Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Johannes
Hoofdstuk 16

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 "Deze dingen heb Ik tot jullie gesproken opdat jullie toch niet verstrikt zullen worden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Er is geen ergere haat dan religieuze haat, geen vervolging zo krachtig als die wordt aangevuurd door een verkeerd vuur voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Niet alleen werden de apostelen vervolgd in hun dag, maar de waarheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is net zo aanstootgevend voor de erkende hoofden van het Christendom nu als het toen was voor de hogepriesters van het Judalof´sme. Zij die vrijmoedig de een of andere leer verdedigen, zullen net zo vrijmoedig hun best doen om het getuigenis voor een waarheid die zij niet kennen of die tegengesteld is aan hun aanvaarde waarheid, te ontkennen en vernietigen. Gelukkig is die dienaar van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die zich in de storm werpt in het bewustzijn dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet alleen alle oppositie door de religieuze wereld tegen Zijn waarheid kent, maar die zich bewust is dat ook dit een onderdeel is van Zijn doelstelling.

Gebrek aan succes zal niet verdrietig maken, kennelijk falen zal hem niet zwak maken. Zijn enige echt verslagen worden zal volgen op iedere poging om terug te slaan. Laten we nooit gevonden worden aan de zijde van hen die vervolgen. Gezegend (niet blij!) zijn de vervolgden! Hun beloning is zeker. Moge Zijn genade ons in staat stellen voor Hem te lijden!


2 want zij zullen jullie uit de synagoge doen zetten. Maar het uur komt dat iedereen die jullie doodt*, zou menen aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een dienst aan te bieden. Deze dingen zeiden zijn ░ouders, omdat zij de Joden vreesden. Want de Joden waren reeds overeengekomen dat in het geval iemand Hem als Christus zou belijden, hij uit de synagoge gezet zal worden. (SW)[Joh. 9:22]
3 En deze dingen zullen zij aan jullie doen, want zij kennen* de Vader niet, noch Mij. Maar al deze dingen zullen zij met jullie doen vanwege Mijn ░naam, omdat zij niet waargenomen hebben Die Mij zendt. (SW)[Joh. 15:21]
4 Maar deze dingen heb Ik tot jullie gesproken, opdat, wanneer ook maar hun °uur zal komen, jullie ze zullen herinneren, dat Ik deze dingen tot jullie zei. Deze dingen nu zei Ik niet tot jullie vanuit het begin, omdat Ik met jullie was.
5 Maar nu ga Ik heen naar Die Mij zendt* en niemand vanuit jullie vraagt Mij: 'Waar gaat U heen?' ░Jezus dan zei: "Ik ben nog kleine tijd bij jullie en Ik ga heen naar Die Mij zendt. (SW)[Joh. 7:33] - Simon Petrus zegt tot Hem: "Heer, waar gaat U heen?" Jezus antwoordde hem: "Waarheen Ik ga kun jij Mij nu niet volgen. Maar erna zal jij volgen." (SW)[Joh. 13:36]
6 Maar omdat Ik deze dingen tot jullie heb gesproken, heeft droefheid jullie °hart vervuld.
7 Maar Ik zeg de waarheid tot jullie. Voor jullie is het nuttig dat Ik zal wegkomen, want in het geval dat Ik niet zal wegkomen zal de Erbij-geroepene niet naar jullie toe komen. Maar in het geval dat Ik gegaan zal zijn zal Ik hem naar jullie toe zenden. Wanneer ook maar de Erbij-geroepene zal komen, Die Ik jullie bij de Vader zal zenden, de geest van de waarheid, Die bij de Vader uitgaat, Deze zal aangaande Mij getuigenis geven. (SW)[Joh. 15:26]
8 En komend zal deze de wereld ontmaskeren aangaande zonde en aangaande rechtvaardigheid en aangaande beoordeling. Terwijl hij nu discussieert over de rechtvaardigheid en zelfbeheersing en het op het punt staande oordeel, antwoordde Felix, zeer bevreesd wordend: "Voor nu, ga! Maar als ik de gelegenheid heb, zal ik u laten komen," (SW)[Hand. 24:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De wereld moet door de geest op drie gronden overtuigd worden nu ChristusGezalfde afwezig is. Zijn zondeloze leven, Zijn rechtvaardigheid, Zijn verkondiging van het koninkrijk houden alle op bij Zijn terugkeer naar Zijn Vader. Maar alle worden door de geest gebruikt om de wereld te overtuigen. Zelfs de ongelovige wordt er van overtuigd dat allen gezondigd hebben, uitgezonderd de ChristusGezalfde van de Schrift. Van geen andere mens wordt erkend dat hij perfect rechtvaardig is geweest. Ze stemmen in met de onrechtvaardigheid van Zijn veroordeling.

