Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Johannes
Hoofdstuk 11

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Er was nu iemand, een zwak zijnd mens, LazarusGod heeft geholpen van Betaniëhuis van dadels of huis van ellende, vanuit het dorp van Mariahun opstand (??) en van Martavrouw des huizes, meesteres (Aramees), haar °zuster. 38 Maria nu zei: "Neem waar de slavin van de Heer. Moge met mij gebeuren overeenkomstig uw °uitspraak." En de boodschapper ging van haar weg. 39 In deze °dagen nu, opstaand, ging Maria met spoed naar het bergland, naar de stad van Judea. (SW)[Luc. 1:38,39] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De opwekking van LazarusGod heeft geholpen uit de doden is het zevende en laatste teken in het verslag van JohannesJAH is genadig. Elk opvolgend teken vindt de natie op een lager niveau. Bij het huwelijksfeest in Kanaplaats van riet hadden ze gebrek aan de vreugde en blijdschap van het koninkrijk; de zieke man bij de vijver van Bethesdahuis van de barmhartigheid ontbrak het aan kracht; de discipelen, op de zee, heen en weer geslingerd door de storm, ontbrak het aan vrede; de blinde man ontbrak het aan zicht; maar LazarusGod heeft geholpen ontbrak het aan leven. De afvalligheid van de natie had zich ontwikkeld tot een niveau dat de dood het meest passend symbool was om hen te beschrijven.

Dit is de toestand van Israëlstrijder van God in de laatste dagen, zoals de profeet Ezechiël hen zag in de vallei van de dorre beenderen (Eze. 37:3). De vraag wordt gesteld: "Zullen deze beenderen leven?" En de beenderen worden opgewekt uit de dood en gaan het land Israëlstrijder van God binnen.


2 Het was nu Mariahun opstand (??) die de Heer insmeerde* met zalfolie en Zijn °voeten afdroogde* met haar °haren, van wie de broeder LazarusGod heeft geholpen zwak was. °Maria dan, een pond echte zalfolie van de Nardus, van hoge waarde, nemend, smeert de voeten van °Jezus in en droogt met haar haren Zijn °voeten. En het woonhuis werd vervuld met de geur van de zalfolie.(SW)[Joh. 12:3]
3 De zusters dan vaardigen* naar Hem toe af, zeggend: "Heer! Neem waar, die van wie U veel houdt is zwak."
4 °JezusJAH redt, dit nu horend*, zei: "Deze °zwakheid is niet tot de dood, maar ten behoeve van de heerlijkheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, opdat de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker er door verheerlijkt zou worden." Jezus antwoordde: "Noch deze mens zondigde, noch zijn °ouders, maar het is opdat de werken van °God in hem openbaar gemaakt zullen worden. [ (SW)[Joh. 9:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

De oorzaak van LazarusGod heeft geholpen ziekte was niet zonde, zoals in het geval van de man bij Bethesdahuis van de barmhartigheid. Het was het noodzakelijk voorspel voor de tentoonspreiding van Zijn heerlijkheid. Ja, de Heer stelde met opzet Zijn vertrek uit, zodat hij zou sterven. Zo gaat Hij om met Israëlstrijder van God. Hun grote roep is: "Tot wanneer?" (Jes. 6:11). Hun herstel naar leven wordt uitgesteld totdat ze alle hoop hebben verloren, tot hun opstanding, zowel geestelijk als lichamelijk, en is duidelijk het werk van de Heer.


5 °JezusJAH redt nu had Martavrouw des huizes, meesteres (Aramees) en haar °zuster en °LazarusGod heeft geholpen lief.
6 Als Hij dan hoort* dat hij zwak is, dán blijft* Hij inderdaad in de plaats in welke Hij was, twee dagen.
7 Vervolgens, na dit, zegt Hij tot Zijn °leerlingen: "Wij zullen weer tot in °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde gaan."
8 De leerlingen zeggen tot Hem: "RabbiLeraar of meester, de Joden nu zochten U te stenigen* en U gaat weer daarheen?" Zij dan pakken stenen op, opdat zij op Hem zouden werpen. Maar Jezus werd verborgen en kwam uit de gewijde plaats. En doorheen hun midden komende, ging Hij en passeerde zo.(SW)[Joh. 8:59]
9 JezusJAH redt antwoordde: "Zijn er niet twaalf uren in de dag? In het geval dat iemand in de dag zou wandelen, stoot hij zich niet, want hij bekijkt het licht van deze wereld.35 °Jezus dan zei tot hen: "Nog korte tijd is het licht onder jullie. Wandel zolang jullie het licht hebben, opdat het donker jullie niet zal grijpen. En die wandelt in de duisternis heeft niet waargenomen waarheen hij gaat. 36 Als jullie het licht hebben, geloof in het licht, opdat jullie zonen van licht zullen worden." Deze dingen spreekt Jezus. En weggaand werd Hij voor hen verborgen. ... 46 Ik, het Licht, ben tot in de wereld gekomen, opdat een ieder die in Mij gelooft, niet in het donker zou blijven. (SW)[Joh. 12:35,36,46] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

