Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 17

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Nu °Amfipolisingesloten stad doorreizend* en °Apolloniastad van Apollo, kwamen zij tot in °Tessalonica (grieks) overwinning van ThessaliŽ, genoemd naar de zus van Alexander de Grote, waar ook een synagoge van de Joden was. Want jullie zelf, broeders, hebben waargenomen dat onze įkomst bij jullie niet vergeefs is geworden. 2 maar hoewel eerder lijdend* en mishandeld* wordend, zoals jullie hebben waargenomen in Filippi, zijn* wij vrijmoedig in onze įGod om tot jullie het evangelie van įGod te spreken*, in veel strijd ... 14 Want jullie, broeders, werden* imitatoren van de ekklesias van įGod, de zijnden in įJudea in Christus Jezus, omdat jullie hetzelfde geleden* hebben, jullie zelfs onder de eigen stamgenoten, zoals ook zij onder de Joden, (SW)[1Thess. 2:1,2,14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Lukaslichtgevend schijnt achter te zijn gebleven in Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote, want het verhaal gaat nu verder in de derde persoon. Ook TimotheŁsgodsvereerder bleef daar, want niemand was meer echt betrokken bij het welzijn van de jonge ekklesia (Filip. 2.10). Later voegt hij zich weer bij Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Sau; Silvanus - latijnse vorm van Saul en wordt teruggevonden in Bereastad in zuid MacedoniŽ - provincie in noord Griekenland (17:14). Maar Lukaslichtgevend kan er zijn gebleven tot Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí volgende zendingsreis, wanneer hij via Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote terugkeert naar Troasnaar de Frygische koning Tros (20:6).

In plaats van te stoppen in kleinere steden, spoedden Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Saul; Silvanus - latijnse vorm van Saul zich naar de meest volkrijke stad van de provincie, die zou dienen als uitvalsbasis voor heel het land. Thessalonica (grieks) overwinning van ThessaliŽ, genoemd naar de zus van Alexander de Grote, het huidige Saloniki, werd in een paar maanden het centrum van waaruit het woord van de Heer werd verzonden in MacedoniŽprovincie in noord Griekenland en Achajenarigheid (1Thess. 1:8). Gedurende de eerste drie weken schijnt hij een speciale inspanning te hebben gedaan om de Joden in de synagoge te winnen, maar slechts een paar van de Joden werden overtuigd, hoewel velen van de proselieten werden gewonnen voor ChristusGezalfde. In de tussentijd moeten velen van de Onbesnedenheid zijn bereikt, want de apostel schrijft aan hen als bekeerlingen van de afgoderij, en niet zozeer van het JudalofÔsme. Zij keerden zich van de afgoden naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (1Thess. 1:9).


2 Zoals nu °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de °gewoonte heeft, kwam hij bij hen binnen en in drie sabbatten argumenteert* hij met hen vanaf de Geschriften, En onmiddellijk verkondigde hij įJezus in de synagogen, dat Deze is de Zoon van įGod. (SW)[Hand. 9:20]
3 ontsluitend en voorzettend dat de ChristusGezalfde moest lijden en opstaan* vanuit doden, en dat deze de ChristusGezalfde is: de JezusJAH redt die ik aan jullie aankondig. Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? ... 46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage. (SV)[Luc. 24:26,46] - Doch Saulus was zeer krachtig en verwarde de in Damascus wonende įJoden, aantonende dat deze de Christus is. (SW)[Hand. 9:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Het evangeliegoede bericht van het koninkrijk, zoals Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine het verkondigde in de synagogen, wordt hier beknopt uiteengezet. Het lijden en de opstanding van de MessiasGezalfde en JezusJAH redt als de Ene Die voorzegd werd door de profeten, zijn de leidende punten. Daarenboven gaf hij hen veel anders over het koninkrijk en de gebeurtenissen die vooraf gaan aan de komst er van, inclusief het openbaar worden van de man van wetteloosheid (2Thess. 2:6). Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí evangeliegoede bericht was wat soms "een leerevangeliegoede bericht" wordt genoemd.