Indien we "overste van deze wereld" maken tot een titel van SatanTegenstander, voeren we onszelf binnen in een wirwar van problemen. Indien de wereld of Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker SatanTegenstander had geoordeeld, hoe zou dat de wereld overtuigen? En hij is zeker nog niet geoordeeld. ChristusGezalfde is de grote Overste van de wereld. Hij werd er door geoordeeld en gekruisigd. We vragen ons af of een verstandig mens, vandaag, deze daad zal rechtvaardigen. De wereld is overtuigd geworden door de geest van waarheid, ook al kent men die niet.


9 inderdaad aangaande zonde, omdat zij niet in Mij geloven; En Zijn ░woord hebben jullie niet blijvend in jullie, want Degene Die Hij afvaardigt, Deze geloven jullie niet. (SW)[Joh. 5:38]
10 en aangaande rechtvaardigheid, omdat Ik heen ga naar Mijn °Vader en jullie Mij niet meer aanschouwen; Vˇˇr het feest van Pascha nu, had ░Jezus waargenomen dat Zijn ░uur kwam, opdat Hij zal verder zal gaan uit deze ░wereld naar de Vader, de eigenen liefhebbend die in de wereld zijn. Hij heeft hen lief tot in het einde. (SW)[Joh. 13:1]
11 en aangaande beoordeling, omdat de overste van deze °wereld geoordeeld is. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De drie plaatsen waar de titel "Overste van deze wereld" voorkomen (12:31; 14:30 en 16:11) zijn zeer moeilijk en tegengesteld als ze toegewezen worden aan SatanTegenstander en zonder problemen indien verbonden met ChristusGezalfde.


12 Ik heb nog vele dingen tot jullie te zeggen, maar jullie kunnen het op dit moment niet dragen. En ik, broeders, kon niet tot jullie spreken als tot geestelijke mensen, maar als tot mensen van vlees, als tot onmondigen in Christus. [ (SW)[1Kor. 3:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De woorden van onze Heer die voor ons bewaard zijn gebleven in de vier verslagen over Zijn leven, geven ons verre van alles wat Hij te zeggen had. Ze werden jammer genoeg beperkt door het onvermogen van Zijn toehoorders. Zelfs Zijn meest nabije discipelen konden enige van de meest simpele feiten, die eenvoudig werden verteld, niet begrijpen. Ze wilden niet luisteren naar het verhaal over Zijn hoogste offer. Zijn tijdelijk vertrek was voor hen een puzzel. Aangezien het grote heelal van waarheid dat daarop volgde, werd onthuld, voor het fundament er van afhangt van Zijn schaamtevolle dood en heerlijke verhoging, hoe konden ze ook maar beginnen het te verstaan?

Daarom zullen we zien dat de allesoverstijgende waarheden van de Schrift niet gezocht zouden moeten worden in de woorden van onze Heer, maar in de daarop volgende uitingen van de geest van waarheid. Verder kon veel niet onthuld worden tot IsraŰlstrijder van God nogmaals de verkondiging van het koninkrijk door de apostelen beslist had geweigerd, zoals beschreven in het boek Handelingen. Dit, en het feit dat de geest een veel grotere plaats wordt gegeven in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineĺ bediening dan ooit tevoren, leidt ons ertoe voor de hoogste onthulling te kijken in zijn brieven . En een grondige studie zal ons er van overtuigen dat dit zo is, want het is hij die deze geheimen onthulde die hem in staat stelden "het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te completeren" (Kol. 1:25). Hij neemt ons mee terug naar vˇˇr Genesis (Efe. 1:4) en brengt ons ver na Openbaring (1Kor. 15:24).

