Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jakobus
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Gam nu, °rijken, huil*m, jammerend over jullie diepe °ongelukken die jullie overkomen! Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg. (SV)[Luc. 6:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Dit is een zeer impopulaire passage, want de kerk, in haar geestelijke armoede, zorgt voor de rijken, en wil hen niet beledigen door deze aanklacht door te drukken. En ja, het is duidelijk dat het niet universeel toegepast kan worden zonder grote onrechtvaardigheid voor enkelen. Maar indien we het toepassen op de laatste dagen, en op de zonen van Isralstrijder van God in de komende era van Jakobhielenlichters verdrukking, dan is de volle kracht er van snel te zien en de rechtvaardige veroordeling gemakkelijk toegegeven. De immense opeenstapeling door de Joden wordt voortdurend uitgebreid door zich te verbinden aan de laagste passies van de heidense naties. Vrijwel alle vormen van afleiding en amusement zijn in hun handen. Het is dan ook geen wonder dat zulke rijkdommen verrot zijn! Hun inkomen uit rente alleen staat gelijk aan de wereldproductie van goud, zodat zij, zonder enige inspanning van hun kant, al het gemijnde goud ontvangen. Hun grijpen naar winst is spreekwoordelijk geworden. Geen ander volk, als klasse, is zo schrander en zonder scrupules bij het verdienen van geld. Deze stand van zaken groeit voortdurend, zodat, in de eindtijd, het een zeer vooraanstaand kenmerk van het Judalofsme zal zijn. Daarom is, indien Jakobus brief in het bijzonder voor die dag is ontworpen, zoals wij geloven, het een opvallende bevestiging deze sterke aanklacht tegen de rijke Isralstrijder van Godieten te vinden, als deel van de boodschap.


2 Jullie °rijkdom is verrot en jullie bovenkleding is door de motten opgegeten geworden. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; (SV)[Matt. 6:19]
3 Jullie °goud en °zilver is verroest en hun °gif zal jullie tot getuigenis zijn en het gif zal jullie °vlees eten als vuur. Jullie sparen* op in de laatste dagen. Gij zult hen zetten als een vurige oven ter tijd uws toornigen aangezichts; de HEERE zal hen in Zijn toorn verslinden, en het vuur zal hen verteren. (SV)[Psalm 21:10]
4 Neem het loon waar van de werkers die jullie °landstreken maaien*; die door jullie tekort gedaan zijn: schreeuwt! En het om hulp roepen van die oogsten* is binnengekomen tot in de oren van de Heer Sebaotlegerscharen. Gij zult uw naaste niet bedriegelijk verdrukken, noch beroven; des dagloners arbeidsloon zal bij u niet vernachten tot aan den morgen. (SV)[Lev. 19:13] - En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot Mij roept van den aardbodem. (SV)[Gen. 4:10]
5 Jullie leven* in luxe op de aarde en jullie leiden* een verkwistend leven. Jullie voeden* jullie °harten als in een dag van slachting. Maar Gij, o HEERE! kent mij, Gij ziet mij, en proeft mijn hart, dat het met U is. Ruk ze uit als schapen ter slachting, en heilig ze tot den dag der doding. (SV)[Jer. 12:3]
6 Jullie verklaren* schuldig. Jullie vermoorden* de rechtvaardige; hij verzet zich niet tegen jullie.
7 Wees*m dan geduldig, broeders, tot de aanwezigheid van de Heer. Neem waar, de landbouwer wacht op de kostbare vrucht van de aarde, er geduldig mee zijnde, totdat ook maar hij de vroege en late vrucht in ontvangst zal nemen. Zo zal Ik den regen uws lands geven te zijner tijd, vroegen regen en spaden regen, opdat gij uw koren, en uw most, en uw olie inzamelt. (SV)[Deut. 11:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De "komst" van de Heer wordt speciaal toegepast op die tijdsperiode, bij de opening van de dag van de Heer, wanneer Hij Zijn werk van oordelen begint tot aan Zijn openlijke manifestatie. Dan zal het oordeel van de rijke man zijn en de afsluiting er van zal getuige zijn van hen die geduldig doorploeteren voor de prijs. In die era zal Hij handelen als Rechter (:9), want het in die rol dat Hij Zijn volk zuivert. Hoeveel beter is onze verwachting! Wij verwachten een Redder (Filip. 3.20), niet een Rechter!, want voor ons is er geen veroordeling.


8 Wees*m dan ook geduldig. Maak*m jullie °harten standvastig, want de aanwezigheid van de Heer is genaderd. En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden. (SV)[1Pet. 4:7]
9 Broeders, zucht niet tegen elkaar, opdat jullie niet geoordeeld zullen worden. Neem waar, de Rechter staat voor de deuren. Dewelke zullen rekenschap geven Dengene, Die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. (SV)[1Pet. 4:5]
10 Neemm, broeders, een voorbeeld aan mijn °kwaad lijden en aan het geduld. Jullie hebben de profeten die spreken in de naam van de Heer.
11 Neem waar! Wij rekenen hen gelukkig die, verdurend*, van het verduren van Job gehaat, vervolgde horen*, en jullie namen het einde van de Heer waar. Jullie namen waar dat de Heer zeer bewogen en medelijdend is. Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen. (SV)[Dan. 12:12] - Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. (SV)[Ex. 34:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De hoogste aanmoediging voor de Besnijdenis is volharding. Redding zelf hangt af van volharden tot de voleinding. Dit is de natuurlijke vervulling van het evangeliegoede bericht van het koninkrijk, waarin geloof en werken beide essentieel zijn. In feite werken geloof en werken samen om volharding voort te brengen. Zonder geloof zou er geen aansporing zijn om voort te gaan, en zij die streven zouden de moed verliezen. Bij ons ligt de nadruk op geloven. Geloof in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is de grond voor genade die geen vermenging met werken toestaat, waar het redding betreft.


