Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 8

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En Saulusafgebeden (van God) keurde de uit de weg ruiming van hem goed. En in die °dag kwam* er een grote vervolging over de ekklesia die in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter was en allen werden verstrooid* overeenkomstig de landstreken van °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde en Samariawaker, behalve de afgevaardigden. En toen het bloed van Stefanus, Uw getuige, vergoten werd, dat ik daar ook bij stond, en mede een welbehagen had in zijn dood, en de klederen bewaarde dergenen, die hem doodden. (SV)[Hand. 22:20] - Degenen nu, die verstrooid waren door de verdrukking, die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicie toe, en Cyprus, en Antiochie, tot niemand het Woord sprekende, dan alleen tot de Joden. (SV)[Hand. 11:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Met Stefanuskrans werd de hoop op het koninkrijk begraven. Maar tegelijkertijd begint Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te duiden op een ander getuigenis van een zeer verschillende aard. Het koninkrijk riep om rechtvaardigheid. Het bezocht ongerechtigheid met snel oordeel. Bij het voorbereiden van het nieuwe vertrek, stelt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus van Tarsuseen stad in CiliciŽ in Klein AziŽ voor, niet slechts als een heilig man, maar als een boosaardig en verdorven vijand. Dit is nodig omdat Hij op het punt staat met hen die zondaars en vijanden zijn, te handelen op grond van genade. Verdienste dwarsboomt het en verhindert de toevloeiing. Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus was, in waarheid, de grootste van alle zondaars. Hij overtrof de meest woeste van het Sanhedrinraadsvergadering in zijn haat voor de MessiasGezalfde en Zijn volk. Indien er een man was die verdiende verdoemd te worden, dan was het wel Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm van Tarsuseen stad in CiliciŽ in Klein AziŽ. Maar toch, uiteindelijk, is hij het die verhoogd wordt tot het toppunt van heerlijkheid Ė ver boven de hoogste hoop van Stefanuskrans of de twaalf apostelen. Dat is de kracht van genade, wanneer die niet gehinderd wordt door menselijke hulp!


2 En toegewijde mannen dragen* samen °Stefanuskrans ten grave, en zij maken* groot rouwbetoon over hem. En zijn discipelen kwamen, en namen het lichaam weg, en begroeven hetzelve; en gingen en boodschapten het Jezus. (SV)[Matt. 14:12]
3 Saulusafgebeden (van God) nu vernielde* de ekklesia, van huis tot huis binnen gaande, bovendien mannen en vrouwen naar buiten slepend. Hij leverde hen over in de cel En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester, ... 13 En Ananias antwoordde: Heere! ik heb uit velen gehoord van dezen man, hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft; (SV)[Hand. 9:1,13]
4 Zij dan, inderdaad verstrooid wordend, kwamen doorheen, het evangeliegoede bericht brengend, het woord. Degenen nu, die verstrooid waren door de verdrukking, die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicie toe, en Cyprus, en Antiochie, tot niemand het Woord sprekende, dan alleen tot de Joden. (SV)[Hand. 11:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

We gaan nu de tweede cyclus binnen van het koninkrijksgetuigenis. Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde hebben geen gehoor gegeven aan de verkondiging er van. Het wordt nu aangeboden aan Samariawaker, en dan zal het gaan naar de grenzen van de aarde, en zelfs naar proselieten als de eunuch en Corneliusvan een hoorn. Zo was het dat de Heer had bevolen (1:8).

Nadat de tien stammen, waarvan Samariawaker de hoofdstad was, in ballingschap waren gegaan, zond de koning van AssyriŽ kolonisten om het land te herbevolken (2Kon. 17:24-27). Zij trouwden met de achtergebleven IsraŽlstrijder van Godieten en zo ontstond het gemengde ras van de Samaritanenmensen uit de landstreek Samaria - waker. Omdat de Joden hen niet wilden erkennen of hen toestonden de tempel te herbouwen, stookten zij de Perzische koning tegen de Joden op en verhinderden het herstelwerk. Ze bouwden ook hun eigen tempel op de berg Gerizim en aanbaden volgens de wet. Ze erkenden alleen de vijf boeken van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen. Zo ontstond er een jaloerse strijd tussen hen en de Joden, zodat de laatsten weigerden ook maar enige omgang met hen te willen hebben. Omdat zij, echter, JAHWEH aanbaden en de wet leerden, en een lijn van Joods bloed hadden, was het passend dat zij de verkondiging van ChristusGezalfde zouden horen, nadat Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde be-evangeliseerd was geworden. Lichamelijk stonden ze dichter bij de Joden dan welke andere natie dan ook. Zo verspreidde het steeds wijder wordende getuigenis van het koninkrijk zich, tot het de grenzen van het land bereikte. Dan wordt het verder gedragen door middel van Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus, die op dat moment, de belangrijkste tegenstander er van was.