4 En enigen vanuit hen worden overreed* en zij werden het lot toegedeeld* met °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en met °Silasaramese vorm van Saul - latijns Silvanus, bovendien een talrijke menigte van vererende Grieken, bovendien van de voornaamste vrouwen, niet weinigen. En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. (SV)[Hand. 28:24] - Maar de Joden stoken* de eerbiedige vrouwen, de respectabelen en de voornaamsten van de stad op en zij wekken* vervolging op tegen Paulus en Barnabas en zij werpen* hen buiten hun grenzen (SW)[Hand. 13:50]
5 De Joden nu, jaloers zijnde* en enige van de marktlopers bij zich nemend, boosaardige mannen, en een volksoploop veroorzakend* maakten zij rumoer in de stad. En erbij staande* bij het woonhuis van Jasongriekse vorm van Jozua, zochten zij hen voor de bevolking te leiden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

De boosaardigheid van de Joden wordt duidelijk uit hun aanklacht tegen de apostelen. Ook zij geloofden dat de MessiasGezalfde de koninkrijken van de naties zou vernietigen, en toch brengen zij deze aanklacht, zo hopend de macht van Romekracht tegen hen op te wekken. Zij brengen zelf een bende bijeen en begin een rumoer, maar beschuldigen hen er van. De apostelen niet vindend namen zij Jasongriekse vorm van Jozua - JAH redt; anders: genezend en een paar andere broeders, maar de burgerlijke bestuurders handelden niet zoals de officieren uit Filippi (stad van) Filippus, naar de vader van Alexander de Grote en volgden de wettelijke weg. In plaats van hen gevangen te zetten, lieten ze hen op borgtocht vrij, wat mogelijk de zaak beŽindigde toen de apostelen de stad verlieten.


6 Hen nu niet vindend, sleepten zij Jasongriekse vorm van Jozua en enige broeders voor de stadsbestuurders, om hulp roepend: "Dezen die de bewoonde wereld opruien, dezen zijn ook in deze plaats aanwezig, En het geschiedde, als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: Zijt gij die beroerder van IsraŽl? 18 Toen zeide hij: Ik heb IsraŽl niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, daarmede, dat gijlieden de geboden des HEEREN verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. (SV)[1Kon. 18:17,18]
7 die Jasongriekse vorm van Jozua gastvrij heeft ontvangen. En dezen handelen allen tegen de officiŽle besluiten van de keizer, zeggend dat er een andere koning is, JezusJAH redt." En zij begonnen Hem te beschuldigen, zeggend: Wij hebben bevonden, dat Deze het volk verkeert, en verbiedt den keizer schattingen te geven, zeggend, dat Hij Zelf Christus, de Koning is. (SV)[Luc. 23:2]
8 Zij nu verontrusten* de schare. En de stadsbestuurders horen deze dingen.
9 En de aanzienlijke borgsom voor Jasongriekse vorm van Jozua - JAH redt en de overigen in ontvangst nemend, laten* zij hen vrij.
10 De broeders nu zenden* onmiddellijk, door de nacht, zowel °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine als °Silasaramese vorm van Saul - latijns Silvanus uit tot in Bereastad in zuid MacedoniŽ - provincie in noord Griekenland, die afreizend* aankomen tot in de synagoge van de Joden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Omdat het onverstandig was de bende in Thessalonica (grieks) overwinning van ThessaliŽ, genoemd naar de zus van Alexander de Grote verder op te winden, en de apostelen hun werk doen niet wilden doen ophouden, sluipen ze weg naar Bereastad in zuid MacedoniŽ - provincie in noord Griekenland, mogelijk een van de dichtstbijzijnde synagogen. Hier geven de Joden hen een warm onthaal en onderzoeken nijverig de oude rollen om te zien of Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí boodschap in overeenstemming is met de voorzeggingen er van. Als gevolg er van geloven velen van hen, en ook de proselieten uit de Grieken ontvangen het woord van de Heer.


11 Dezen nu waren edeler dan die in Tessalonica (grieks) overwinning van ThessaliŽ, genoemd naar de zus van Alexander de Grote, die het woord met alle bereidwilligheid ontvangen*, dag na dag vragend de Schriften onderzoekend of deze dingen zo mogen zijn. Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. (SV)[Joh. 5:39] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí succes onder de eerbare Joden van Bereastad in zuid MacedoniŽ - provincie in noord Griekenland is duidelijk het gevolg van hun onderzoek van de Schrift. Hier had zonder twijfel, net als elders, de gangbare Joodse traditie de plaats ingenomen van het goddelijk verslag, net zoals vandaag de tradities van de kerk uitgaan boven de waarheden van de Schrift. De echte eerbaarheid ligt in het negeren van hedendaags dogma en het aanvaarden van alleen dat wat in nauwste overeenstemming is met heilige Schrift. Dit is het pad dat leidt naar echte en substantiŽle zegen.


