en tijdens deze periode aan het papier werd toevertrouwd. We worden er voortdurend naar toe geleid, maar gaan nooit binnen in de genade die de onze is in ChristusGezalfde JezusJAH redt. Handelingen is geen verslag van het begin van het heden, maar een verhandeling over het einde van de voorafgaande bedeling. Het meeste van de ecclestiale verwarring die heerst zou verdwijnen als dit verslag van de koninkrijksafvalligheid wordt gelaten waar ze behoort, net als alle waarheid voor het heden, gebaseerd op Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí geschreven onthulling, die zich bezig houdt met dezelfde tijdsperiode, maar er mee handelt vanuit een totaal ander standpunt. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers programma is: enkele Joden, enkele heidenen, dan Joden en heidenen gelijk.


49 Het woord van de Heer nu werd doorheen gebracht* tot heel de landstreek. Deze dingen nu horende* komen* zij tot rust en verheerlijken* įGod, zeggend: Zo geeft* įGod ook aan de naties de bekering tot leven. (SW)[Hand. 11:18]
50 Maar de Joden stoken* de vererende vrouwen, de achtenswaardige en de voornaamste mannen van de stad op en zij wekken* vervolging op tegen °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Barnabaszoon van vertroosting en zij dreven hen uit vanaf hun °grensgebieden. En sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinige. ... 12 Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinige. (SV)[Hand. 17:4,12]
51 Dezen nu, het stof afschuddend* van op hun °voeten, kwamen tot in Ikoniumbeeld. En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer voeten af. (SV)[Matt. 10:14]
52 De leerlingen werden bovendien vervuld* van vreugde en van heilige geest.

Terug naar de index.
Naar Handelingen 14


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.