Elk theologisch systeem dat de woorden van onze Heer uitspeelt tegen die van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, of niet de vooraanstaande plaats van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineĺ brieven voor het heden erkent, is in praktische oppositie tegen de eenvoudige uitspraak die door de Heer zelf werd gedaan. Veel van wat onze Heer wilde zeggen, heeft Hij gesproken door Zijn apostelen, door middel van die geest van waarheid die hen in staat zou stellen te begrijpen wat anders aan hen voorbij was gegaan.

De grote afval van deze tijd wordt grotendeels kracht gegeven door de weigering gehoor te geven aan deze heldere uitspraken van de Heer Zelf. De waarheid die speciaal voor de naties werd gegeven, wordt genegeerd en de waarheid die alleen voor de Besnijdenis bedoeld was, in het bijzonder die welke door onze Heer werd onderwezen, wordt van zĺn plaats gewrikt en in een positie geforceerd waarvoor ze nooit was bedoeld.


13 Maar wanneer ook maar deze zal komen, de geest van °waarheid, zal hij jullie de weg leiden tot in alle °waarheid, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar in het geval dat hij zal horen, zoveel zal hij spreken; en de komende dingen zal hij aan jullie verkondigen. de geest van ░waarheid, die de wereld niet in ontvangst kan nemen, want ze aanschouwt hem niet, noch kent ze hem1). Maar jullie kennen hem, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. (SW)[Joh. 14:17] - De Erbij-geroepene nu, de geest, de heilige, welke de Vader in Mijn ░naam zal zenden, Deze zal jullie allen onderwijzen, en zal jullie alles in herinnering brengen wat Ik tot jullie zei. (SW)[Joh. 14:26]
14 Deze zal Mij verheerlijken, omdat hij vanuit het Mijne zal nemen en aan jullie zal verkondigen.
15 Alles, zoveel als de Vader heeft, is het Mijne. Vanwege dit zei Ik tot jullie dat hij vanuit het Mijne neemt en aan jullie zal verkondigen. En al het Mijne is het Uwe en het Uwe het Mijne en Ik ben in hen verheerlijkt.(SW)[Joh. 17:10]
16 Een klein beetje tijd en jullie aanschouwen Mij niet meer en weer een klein beetje tijd en jullie zullen Mij zien." ░Jezus dan zei: "Ik ben nog kleine tijd bij jullie en Ik ga heen naar Die Mij zendt. (SW)[Joh. 7:33] - Nog een klein beetje tijd en de wereld aanschouwt Mij niet meer. Maar jullie aanschouwen Mij, omdat Ik leef en jullie zullen leven. (SW)[Joh. 14:19]
17 Sommigen vanuit Zijn °leerlingen zeiden tot elkaar: "Wat is dit? Wat zegt Hij tot ons? 'Een klein beetje tijd en jullie aanschouwen Mij niet en weer een klein beetje tijd en jullie zullen Mij zien' en 'Ik ga heen naar de Vader'"?
18 Zij dan zeiden: "Wat is dit, wat Hij zegt, het kleine beetje tijd? Wij hebben niet waargenomen wat Hij spreekt."
19 °JezusJAH redt dan wist dat zij Hem wilden vragen en Hij zei tot hen: "Aangaande deze dingen zoeken jullie met elkaar, dat Ik zei: 'Een klein beetje tijd en jullie aanschouwen Mij niet en weer een klein beetje tijd en jullie zullen Mij zien'?
20 Amen! Amen! Ik zeg tot jullie, dat jullie zullen huilen en zullen weeklagen, maar de wereld zal zich verheugen. Jullie echter zullen bedroefd worden, maar jullie °droefheid zal tot in vreugde worden.
21 De vrouw, wanneer ook maar zij zal voortbrengen, heeft droefheid, omdat haar °uur kwam. Maar wanneer ook maar zij de kleine jongen (of meisje)zou baren, herinnert zij zich de verdrukking niet meer, vanwege de vreugde dat een mens tot in de wereld werd geboren. 8 En zij zullen geagiteerd worden. WeeŰn en krampen zullen aangrijpen, zoals de barende vrouw hebben zij barensweeŰn. Een man zal versteld staan over zijn naaste. Hun aangezichten zijn als het aangezicht van een vuurgloed! (SW)[Jes. 13:8]
