Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 26

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Agrippamet moeite geboren nu zei* met nadruk tot °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine: "Het is jou toegestaan aangaande jezelf te spreken." °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine dan, de hand uitstrekkend*, verdedigde* zich. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Koning Agrippamet moeite geboren was een opmerkelijk figuur doorheen de afsluitende periode van het Joodse nationale leven. Hij was de laatste prins van de Herodiaanse lijn. Anders dan de Romekrachtinse gouverneurs, die regelmatig vervangen werden en van wie de meesten weinig wisten van het volk dat ze probeerden te regeren, was Agrippamet moeite geboren heel zijn leven in een positie geweest om een zeer nauwe bekendheid op te bouwen met de Joden en hun religieuze gebruiken.


2 "Aangaande alle dingen waarvan ik door de Joden word aangeklaagd, koning Agrippamet moeite geboren, heb ik mijzelf gelukkig geacht op het punt staande vandaag mij voor u te verdedigen,
3 vooral omdat u kenner bent van alle gebruiken van de Joden en bovendien op de hoogte zijnde van vraagstukken. Daarom smeek ik u mij op geduldige wijze te horen*.
4 De levensloop van mij dan, inderdaad vanaf mijn jeugd, vanaf het begin onder mijn °natie gebeurend, bovendien in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, hebben alle °Joden waargenomen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4-5

Het morele gedrag van Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm van Tarsuseen stad in CiliciŽ in Klein AziŽ was net zo onberispelijk als dat van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de apostel. Hij had een goed geweten (23.1) en zijn leven was smetteloos (Filip. 3:6). Maar hij was de grootste van de zondaars (1Tim. 1:15), omdat zijn zelfrechtvaardiging en religie hem een hater van ChristusGezalfde maakte. Religie degradeert mensen.


5 mij tevoren kennend van vroeger, in het geval dat zij getuigenis zullen willen geven dat ik, overeenkomstig de meest nauwgezette groepering van onze godsdienstige °praktijk, leef* als Farizeeër.
6 En nu, in de hoop van de belofte door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan onze °vaders gegeven, sta ik, geoordeeld wordend, Paulus nu, wetend* dat de ene partij die is van de SadduceeŽn en de andere van de FarizeeŽn, roept in het Sanhedrin: Mannen! Broeders! Ik ben een FarizeeŽr, zoon van een FarizeeŽr! Over verwachting en opstanding van doden wordt ik geoordeeld (SW)[Hand. 23:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí toestand is in de daarop volgende geschiedenis van het Christendom vaak herhaald. Zijn overtreding bestond uit het geloven van de Schrift Ė die zijn tegenstanders claimden te geloven. Het is misschien raar, maar de meest bittere vervolging van hen die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geloven, komt niet van de onreligieuze wereld, maar van hen die claimen dat zij, ook, de Schrift geloven, maar de geest van liefde niet schijnen te hebben ontvangen die hen doordringt.


7 tot welke onze °twaalf stammen, in intensiteit nacht en dag dienend, hopen te bereiken*. Koning! Aangaande deze hoop word ik door Joden aangeklaagd! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De Joden verwachtten de MessiasGezalfde en het koninkrijk, en zouden zich verblijd hebben over de vervulling van hun verwachting. In plaats daarvan vluchten zij voor het aanzicht van hun hoogste hopen, wanneer zij de verkondiging van de MessiasGezalfde verwerpen.


8 Waarom wordt het bij jullie ongelooflijk geoordeeld indien °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker doden opwekt? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De Hebreeuwse Schrift bevat meerdere gevallen van opstanding, naast die voorzegd werden over het ontwaken van hen die slapen in de grond, bij het oprichten van het koninkrijk (Dan. 12:2). De enige ingang in het koninkrijk, voor hen die in slaap gevallen zijn, is opstanding, of ontwaken. Zelfs IsraŽlstrijder van God, nu ze als natie sterven, zal een nationale opstanding krijgen, zoals afgebeeld door de droge beenderen van EzechiŽls visioen (Eze. 37:1-14). Zonder twijfel ontstond de nadruk die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine in deze laatste uiteenzettingen legt op de leer van de opstanding, in de tijd dat hij in het Sanhedrinraadsvergadering sprak, uit het feit dat hij de natie nu als dood zag. En niets anders dan een geestelijke opstanding zou volstaan om hen te doen herleven, wanneer het koninkrijk zou komen.


