Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jakobus
Hoofdstuk 1

[Commentaar-Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Jakobus aan de twaalf stammen Ė Inleiding

Geen van de Besnijdenisbrieven geeft zo duidelijk aan aan welke groep ze werd geschreven als de brief van Jakobus aan de twaalf stammen in de verstrooiing. De tegenstelling met Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí brieven is zo uitgesproken, dat Luther het gezag er van verwierp; en er zijn eindeloze pogingen gedaan om iets te vinden om ze met elkaar te verzoenen, zonder dat er een bevredigende oplossing werd gevonden. Zodra eenmaal begrepen wordt dat deze brief voor een ander volk en een onderscheiden bedeling is, verdwijnt alle noodzaak tot verzoening en worden we niet verleid Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine te verzachten of Jakobus naar een gezamenlijk peil te slepen.

De tegenstelling tussen de bediening van Jakobus en die van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wordt beeldend uitgedrukt in hun levens: Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd op afstand van het land IsraŽlstrijder van God geboren, en had geen banden met de Heer tot na Zijn opstijging in de hemel. Jakobus, daarentegen, werd uit dezelfde moeder geboren als de Heer, en leefde heel zijn leven in het land. In Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine komt het geestelijke naar voren, in Jakobus het lichamelijke.

Alleen al de naam van Jakobus is suggestief. Het is vrijwel dezelfde als Jakobhielenlichter, die in zijn loopbaan de energie van het vlees uitdrukte, en wiens naam in IsraŽlstrijder van God werd veranderd toen het vlees onderschikt was geworden. De naam werd ook toegepast op de natie toen hun slinkse wegen er om vroegen, in plaats van de naam IsraŽlstrijder van God. Daarom mag worden aangenomen dat het de geestelijke staat aangeeft van hen aan wie deze brief is geadresseerd.

In het eerste deel van Handelingen heeft Petrusrots zijn terechte plaats aan het hoofd van de apostelen, maar zelfs zo vroeg als Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí eerste bezoek aan Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, had Jakobus al een vooraanstaande plaats, ook al was hij geen apostel (Gal. 1:19). Veertien jaren later was hij opgeklommen tot een van de pilaren in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, en werd hij vůůr Petrusrots en JohannesJAH is genadig genoemd (Gal. 2:9). Petrusrots was bang voor enkelen die namens Jakobus kwamen (Gal. 2:12).

Bij het beraad in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter om het vraagstuk van het besnijden van de naties en hen onder de wet te stellen te bespreken, had Jakobus het beslissende woord en formuleerde hij de geboden, die vijandig waren tegenover de naties (Kol. 2:14) en die teniet gedaan werden toen de huidige, geheime, bedeling was ingewijd (Efe. 2:15).

Tijdens Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí laatste bezoek aan Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter was Jakobus kennelijk de enige met gezag die waard was in stad om genoemd te worden. De door de Heer gekozen apostelen waren verdwenen en in hun positie had het volk iemand geplaatst wiens belangrijkste claim was dat hij lichamelijk met onze Heer was verbonden. Jakobus rijst overeenkomend met de diepte van de afvalligheid van de natie.

Daarom hebben we aan het einde van Handelingen twee mannen die de twee uiteenlopende lijnen belichamen, de neerwaartse trend van IsraŽlstrijder van God en de opwaartse trend van de naties. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wijst alle lichamelijke verwantschap met de MessiasGezalfde af en gaat het gebied binnen van geestelijke zegen te midden van de ophemelsen (2Kor. 5.16). Jakobus schrijft aan overspelers en overspeelsters (4:4), aan hen die van stad tot stad gingen, handel drijvend en winst verkrijgend (4:13), aan de rijken die bijeengaarden in de laatste dagen (5:3).

In dit licht zijn we in staat de ongebruikelijke nadering tot waarheid in deze brief te verstaan. Hij begint met lichamelijke beperkingen en sluit met lichamelijke genezing. Hij leert rechtvaardiging door werken en houden van de wet. Al deze hadden hun plaats in die falende bedeling, maar laten we oppassen dat wij geen overspel plegen met de kostbare waarheid voor het heden met leerstellingen die in de eerste plaats IsraŽlstrijder van God in de laatste dagen aangaan.