12 Velen dan vanuit hen geloven* inderdaad en de achtenswaardigen van de Griekse vrouwen en mannen niet weinigen.
13 Als nu de Joden vanaf °Tessalonica (grieks) overwinning van ThessaliŽ, genoemd naar de zus van Alexander de Grote weten* dat ook in °Bereastad in zuid MacedoniŽ - provincie in noord Griekenland door °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd aangekondigd*, kwamen zij ook daar, de scharen in opschudding brengend en verontrustend. Doch Joden uit AntiochiŽ en Iconium komen* aan en overtuigen* de menigten en stenigen* įPaulus. Zij sleepten hem de stad uit, bewerend dat hij gestorven was. (SW)[Hand. 14:19]
14 Maar onmiddellijk dan sturen* de broeders °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine weg om tot op de zee te gaan. Zowel °Silasaramese vorm van Saul - latijns Silvanus als °Timoteüsgodsveerder blijven* daar achter. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De Joden schijnen hun haat op Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine te hebben geconcentreerd; daarom was het voor Silasaramese vorm van Saul; Silvanus - latijnse vorm van Saul en TimoteŁsgodsvereerder niet nodig te vertrekken.


15 Maar die °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine begeleidden, leidden hem tot Atheneonzekerheid. En voorschrift in ontvangst nemend voor °Silasaramese vorm van Saul - latijns Silvanus en °Timoteüsgodsveerder, opdat zij op de snelste wijze naar hem toe zullen komen, zijn* ze weg. En als Silas en Timotheus van Macedonie afgekomen waren, werd Paulus door den Geest gedrongen, betuigende den Joden, dat Jezus is de Christus. (SV)[Hand. 18:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine heeft nu de Macedonische roep vervuld en verlaat die provincie voor Griekenland, dat toen Achajenarigheid werd genoemd. Atheneonzekerheid was, in zekere zin, de hoofdstad en had een Joodse ontmoetingsplaats. Daarom ging hij daar heen en ondernam zijn gebruikelijke gang van zaken, sprekend tot de Joden in de synagoge, en tot de anderen in de marktplaats. Wij worden niet geÔnformeerd over zijn ontvangst door de Joden, maar ze schijnen hem niet te hebben vervolgd.


16 Terwijl nu °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine in Atheneonzekerheid op hen wachtte, werd zijn °geest in hem geprikkeld* bij het aanschouwen van de stad, vol afgodsbeelden zijnde.
17 Hij argumenteerde* dan inderdaad in de synagoge met de Joden en met die vereren, en dag na dag in de markt met die toevallig aanwezig zijn. En hij kwam te Efeze aan, en liet hen aldaar; maar hij ging in de synagoge, en handelde met de Joden. (SV)[Hand. 18:19]
18 En enigen van de EpikuriŽrs en van de Stoïcijnse filosofen overlegden met hem en sommigen zeiden: "Wat zou deze praatjesmaker willen zeggen?" Maar anderen: "Hij schijnt aankondiger te zijn van vreemde demonen," omdat hij °JezusJAH redt en de opstanding aan hen evangeliseerde*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De Epicurische filosofie was vrijwel atheÔstisch. Net als de moderne wetenschappelijke theoretici ontkende men de schepping, lerend dat het universum was gevormd door een toevallige samenkomst van atomen, en dat het voortging met functioneren zonder de tussenkomst van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Er was geen morele regering, en daarom was er geen oordeel en geen opstanding. Hun hoogste doel van zelf-voldoening.

De Stoicijnen hadden vele goden. Zij hielden er een strenge apathie op na en meenden dat de rede het enig goede was. Het StoÔcinisme ontwikkelde een klasse van filosofische FarizeeŽnafgescheidenen die geen Redder nodig hadden en geen zonde erkenden. Zeno, de grondlegger, stierf door eigen hand.

"Zaadverzamelaar" was bekend, beeldend Atheens bargoens, dat gebaseerd was op de gewoonten van vogels om zaden en restjes op te pikken, en werd toegepast op mannen die restjes lering oppikken en tekortschieten aan een grondige kennis van hun onderwerpen.

"Demonen" werd in het wereldse Grieks gebruikt voor goede zowel als kwade goddelijkheden.