5 Filippuspaardenvriend nu, omlaag komend tot in de stad van °Samariawaker, proclameerde tot hen de ChristusGezalfde.
6 De scharen nu gaven acht op het door °Filippuspaardenvriend gezegd wordende, eensgezind in hun °horen en bekijken de tekenen die hij deed.
7 Want van velen van die onreine geesten hebben, met grote stem om hulp roepend kwamen* zij uit. Velen nu, de verlamden en kreupelen, werden genezen*. En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwale te genezen. (SV)[Matt. 10:1]
8 Er kwam* nu veel vreugde in die °stad.
9 En een zeker man, Simongehoord (heeft JAH) genaamd, was tevoren in de stad, magiŽr zijnde en de natie van °Samariawaker ontstellend, zeggend zelf een groot iemand te zijn*, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Het Romekrachtinse Keizerrijk werd overlopen door waarzeggers en goochelaars en tovenaars, waarvan velen Jood waren. De Samaritanenmensen uit de landstreek Samaria - waker waren een eenvoudig, goedgelovig volk, en in hun verbazing gaven zij Simongehoord (heeft JAH) de plaats die aan ChristusGezalfde toebehoort. Maar toen het evangeliegoede bericht kwam, was Simongehoord (heeft JAH) zelf verbaasd, want hij kon zien dat het vergezeld ging van een kracht die hij nooit had gekend. Zijn geval is een voorbeeld van "geloof" dat gegrond was op wonderen, dat heel anders is dan het geloof dat is gebaseerd op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers woord, buiten het bewijs van de zintuigen om. Velen geloofden in de Heer toen zij de tekenen zagen die Hij deed, maar JezusJAH redt vertrouwde Zichzelf niet aan hen toe, want Hij wist wat er in de mensheid was (Joh. 2:23-25).


10 op wie allen acht gaven, vanaf klein tot groot, zeggend: "Deze is de macht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Grote genoemd wordende."
11 Zij nu gaven hem acht vanwege de aanzienlijke tijd dat de magie hen ontsteld had.
12 Maar wanneer zij °Filippuspaardenvriend geloven*, evangeliserend aangaande het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en de naam van JezusJAH redt ChristusGezalfde, werden zij gedoopt*, mannen en bovendien vrouwen.
13 °Simongehoord (heeft JAH) nu, ook hijzelf gelooft*. En gedoopt zijnde, was hij steeds bij °Filippuspaardenvriend blijvend. Aanschouwend dat bovendien tekenen en grote machten gebeuren, is* hij buiten zichzelf.
14 De afgevaardigden nu in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, horend* dat °Samariawaker het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft ontvangen, vaardigen* zij Petrusrots en JohannesJAH is genadig naar hen toe af, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Zoals onze Heer aan de vrouw bij de bron vertelde, is de redding uit de Joden. En bovendien werden de twaalf apostelen aangewezen om gezag te hebben over het hele land, inclusief Samariawaker. Daarom wordt aan hen geen heilige Geest toebedeeld, behalve door bemiddeling van de apostelen. Dit staat in een opmerkelijk contrast met het geval van Corneliusvan een hoorn en zijn vrienden, die heilige Geest ontvingen zonder doop of opleggen van handen. Hieruit wordt duidelijk dat lichamelijke verwantschap en wonderen eerder hinderen dan helpen bij het uitgieten van de geest. De buitengewone omgang met de Samaritaanseiemand uit de landstreek Samaria - waker gelovigen, die een besneden volk waren, is te zien in het feit dat, hoewel bekeerd en gedoopt, zij op deze voorwaarden niet de heilige Geest hadden ontvangen, zoals door Petrusrots beloofd aan de gelovigen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (Hand. 2:38). Het oude schisma moet nu eindigen en Samariawaker moet Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter erkennen als Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers aardse zetel van heerschappij. De hoge gift kan alleen geschonken worden wanneer zij hun afhankelijkheid van Petrusrots en JohannesJAH is genadig erkennen, zoals die afdaalde van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter.


