Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Johannes
Hoofdstuk 20

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 In de één van de sabbatten nu komt Mariahun opstand (??), de Magdaleensetoren, vroeg in de morgen, terwijl het nog donker is, bij het grafgewelf en zij bekijkt de steen, weggenomen zijnde vanaf de deur vanuit het grafgewelf. Nu in één van de sabbatten, verzameld zijnde om brood te breken, argumenteerde °Paulus met hen. Op het punt staande de volgende ochtend weg te zijn, verlengde hij bovendien het woord tot aan middernacht. (SW)[Hand. 20:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 28:1; Markuseen verdediging 16:1-4; Lukaslichtgevend 24.1.

"Een van de sabbatten" is de echte weergave. Het gebruikelijke "eerste dag van de week" ontbeert absoluut Schriftuurlijk bewijs.


2 Dan rent zij en komt naar Simongehoord (heeft JAH) Petrusrots toe en bij de andere leerling, van wie °JezusJAH redt veel hield, en zij zegt tot hen: "Zij namen* de Heer weg uit het grafgewelf en wij hebben niet waargenomen waar zij Hem plaatsten*." En één van Zijn °leerlingen, die °Jezus liefhad, lag aan tafel in de boezem van °Jezus.(SW)[Joh. 13:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2-10

Vergelijk met Lukaslichtgevend 24.12.


3 °Petrusrots dan kwam naar buiten, en de andere leerling, en zij kwamen tot in het grafgewelf.
4 De twee nu renden tezamen en de andere leerling rende loopt* vooruit, sneller dan °Petrusrots, en kwam als eerste tot in het grafgewelf.
5 En bukkend* om te kijken, bekijkt hij de linnen windsels, daar liggend. Hij kwam niettemin niet binnen.
6 Dan komt ook Simongehoord (heeft JAH) Petrusrots, hem volgend, en hij kwam binnen tot in het grafgewelf en hij aanschouwt de linnen windsels, die daar liggen; [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Er is een gezegend contrast tussen de opstanding van LazarusGod heeft geholpen en de levendmaking van onze Heer. LazarusGod heeft geholpen zag verval, ChristusGezalfde niet. LazarusGod heeft geholpen werd opgewekt met zijn handen en voeten gebonden in grafkleding en zijn gezicht was bedekt met een doek. Dit zijn de tekenen van sterfelijkheid en verderf. Dit zijn de symbolen van zwakte. Onze Heer werd opgewekt in kracht. Zij voeten waren vrij, Zijn handen ongehinderd. Hij had de kracht om Zijn ziel weer op te nemen. Hij had de kracht om de grafkleding te verwijderen en de steen terzijde te rollen. Hij is niet alleen de Opstanding, maar Hij is het Leven!


7 en de zweetdoek, die op Zijn °hoofd was, lag niet bij de linnen windsels, maar los er van, in een rol gewikkeld, op één plaats. De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden zijnde met wikkeldoeken en zijn gelaat was rondom gebonden met een zweetdoek. °Jezus zegt tot hen: "Maak hem los en laat hem gaan." (SW)[Joh. 11:44]
8 Op dat moment dan kwam ook de andere leerling, die het eerst kwam, tot in het grafgewelf. En hij nam waar en hij gelooft*, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Hoe tragisch is ongeloof! Petrusrots en JohannesJAH is genadig, Zijn nauwste metgezellen, weigerden Zijn woorden te geloven toen Hij hen vertelde over Zijn lijden en dood en opstanding. Nu waren zij getuige geweest van Zijn schaamtevolle dood, ze hadden Zijn lege graf gezien, en noch twijfelden ze aan Zijn woord!


9 want tot nu toe hadden zij niet het Geschrift waargenomen, dat het voor Hem bindend is op te staan* vanuit de doden. 9 Daarom verheugt zich mijn hart en zal mijn heerlijkheid uitbundig jubelen. Ja, mijn vlees zal verblijven in vertrouwen. 10 Want U zal mijn ziel niet verlaten in het dodenrijk. U zal niet toestaan dat Uw getrouwe bederf zal zien. 11 U zal aan mij het pad van het leven bekend maken. Verzadiging van vreugden is voor Uw aangezicht. Aangename dingen zijn bestendig in Uw rechterhand. (SW)[Psalm 16:9-11]
10 De leerlingen dan kwamen weer weg naar hun eigen plaats.
11 Mariahun opstand (??) echter stond buiten bij het grafgewelf, huilend. Als zij dan huilde, bukt* zij om tot in het grafgewelf te kijken, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11-18

Vergelijk met Markuseen verdediging 16:9-11.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Mariahun opstand (??) Magdalenatoren, mogelijk uit de stad Magdala, was bezeten geweest door zeven demonen. De Heer genas haar en ze maakte deel uit van dat uitverkoren gezelschap vrouwen die voor Hem afstand deden van hun bezittingen (Luk. 8:2,3). Ze schijnt onder de laatsten te zijn geweest die het graf hebben verlaten, om de voorbereiding van Zijn lichaam voor de begrafenis te voltooien.