In het oosten begint de dag met de zonsopgang en eindigt met de zonsondergang. Hij is altijd verdeeld in twaalf uren. In de zomer zijn deze langer dan in de winter. Aangezien de zon vrijwel altijd schijnt, kan iedereen zeggen hoe laat het is door alleen maar te kijken naar zijn schaduw.


10 Maar in het geval dat iemand zal wandelen in de nacht, stoot hij zich, want het licht is niet in hem." 22 De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan jouw oog eenduidig zal zijn, zal heel jouw °lichaam verlicht zijn. 23 Maar indien jouw °oog boosaardig zal zijn, zal heel jouw °lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in jou is, duister is, hoe diep is de duisternis? (SW)[Matt. 6:22,23]
11 Hij zei deze dingen en na dit zegt Hij tot hen: "LazarusGod heeft geholpen, onze °vriend, is ten ruste gelegd, maar Ik ga opdat Ik hem uit de slaap zou halen." zei: "Trek jullie terug, want het meiske stierf niet, maar zij sluimert." En zij lachten Hem uit! (SW)[Matt. 9:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Rust is het favoriete beeld van de dood in de Schrift. Het wordt maar vier maal gebruikt voor het echte rusten of slapen (Mt 27:52, 28:13; Lk 22:45; Hand. 12:6). Veertien maal wordt het gevonden in de figuurlijke betekenis (Joh 11:11-12; Hand. 7:60, 13:36; 1Kor 7:39, 11:30, 15:6, 18, 20, 51; 1Th 4:13, 14, 15; 2Pet 3:4). Het wordt gebruikt voor zowel gelovigen als ongelovigen (1Kor. 7:39). Het vergelijkt de dood met dat weldadige aspect van slapen dat ons herstelt tot fysieke kracht en vitaliteit. De dood zelf is een vijand, en daarom moeten we uitzien naar de opstanding als de ware inspiratie voor dit beeld. Dit wordt mooi verbeeld in het geval van LazarusGod heeft geholpen. Had hij rust gevonden in de slaap, dan zou hij ongetwijfeld hersteld zijn. Maar zijn dood stond gelijk aan niet meer dan dit, nadat de Heer zijn leven had hersteld door opstanding.

Van zijn ervaringen in de dood wordt ons niets verteld,, want dit beeld sluit de gedachte uit. Normale slaap is zonder waarneming en "de rust van de slaap" is ononderbroken onwetendheid tot het ontwaken.


12 De leerlingen dan zeiden tot Hem: "Heer, indien hij ten ruste is gelegd, zal hij gered worden."
13 °JezusJAH redt echter had uitgesproken aangaande zijn °dood, maar zij menen* dat Hij zegt aangaande de ten ruste legging van de slaap.
14 Dan, op dat moment, zei °JezusJAH redt in vrijmoedigheid tot hen: "LazarusGod heeft geholpen stierf.
15 En Ik verheug Mij vanwege jullie, het was opdat jullie zouden geloven, ziende dat Ik niet daar was. Maar wij zullen naar hem toe gaan." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

We weten dat de Heer LazarusGod heeft geholpen lief had (:3). Hoe vreemd is het dan Hem te horen zeggen: ""LazarusGod heeft geholpen is gestorven. En Ik verheug Mij" Wij zouden hebben gezegd: "Ik heb verdriet." Het is ook ons voorrecht om rond ons te kijken naar alle wanhoop en rampen en dood en toch blij te zijn, niet om de rampen zelf, maar om de heerlijkheid die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal toekomen wanneer Hij met hen bezig gaat. Het is alleen wanneer we Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers weldadige doelstelling met onze beproevingen zien, dat we ze echt met blijdschap kunnen verdragen.