22 Ook jullie dan zullen nu inderdaad droefheid hebben, maar Ik zal jullie weer zien en jullie °hart zal zich verheugen en jullie °vreugde neemt niemand van jullie weg. En dit zeggend, toont Hij hen ook de handen en de zijde. De leerlingen dan verheugden zich, de Heer waarnemend.(SW)[Joh. 20:20]
23 En in die °dag zullen jullie Mij niets vragen. Amen! Amen! Ik zeg tot jullie, dat wat jullie ook maar de Vader in Mijn naam zouden verzoeken, Hij aan jullie zal geven. En dit is de vrijmoedigheid die wij naar Hem toe hebben: dat in het geval dat wij iets zullen verzoeken naar Zijn ░wil, Hij ons hoort. (SW)[1Joh. 5:14]
24 Tot op dit moment verzoeken* jullie niets in Mijn °naam. Verzoekt en jullie zullen in ontvangst nemen, opdat jullie °vreugde vervuld zal zijn. Vraag en het zal jullie gegeven worden! Zoek en jullie zullen vinden. Klop en er zal voor jullie open gedaan worden. (SW)[Matt. 7:7] - En deze dingen schrijven wij, opdat onze vreugde vervuld zal zijn. (SW)[1Joh. 1:4]
25 Deze dingen heb Ik in beeldspraken tot jullie gesproken. Het uur komt wanneer Ik niet meer in beeldspraken tot jullie zal spreken, maar in vrijmoedigheid zal Ik aan jullie aangaande de Vader berichten. Dit alles spreekt ░Jezus in parabels tot de menigten en zonder parabel sprak Hij niets tot hen (SW)[Matt. 13:34] - En Ik maak aan hen Uw ░naam bekend en Ik zal bekend maken, opdat de liefde waarmee U Mij liefheeft in hen zal zijn en Ik in hen.(SW)[Joh. 17:26]
26 In die °dag zullen jullie in Mijn °naam verzoeken en Ik zeg niet tot jullie dat Ik de Vader aangaande jullie zal vragen,
27 want de Vader Zelf houdt veel van jullie, omdat jullie veel van Mij hebben gehouden en jullie geloofd hebben dat Ik bij GodGrieks Theos - Plaatser - Hebr. Elohim - onderschikker uitkwam. 21 Die Mijn voorschriften heeft en ze bewaart, deze is het die Mij liefheeft en die Mij liefheeft zal door Mijn ░Vader geliefd worden. En Ik zal hem liefhebben en Ik zal Mijzelf aan hem kenbaar maken." ... 23 Jezus antwoordde en zei tot hem: "In het geval iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn ░woord bewaren en Mijn ░Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en Wij zullen bij hem verblijf maken. (SW)[Joh. 14:21,23] - Deze kwam in de nacht naar Hem toe en zei tot Hem: "Rabbi, wij hebben waargenomen dat u van God bent gekomen, een leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, in het geval ░God niet met hem zal zijn." (SW)[Joh. 3:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Er is een algemeen, maar fout gevoel dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een barse rechter is, maar ChristusGezalfde een milde Redder. Dit is helemaal verkeerd, want ChristusGezalfde is niets anders dan een weerspiegeling van de Vader. ChristusGezalfde Zelf zal op Zijn tijd een Rechter zijn en recht spreken. Maar laten we niet menen dat Hij kwam om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerĺs toorn te bedaren, geheel uit Zijn eigen willen. Alles wat Hij deed was in gehoorzaamheid aan de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en om het hart van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te tonen. Het is een zeker teken van ware geestelijke vooruitgang, als we in staat worden gesteld door ChristusGezalfde heen naar de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te zien die Hij uitbeeldt.