9 Ik dan meen inderdaad het voor mijzelf bindend te zijn veel tegengesteld te handelen* tegen de naam van JezusJAH redt, de NazoreeŽruit Nazaret,
10 wat ik ook doe* in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, en bovendien sluit ik velen van de heiligen op in cellen, autoriteit in ontvangst nemend van de hogepriesters. Bovendien breng* ik mijn stemsteentje in om hen uit de weg te ruimen.
11 En in alle synagogen hen vele malen straffend, dwong ik hen te lasteren. Bovendien op bovenmatige wijze razend op hen zijnde, vervolgde ik hen tot in de steden buiten het land, Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben niet waard om apostel genoemd te worden, omdat ik de ekklesia van įGod vervolgde (SW)[1Kor. 15:9]
12 daarbij tot in °Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig gaande met autoriteit en volmacht van de hogepriesters. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Dit is het meest volledige verslag van Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorms roeping, en het enige dat zijn opdracht naar de naties weergeeft. Hij onthield zich er van dit te noemen bij het spreken tot zijn woedende verwanten (22.7), net zoals als hij hier alle verwijzing naar Ananiasgenadig is JAH weg laat. Hij gebruikt alleen die delen die passen bij plaats en doel.


13 Midden op de dag, koning, nam ik op de °weg een licht waar van de hemel, boven de schittering van de zon, mij en die samen met mij gaan omstralend*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Alleen zij die bekend zijn met de straling van de Syrische middagzon kunnen het volle belang hiervan begrijpen. Het meest felle natuurlijke licht word overtroffen door de heerlijke genade waarin Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm bij zijn roeping wordt binnen geleid.


14 Wij allen vallen bovendien neer op de aarde. Ik hoor* een stem, tot mij zeggend in de Hebreeuwse omgangstaal: "Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm, Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm, waarom vervolg jij mij? Het is voor jou hard naar de stekels te trappen!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Allen vielen in het begin op de grond, maar stonden later op (9:7), zoals Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm zelf werd gezegd te doen. Het feit dat de Heer in het Hebreeuws sprak wordt in de andere verslagen aangetoond door de vorm van de naam Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm. Die wordt anders gespeld en niet verbogen, zoals in andere plaatsen in het Grieks.


15 Ik nu zeg*: "Wie bent u Heer?" De Heer nu zei: "Ik ben JezusJAH redt, die jij vervolgt! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

In de Orient wordt een scherpe, puntige staaf gebruikt in plaats van een zweep om dieren aan te vuren bij hun taak. Door tegen de scherpe prikkel te schoppen doe je alleen jezelf pijn. Dit is een beeldend plaatje van Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorms dienst tot dat moment. De Heer gebruikte hem om Zijn doelstelling uit te voeren, maar tot dan erkende Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm zijn Meester niet. Hij werd geprikkeld om de heiligen te vervolgen. Vanaf nu moet hij gewillig en verstandig dienstbetoon leveren. Vanaf nu erkent hij ChristusGezalfde als zijn Heer.


16 Maar sta op en sta op jouw °voeten, want voor dit werd Ik door jou gezien*: om jou voor te bestemmen* tot assistent en bovendien tot getuige van dat wat jij waarnam. Bovendien zal Ik door jou gezien worden, En Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, en Ik zal met u spreken. (SV)[Eze. 2:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

De twaalf moesten getuigen over het leven van de Heer, vanaf JohannesJAH is genadigí doop tot aan Zijn hemelvaart (1:21). Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine moest getuige van Hem zijn na Zijn hemelvaart en verheerlijking.

Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm zocht nooit de Heer of Zijn dienst, noch had hij een idee van noodzaak. Hij werd gearresteerd en gered door de despoot die genade heet.