16 Tomastweelingbroer dan, die Didymus (grieks) tweeling - (aramees) tweelingbroer genoemd wordt, zei tot de medeleerlingen: "Ook wij zullen gaan, opdat wij met Hem zullen sterven." Indien wij nu stierven samen met Christus, geloven wij dat wij ook samen met Hem zullen leven (SW)[Rom. 6:8]
17 °JezusJAH redt dan, komend tot in Betaniëhuis van dadels of huis van ellende, vond hem reeds vier dagen in het grafgewelf zijnde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

De vier dagen kunnen de tijd veronderstellen waarin de natie levenloos ligt, vóór de opstanding van de dag van de Heer. Eerst waren ze onder de wet, en die deelde de dood uit. Toen kwam de persoonlijke bediening van de MessiasGezalfde, die hen liet zien dat ze maar een vergaan lijk waren. De verwerping van het apostolisch getuigenis in Handelingen laat hen nog slechter achter. Ze worden zeer aanstotelijk in de dag van toorn .


18 °Betaniëhuis van dadels of huis van ellende nu was nabij °Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, ongeveer vanaf vijftien stadiënongeveer 2,7 kilometer ver. En hen verlatend ging Hij de stad uit, tot in Bethanië en Hij overnacht daar buiten. (SW)[Matt. 21:17]
19 Velen nu vanuit de Joden waren naar °Martavrouw des huizes, meesteres (Aramees) en Mariahun opstand (??) toe gekomen, opdat zij hen zouden troosten over hun °broeder.
20 °Martavrouw des huizes, meesteres (Aramees) dan, als zij hoort* dat JezusJAH redt komt, gaat* Hem tegemoet. Maar Mariahun opstand (??) was gezeten in het huis.
21 °Martavrouw des huizes, meesteres (Aramees) dan zei tot °JezusJAH redt: "Heer, indien U hier was, was mijn °broeder nooit gestorven.
22 Maar ook nu heb ik waargenomen dat zoveel als U ook maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zou verzoeken, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan U zal geven."
23 °JezusJAH redt zegt tot haar: "Jouw °broeder zal opstaan."
24 °Martavrouw des huizes, meesteres (Aramees) zegt tot Hem: "Ik heb waargenomen dat hij zal opstaan in de opstanding in de laatste dag." 2 En velen van die slapen in de losse aarde van de grond zullen ontwaken, dezen tot leven van de aion en dezen tot de smaad voor afstotelijkheid van de aion. ... 13 En jij, ga tot het einde en jij zal rusten. En jij zal opstaan voor jouw lot aan het einde van de dagen. (SW)[Dan. 12:2,13]
25 °JezusJAH redt zei tot haar: "Ik ben de Opstanding en het Leven. Die in Mij gelooft, ook indien hij zal sterven, zal leven. Want daar door een mens de dood er is, is er ook door een mens opstanding van doden. (SW)[1Kor. 15:21] - °Jezus zegt tot hem: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt naar de Vader toe dan door Mij. (SW)[Joh. 14:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

De opvallende zinsnede "en het Leven" is de sleutel naar de grote waarheid die hier door onze Heer wordt ontvouwd. Op Zijn bewering dat "Je broer zal opstaan" staat Marthavrouw des huizes, meesteres (Aramees) op, want zij wist dat allen zouden opstaan "in de laatste dag". Maar dit is verre bezijden de waarheid. Er zijn twee opstandingen. Één noemde Hij "de opstanding ten leven", de andere "de opstanding ten oordeel" (5:29). Aangezien opstanding noodzakelijkerwijze leven inhoudt, zullen we zien dat het woord "leven" wordt gebruikt in een geïntensiveerde betekenis. De "opstanding ten leven" deelt aionisch leven uit, terwijl "de opstanding ten oordeel" leidt tot aionische dood.

Onze Heer probeert Marthavrouw des huizes, meesteres (Aramees) te troosten met de beste van alle vertroostingen, de levendmaking van al de Zijnen bij Zijn komst, lang voor "de laatste dag", bij het prille begin van de milleniale aion. Vijf en zeventig dagen na Zijn heerlijke komst zal Hij de heiligen in Israëlstrijder van God doen opstaan en hun rechtvaardige heerschappij beginnen over de aarde. "Blij en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over dezen heeft de tweede dood geen gezag, maar zij zullen priesters van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn en van °ChristusGezalfde en zij zullen met Hem de duizend jaren heersen." (Openb. 20:6;SW).