Er worden in de Griekse Schrift drie Jakobussen vermeld. Jakobus, de zoon van ZebedeŁsJAH schenkt, de eerste martelaar onder de Twaalf (Hand. 12.2); Jakobus, de zoon van AlfeŁsGod heeft (voor een dood kind) een plaatsvervanger gegeven (Matt. 10:3); en de schrijver van deze brief.


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN HET BOEK JAKOBUS
1:1-4.   Geduld.
1:5-8.   Gebed.
1:9,10a.      De nederigen verhoogd - de rijken verlaagd.
1:10b,11a.        Leven vergeleken met gras.
1:11.          Einde van de rijken.
1:12-16.            Lust.
1:17.              Goede gaven van boven.
1:18-27.   Gods Woord en de gevolgen.
2:1-7.      Het geloof zonder partijdigheid.
2:8.        De koninklijke wet.
2:9,10.         Mozes' wet - ťťn overtreding breekt ze.
2:11.         Mozes' wet - ťťn overtreding breekt ze.
2:12,13.        De wet van vrijheid.
2:14-26.      Geloof zonder werken.
3:1-14.   De woorden van de mens en de gevolgen.
3:15-18.               De wijsheid van boven.
4:1-5.            Lust.
4:6-10.          De trotse weerstaan - de nederige verhoogd.
4:11-17.        Leven vergeleken met adem.
5:1-6.      Einde van de rijken.
5:7-12.   Geduld.
5:13-20.   Gebed.

1 Jakobushielenlichter, slaaf van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en van de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn. Verheugm je! Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, (SV)[1Pet. 1:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Jakobus wordt nooit een apostel genoemd en schrijft deze brief ook niet met dat gezag. Nee, hij stelt zichzelf op in de positie van een slaaf. Daarom houdt deze brief zich ook niet bezig met gezaghebbend onderwijs, maar met dienstbetoon.

Niets kan duidelijker zijn dan dat deze brief geadresseerd is aan een speciale groep. Hij is niet voor de stammen in het land. Het is absoluut onmogelijk hem blind toe te passen op de naties, zonder de grootst mogelijke verwarring te veroorzaken. Hij is alleen en exclusief voor de zonen van IsraŽlstrijder van God die buiten het land zijn, in de verstrooiing.


2 Acht alles vreugde, mijn broeders, wanneer ook maar jullie in allerlei beproevingen zouden belanden, In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen; (SV)[1Pet. 1:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

De tumultueuze tijdens, de provocatie en vervolging door de Romekrachtinen, de fanatieke opschudding onder de Joden, de herhaalde opstanden en revoltes in het land, alles droeg bij aan het brengen van vele beproevingen over hen van de verstrooiing die de zaak van ChristusGezalfde omhelsden. Op een bepaald moment gaf Claudiusmank, kreupel opdracht dat alle Joden Romekracht moesten verlaten (Hand. 18:2), en zij van de Besnijdenis die geloofden, hielden nooit op zichzelf als Joden te beschouwen. De "Christenen" werden geacht een Joodse sekte te zijn.


3 wetend dat de toetsing van jullie °geloof het verduren bewerkt. Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus; (SV)[1Pet. 1:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Er wordt op gewezen dat de papyri soms het woord "testen" gebruiken als een bijvoeglijk naamwoord, het equivalent van "getest" of "echt", zoals het dat is in deze passage en in het bijzonder in 1 Petrusrots 1:7, de enige andere plaats. Maar het was niet hun geloof dat volharding voortbracht, maar het testen van hun geloof. Daarom heeft het woord hier zín gebruikelijke grammaticale kracht. Ook in Petrusrots staat het Griekse idioom dat we gepoogd hebben over te zetten in het Engels, voor het probleem, en staat ons toe het woord eenduidig te vertalen. De papyri werden meestal in boven-Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) geschreven, ver van het land van IsraŽlstrijder van God en van de landen aan wie de Schrift eerst werd gezonden. Niet alleen waren ze gekleurd met lokaal taalgebruik, maar ze werden nogal losjes geschreven, zoals wij het Engels schrijven in onze alledaagse transacties, met weinig achting voor de correctheid en accuraatheid die een goddelijke onthulling kenmerken. Ze zijn geen maatstaf voor de betekenis van woorden die verschillende malen in de Schrift voorkomen of in de Septuagint worden gevonden.