15 die, afdalend*, bidden* aangaande hen, zodat zij heilige geest in ontvangst zullen nemen,
16 want het was tot nu toe nog op niemand van hen gevallen, maar alleen gedoopt zijnde waren zij tot in de naam van de Here JezusJAH redt.
17 Dan leggen* zij de handen op hen en zij namen heilige geest in ontvangst. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden. (SV)[Hand. 19:6]
18 Maar °Simongehoord (heeft JAH), waarnemend dat door de oplegging van de handen van de afgevaardigden de geest wordt gegeven, biedt* hij aan hen geldmiddelen aan, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Tot op vandaag denken mensen met graagte dat geestelijke gaven met geld gekocht kunnen worden. Een van de meest misleidende en rampzalige ideeŽn in de kerk van vandaag is, dat een miljard Dollar miljarden aan geestelijke voordelen kan kopen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genadegaven worden niet verkocht aan de hoogste bieder; wij kunnen Zijn genade niet verwerven met goud. Alle inspanningen om Hem om te kopen kunnen alleen maar Zijn ongenoegen brengen. Waren er maar meer zoals Petrusrots, die het zilver versmaadde waarmee men probeerde de voordelen van het evangeliegoede bericht te kopen! De kerk is zo diep gezonken dat ze maar wat graag haar zegeningen verhandelt voor laag gewin. Petrusrots zou vandaag zijn prestige verliezen als hij geen voordeel zou halen uit zoín gelegenheid om een aardige som toe te voegen aan het fonds voor het bevorderen van het koninkrijk!


19 zeggend: "Geefm ook aan mij deze °autoriteit, opdat wie ik de handen zal opleggen, hij heilige geest in ontvangst zal nemen." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Onder de naties, in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí later bedieningen, wordt de geest ontvangen door geloof, zonder tussenkomst van apostelen of doop of opleggen van handen (Efe. 1.13). En met de verwijdering van zulke bemiddelende oorzaken, verandert ook het effect van de aanwezigheid van heilige Geest. Die wordt niet langer duidelijk door tekenen, die de komst van het koninkrijk bevestigden, zoals de gave van talen en genezing, maar in de liefde, blijdschap en vrede die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verblijfplaats worden.


20 Maar Petrusrots zei tot hem: "Moge jouw °zilver, samen met jou, zijn tot ondergang, want jij veronderstelt* het geschenk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker door geldmiddelen te verwerven.
21 Voor jou is geen deel of lot in dit °woord, want dit °hart van jou is niet recht ten overstaan van įGodgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Want hun hart was niet recht met Hem, en zij waren niet getrouw in Zijn verbond. (SV)[Psalm 78:37]
22 Bezin* je dan vanaf deze °kwaadaardigheid van jou en smeek de Heer of het idee van jouw °hart losgelaten zal worden.
23 Want ik zie dat jij bent in de gal van bitterheid en in de band van onrechtvaardigheid." Dat onder ulieden niet zij een man, of vrouw, of huisgezin, of stam, die zijn hart heden wende van den HEERE, onzen God, om te gaan dienen de goden dezer volken; dat onder ulieden niet zij een wortel, die gal en alsem drage; (SV)[Deut. 29:18]
24 Nu antwoordend zei °Simongehoord (heeft JAH): "Smeken jullie ten behoeve van mij tot de Heer, zodat niets op mij mag komen van welke dingen jullie uitgesproken hebben." En Farao riep Mozes en Aaron, en zeide: Bidt vuriglijk tot den HEERE, dat Hij de vorsen van mij en van mijn volk wegneme; zo zal ik het volk trekken laten, dat zij den HEERE offeren. (SV)[Ex. 8:8]
25 Dezen dan, inderdaad betuigend* en het woord van de Heer en sprekend*, keerden terug tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Bovendien evangeliseerden* zij vele dorpen van de Samaritanenmensen uit de landstreek Samaria.
26 Een boodschapper nu van de Heer spreekt* tot Filippuspaardenvriend, zeggend: "Sta op en ga overeenkomstig het middaguur op de weg die afdaalt vanaf Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter tot in Gazade sterke. Deze is eenzaam." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Het is opmerkelijk dat de boodschapper, of engel, die met Filippuspaardenvriend sprak, ook "de geest" (:29) en "de geest van de Heer" wordt genoemd. Dit doet denken dat deze uitdrukkingen kunnen verwijzen naar geschapen wezens in plaatsen waarvan wij gewend zijn het te verstaan van de heilige Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Om het onderwerp open te houden en niet onze eigen meningen en vooroordelen te injecteren, is het goed geacht geest altijd met een hoofdletter S te spellen in de Concordant Version. Dit laat de zaak open aan de eigen interpretatie van de student.

Gaza, ooit een van de vijf belangrijkste steden van de Filistijnen, was te vinden nabij de zuidelijke grenzen van het land, niet ver van de Middellandse Zee.