De heiligen van deze huidige bedeling van allesoverstijgende genade zal zelfs voor dit leven gegeven worden, zoals uitgelegd in 1Thess. 4:13-18, 1Kor, 15:51-55, Efe. 1.12, Filip. 3.20. De komst, of parousia, van ChristusGezalfde spreidt zich uit over een periode van tijd, waarin al de Zijnen uitgeroepen worden uit de dood naar aionisch leven. Slechts drie opstandingen leiden naar onsterfelijkheid. Eerst die van ChristusGezalfde Zelf; als tweede die bij Zijn toekomstige "aanwezigheid", insluitend die van Hem zijn, en ten derde en laatste, heel de mensheid, bij de voleinding, wanneer allen levend gemaakt worden (1Kor. 15:22-28). Deze grote waarheid is de enig echte troost in de aanwezigheid van rouw. ChristusGezalfde stond nooit in de aanwezigheid van de dood, zonder die te overwinnen. Hij is het Leven! Aangezien dit leven buiten het bereik van de dood is, en het alleen bij drie gelegenheden wordt toebedeeld, is het logisch dat elke andere opstanding niet een "opstanding ten leven" is. Zij die in het verleden werden opgewekt, en zij bij de Grote Witte Troon, zijn nog steeds onderschikt aan de dood. Zij worden niet onsterfelijk gemaakt tot de voleinding, wanneer de dood zal worden afgeschaft en leven het deel is van allen.


26 En elk die leeft en in Mij gelooft, zal tot in de aion zeker niet sterven. Geloof jij dit?" omdat de Heer Zelf, met een commando, met de stem van de overste van de boodschappers en met de bazuin van God, zal neerdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan. (SW)[1Thess. 4:16] - Amen! Amen! Ik zeg tot jullie: In het geval dat iemand Mijn °woord zou bewaren, zou hij de dood zeker niet aanschouwen tot in de aion." (SW)[Joh. 8:51]
27 Zij zegt tot Hem: "Ja, Heer, ik heb geloofd dat U de ChristusGezalfde bent, de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die tot in de wereld komt." °Jezus nu zei tot hen: "Zie! En hoed jullie van het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën." (SW)[Matt. 16:6] - De mensen dan, het teken waarnemend dat Hij doet, zeiden: "Deze is waarlijk de Profeet Die komt tot in de wereld!"(SW)[Joh. 6:14]
28 Dit zeggend kwam zij weg en ontbiedt* Mariahun opstand (??), haar zuster, heimelijk, zeggend: "De Leraar is aanwezig en Hij ontbiedt jou."
29 Deze nu, als zij het hoort*, kwam snel overeind en kwam naar Hem toe.
30 °JezusJAH redt echter was nog niet in het dorp aangekomen, maar was nog op de plaats waar ook Martavrouw des huizes, meesteres (Aramees) Hem tegemoet gaat*.
31 De Joden dan die met haar in het woonhuis zijn en haar troosten, waarnemend dat °Mariahun opstand (??) vlug opstond en naar buiten kwam, volgen* haar, menend* dat zij heen gaat naar het grafgewelf, opdat zij daar zou huilen.
32 °Mariahun opstand (??) dan, als zij kwam waar ook JezusJAH redt was, Hem waarnemend, valt* aan Zijn °voeten, tot Hem zeggend: "Heer, indien U hier was stierf mijn °broeder nooit."
33 JezusJAH redt dan, als Hij haar huilend waarnam en de met haar meekomende Joden, huilend , briest* in de geest en verontrust* zichzelf.
34 En Hij zei: "Waar hebben jullie hem geplaatst?" Zij zeggen tot Hem: "Heer, kom en neem waar."
35 °JezusJAH redt weent*. En als Hij, waarnemend, de stad nadert, huilt Hij over haar, (SW)[Luc. 19:41] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Wat onthullen Zijn tranen een teder mededogen! Hij kon opzettelijk wegblijven, zodat LazarusGod heeft geholpen zou sterven en door zijn dood voorbereiden voor de onthulling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heerlijkheid bij zijn opstanding. Hij kon de zussen troosten met de grote waarheid dat Hij het Leven is. Maar bij Hem was de waarheid niet het harde, harteloze dogma dat alle natuurlijke gevoelens terzijde schuift en alle verdriet als ongeloof veroordeelt. Zijn hart werd bewogen met medelijden en mededogen en Hij stopt om Zijn tranen te laten vloeien met de hunne, voordat Hij ze afdroogt met Zijn schitterende wonder. Zo worden ook wij niet door de apostel opgedragen af te zien van alle verdriet als ware dat zondig, maar niet te treuren als anderen die niet de gezegende verwachting hebben om uit te zien (1Thess. 4.13).