Petrusrots en JohannesJAH is genadig schijnen haar te hebben verlaten. Ze nam niet een kijkje en ging toen weg. Ze bleef rondhangen en haar geloof wordt beloond door de onuitspreekbare beloning als eerste de opgestane ChristusGezalfde te mogen zien. Petrusrots en JohannesJAH is genadig, toen ze keken, zagen de grafkleding. Zij zag de boodschappers, maar was niet tevreden met wie dan ook, behalve haar Heer.


12 en zij aanschouwt twee boodschappers in witte kleren, gezeten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar ook het lichaam van °JezusJAH redt lag.
13 En dezen zeggen tot haar: "Vrouw, waarom huil je?" Zij zegt tot hen: "Zij namen* mijn °Heer weg en ik heb niet waargenomen waar zij Hem plaatsten*." Zij dan rent en komt naar Simon Petrus toe en bij de andere leerling, van wie °Jezus veel hield, en zij zegt tot hen: "Zij nemen de Heer weg uit het grafgewelf en wij hebben niet waargenomen waar zij Hem plaatsen." (SW)[Joh. 20:2]
14 Deze dingen zeggend, keerde* zij zich tot in de ruimten achter en zij aanschouwt °JezusJAH redt, staande. En zij had niet waargenomen dat het JezusJAH redt is. Maar hun ogen werden weggehouden om Hem toch niet te herkennen. (SW)[Luc. 24:16]
15 °JezusJAH redt zegt tot haar: "Vrouw, waarom huil je, wie zoek je?" Deze, menend dat Hij de tuinman is, zegt tot Hem: "Heer, indien u Hem wegdroeg*, zeg mij waar u Hem plaatste* en ik zal Hem wegnemen."
16 °JezusJAH redt zegt tot haar: "Mariahun opstand (??)!" Deze nu, zich kerend, zegt tot Hem in het Hebreeuws: "Rabboeni!", wat wil zeggen: "Leraar!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Wat een wereld aan uitdrukkingsvermogen ligt er binnen het gebied van de menselijke stem! Het was niet nodig te vertellen wie Hij was, nadat Hij haar naam had uitgesproken zoals alleen Hij die vorm kon geven. "Miriam!" En onmiddellijk herkent zij de stem van haar geliefde Heer en Leraar. Alleen zij wordt verteld van Zijn overwinnend opvaren naar de Vader, onmiddellijk na Zijn opstanding. Zij brengt het heerlijke nieuws naar de anderen.


17 °JezusJAH redt zegt tot haar: "Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet omhoog gegaan naar Mijn °Vader. Ga nu naar Mijn °broeders toe en zeg tot hen: 'Neem waar, Ik ga omhoog naar Mijn °Vader en jullie Vader en Mijn Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en jullie Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.'" omdat wie Hij tevoren kende, Hij ook tevoren bestemt gelijkvormigen te zijn aan het beeld van Zijn °Zoon, opdat Hij de Eerstgeborene zal zijn onder vele broeders, (SW)[Rom. 8:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

In de Schrift zijn weglatingen vaak van het grootste belang. Om overeen te stemmen met het karakter van het verslag, wordt alleen hier de opstijging van de Heer vermeld. De andere verhalen laten dit geheel weg. Maar het is van nog groter belang het zwijgen op te merken over de aard en het doel van deze opstijging. De reden is duidelijk: JohannesJAH is genadig geeft geen details over de hemelse heerlijkheden van ChristusGezalfde. Dat hoort thuis in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ latere bediening.