28 Ik kwam uit bij de Vader en Ik ben tot in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer en Ik ga naar de Vader toe." Vˇˇr het feest van Pascha nu, had ░Jezus waargenomen dat Zijn ░uur kwam, opdat Hij zal verder zal gaan uit deze ░wereld naar de Vader, de eigenen liefhebbend die in de wereld zijn. Hij heeft hen lief tot in het einde. (SW)[Joh. 13:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Zijn wonderlijke intrede in de wereld werd meer dan geŰvenaard door Zijn schitterende uittrede. Alleen Hij wist wat Zijn kinderlijke woorden inhielden: "Ik verlaat de wereld en ga naar de Vader." Hoe weinig konden Zijn discipelen dromen van de schaamte en het lijden, benauwdheid en dood, die op dat verschrikkelijke pad naar de Vader lagen!


29 Zijn °leerlingen zeggen tot Hem: "Neem waar, nu spreekt U in vrijmoedigheid en zegt U geen enkele beeldspraak.
30 Nu hebben wij waargenomen dat U alles heeft waargenomen en U geen behoefte heeft dat iemand U zal vragen. Door dit geloven wij dat U vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker uit kwam." 24 Maar Jezus Zelf, Hij vertrouwde Zichzelf niet aan hen toe, omdat Hij allen kende, 25 en omdat Hij niet de behoefte had dat iemand getuigenis zou geven aangaande de mens. Want Hij wist Zelf wat in de mens was. (SW)[Joh. 2:24,25]
31 °JezusJAH redt antwoordde hen: "Op dit moment geloven jullie! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Hun geloof in Zijn terugkeer naar de Vader vluchtte weg toen het uur van Zijn rechtszaak was gekomen. Hadden ze Hem geloofd, dan zouden ze Hem niet hebben verlaten in de tijd dat Hij hen het meest nodig had.


32 Neem waar, het uur komt, en is gekomen, dat jullie verspreid zullen worden, ieder tot in de eigen dingen, en jullie zullen Mij alleen laten. En Ik ben niet alleen, omdat de Vader met Mij is. 7 Zwaard, word wakker tegen Mijn Herder en tegen de Machtige, Mijn Metgezel, zegt JAHWEH van legermachten met nadruk. Sla de Herder, want zij verstrooien de kudde kleinvee. En Ik herstel Mijn hand over de minderen. (SW)[Zach. 13:7] - En Die Mij zendt is met Mij. Hij laat Mij niet alleen, want Ik doe altijd de dingen die Hem behagen." (SW)[Joh. 8:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Vergelijk met MattheŘsgeschenk van JAH 26:31; Markuseen verdediging 14:27.


33 Deze dingen heb Ik tot jullie gesproken, opdat jullie in Mij vrede zullen hebben. In de wereld hebben jullie verdrukking, maar houdt moed, Ik heb de wereld overwonnen!" Vrede laat Ik aan jullie. ░Mijn vrede geef Ik aan jullie. Niet zoals de wereld geeft, geef Ik aan aan jullie. Laat jullie hart toch niet verontrust worden, laat het ook niet timide zijn. (SW)[Joh. 14:27] - En allen die op eerbiedige wijze willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. (SW)[2Tim. 3:12] - 4 want elkeen die vanuit ░God is verwekt overwint de wereld. En dit is de overwinnende macht die de wereld overwint: ons ░geloof. 5 Wie nu is hij die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus de Zoon van ░God is? (SW)[1Joh. 5:4,5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

"Ik heb de wereld overwonnen." Wie denkt aan de eenvoudige Nazareneruit Nazaret als een wereldveroveraar? Wie zou Hem op zoĺn lijst zetten? De wereld zou Nebukadnessar noemen, Alexanderafweerder van mannen de Grote, Karel de Grote, Napoleon. Dezen hebben hun namen met bloed geschreven op het sinistere schild van de wereld. Niemand geeft ze nu nog eer. De eenvoudigen en verstandigen huiveren bij hun zondige uitspattingen. ChristusGezalfde is de echte wereldveroveraar! Hij behoudt het eerbetoon van de harten van de mensen en zal ze buigen in een perfecte instemming met de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


Terug naar de index.
Naar Johannes 17
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.