Wij hebben een roerend voorbeeld van de ervaring die door de apostel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd opgetekend: "als verdrietigen, maar altijd verheugenden" (2Kor. 6:10). Of, in het geval van onze Heer, zouden we het moeten omdraaien, want Hij verheugde Zich eerst, maar voelde mee met Zijn vrienden die niet Zijn geloof hadden. Het is een vergissing te veronderstellen dat vertrouwen in de ultieme voordelen van verdriet ons er niet mee doen sympathiseren. Het is bedoeld om onze gevoelens meer te beroeren. Het is ontworpen om onze oren aan te raken. Anders zou het er niet in slagen het doel te bereiken waarvoor het bestaat. Ons verdriet en hartzeer zijn niet minder echt omdat we hun heerlijke uitkomst kennen. Al hun ultieme waarde ligt in hun contrast met de traanloze gelukzaligheid waarvoor ze een voorbereiding


36 De Joden dan zeiden: "Neem waar hoeveel Hij van hem hield!" De zussen dan vaardigen naar Hem toe af, zeggend: "Heer! Neem waar, die van wie U veel houdt is zwak." (SW)[Joh. 11:3]
37 Maar sommigen van hen zeiden: "Kon deze, die de ogen van de blinde opende*, ook niet maken* dat deze man niet zou sterven?" 6 Deze dingen zeggend spuwt Hij op de grond en maakt modder van de spuug en Hij strijkt hem de modder op de ogen van de blinde. 7 En Hij zei tot hem: "Ga heen, was je in de badvijver van °Siloam (dat vertaald wordt: Afgevaardigde). Hij dan vertrok, wast zich en werd kijkend. (SW)[Joh. 9:6,7]
38 JezusJAH redt dan, weer briesend in Zichzelf, komt tot in het grafgewelf. Het was nu een grot en een steen lag op het grafgewelf. en plaatst het in zijn nieuwe °grafgewelf, dat hij uithakte in de rots. En een grote steen rollend tegen de deur van het grafgewelf, ging hij weg. (SW)[Matt. 27:60]
39 °JezusJAH redt zegt: "Neemt de steen weg!" De zuster van de overledene, Martavrouw des huizes, meesteres (Aramees), zegt tot Hem: "Heer, hij stinkt reeds, want het is de vierde dag." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39

Van de drie die uit de dood werden opgewekt door onze Heer, was Jaïrus’ dochter nauwelijks begonnen te bederven (Mark. 5:35-42), de zoon van de weduwe van Naïnlieflijk was op weg naar zijn begrafenis (Luk. 7.11-16), maar LazarusGod heeft geholpen was lang genoeg dood geweest om aanstotelijk te zijn voor reuk en zicht. Geen wonder dat Marthavrouw des huizes, meesteres (Aramees) bezwaar maakte. Wie wil er het akelige beeld zien van een vergaand lijk? Wat zullen hun harten zich verwonderd hebben bij Zijn woorden: "Jullie zullen de heerlijkheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zien!" De heerlijkheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, verbonden met zoiets afschuwelijks! Toch is dit de enige plaats waar de volle straling er van getoond kan worden. Dit is een van de vele voorbeelden die ons in de Schrift worden gegeven, die de noodzakelijke en weldadige functie van het kwaad in het universum illustreren. Het onthult Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Al deze diepe en meest kostbare uitmuntendheden die voortkomen uit liefde, zouden begraven blijven in Zijn borst, ongekend en niet op prijs gesteld, als het kwaad het niet naar voren bracht. Als LazarusGod heeft geholpen niet was gestorven, hadden we niet geweten van ChristusGezalfde’ mededogen en Zijn tranen. Zelfs Mariahun opstand (??) had deze les nog niet geleerd, ook al zat ze aan Zijn voeten en luisterde ze naar Zijn onderwijs. Zijn hart werd diep geraakt door haar klacht: "Heer, indien U hier was zou mijn °broer nooit gestorven zijn." Wist zij dat Hij Zijn komst had uitgesteld?