De verovering door het kruis van ChristusGezalfde is niet beperkt tot de aarde. Het plaatst Hem aan het hoofd van het hele universum. Boodschappers en soevereiniteiten en gezaghebbers onder de ophemelsen zijn allen onderschikt aan de Gekruisigde. Na Zijn opstanding werd Hij doorheen heel het universum verkondigd als de Heer van allen. Wanneer werd deze verkondiging gedaan? Wanneer was Zijn openbare installatie met de tekenen van Zijn universele soevereiniteit? Dat kon zeker niet veertig dagen wachten, tot na Zijn publieke opstijging. Zonder twijfel werd dit gedaan, spoedig nadat Hij Mariahun opstand (??) afvaardigde om het nieuws naar Zijn discipelen te brengen. Toen steeg Hij op en werd de Koning van de Joden uitgeroepen tot Veroveraar van alle machten van het kwaad en de universele Heerser. De discipelen konden niet eens dromen van Zijn verhoogde eren!


18 Mariahun opstand (??), de Magdaleensetoren, komt, aan de leerlingen berichtend: "Ik heb de Heer gezien!" en deze dingen die Hij tot haar zei.
19 Het was dan de avond in die °dag, in de één van de sabbatten en de deuren waren gesloten waar ook de leerlingen verzameld zijn, vanwege de vrees voor de Joden. °JezusJAH redt kwam en stond* in het midden en Hij zegt tot hen: "Vrede met jullie!" Nu in één van de sabbatten, verzameld zijnde om brood te breken, argumenteerde °Paulus met hen. Op het punt staande de volgende ochtend weg te zijn, verlengde hij bovendien het woord tot aan middernacht. (SW)[Hand. 20:7] - Niettemin sprak niemand met vrijmoedigheid over Hem, vanwege de vrees van de Joden. (SW)[Joh. 7:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19-20

Vergelijk met Markuseen verdediging 16:14; Lukaslichtgevend 24:33-43.


20 En dit zeggend, toont* Hij aan hen ook de handen en de zijde. De leerlingen dan verheugden zich, de Heer waarnemend. Maar één van de soldaten priemt Zijn °zijde met de lanspunt en meteen kwam er bloed en water uit. (SW)[Joh. 19:34] - 20 Amen! Amen! Ik zeg tot jullie, dat jullie zullen huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verheugen. Jullie nu zullen bedroefd worden, maar jullie °droefheid zal tot vreugde worden. ... 22 Ook jullie dan zullen nu inderdaad droefheid hebben, maar Ik zal jullie weer zien en jullie °hart zal zich verheugen en jullie vreugde neemt niemand van jullie weg. (SW)[Joh. 16:20,22]
21 °JezusJAH redt dan zei weer tot hen: "Vrede met jullie! Zoals de Vader Mij heeft afgevaardigd, zo zend Ik ook jullie." Zoals U Mij tot in de wereld afvaardigt, vaardig ook hen af tot in de wereld. (SW)[Joh. 17:18]
22 En dit zeggend, ademt* Hij op hen en Hij zegt tot hen: "Neemt heilige geest in ontvangst! 7 En JAHWEH Elohim geeft vorm aan de mens van losse aarde van de grond en Hij blaast adem van levenp in zijn neusgaten. En de mens is een levende naar de ziel (SW)[Gen. 2:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Hier is het waar de discipelen de heilige Geest ontvingen. Pinksteren was een bekleding met kracht. Geest is de levende kracht in het universum. Adam (van) rode (aarde) werd een levende ziel, direct nadat de adem van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn lichaam binnen drong. Daarom deelt de adem van ChristusGezalfde de levende geest uit die Hij hen had beloofd na Zijn verheerlijking. Onze adem is giftig, en deelt dood uit. De Zijn is levend, leven-gevend.


23 In het geval dat jullie van iemand de zonden zullen laten gaan, zijn ze aan hen losgelaten. In het geval dat jullie ze zullen houden, zullen ze gehouden zijn. Ik zal aan jou de sleutels van het koninkrijk van de hemelen geven en wie jij zal binden op de aarde, zal gebonden zijn in de hemelen en wie ook jij zal losmaken op de aarde, zal losgemaakt zijn in de hemelen."(SW)[Matt. 16:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Bij de verkondiging van het koninkrijk werd de discipelen zeker het recht gegeven om zonden te vergeven, of het tegendeel. Hoewel de aanspraken van het priesterdom op deze kracht op dit moment vals zijn, zou dit ons niet moeten verblinden voor het feit dat zulk gezag door onze Heer aan Zijn discipelen werd gegeven, en werd uitgeoefend zolang het koninkrijk aan Israëlstrijder van God werd verkondigd. Deze belofte zou ons moeten doen aarzelen alles in dit verslag op onszelf toe te passen, of alle beloften er in op te eisen als de onze.