17 jou uittillend vanuit het volk en vanuit de natiën, tot in welke Ik jou afvaardig, En zegt: Verlos ons, o God onzes heils, en verzamel ons, en red ons van de heidenen, dat wij Uw heiligen Naam loven, en dat wij ons Uws lofs roemen. (SV)[1Kron. 16:35] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Omdat dit een voortzetting is van het verslag van Lukaslichtgevend, zijn de meeste opdrachten gebaseerd op de opdracht voor de mensheid (Luk. 24:47), vergeving voor alle mensen verkondigend. De twaalf combineerden het met de koninkrijksverkondiging en beperkten het tot de IsraŽlstrijder van Godieten en de proselieten (2:38; 5.31; 10:43). Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm predikte eerst een vergeving van zonden aan heidenen in het Pisidische AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya (13:38), het combinerend met de eerste aanduiding van rechtvaardiging. Het wordt altijd gekoppeld aan bekering, hoewel er in Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorms opdracht niets hierover wordt gezegd.


18 om hun °ogen te openen*, hen om te keren* vanaf de duisternis in het licht en van de autoriteit van °SatanTegenstander naar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, opdat zij het laten gaan van zonden in ontvangst nemen en een lot in die geheiligd zijn in het geloof in Mij. Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. (SV)[Jes. 35:5] - En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten. (SV)[Jes. 42:16] - waarin jullie eens wandelden* overeenkomstig de aion van deze įwereld, overeenkomstig de overste van het gezag van de lucht, van de geest van de nu werkende in de zonen van de koppigheid (SW)[Efe. 2:2] - Immers bemint Hij de volken! Al zijn heiligen zijn in Uw hand; zij zullen in het midden tussen Uw voeten gezet worden; een ieder zal ontvangen van Uw woorden. 4 Mozes heeft ons de wet geboden, een erfenis van Jakobs gemeente; (SV)[Deut. 33:3,4]
19 Daarom, koning Agrippamet moeite geboren, werd* ik niet ongezeglijk aan de hemelse zichtbaar wording!
20 Maar ik berichtte eerst aan degenen in Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig en bovendien in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, en ook in heel de landstreek van °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde en tot de natiën, zich te bezinnen en om te keren naar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, werken verrichtend de bezinning waardig. en voedsel krijgend* wordt hij versterkt*. Hij nu kwam enige dagen bij de discipelen in įDamascus. 20 En onmiddellijk verkondigde hij įJezus in de synagogen, dat Deze is de Zoon van įGod. (SW)[Hand. 9:19,20] - Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. (SV)[Matt. 3:8]
21 Om deze dingen probeerden* de Joden, mij tezamen grijpend, in de gewijde plaats zijnde, de hand aan mij te slaan. En zelfs de hele stad werd geroerd* en er kwam* een samen rennen van het volk en Paulus beetpakkend*, trokken zij hem buiten het heiligdom en onmiddellijk worden de deuren gesloten*. 31 En terwijl zij poogden hem te doden, kwam* een gerucht tot de kapitein van de wacht dat heel Jeruzalem verward is (SW)[Hand. 22:30,31]
22 Bijstand dan ten deel vallend vanaf °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, tot op deze °dag, sta ik, getuigenis gevend aan zowel klein als aan groot, niets zeggend buiten wat zowel de profeten als Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen spreken* van wat op punt staat te gebeuren, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Het is duidelijk dat de apostel geheimen onthulde die niet in Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen en de profeten gevonden kunnen worden. Een van deze was het geheim van de opstanding, bekend gemaakt aan de KorinthiŽrs (1Kor. 15:15). Een ander was het geheim van het evangeliegoede bericht, dat veel van de brief aan de Romekrachtinen in beslag neemt (Rom. 16:25). We moeten ůf de uitspraak nemen dat hij niets zei behalve wat Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen en de profeten in algemene zin zeiden over toekomstige gebeurtenissen over heel zijn voorbije koers, ůf het strikt nemen naar zijn gedrag sinds zijn gevangenneming door de Joden. Als het laatste het geval is, wordt het duidelijk waarom, in dit moment van relatieve rust, er geen brieven uit zijn pen voortkomen en er een kloof van meerdere jaren zit tussen de voorbereidende- en volkomenheidsbrieven. Voorlopig schijnt hij zich beperkt te hebben tot het afsluitende drama van het koninkrijk. Dit aspect van zijn bediening is, uiteraard, het enige dat een plaats vindt in het huidige verslag. Totdat het koninkrijk volledig terzijde was gesteld, kon hij niet nog meer geheimen onthullen.