4 Laat nu het verduren een volmaakt werk hebben, opdat jullie volmaakt zullen zijn en intact, aan niets ontbrekend.
5 Indien echter bij iemand van jullie wijsheid ontbreekt, laat hem verzoeken bij de aan allen op royale wijze gevende en niet smadende Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en het zal aan hem gegeven worden. Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid; 4 Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten; 5 Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van God vinden. 6 Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand. (SV)[Spreuk. 2:3-6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Deze brief verslaat meer van de leer van onze Heer zoals opgeschreven in de evangeliŽn dan enige andere brief.

Zelfs geloof is anders in kwaliteit in Jakobus dan dat welke te vinden is in de geschriften van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Daar is geloof het noodzakelijk genadekanaal, omdat het uit zichzelf geen waarde heeft. Hier heeft geloof meer de aard van een verdienstelijke daad, zonder welke geen zegen kan worden verwacht.


6 Maar laat hem verzoeken in geloof, aan niets twijfelend, want die twijfelt vertoont gelijkenis met de golfslag van de zee, gedreven door wind en heen en weer gegooid wordend. Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. (SV)[Matt. 7:7]
7 Want laat die °mens niet gissen dat hij iets bij de Heer in ontvangst zal nemen;
8 een innerlijk verdeeld man is onbestendig in al zijn °wegen.
9 Laat echter de nederige broeder roemen in zijn °hoogte, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Jakobus heeft zonder twijfel een bijzondere toepassing op IsraŽlstrijder van God in de tijd van het einde. In die tijd (we schijnen nu zelfs op de rand er van te staan) zullen er vele rijke mensen zijn onder de Joden, zodat hij rijkdom hen in staat zal stellen "een koninkrijk over de koningen van de Aarde" te hebben. Zij zullen een plutocratie vormen zoals de aarde niet heeft gezien. Toch zullen zij vernietigd worden in de val van Babylonwirwar (Openb. 18). Enkelen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers volk zullen in de stad zijn (Openb. 18:4). Jakobusí waarschuwing schijnt de meest toepasselijke te zijn in het geval van deze mensen. Zouden zij hun weelde verliezen in de vernietiging van de stad, dan zouden niets over hebben dan hun eigen lotdeel in het land. Zelfs als zij niet betrokken zijn bij de omverwerping van Babylonwirwar, dan is het toch onmogelijk voor een rijk man om met zijn rijkdommen binnen te gaan in het koninkrijk (Mar. 10:23), want de aanpassingen van die dag zullen zijn weelde van hem wegnemen.


10 maar de rijke in zijn °vernedering, omdat hij, als een bloem van het gras, zal voorbijgaan.
11 Want de zon gaat* op, samen met de brandende hitte, en verdort* het gras; en de bloem er van valt* uit en de charme van haar °gezicht gaat verloren. Zo zal ook de rijke in zijn °gangen verwelken. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. (SV)[Psalm 103:15]
12 Gelukkig is de man die beproeving verduurt, opdat, welbeproefd wordend, hij de lauwerkrans van het leven in ontvangst zal nemen die Hij belooft* aan die Hem liefhebben. En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. (SV)[1Pet. 5:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Leven, in Jakobus, is het gevolg van volharding tot de voleinding. Daarom wordt het afgebeeld met de krans van een overwinnaar. Wij kunnen niet roemen over ons leven in ChristusGezalfde, maar in het koninkrijk komt het leven tot hen die overwinnen.


