Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
HebreeŽn
Hoofdstuk 9

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Inderdaad dan had ook het eerste verbond rechtvaardigheidsdaden van dienst en bovendien de wereldlijke heilige plaats.
2 Want de eerste tent werd geconstrueerd* (in welke naast de lampstandaard ook de tafel en de voorplaatsing van de broden waren), wat de heilige plaats genoemd wordt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

In het heilige van de tabernakel, pal voor het gordijn dat het scheidde van het heilige der heiligen, waren twee stukken meubilair: de tafel met de broden aan de noordkant, de kandelaar aan de zuidkant (Exo. 26:35; 40:22-25). Deze typeerden de grote waarheden van gemeenschap en getuigenis. Zonlicht kon de heilige plaatsen niet binnendringen. Alle licht werd geleverd door de heilige olie, die de heilige geest uitbeeldde, zo aangevend dat alle echte kennis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker moet komen, niet door het licht van de natuur, maar door goddelijke onthulling. Het brood is een type van ChristusGezalfde, het Brood dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers welbehagen kent en het onderhoud is van de mens. Gemeenschap met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is alleen mogelijk door Hem.

De heilige plaats spreekt van de behoefte van de mens om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te benaderen. Het heilige der heiligen spreidt de hogere waarheid ten toon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verlangen naar aanbidding. Zoete wierook steeg naar Hem op vanaf het gouden altaar. Zijn Aanwezigheid verbleef boven de ark van het verbond, tussen de cherubs. De stenen tafelen van het verbond waren veilig uit zicht verborgen onder het deksel van de ark, dat het verzoendeksel of de genadetroon was. Hier was het dat JAHWEH de bemiddelaar van Zijn volk ontmoette.

Het woord dat weergegeven wordt met "wierookvat" wordt soms vertaald met "gouden altaar", maar het wordt twee maal in de LXX gebruikt voor een "vat in zijn hand" (2Kron. 26:19; Eze. 8:11), en nooit voor het gouden altaar. Dat was voor het gordijn, niet in het heilige der heiligen. Aanbidding is niet in beeld, daarom wordt het altaar niet genoemd.