19 Hem bovendien vastpakkend, leidden zij hem op de Areopagusheuvel van (de geriekse oorlogsgod) Ares, een lage heuvel van de veel hogere Akropolis in Athene, zeggend: "Kunnen wij weten* wat dit nieuwe °onderwijs is, het door jou gesprokene? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

De heuvel die de Areopagusheuvel van (de geriekse oorlogsgod) Ares, een lage heuvel van de veel hogere Akropolis in Athene (onzekerheid) (in het Latijn de Marsheuvel) wordt genoemd, slechts een paar stappen boven de Markt, was een zeer passend forum voor de dwaasheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker om de wijsheid van de wereld te verslaan. In Romekracht overwon Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí zwakte de kracht van de wereld, in Efezetoegestaan wierp hij de religie er van omver; in Atheneonzekerheid verwarde zijn dwaze gepraat over de opstanding de filosofieŽn die Griekenland zo beroemd hadden gemaakt.


20 Want u brengt enige bevreemdende dingen binnen tot in onze °gehoorgangen. Wij besluiten dan te weten* wat deze dingen willen zijn*."
21 Alle Atheneonzekerheidrs nu, en de onder het volk verblijvende vreemdelingen, hadden voor niets anders een goede gelegenheid dan om iets nieuwers te zeggen of te horen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Hoewel de EpicureeŽrs hem uitlachten, waren zij en de StoÔcijnen, net als vele Atheneonzekerheidrs die teruggekeerd waren van hun buitenlandse reizen, zeer geÔnteresseerd om iets te horen dat nieuw was, zelfs als ze er niet mee konden instemmen. Van de opstanding was onder hen nog nooit gehoord, en daarom wilden ze er meer van horen.


22 °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nu, staande in het midden van de Areopagusheuvel van (de geriekse oorlogsgod) Ares, een lage heuvel van de veel hogere Akropolis in Athene, zei* met nadruk: "Mannen! Atheneonzekerheidrs! Ik aanschouw in alles hoe buitengewoon religieus jullie zijn.
23 Want de stad doorheen komend en jullie °voorwerpen van eerbiedige verering overpeinzend, vond ik ook een voetstuk waarin was opgeschreven: 'Aan een Onbekende Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.' Deze dan onbekend zijnde, die jullie eerbiedig bejegenen, deze kondig ik aan jullie aan. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine is te verstanding om aanvallend te beginnen met zijn toehoorders te vertellen dat ze te bijgelovig waren. Zijn woorden zijn eerder een compliment; zo zouden ze ze tenminste opvatten. Het vrezen voor demonen was een deugd, de kern van hun religie.

Door deze blije introductie slaagt de apostel er in de schijn van kennis te verzoenen die de filosofen betrof. In plaats van hen rechtstreeks aan te vallen op hun onwetendheid over Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, introduceert hij de inscriptie, aan een onbekende god, die ze zonder twijfel allen hadden gezien. Dan volgt hij een koers van redeneren, iets wat ze konden volgen, de onlogische basis aantonend van hun filosofieŽn over de schepping, Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers voortgaande activiteit in voorzienigheid en Zijn verlangen dat mensen deze bewijzen zouden gebruiken om naar Hem rond te tasten, iets wat ze deden. Hij maakt zorgvuldig iedere concessie naar de filosofen, maar valt vrijmoedig hun fouten aan. Te midden van schitterende tempels en uitgebreid ritueel, aarzelt hij niet hun nutteloosheid te verklaren voor de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Die niets nodig had, maar de Gever is van alle dingen. Hij beweert Zijn suprematie in tijd en ruimte. Hij erkent de deelwaarheid van de StoÔcijnse filosofie door Zijn aanwezigheid en inwoning te verkondigen.


24 De Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die de wereld maakt* en alle dingen daarin, deze, de Heer van hemel en aarde zijnde, woont niet in met handen gemaakte tempels, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid. (SV)[Psalm 146:6] - In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard. (SV)[Matt. 11:25] - Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja, de hemel der hemelen zouden U niet begrijpen, hoeveel te min dit huis, dat ik gebouwd heb! (SV)[1Kon. 8:27]
25 ook wordt Hij niet door menselijke handen behandeld, alsof Hij iets behoeft, Zelf aan allen leven en adem gevend en °alles. Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop is, den adem geeft, en den geest dengenen, die daarop wandelen: (SV)[Jes. 42:5]
26 Bovendien: Hij maakt* vanuit één elke natie van mensen, om te wonen op alle oppervlakte van de aarde, bepalend* geboden zijnde perioden en de begrenzingen van hun °bewoning, Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen IsraŽls. (SV)[Deut. 32:8]
27 om °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te zoeken, indien zij dus zeker Hem mochten betasten en zij Hem mogen vinden, weliswaar niet ver weg vanaf een ieder van ons zijnde. De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid. (SV)[Psalm 145:18]
28 Want in Hem leven wij en bewegen wij en zijn wij, zoals ook enigen van jullie dichters hebben uitgesproken: "Want ook wij zijn van dat ras." Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; (SV)[Hebr. 1:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine doet niet alleen een beroep op de mate van waarheid in hun filosofieŽn, maar onderbouwt zijn zaak door hen te laten zien dat zelfs hun eigen dichters zijn gestruikeld over de waarheid die hij op het punt staat af te leiden. De exacte woorden "Want van dat ras zijn ook wij" komen voor in een gedicht van Aratus, van CiliciŽstreek in het zuid-oosten van Klein AziŽ, Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine thuisprovincie. "Het ras" verwijst naar het ras van de goden, die slechts vergoddelijkte mannen waren. Cleanthes van Lystravrijkoping zegt ook, in een hymne aan Zeus (grieks) stralende hemelvader: "want wij zijn van uw ras."