12 Vr alles, echter, mijn broeders, zweerm niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch enige andere eed. Laat echter het ja van jullie ja zijn en het nee nee, opdat jullie niet onder een beoordeling zouden vallen. Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods; 35 Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings; 36 Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken; 37 Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze. (SV)[Matt. 5:34-37] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Dit verbod is essentieel hetzelfde als dat welk door onze Heer werd gegeven (Matt. 5:34).


13 Lijdt iemand onder jullie kwaad? Laat hem bidden! Is iemand goed gehumeurd? Laat hem muziek maken!
14 Is iemand onder jullie zwak? Laat hem de oudsten van de ekklesia tot zich roepen* en laat hen over hem bidden*, hem insmerend* met olie in de naam van de Heer. En zij wierpen vele duivelen uit, en zalfden vele kranken met olie, en maakten hen gezond. (SV)[Mar. 6:13]
15 En de gelofte van het geloof zal de uitgeput zijnde redden en de Heer zal hem doen oprijzen; en indien hij zonden gedaan zal hebben, het zal aan hem losgelaten worden. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal God bidden en Hij zal hem het leven geven, dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot den dood. Er is een zonde tot den dood; voor dezelve zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden. 17 Alle ongerechtigheid is zonde; en er is zonde niet tot den dood. (SV)[1Joh. 5:16,17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

"Het gebed van geloof zal de zieken redden" is een zeer vrije vertaling van deze passage. Het woord dat zij zeven en dertig maal vertalen met "gebed" staat hier niet. In de plaats er van staat een van de elementen, dat de King James zelf weergeeft met "belofte" op de enige andere plaatsen waar het voorkomt (Hand. 18:18; 21:23). In geen van de contexten kan het gebed betekenen. Daarom zijn we er zeker van dat hier een belofte, en niet een gebed, is bedoeld.
Zo is het ook met het woord "stamelen". In Hebr. 12:3, de enig andere plaats, geven zij met weer met "vermoeid", omdat het kennelijk een synoniem is van "zwak". Maar ze wilden niet zeggen "de vermoeiden zal redden." Het kan zijn dat de belijdenis van zonden aan elkaar, dat hier wordt ingeprent, als voorwaarde voor genezing, de tekst is die oorspronkelijk leidde tot de biecht. Ze heeft geen aantrekkingskracht op hen die zich hun compleetheid in ChristusGezalfde bewust zijn en het exclusief geestelijke karakter van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers allesoverstijgende genade in deze bedeling.


16 Belijdm dan openlijk aan elkaar de zonden en bidm ten behoeve van elkaar, zodat jullie gezond gemaakt zullen worden. De smeekbede van de rechtvaardige, inwerkend, is zeer sterk.
17 Eliamijn God is JAH was een mens met aan ons soortgelijke emoties, en hij bad* in gebed dat het niet regent*, en het regende* drie jaargangen en zes maanden niet op het land. En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de HEERE, de God Israls, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord! (SV)[1Kon. 17:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Eliamijn God is JAH bad in zijn gebed. Hij deelde geen lof en blaam uit aan mensen, noch probeerde hij mensen te vleien en Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker iets voor te schrijven.


18 En weer bad* hij en de hemel gaf* een regenbui en de aarde ontkiemde* haar °vrucht. Alzo toog Achab op, om te eten en te drinken; maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel, en breidde zich uit voorwaarts ter aarde; daarna leide hij zijn aangezicht tussen zijn knieen. 43 En hij zeide tot zijn jongen: Ga nu op, en zie uit naar de zee. Toen ging hij op, en zag uit, en zeide: Er is niets. Toen zeide hij: Ga weder henen, zevenmaal. 44 En het geschiedde op de zevende maal, dat hij zeide: Zie, een kleine wolk, als eens mans hand, gaat op van de zee. En hij zeide: Ga op, zeg tot Achab: Span aan, en kom af, dat u de regen niet ophoude. 45 En het geschiedde ondertussen, dat de hemel van wolken en wind zwart werd; en er kwam een grote regen; en Achab reed weg, en toog naar Jizreel. (SV)[1Kon. 18:42-45] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Deze brief schijnt, op een vage manier, een letterkundige omkeer te zijn, dat wil zeggen: ieder onderwerp wordt n maal bekeken in de eerste helft, en er wordt opnieuw naar verwezen in de tweede helft, maar dan in omgekeerde volgorde. We hebben het verzoek om wijsheid in het begin (1:5) en het gebed om genezing bij het einde (5:13-16). Maar de overeenkomsten zijn niet voldoende nauw passend of opeenvolgend om een echte structuur van de brief te ontwikkelen.


19 Mijn broeders, in het geval dat iemand onder jullie afgedwaald zal zijn vanaf de weg van de waarheid, en iemand hem zou omkeren, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19-20

Het gevaar van afdwalen zal in de laatste dagen bijzonder groot zijn (Openb. 2:20; 12:9; 13:14). De bediening van herstel zal noodzakelijk zijn. Een misleide is in een slechtere staat dan een zieke. De oudsten kunnen de laatste helpen, iedereen kan de eerste helpen. De bediening heeft zn eigen beloning. Het betekent niet dat iemand zijn eigen zonden kan bedekken door te proberen anderen te corrigeren een veel te vaak voorkomende praktijk, zo vrezen wij.


20 laat hem weten dat hij die een zondaar omkeert* vanuit de dwaling van zijn weg, zijn °ziel zal redden vanuit de dood en een menigte aan zonden zal bedekken. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken (SV)[1Pet. 4:8]
Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.