3 Maar na het tweede gordijn is een tent, die de °heilige plaats van de heiligen plaatsen wordt genoemd, Daarna zult gij een voorhang maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen; van het allerkunstelijkste werk zal men dien maken, met cherubim. 32 En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittim hout, met goud overtogen; hun haken zullen van goud zijn; staande op vier zilveren voeten. 33 En gij zult den voorhang onder de haakjes hangen, en gij zult de ark der getuigenis aldaar binnen den voorhang brengen; en deze voorhang zal ulieden een scheiding maken tussen het heilige, en tussen het heilige der heiligen. (SV)[Ex. 26:31-33]
4 hebbend het gouden reukwerkvat en de ark van het verbond, rondom bedekt zijnd, van alle kanten, met bewerkt goud, waarin een gouden urn, hebbend het manna, en de staf van Aäronlichtbrenger , die ontkiemde*, en de platen van het verbond. Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken; van sittimhout zult gij het maken. 2 Een el zal zijn lengte zijn, en een el zijn breedte, vierkant zal het zijn, maar twee ellen deszelfs hoogte; uit hetzelve zullen zijn hoornen zijn. 3 En gij zult het met louter goud overtrekken, zijn dak en deszelfs wanden rondom, als ook zijn hoornen; en gij zult het een gouden krans rondom maken. 4 Gij zult ook twee gouden ringen daaraan maken, onder zijn krans; aan zijn twee zijden zult gij dezelve maken, aan zijn beide zijden; en zij zullen zijn tot plaatsen voor de handbomen, dat men het daarmede drage. 5 De draagbomen nu zult gij van sittimhout maken, en gij zult die met goud overtrekken. 6 En gij zult het zetten voor den voorhang, die voor de ark der getuigenis zijn zal; voor het verzoendeksel, hetwelk zijn zal boven de getuigenis, waarheen Ik met u samenkomen zal. (SV)[Ex. 30:1-6] - Zo zullen zij een ark van sittimhout maken; twee ellen en een halve zal haar lengte zijn, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte. 11 En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken; en gij zult op dezelve een gouden krans maken rondom heen. 12 En giet voor haar vier gouden ringen, en zet die aan haar vier hoeken, alzo dat twee ringen op de ene zijde derzelve zijn, en twee ringen op haar andere zijde. 13 En maak handbomen van sittimhout, en overtrek ze met goud. 14 En steek de handbomen in de ringen, die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmede drage. 15 De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn; zij zullen er niet uitgetogen worden. 16 Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis, die Ik u geven zal. (SV)[Ex. 25:10-16] - Ook zeide Mozes tot Aaron: Neem een kruik, en doe een gomer vol Man daarin; en zet die voor het aangezicht des HEEREN, tot bewaring voor uw geslachten. (SV)[Ex. 16:33] - Het geschiedde nu des anderen daags, dat Mozes in de tent der getuigenis inging; en ziet, Aarons staf, voor het huis van Levi, bloeide; want hij bracht bloeisel voort, en bloesemde bloesem, en droeg amandelen. 9 Toen bracht Mozes al deze staven uit, van voor het aangezicht des HEEREN, tot al de kinderen IsraŽls; en zij zagen het, en namen elk zijn staf. 10 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis, in bewaring, tot een teken voor de wederspannige kinderen; alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen Mij, dat zij niet sterven. (SV)[Num. 17:8-10] - Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis, die Ik u geven zal. (SV)[Ex. 25:16]
5 En boven haar waren cherubs van heerlijkheid, schaduw neerwerpend over de beschutplaats, aangaande welke dingen het nu niet de gelegenheid is een overeenkomstig deel te zeggen. Gij zult ook twee cherubs van goud maken; van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels. 19 En maak u een cherub uit het ene einde aan deze zijde, en den anderen cherub uit het andere einde aan gene zijde; uit het verzoendeksel zult gijlieden de cherubim maken, uit de beide einden van hetzelve. 20 En de cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel; en hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn; de aangezichten der cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn. 21 En gij zult het verzoendeksel boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis, die Ik u geven zal, zult gelegd hebben. 22 En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen IsraŽls (SV)[Ex. 25:18-22] [Commentaar]
Commentaar Ė W. Janse

De meeste vertalingen hebben hier "verzoendeksel." Echter, het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt, kaporeth, duidt meer op beschermen dan op bedekken door verzoening. Het woord, kaporeth, is afgeleid van kaphar, wat beschermen betekent. De gedachte achter "beschermdeksel" is dat als er geen deksel op de kist van het verbond gezeten zou hebben, de wet open zou hebben gelegen en dat dan de wet zonder pardon alle overtredingen van de wet zou hebben veroordeeld. Er zou niemand overleefd hebben. Daarom beschermde het beschermdeksel de IsraŽlieten tegen de harde werking van de wet.


6 Deze dingen nu zo geconstrueerd zijnde, gaan inderdaad de priesters voortdurend tot in de eerste tent, binnen zijnde de diensten volbrengend, En ook zult gij uw broederen, den stam van Levi, den stam uws vaders, met u doen naderen, dat zij u bijgevoegd worden, en u dienen; maar gij, en uw zonen met u, zult zijn voor de tent der getuigenis. 3 En zij zullen uw wacht waarnemen, en de wacht der ganse tent; doch tot het gereedschap des heiligdoms en het altaar zullen zij niet naderen, opdat zij niet sterven, zo zij als gijlieden. 4 Maar zij zullen u bijgevoegd worden, en de wacht van de tent der samenkomst waarnemen, in allen dienst der tent; en een vreemde zal tot u niet naderen. 5 Gijlieden nu zult waarnemen de wacht des heiligdoms, en de wacht des altaars; opdat er geen verbolgenheid meer zij over de kinderen IsraŽls. 6 Want Ik, zie, Ik heb uw broederen, de Levieten, uit het midden der kinderen IsraŽls genomen; zij zijn ulieden een gave, gegeven den HEERE, om den dienst van de tent der samenkomst te bedienen. (SV)[Num. 18:2-6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De belangrijkste les van de tabernakelstructuur (net als die van de tempel) schijnt nooit doorgedrongen te zijn in het denken en de harten van IsraŽlstrijder van God. Een Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Die Zichzelf verborg achter dikke gordijnen en die toegang tot Zijn aanwezigheid verbood, behalve bij zeldzame gelegenheden, Die de heilige plaatsen in twee compartimenten verdeelde en alleen in de verste verbleef, buiten bereik van allen behalve de hogepriester, eens per jaar, maakt het duidelijk dat de weg naar Hem verre van open is. En als gevolg daarvan moet het dienstbetoon, dat hierop is gebaseerd, onmachtig zijn om de weg vrij te maken, en waren het tijdelijke maatregelen, totdat ChristusGezalfde alle barriŤres verpulverde door Zijn weergaloze offers, en de weg opent voor toegang tot Zijn aanwezigheid.