23 dat indien aan lijden onderworpen, indien de eerste vanuit de opstanding van doden, de ChristusGezalfde op het punt staat licht aan te kondigen aan zowel het volk als aan de natiën." En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage. 47 En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. (SV)[Luc. 24:44-47] - Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen. (SV)[Jes. 42:6]
24 Deze dingen nu door hem verdedigend, zegt °Festusfeestelijk met een grote °stem, met nadruk: "Jij bent gek, Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine! De vele documenten doen jou ronddraaien tot in waanzin!" En velen van hen zeiden: Hij heeft den duivel, en is uitzinnig; wat hoort gij Hem? (SV)[Joh. 10:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Het idee dat door zoín kanaal licht zou komen tot de naties was te veel voor Festusfeestelijk. Hij wees geen onderricht af. Hij zou kunnen erkennen dat licht zou komen door studie. Het hier gebruikte woord is hetzelfde als elders wordt weergegeven met schrift of schrijven. Hij had bezwaar, niet tegen menselijke beweringen, maar tegen goddelijke onthulling. Dit is te zien in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí beroep op Agrippamet moeite geboren, die de profeten had geloofd zonder gek te worden.


25 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nu zegt met nadruk: "Ik ben niet gek, heel krachtige Festusfeestelijk! Maar ik verwoord uitspraken van waarheid en bezonnenheid.
26 Want de koning, tot wie ik ook, vrijmoedig zijnde, spreek, is op de hoogte van deze dingen, want dat enige van deze dingen bij hem onopgemerkt zijn ben ik niet overtuigd! Want niets van dit is in een hoekje verricht. Jezus antwoordde hem: Ik heb vrijuit gesproken tot de wereld; Ik heb allen tijd geleerd in de synagoge en in den tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen; en in het verborgen heb Ik niets gesproken. (SV)[Joh. 18:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Dit is waar voor alle feiten van het evangeliegoede bericht. Het evangeliegoede bericht kent geen leerstellingen die alleen voor ingewijden zijn. Zelfs de "mysteriŽn" zijn voor de verlichting van allen (Efe. 3:9).


27 Koning Agrippamet moeite geboren! Gelooft u de profeten? Ik heb waargenomen dat u gelooft!"
28 Koning Agrippamet moeite geboren nu zei tot Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine: "In korte tijd overreedt jij mij Christen te worden!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Agrippamet moeite geboren was niet "bijna overtuigd". Zijn opmerking is, tot op bepaalde hoogte, sarcastisch. "Christen" was niet de eerbare term die het vandaag is, maar een naam van verachting en bespotting. Hij veronderstelde dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine te veel haast heeft als hij meent dat, zoals hij de profeten geloofde, hij het evangeliegoede bericht geloofde. Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gaat voorbij aan zijn sarcasme en keert het om in een sobere wens. Hij kon wensen dat heel dat nobele gezelscha de echte schatten en nobiliteit en weelde zou hebben die hij had in ChristusGezalfde!

Zo eindigt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí getuigenis in Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde. Dit deel van zijn loopbaan is voltooid.


29 °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nu zei: "Ik moge wensen tot °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dat ooit in korte tijd en in grote tijd niet alleen u, maar ook allen die mij vandaag horen zo worden als ook ik ben, uitgezonderd deze °boeien!"
30 Zowel de koning als de gouverneur als Bernicede overwinning brengend, en die samen met hen zitten, stonden* op.
31 En zich terugtrekkend* spraken zij met elkaar, zeggend: "Niets dat de dood of boeien waardig is handelt deze °mens." Deze vond* ik beschuldigd worden over vraagstukken van hun įwet, doch niets waardig de dood, of banden, hebbend in de aanklacht. (SW)[Hand. 23:29]
32 Agrippamet moeite geboren nu zei* met nadruk tot °Festusfeestelijk: "Deze °mens kon* vrijgelaten zijn, indien hij niet de keizer had aangeroepen!" Indien ik wel onrecht doe en ik iets gedaan heb de dood waardig, dan weiger ik niet te sterven*. Doch indien er niets waar is van waarvan deze mij beschuldigen, dan is niemand in staat mij aan hen als een gunst over te dragen*. Ik beroep me op Caesar! (SW)[Hand. 25:11]Terug naar de

Naar Handelingen 27


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.