Het is het grote probleem dat mensen vandaag paf doet staan, verpakt in een eenvoudige gelijkenis. Waarom staat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kwaad toe? Waarom maakt Hij geen haast om het te verwijderen? Al wat nodig is, is Zijn komst. Maar Hij stelt die uit. Zijn uitstellen bevestigt de grote waarheid dat zowel kwaad als goed uit Hem zijn (Jes. 45:7). Het is de noodzakelijke achtergrond om Zijn heerlijkheid te tonen. Het is een onontkoombaar ingrediënt voor toekomstige gelukzaligheid. Goed kan niet gekend en op prijs gesteld worden, anders dan in de aanwezigheid van kwaad. Het heeft een dode, verachtelijke, stinkend lijk nodig om de schitterende liefde van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker naar voren te doen komen.


40 °JezusJAH redt zegt tot haar: "Zei Ik niet tot jou dat, in het geval dat jij zou geloven, jij de heerlijkheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zou zien?"
41 Zij dan nemen* de steen weg. En °JezusJAH redt heft* Zijn °ogen opwaarts en zei: "Vader, Ik dank U dat U Mij hoort*!
42 Ik nu had waargenomen dat U Mij altijd hoort, maar vanwege de omheen staande schare zei Ik het, opdat zij zouden geloven dat U Mij afvaardigt*." 30 °Jezus antwoordde en zei: "Niet vanwege Mij is deze stem gebeurd, maar vanwege jullie! (SW)[Joh. 12:30] - °Jezus antwoordde en zei tot hen: "Dit is het werk van °God: dat jullie zullen geloven in Wie Hij afvaardigt." (SW)[Joh. 6:29]
43 En deze dingen zeggend, roept* Hij luidkeels, met een grote stem: "LazarusGod heeft geholpen! Kom hier, naar buiten!"
44 En de gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden zijnde met wikkeldoeken en zijn gelaat was rondom gebonden met een zweetdoek. °JezusJAH redt zegt tot hen: "Maakt hem los en laat hem heengaan." 6 Dan komt ook Simon Petrus, hem volgend, en hij kwam binnen tot in het grafgewelf en hij aanschouwt de linnen windsels, die daar liggen; 7 en de zweetdoek, die op Zijn °hoofd was, lag niet bij de linnen windsels, maar los er van, in een rol gewikkeld, op één plaats. (SW)[Joh. 20:6,7]
45 Velen dan vanuit de Joden, die naar °Mariahun opstand (??) toe kwamen en gadeslaan* wat JezusJAH redt*, geloven* in Hem. Toen Hij nu in °Jeruzalem was in het Pascha, in het feest, geloven velen tot in Zijn °naam, van Hem de tekenen aanschouwend die Hij deed. (SW)[Joh. 2:23]
46 Maar sommigen vanuit hen kwamen weg naar de Farizeeënafgescheidenen en zeiden tot hen zoveel als JezusJAH redt doet*.
47 De hogepriesters en de Farizeeënafgescheidenen verzamelden een Sanhedrinraadsvergadering en zij zeiden: "Wat doen wij? Want deze °mens doet vele tekenen!
48 In het geval dat wij hem zo zullen laten, zullen allen in hem geloven, en de Romekrachtinen zullen komen en zij zullen van ons én de plaats én de natie wegnemen." Wanneer nu jullie °Jeruzalem zullen waarnemen, omringd wordend door legerkampen, weet dan dat haar °verwoesting is genaderd. (SW)[Luc. 21:20]
49 Eén iemand vanuit hen nu, Kajafasals bevallig, de hogepriester van die °jaargang zijnde, zei tot hen: "Jullie hebben niets waargenomen, en zij leidden Hem weg, eerst naar Annas, want hij was de schoonvader van °Kajafas, die de hogepriester van die jaargang was.)[Joh. 18:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