7 maar in de tweede gaat, ťťnmaal per jaargang, alleen de hogepriester, niet los van bloed, dat hij aanbiedt ten behoeve van zichzelf en van de vergissingen van het volk. En Aaron zal eens in het jaar over deszelfs hoornen verzoening doen, met het bloed des zondoffers der verzoeningen; eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen bij uw geslachten; het is heiligheid der heiligheden den HEERE! (SV)[Ex. 30:10]
8 Door dit maakt de heilige °geest duidelijk dat de weg van de heilige plaatsen nog niet openbaar is gemaakt, zolang de eerste tent nog een standplaats heeft, [Commentaar]
Commentaar door Wim Janse

8

"standplaats heeft." Dit staat in de tegenwoordige tijd omdat, tijdens het schrijven van deze brief, de Tempel nog niet was verwoest.


9 wat een parabel is tot in de tegenwoordig zijnde °periode, overeenkomstig welke naderingsgeschenken en bovendien slachtoffers worden aangeboden, die, overeenkomstig het geweten, degene die dient niet tot volmaaktheid kunnen brengen*, Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan. 2 Anderszins zouden zij opgehouden hebben, geofferd te worden, omdat degenen, die den dienst pleegden, geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde; (SV)[Hebr. 10:1,2]
10 alleen in spijzen en dranken en in uitnemende onderdompelingen en rechtvaardigheidsdaden van vlees, opgelegd zijnde tot aan een periode van hervorming. Spreekt tot de kinderen IsraŽls, zeggend: Dit is het gedierte, dat gij eten zult uit alle beesten, die op de aarde zijn. (SV)[Lev. 11:2] - Zo wie van hun dood aas gedragen zal hebben, zal zijn klederen wassen, en onrein zijn tot aan den avond. (SV)[Lev. 11:25]
11 ChristusGezalfde, echter, is de aankomend Hogepriester van de op het punt staande goede dingen, door de grotere en volmaaktere tent, niet met handen gemaakt, dat wil zeggen: niet van deze °schepping, Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan een hemelse roeping, beschouwt* de apostel en hogepriester van onze įbelijdenis, Jezus (SW)[Hebr. 3:1] - Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan. (SV)[Hebr. 10:1
12 en niet door het bloed van geitebokken en van kalveren, maar door het eigen bloed kwam Hij bij ťťn enkele gelegenheid binnen tot in de heilige plaatsen, aionische loskoping vindend*.
13 Want indien het bloed van geitebokken en stieren en de as van een vaars*1), degenen besprenkelend die ontwijd zijn, heiligt tot de reinheid van het vlees, Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme. (SV)[Hebr. 10:4] - En een rein man zal de as dezer vaars verzamelen, en buiten het leger in een reine plaats wegleggen; en het zal zijn ter bewaring voor de vergadering van de kinderen IsraŽls, tot het water der afzondering; het is ontzondiging. (SV)[Num. 19:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Dit verwijst naar de twee grote zondoffers van Leviaanhanger, aanhankelijkticus 16 en Numeri 19. Het slachtoffer werd verbrand, de as bewaard, en water dat er overheen vloeide was in staat om te zuiveren. Dit voorschrift neemt een belangrijke plaats in in de toekomst van IsraŽlstrijder van God, net zoals ze dat deed in hun verleden (Eze. 36:25).