24 Tomastweelingbroer nu, één vanuit de twaalf, die Didymus (grieks) tweeling - (aramees) tweelingbroer genoemd wordt, was niet met hen toen °JezusJAH redt kwam. Thomas dan, die Didymus genoemd wordt, zei tot de medeleerlingen: "Wij zullen ook gaan, opdat wij met Hem zullen sterven." (SW)[Joh. 11:16]
25 De andere leerlingen dan zeiden tot hem: "Wij hebben de Heer gezien!" Maar deze zei tot hen: "In het geval dat ik niet het litteken van de spijkers in Zijn °handen zal waarnemen, en ik mijn °vinger niet tot in het litteken van de spijkers zou steken en ik mijn °hand niet tot in Zijn °zijde zou steken, zal ik het niet geloven." Maar één van de soldaten priemt Zijn °zijde met de lanspunt en meteen kwam er bloed en water uit. (SW)[Joh. 19:34]
26 En na acht dagen waren Zijn °leerlingen weer binnen en Tomastweelingbroer was met hen. De deuren gesloten zijnde, komt °JezusJAH redt en Hij stond in het midden en Hij zei: "Vrede met jullie!"
27 Daarna zegt Hij tot °Tomastweelingbroer: "Breng jouw °vinger hier en neem Mijn °handen waar en breng jouw °hand en werp die tot in Mijn °zijde en word niet ongelovig, maar gelovig." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Hoewel we nauwelijks sympathie hebben voor de twijfelende Thomastweelingbroer, voelen we ons toch dankbaar voor het niet te overtreffen bewijs dat zijn zaak voortbrengt. De werkelijkheid van de opstanding van onze Heer wordt boven alle twijfel verheven door zijn gebrek aan geloof. Het lichaam dat ontsierd was door de spijkers en de speer, dat geen verderf zag, werd echt levend gemaakt en kon gevoeld en aangeraakt worden, ter bevrediging van hem die op minder bewijs weigerde te geloven.


28 En ° Tomastweelingbroer antwoordde en zei tot Hem: "Mijn °Heer en mijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker!"
29 °JezusJAH redt nu zegt tot hem: "Omdat jij Mij gezien hebt heb jij geloofd. Gelukkig zijn zij die niet waarnemen en geloven*.
30 °JezusJAH redt dan doet* inderdaad ook vele andere tekenen in het zicht van Zijn °leerlingen, die niet zijn geschreven in deze °boekrol. Die jullie, niet waarnemend, liefhebben, in Wie jullie, niet ziende op dit moment, maar gelovend en verheerlijkt zijnde, jubelen in onuitsprekelijke vreugde, (SW)[1Petr. 1:8]
31 Deze dingen nu zijn geschreven opdat jullie zouden geloven dat JezusJAH redt de ChristusGezalfde is, de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, opdat jullie, gelovend, aionisch leven zullen hebben in Zijn °naam. Deze dingen schrijf ik jullie, opdat jullie, die geloven in de naam van de Zoon van °God, zullen waarnemen dat jullie aionisch leven hebben.(SW)[1Joh. 5:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Het is duidelijk dat de tekenen in dit verslag een selectie zijn, gekozen om een compleet beeld te geven van Israëlstrijder van Gods falen en Israëlstrijder van Gods Redder. Ze zijn bedoeld om aan te geven aan allen die oren hebben om te horen, dat De Ene Die spreekt en handelt geen ander is dan de door de profeten van weleer voorzegde MessiasGezalfde, en het verdere feit dat Hij ook de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is. Aionisch leven is er voor allen die dit getuigenis ontvangen. Zoals we zagen wordt Zijn huidige verhoging, terwijl Israëlstrijder van God afvallig is, zorgvuldig over het hoofd gezien. Daarom mogen we niet verwachten in JohannesJAH is genadig’ verslag de hele waarheid te vinden. Hij kreeg nooit een opdracht voor de naties, zelfs niet voor proselieten, zoals Petrusrots die kreeg. Omdat zijn bediening speciaal bedoeld schijnt te zijn voor de dagen van het millennium, wanneer de naties doorheen Israëlstrijder van God gezegend zullen worden, worden zijn zinspelingen op wereld-wijde zegeningen vaak ten onrechte gezien voor dat wat naar ons komt terwijl Israëlstrijder van God afvallig is.
Terug naar de index.
Naar Johannes 21
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.