49

De profetie van de hogepriester is een andere duidelijke aanwijzing van de overheersende en soevereine macht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Zijn vijanden vervullen Zijn wil, zelfs wanneer ze volkomen tegengesteld zijn aan Zijn plannen en doelstelling, op de manier zoals zij die zien. De hoogmoed van de hogepriester slaat terug op hemzelf. Niet alleen het Sanhedrinraadsvergadering, die hij beschuldigde van grove onwetendheid, maar ook hijzelf was onbekend met de grote waarheid die over zijn lippen kwam. Hoe meelijwekkend is de "vrije wil" van de mens in de handen van zo’n Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker! De mens is totaal overgeleverd aan wat hij erfde en zijn omgeving, en deze liggen buiten zijn controle. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker alleen beslist de factoren waaruit onze levens zijn samengesteld en daarom is Hij de uiteindelijke Scheidsrechter van onze daden en bestemming. Zodra we Hem eenmaal zo kennen, zouden we het niet anders meer willen.


50 en ook rekenen jullie niet dat het voor ons nuttig is dat één mens zal sterven ten behoeve van het volk en niet de hele natie verloren zou gaan." Nu was het Kajafas die de Joden adviseerde dat het nuttig is dat één mens zal sterven ten behoeve van het volk.(SW)[Joh. 18:14]
51 Dit nu zei hij niet uit zichzelf, maar hogepriester van die °jaargang zijnde, profeteert* hij dat JezusJAH redt op het punt stond ten behoeve van de natie te sterven,
52 en niet ten behoeve van de natie alleen, maar opdat Hij ook de kinderen van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die uiteen gestrooid werden, zal verzamelen tot in één. En andere schapen heb Ik, die niet vanuit deze schaapskooi zijn. Het is voor Mij bindend ook deze te leiden en zij zullen Mijn °stem horen en zij zullen één kudde worden, met één Herder. (SW)[Joh. 10:16]
53 Vanaf die °dag dan beraden* zij zich gezamenlijk, opdat zij Hem zullen doden. Vanwege dit dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat ontbond, maar dat Hij ook zei dat Zijn Vader °God is, Zichzelf gelijk makend met °God. (SW)[Joh. 5:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

53

Hoe levendig zijn de tegenstellingen in dit verslag! ChristusGezalfde heeft zichzelf verkondigd als het Leven, zowel door woord als daad. Vanaf die dag, dan, maken zij plannen opdat zij Hem kunnen doden. Ze beslissen met opzet om de Ene te vermoorden Die niet alleen in Zichzelf leven heeft, maar Die leven zal geven aan heel de mensheid!


54 °JezusJAH redt dan, wandelde niet meer in vrijmoedigheid onder de Joden, maar Hij kwam weg van daar tot in de landstreek nabij de woestijn, tot in een stad genaamd Efraïmdubbel vruchtbaar, en daar blijft* Hij met Zijn °leerlingen. En na deze dingen wandelde °Jezus in °Galilea, want Hij wilde niet in °Judea wandelen, omdat de Joden zochten Hem te doden. (SW)[Joh. 7:1] - Hierna daalde Hij af tot in Capernaüm, Hij en Zijn °moeder en Zijn °broers en Zijn °leerlingen. En daar blijven zij niet vele dagen. (SW)[Joh.2:12]
55 En het Paschahet paasmaal van de Joden was nabij en velen vanuit de landstreek gingen vóór het Paschahet paasmaal omhoog tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, opdat zij zichzelf zouden zuiveren. 17 Omdat er velen waren in de samenkomst die zichzelf niet geheiligd hadden, waren het de Levieten die de Pascha-lammeren slachtten voor allen die niet rein waren, om het te heiligen voor JAHWEH. (SW)[2Kron. 30:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

55

"Het Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte van de Heer" (Exo. 12.27) is het "Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte van de Joden" geworden! Het Lam was er niet.


56 Zij dan zochten °JezusJAH redt en zij zeiden, met elkaar staande in de gewijde plaats: "Wat denken jullie? Dat hij niet naar het feest zal komen?" De Joden, dan, zochten Hem in het feest en zeiden: "Waar is hij?" (SW)[Joh. 7:11]
57 De hogepriesters en de Farizeeënafgescheidenen, echter, hadden voorschriften gegeven dat in het geval dat iemand zal weten waar Hij is, hij het zou aangeven, zodat zij Hem zouden pakken.
Terug naar de index.
Naar Johannes 12
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.