Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
HebreeŽn
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Want elke hogepriester, genomen wordend vanuit mensen, wordt aangesteld ten behoeve van mensen in de dingen naartoe °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, opdat hij naderingsgeschenken zal aanbieden en bovendien offers ten behoeve van zonden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De hogepriester in IsraŽlstrijder van God was in staat sympathie op te brengen voor de menselijke zwakheden van het volk, want hijzelf had hetzelfde probleem, en zondigde, net als de rest. Maar ChristusGezalfdeí lijden, onuitspreekbaar meer beproevend dan dat van welke priester dan ook, leidde Hem nooit tot zonde. De priester kon een offer brengen voor zichzelf. ChristusGezalfde kon dat niet, want Hij was het offer, en dat moest zonder smet zijn. En toch, ook al had Hij geen zonde en deed Hij geen zonde, stelde Zijn nauwe contact met zonde en het lijden er door, Hem in staat in te gaan in perfecte sympathie met hen die zo geplaatst waren.


2 met de juiste maat voelen kunnend met de onwetenden en met de dwalenden, omdat ook hij omgeven is door zwakheid, Daarom moest Hij in alle dingen gemaakt* worden als de broeders, opdat Hij een genadevol en trouw Hogepriester zou worden* in de dingen bij God, tot het vergeven van de zonden van het volk (SW)[Hebr. 2:17]
3 en vanwege haar is hij verschuldigd, zoals aangaande het volk, zo ook aangaande zichzelf aan te bieden aangaande zonden. En Mozes zeide tot Aaron: Nader tot het altaar, en maak uw zondoffer, en uw brandoffer toe; en doe verzoening voor u en voor het volk; maak daarna de offerande des volks toe, en doe de verzoening voor hen, gelijk als de HEERE geboden heeft. (SV)[Lev. 9:7]
4 En niet voor zichzelf neemt iemand de eer, maar geroepen wordend door °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zoals immers ook Aäronlichtbrenger. Daarna zult gij uw broeder Aaron, en zijn zonen met hem, tot u doen naderen uit het midden der kinderen IsraŽls, om Mij het priesterambt te bedienen: namelijk Aaron, Nadab en Abihu, Eleazaren Ithamar, de zonen van Aaron. (SV)[Ex. 28:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

De eren van het priesterschap werden alleen tegen hoge kosten begeerd en toegeŽigend. Korachkaal, Dathan en Abiram eisten het priesterschap op en werden door de aarde opgeslokt (Num. 16). De wierookvaten van die bij hen waren werden tot platte platen gemaakt om het altaar mee te bedekken, als herinneringsteken dat geen vreemde, niet van het zaad van Ašronlichtbrenger, naderbij mag komen om wierook te offeren aan de Heer (Num. 16:40). Koning Uzziamijn kracht is JAHh overtrad ook tegen de Heer, zijn Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en ging op in de tempel van de Heer om wierook te branden op het wierookaltaar. Als gevolg daarvan verscheen de lepra op zijn voorhoofd, voor de ogen van de priesters, en werd hij uitgeworpen en was hij melaats tot aan zijn dood (2Kron. 26:16-21). Daarom lijkt het een zeer serieuze zaak voor iemand buiten de lijn van Ašronlichtbrenger om zichzelf aan te stellen als priester. Alleen iemand die door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt geroepen zal het aandurven te streven naar de eer. Het is daarom nodig dat ChristusGezalfde Zelf, Die niet van de stam van Leviaanhanger, aanhankelijk was, laat staan een zoon van Ašronlichtbrenger, een pertinente roeping zou hebben. Niet door persoonlijke ambitie, maar door de roep van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die een lijden inhield die zeer afstotend was voor vlees en bloed, verkreeg ChristusGezalfde het priesterschap. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker redde Hem uit de dood, maar niet van de "beker."


5 Zo verheerlijkt* ook °ChristusGezalfde niet Zichzelf om Hogepriester te worden*, maar Die tot Hem spreekt: "Mijn Zoon ben Jij, vandaag heb Ik Jou verwekt," Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. (SV)[Psalm 2:7]
6 zoals Hij ook in een andere plaats zegt: "Jij bent Priester tot in de aion, overeenkomstig de ordening van Melchizedekmijn koning is gerechtigheid," De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. (SV)[Psalm 110:4]
7 Die in de dagen van Zijn °vlees zowel smeekbeden als smekingen, met luidkeels sterk roepen en met tranen, aanbiedt* aan Hem Die Hem kan redden vanuit de dood, ook verhoord wordend vanaf de toewijding. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben. 37 En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedeus, begon Hij droevig en zeer beangst te worden. 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij. 39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggend: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. 40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken? 41 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 42 Wederom ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggend: Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede! 43 En komende bij hen, vond Hij hen wederom slapende; want hun ogen waren bezwaard. 44 En hen latende, ging Hij wederom heen, en bad ten derden male, zeggend dezelfde woorden. 45 Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zeide tot hen: Slaapt nu voort, en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaars. 46 Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt. (SV)[Matt. 26:36-46]
8 Hoewel Zoon zijnde, leerde Hij °gehoorzaamheid door wat Hij leed.
9 En tot volmaaktheid gebracht wordend werd* Hij voor allen die Hem gehoorzamen de oorzaak van aionische redding, Maar IsraŽl wordt verlost door den HEERE, met een eeuwige verlossing; gijlieden zult niet beschaamd noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. (SV)[Jes. 45:17]
10 aangesproken wordend door °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met: "Hogepriester overeenkomstig de ordening van Melchizedekmijn koning is gerechtigheid,"
11 aangaande wie het woord aan ons veel en moeilijk uit te leggen dingen te zeggen geeft, omdat jullie sloom zijn geworden in de gehoorgangen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De Joden waren blind voor het falen en het onvermogen dat verbonden was aan het Ašronlichtbrengerisch priesterschap en konden daarom niet de noodzaak op prijs stellen van een nieuwe orde voor de MessiasGezalfde. Dit maakte het hele onderwerp moeilijk om voor hen te ontvouwen. De belangrijkste lessen worden getrokken uit de geÔnspireerde weglatingen in het verslag, dat een mate van geestelijk begripsvermogen vereiste dat ze niet bezaten.


12 Want ook jullie zijn vanwege de tijd verschuldigd leraren te zijn*. Hebben jullie weer behoefte door iemand onderwezen te worden welke de elementaire dingen van het begin zijn van de gezegden van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en zijn jullie er toe gekomen behoefte aan melk te hebben en niet aan vast voedsel?
13 Want elke die deelheeft aan melk is onervaren in het woord van rechtvaardigheid, want hij is onmondig. En ik, broeders, kon* niet tot jullie spreken* als tot geestelijke mensen, maar als tot vleselijke mensen, als tot onmondigen in Christus. 2 Ik geef jullie melk te drinken*, geen vast voedsel, want jullie waren nog niet in staat dat te verdragen, ja ook nu zijn jullie daar niet toe in staat, 3 want jullie zijn nog vleselijken, want als er onder jullie jaloezie en twist is, zijn jullie dan niet vleselijk en wandelen jullie niet naar de mens? (SW)[1Kor. 3:1-3]
14 Maar het vaste voedsel is van volwassenen, die, vanwege de gewenning, de zintuigen hebben geoefend in het onderscheid maken tussen zowel het ideale als het kwade. Want het bericht over jullie įgehoorzaamheid heeft allen bereikt*, dus verheug ik mij over jullie. Maar ik wil dat jullie wijs zijn tot het įgoede, ook onschuldig van het kwade (SW)[Rom. 16:19]

Terug naar de index.
Naar Hebreeën 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.