29 Het ras dan van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijnde, zijn wij niet verschuldigd te veronderstellen dat het Goddelijke lijkt op bewerkt goud of op een zilverstuk of op steen, op een beeldhouwwerk van handwerk en van gevoelens van een mens. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. (SV)[Gen. 1:27] - Bij wien dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij op Hem toepassen? 19 De werkmeester giet een beeld, en de goudsmid overtrekt het met goud, en giet er zilveren ketenen toe. 20 Die verarmd is, dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit, dat niet verrotte; hij zoekt zich een wijzen werkmeester, om een beeld te bereiden, dat niet wankele. (SV)[Jes. 40:18-20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine stapt dan af van hun afgoden, niets van hun religie overlatend dat de onbekende God, Die hun onwetendheid kent en verdraagt, maar hen nu opdracht geeft hun denken te veranderen met het oog op toekomstig oordeel, dat zeker is door de opstanding van ChristusGezalfde uit de doden. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine begint wijselijk het evangeliegoede bericht aan hen door de opstanding aan te kondigen, want alleen dit kan de fout van hun filosofieŽn verjagen en hen tot een bewustwording brengen van de noodzaak van een Redder.


30 Inderdaad dan, de tijden van de onwetendheid overheen ziende, geeft °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker nu aan de mensen opdracht, allen, overal, zich te bezinnen, in de verdraagzaamheid van įGod, voor de tentoonspreiding van Zijn rechtvaardigheid in de huidige tijd, zodat Hij rechtvaardig is, en Rechtvaardiger van degene die is uit het geloof van Jezus. (SW)[Rom. 3:26]
31 omdat Hij een dag doet staan* in welke Hij op het punt staat de bewoonde wereld te oordelen in rechtvaardigheid door de Man Die Hij bepaalt*, geloof verschaffend aan allen, Hem doen opstaand* vanuit doden." En Hij Zelf zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken oordelen in rechtmatigheden. (SV)[Psalm 9:8]
32 Horend* nu van de opstanding van doden, schertsten dezen inderdaad, maar anderen zeggen*: "Wij zullen jou aangaande dit weer horen." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

De opstanding houdt de dood van ChristusGezalfde in, en dit de wijze en noodzaak van Zijn dood voor de zonde. Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd niet toegestaan door te gaan, hoewel hij ongetwijfeld het evangeliegoede bericht ontvouwde voor hen die hem volgden toen hij de Areopagusheuvel van (de geriekse oorlogsgod) Ares, een lage heuvel van de veel hogere Akropolis in Athene (onzekerheid) verliet. Hier hebben we een schitterend model voor het preken van het evangeliegoede bericht aan de wijzen van deze wereld. Er wordt geen beroep gedaan op de Schrift, want dat zou zinloos zijn. Al het mogelijke wordt gedaan om de waarnemingen van waarheden waaraan ze vasthielden te verzwakken, en zij werden, voor zover menselijke reden hen kon brengen, gebracht naar het grootste feit van het evangeliegoede bericht Ė de opstanding. Maar helaas! Niet vele wijzen worden geroepen, want Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kiest de dwazen van de wereld om de wijzen te schande te maken (1Kor. 1:26). Geen vervolging kon Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine verdrijven, maar er volgde op zijn werken geen bloeiende ekklesia. Onverschilligheid is dodelijk.


33 Zo kwam °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine uit vanuit hun midden.
34 Maar enigen, mannen, bij hem bijgevoegd wordend, geloven*, onder wie ook Dionysiustoegewijd aan (de god) Dionysus / Bachus, de Areopagiet, en een vrouw genaamd Damarisgrieks: gazelle of: geliefde, en anderen samen met hen.


Terug naar de index.
Naar Handelingen 18


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.