27 En opstaand* ging* hij. En neem waar, een Ethiopische man, een eunuch, een machthebber van Kandakevorst van dienaren, koningin van Ethiopiërs, die over heel de schatkist van haar was, die was gekomen om te zullen aanbidden in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

EthiopiŽ omsluit het land ten zuiden van Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn), waarvan het eiland Meroe, in de Boven-Nijl, het belangrijkste centrum was. De titel, Candace, werd gewoonlijk aan de koningingen gegeven, die in oude tijden heersten in EthiopiŽ. De eunuch moet een proseliet van het JudalofÔsme zijn geweest om helemaal van EthiopiŽ te komen aanbidden in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Het schijnt vreemd dat hij in de heilige stad niet bereikt zou zijn met het evangeliegoede bericht van ChristusGezalfde, waar de apostelen nog steeds verbleven. Het geeft het feit aan dat Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde afvallig zijn, want deze vreemdeling gaat weg zonder de Ene te kennen Die het drie en vijftigste hoofdstuk van Jesajaheil is JAH vervulde. Maar waar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een lezer en hoorder van Zijn woord als deze EthiopiŽr voorbereidde, daar zendt Hij ook Zijn verkondiger.

Het koninkrijk, wanneer het door ChristusGezalfde zal zijn opgericht in de dag van de Heer, zal alle afstammelingen van Noachrusts zonen bereiken. In de vroege delen van Handelingen worden ze vertegenwoordigend be-evangeliseerd. De afstamming van de eunuch voerde mogelijk terug naar Cham. Corneliusvan een hoorn was een afstammeling van Jafet. De Joden, uiteraard, kwamen voort uit Semnaam, faam.


28 Hij was bovendien terugkerend, zittend op zijn °strijdwagen en hij las de profeet Jesajaheil is JAH.
29 De geest nu zei tot °Filippuspaardenvriend: "Kom naar hem toe en voeg je bij deze °strijdwagen."
30 En °Filippuspaardenvriend, er naar toe lopend, hoort* hem Jesajaheil is JAH de profeet lezen. En hij zei: "Weet u dan zeker wat u leest?"
31 Maar deze zei: "Hoe zou ik ook maar mogen kunnen, in het geval dat niet iemand mij de weg zou leiden?" Bovendien roept* hij °Filippuspaardenvriend op, omhoog klimmend*, samen met hem te gaan zitten*. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. (SV)[Joh. 16:13]
32 En de context van het Geschrift dat hij las was deze: "Als een schaap voor de slachting werd Hij geleid* en zoals een lam in de tegenwoordigheid van die hem scheert, geluidloos; zo doet Hij Zijn °mond niet open. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Hezekia, koning van Judalof, was een prachtig type van ChristusGezalfde als de plaatsvervangende Lijder. De profeet Jesajaheil is JAH verwijst mogelijk naar zijn ervaring in het drie en vijftigste hoofdstuk, waarin een paar uitspraken staan die niet letterlijk op het grote Antitype kunnen slaan. Maar de geest laadt de woorden van de profeten op met hogere waarheid en diepere leer, zodat Hezekiaís typerende lijden het lijden voorzegt van Zijn Heer.


33 In de vernedering werd de beoordeling van Hem weggenomen*. Wie van Zijn °generatie zal vertellen dat Zijn °leven weggenomen wordt vanaf de aarde?" Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest. 9 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is (SV)[Jes. 53:7,8,9]
34 En de eunuch, antwoordend, zei tot °Filippuspaardenvriend: "Ik smeek u, aangaande wie zegt de profeet dit? Aangaande zichzelf of aangaande iemand anders?"
35 °Filippuspaardenvriend nu, zijn °mond openend* en beginnend* vanaf dit °Geschrift, evangeliseert* hem °JezusJAH redt.
36 Terwijl zij nu voortgingen* op de weg, kwamen zij bij een zeker water. En de eunuch zegt met nadruk: "Neem waar, water! Wat verhindert mij gedoopt* te worden?" Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? (SV)[Hand. 10:47]
37 - (geen vers 37).
38 En hij beveelt* de strijdwagen te staan* en zij daalden* beiden af tot in het water, zowel °Filippuspaardenvriend als de eunuch. En hij doopt* hem.
39 Toen zij nu vanuit het water omhoog klommen*, grist* de geest van de Heer Filippuspaardenvriend weg, en de eunuch nam hem niet meer waar, want hij ging* zijn °weg, zich verheugend. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de Geest des HEEREN u wegnam, ik weet niet waarheen; en ik kwam, om dat Achab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden; ik, uw knecht, nu vrees den HEERE van mijn jonkheid af. (SV)[1Kon. 18:12]
40 Filippuspaardenvriend nu werd gevonden* in Asdodvesting, en doorheen komend evangeliseerde* hij al de steden, totdat hij komt tot in Caesareastad van de keizer (Caesar). En des anderen daags, Paulus en wij, die met hem waren, gingen van daar en kwamen te Cesarea; en gegaan zijnde in het huis van Filippus, den evangelist (die een was van de zeven), bleven wij bij hem. (SV)[Hand. 21:8]


Terug naar de index.
Naar Handelingen 9


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.