13 Laat niemand, beproefd wordend, zeggen: "Vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker word ik beproefd," want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is niet te beproeven door kwaden; maar Hij Zelf beproeft niemand.
14 Ieder nu wordt beproefd door de eigen begeerte, meegetrokken wordend en gelokt wordend.
15 Daarna, bevrucht wordend, brengt de begeerte zonde voort. De zonde nu, voltrokken wordend, werptals in "geboren doen worden" , drachtig, de dood.
16 Dwaalm niet, mijn broeders, geliefden!
17 Al het goede geven en alle volmaakte schenking is van boven, neerdalend vanaf de Vader van de lichten, bij Wie geen verandering aanwezig is of een wending van geworpen schaduw. Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden! (SV)[Matt. 7:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Het is een feit dat alle lichamelijke zegen herleid kan worden naar de zon als bron. Alle leven dat krioelt op de aarde is direct of indirect er van afhankelijk. Daarom wordt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in Zijn weldadigheid, vergeleken met de zon. Alle geestelijk goed komt net zo goed van Hem als alle natuurlijke goed afdaalt van de zon. De maan, echter, is geen bron van licht, maar slechts een weerspiegeling. Ze is niet constant, soms vol en dan weer een dun streepje aan de hemel. Ook de aarde, door het draaien, verandert van licht naar donker.


18 Besloten hebbend werptals in "doen geboren worden" * Hij ons in het woord van de waarheid, opdat wij een zekere eerste vrucht van de oogst zijn* van Zijn °schepselen. Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. (SV)[Joh. 1:13] - Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. (SV)[1Pet. 1:23]
19 Neemm echter waar, mijn broeders, geliefden! Laat nu elk mens snel zijn in het horen*, traag in het spreken*, traag in boosheid, Zijt niet haastig in uw geest om te toornen; want de toorn rust in den boezem der dwazen. (SV)[Pred. 7:9]
20 want de boosheid van een man bewerkt niet rechtvaardigheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
21 Daarom: wegdoende alle vuilheid en overvloedigheid van kwaadaardigheid, ontvang*m in zachtmoedigheid het ingeplante woord, dat de zielen van jullie kan redden*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

De redding van de ziel heeft te maken met de gevoelens en ervaringen, en niet, zoals gewoonlijk verondersteld, met de uiteindelijke bestemming. De ziel is de zetel van gevoelens. Indien deze plezierig en aangenaam zijn, als er troost en vreugde is, dan wordt de ziel gered. De ziel verliezen is afscheid nemen van de kracht van genoegen.


22 Wordm nu daders van het woord en niet alleen toehoorders, julliezelf misrekenend.
23 Want indien iemand toehoorder is van het woord en niet dader, dan vertoont deze gelijkenis met een man die in een spiegel het °gezicht van zijn °verwekking beschouwt. En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; (SV)[Matt. 7:26]
24 want hij beschouwt* zichzelf en is weggekomen, en hij vergat* onmiddellijk van welke aard het was.
25 Maar degene die bukt* om te kijken in de volmaakte wet, die van de vrijheid, en erbij blijft*, niet een vergetende toehoorder wordend, maar een dader van het werk; deze zal gelukkig zijn in zijn °doen. Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der verontwaardiging, maar als dienstknechten van God. (SV)[1Pet. 2:16]
26 Indien iemand meent godsdienstig praktiserend te zijn* en zijn tong niet beteugelt, maar zijn °hart verleidt, van deze is de godsdienstige praktijk zinloos, Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet. (SV)[Joh. 13:17] - Bewaar uw tong van het kwaad, en uw lippen van bedrog te spreken. (SV)[Psalm 34:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

De uiterlijke vorm van goddelijk dienstbetoon, de riten en ceremonieŽn van het priesterlijke systeem van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, was slechts de uiterlijke schil van waarheid. Het was de letter, waarheid was de geest. Het ritueel was vol van kostbare betekenis, maar de meeste ritualisten voeden zich met het kaf en gooien de korrel weg. Het zou zín tegenhanger moeten hebben in een rechtvaardig en weldadig leven. Met ons, die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in geest dienen en geen vertrouwen hebben in het vlees, is het ritueel een terugval in de schaduwen, terwijl we de substantie hebben in ChristusGezalfde. We worden er in de brief aan de Kolossestad in FrygiŽ, in het binnenland van Klein AziŽnzen tegen gewaarschuwd. "Laat niemand jullie oordelen in gewilde nederigheid en engelenverering, paraderend wat hij heeft gezien, zonder reden, opgeblazen zijnd door het denken van zijn vlees" (Kol. 2:18;SW)


27 want godsdienstige praktijk, rein en onbezoedeld, dit is bij de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader: omzien naar wezen en weduwen in hun °verdrukking, zichzelf vlekkeloos bewarend vanaf de wereld.
Terug naar de index.
Naar Jakobus 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.