14 hoeveel meer zal het bloed van °ChristusGezalfde, Die door aionische geest Zichzelf smetteloos aanbiedt aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, jullie geweten reinigen vanaf dode werken tot het dienen van de levende en waarachtige Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker! Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; (SV)[1Petr. 1:18] - Daarom, het woord begaan latend* met de beginselen van įChristus, zouden wij tot volwassenheid gebracht moeten worden, niet opnieuw het fundament van de bekering van dode werken leggend en van geloof in God (SW)[Hebr. 6:1]
15 En vanwege dit is Hij Bemiddelaar van een nieuw verbond, zodat zij, nu de dood is gebeurd tot verlossing van de overtredingen van hen die geroepen zijn onder het eerste verbond, de belofte van het aionische lotbezit in ontvangst zullen nemen. Door dit alles is Jezus ook de zekerheid van een beter verbond geworden. (SW)[Hebr. 7:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Dit nieuwe verbond is er alleen voor IsraŽlstrijder van God en Judalof. De naties hebben er in het geheel geen deel aan. Zij hadden nooit de wet en zullen die ook nooit hebben. Zij hadden nooit een goddelijk dienstbetoon of een tabernakel, en ook werden aan het geen beloften gedaan. Dit alles is er alleen voor de HebreeŽrs.


16 Want waar ook maar een verbond is, is het noodzaak dat de dood van de verbondmaker ingebracht wordt, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Verbonden, in oude tijden, werden geratificeerd door middel van offers. Toen JAHWEH Zijn verbond met Abram wenste te bezegelen, werden vijf verschillende dieren in helften verdeeld, die tegenover elkaar werden gelegd, zodat de contracterende partijen er tussendoor konden gaan, zo aangevend dat zij het verbond ratificeerden (Gen. 15:8-21). Omdat dit verbond er een was van pure genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers kant, werd Abram niet toegestaan tussen de stukken door te gaan. De symbolen van JAHWEHs aanwezigheid gingen er alleen tussendoor, zo het verbond bevestigend zonder voorwaarden aan de kant van Abram. Totdat de slachtoffers geslacht waren, werd het verbond als niet bindend beschouwd.

De weergaven "testament" en "testamentgever" heeft geen enkele overeenkomst met de context. Het is waar dat een testament niet van kracht is terwijl een testamentgever nog leeft, maar dat heeft hier geen mogelijke toepassing. Indien het verbond met Abram een door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gemaakt testament zou zijn, dan, overeenkomend met de redenering, heeft het geen kracht zolang Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker leeft! Het oude verbond werd bevestigd door de dood Ė niet de dood van enige partij van het verbond, maar door de offers die de jonge mannen offerden (Exo. 24:5-8). Het bloed van deze slachtoffers werd gesprenkeld op de rol van het verbond en op het volk.


17 want een verbond wordt op doden bevestigd, omdat het niet sterk is wanneer die het verbond maakt leeft.
18 Daarom is het eerste ook niet los van bloed ingewijd. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Het oude verbond, waaronder het volk overhaast zich verbond alles te doen dat de wet vereiste, was ingewijd met het bloed van kalveren en bokken. Het nieuwe is ingewijd met het bloed van ChristusGezalfde, dat de kracht heeft om alle falen af te weren en alle menselijke hulp weigert.


19 Want elk voorschrift door Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen gesproken wordend tot al het volk, nam hij overeenkomstig de wet het bloed van de kalveren en van de geitebokken, met water en scharlakenrode wol en hysop, en besprenkelde hij zowel de rol zelf als al het volk, Zo zal de priester gebieden, dat men voor hem, die te reinigen zal zijn, twee levende reine vogelen neme, mitsgaders cederenhout, en scharlaken, en hysop. (SV)[Lev. 14:4] - Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des HEEREN, en al de rechten, toen antwoordde al het volk met een stem, en zij zeiden: Al deze woorden, die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen. (SV)[Ex. 24:3]
20 zeggend: "Dit is het bloed van het verbond dat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker naar jullie toe als instructie geeft*." Toen nam Mozes dat bloed, en sprengde het op het volk; en hij zeide: Ziet, dit is het bloed des verbonds, hetwelk de HEERE met ulieden gemaakt heeft over al die woorden. (SV)[Ex. 24:8]
21 En ook de tent en al de voorwerpen van de dienstverrichting besprenkelde* hij evenzo met het bloed. En men slachtte hem; en Mozes nam het bloed, en deed het met zijn vinger rondom op de hoornen des altaars, en ontzondigde het altaar; daarna goot hij het bloed uit aan den bodem des altaars, en heiligde het, om voor hetzelve verzoening te doen. ... 19 En men slachtte hem; en Mozes sprengde het bloed op het altaar rondom. (SV)[Lev. 8:15,19]
22 En bijna alles wordt gereinigd in bloed, overeenkomstig de wet, en los van bloedvergieting gebeurt het laten gaan niet. Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen. (SV)[Lev/ 17:11]
23 Het was dan inderdaad noodzaak dat de voorbeelden van de dingen in de hemelen in deze gereinigd worden, maar de ophemelse dingen zelf door betere offers dan deze.
24 Want ChristusGezalfde kwam niet binnen in met handen gemaakte heilige plaatsen, representaties van de waarachtige dingen, maar tot in de hemel zelf, om nu kenbaar gemaakt* te worden voor het gezicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, ten behoeve van ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; (SV)[1Joh. 2:1]
25 Ook niet opdat Hij vele malen Zichzelf zal aanbieden, net zoals de hogepriester overeenkomstig de jaargang binnenkomt tot in de heilige plaats van de heilige plaatsen, met andermans bloed,
26 anders was het voor Hem bindend vele malen te lijden vanaf de neerwerping van de wereld. Maar nu, één maal, bij de voltooiing van de aionen, tot afschaffing van de zonde, door Zijn °offer, is Hij openbaar gemaakt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Het is duidelijk dat ChristusGezalfde niet verscheen aan "het einde van de wereld", noch aan de afsluiting van de aionen. Ook is de zonde niet geheel uitgeschakeld. Zodanig, echter, is de werkzaamheid van Zijn offer, dat we weten dat zonde uiteindelijk uit het universum uitgebannen zal worden. En we weten ook dat dit zal gebeuren bij de afsluiting van de aionen. Daarom is deze ietwat ingewikkelde zin met dit gevolg weergegeven.


27 En overeenkomstig zoveel als het voor de mensen weggelegd is één maal te sterven, en na dit een beoordeling, In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. (SV)[Gen. 3:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Dit is niet een algemene uitspraak over alle mensen, maar over de mensen die nu voortdurend in beeld zijn geweest, dat wil zeggen: de Leviaanhanger, aanhankelijktische priesters. Het woord oordeel heeft geen verwijzing naar het oordeel van de mensheid voor zonde, maar is het recht zetten van die gevallen in IsraŽlstrijder van God die voortduurden tot de dood van de hogepriester. De onschuldige die doodslag gepleegd zou hebben, leefde in de schuilstad tot de dood van de grote priester (Num. 35:22-29). Dan zal hij naar zijn woonplaats kunnen terugkeren. Dit was zijn "oordeel". De parallel vereist dat dit oordeel overeenkomt met de redding die zal komen tot hen die ChristusGezalfde verwachten. Hij, de Hoofd Priester, is gestorven en op de gepaste tijd zal IsraŽlstrijder van God, de doodslager, terugkeren naar het land dat het bezit.


28 zo zal ook °ChristusGezalfde, één maal aangeboden wordend in het omhoog brengen van de zonden van velen, vanuit een tweede keer gezien worden door die Hem verwachten, los van zonde, tot redding, door geloof. In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. (SV)[Hebr. 10:10] - Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. (SV)[Jes. 53:12] - Want ons burgerschap behoort in de hemelen, waaruit ook wij verwachten de Redder, de Heer, Jezus Christus (SW)[Filip. 3:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Deze verschijning van ChristusGezalfde verwijst naar Zijn terugkomst naar IsraŽlstrijder van God. Hij zal aan allen redding brengen, of ze nu waken of dommelen (1Thess. 5:10), wanneer Hij voor ons komt. Maar aan IsraŽlstrijder van God brengt Hij redding aan die Hem verwachten. Net zoals de hogepriester het heilige der heiligen binnen ging op de grote verzoendag en naar buiten kwam om de wachtende menigte te zegenen, zo is ChristusGezalfde binnen gegaan in het hemelse heiligdom en zal een zegening brengen wanneer Hij komt.

1) Vaars: de bekende heifer - een vaars, een jonge koe, met perfect rode beharing


Terug naar de index.
Naar Hebreeën 10   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.