Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Johannes
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Na deze dingen was er een feest van de Joden en °JezusJAH redt ging omhoog tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het derde teken stelt ons een ander beeld van Israėlstrijder van God voor ogen, voor en na Zijn komst. Ze zijn niet alleen zonder vreugde, maar zwak, ziek door het vlees (Rom. 8:3), niet in staat om de inzettingen van die heilige wet in praktijk te brengen die aan hen was gegeven. Zij kunnen niet wandelen in de geboden. Het bij tijd en wijle kwam er een profeet die door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd gezonden, en deed hen wakker worden en herinnerde hen aan gerechtigheid. Maar het was al weer lang geleden sinds er in Israėlstrijder van God een profeet was opgestaan, en ze werden vrijwel hopeloos zonder die hulp. Zij lagen in de zuilengang, buiten, ChristusGezalfde is de deur.

Hier hebben we Israėlstrijder van God onder het oude verbond, waarvoor zij niet de kracht hadden het te vervullen. Hun zwakte volgde op het breken van de inzettingen er van (14). Ze werden gegeven om hen de buitengewone zondigheid van zonde te leren, en, door het omvormen van zonde in overtreding, hen de volkomen hulpeloosheid te tonen om Zijn wil te vervullen buiten Zijn genade om.

Het teken betekent dat niemand dan de MessiasGezalfde kracht had gegeven aan de zieke man, net zoals Hij zal doen met de hele natie wanneer Hij een nieuw verbond met hen bevestigt, in de dagen van Zijn komst. Dan zullen zij, net als de zieke man, een gepast inzicht hebben in hun eigen onvermogen en zal men zoeken naar iemand buiten zichzelf om hen binnen te brengen in het gebied van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers helende kracht. Maar, net zoals het in de toekomst zal zijn, Zijn woord zal afdoende zijn om hun zwakte om te vormen in kracht. Hij zal Zijn wet in hun binnenste leggen en het op hun harten schrijven, Hij zal hun ongerechtigheid vergeven en niet meer aan het zonde denken (Jer. 31:33-34).


2 Nu is er in °Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, in de Schaapspoort, een badvijver, die in het Hebreeuws ook wel genoemd Bethesdahuis van de barmhartigheid wordt, vijf zuilengalerijen hebbend. 1 En Eljasib, de hogepriester, en zijn broeders, de priesters, staan op en zij bouwen de poort van het kleinvee. Zij heiligden hem en zij installeerden zijn deuren, en tot aan de toren van de Honderd heiligden zij hem, tot aan de Chananeltoren. (SW)[Neh. 3:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

"Bethesdahuis van de barmhartigheid" betekent in het Hebreeuws "Huis van Vriendelijkheid," een passend bestemming. Israėlstrijder van God verbleef onder de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, met z’n vijf boeken.

In die dag zal Hij, in plaats van geen resultaat hebbende inspanningen om de wet te vervullen en verstrooid te zijn onder de naties voor hun falen, hen bijeen brengen uit de volken, en hen bijeen brengen uit alle landen waarin zij verstrooid werden, en hen het land Israėlstrijder van God geven. En Hij zal hen één hart geven en een nieuwe geest in hen brengen. Hij zal hun stenen hart wegnemen en hen een vlezen hart geven, om in Zijn inzettingen te wandelen (Eze. 11:17-20).


3 Daarin lag een menigte neer van °zwakken, van blinden, van kreupelen, van uitgeteerden, wachtend op de beroering van het water;
4 want een boodschapper van de Heer baadde overeenkomstige een periode in de badvijver en verstoorde het water. Die dan als eerste instapte* na de verstoring van het water werd gezond van welke ziekte hij ook maar werd vastgehouden.
5 Nu was daar een zekere mens, acht-en-dertig jaren zijn °zwakheid hebbend.
6 °JezusJAH redt, deze liggend waarnemend en wetend dat hij al veel tijd daar heeft doorgebracht, zegt tot hem: "Wil jij gezond worden?"
7 De zwak zijnde antwoordde Hem: "Heer! Ik heb geen mens die, wanneer ook maar het water verstoord zal worden, mij tot in de badvijver zou werpen. En wanneer ik kom, daalt een ander vóór mij af."
8 °JezusJAH redt zegt tot hem: "Kom overeind, pak jouw °ligmat op en wandel!" Opdat jullie nu mogen zien dat de Zoon van de mens gezag heeft op °aarde om zonden los te laten: (dan zei Hij tot de verlamde) 'Opgestaan zijnde, til je °ligbed op en ga je °huis binnen!'" (SW)[Matt. 9:6]
9 En onmiddellijk werd de mens gezond en hij kwam overeind. En hij pakt* zijn °ligmat op en hij wandelde. Het was echter sabbat in die °dag. Antwoordend nu, ergerde de leider van de synagoge zich er aan dat °Jezus in de sabbat geneest. En hij zei tot de schare: "Er zijn zes dagen in welke het bindend is te werken. Kom dan in hen om genezen te worden en toch niet in de dag van de sabbat."(SW)[Luc. 13:14]
10 Dan zeiden de Joden tot de genezen zijnde: "Het is sabbat en het is jou niet geoorloofd jouw °ligmat op te pakken*. 21 Zo zegt JAHWEH: Pasm op voor jullie zielen! En het moet niet zo zijn dat jullie een last dragen in de dag van de sabbat en die in de poorten van Jeruzalem brengen. (SW)[Jer. 17:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

De dag waarop de genezing werd uitgevoerd geeft aan dat de vervulling er van plaats zal vinden in die grote sabbat die overblijft voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers volk van de Besnijdenis (Hebr. 4:9). Een bed was niet veel meer dan een bundel dekens. De enige last die de Heer legde op de man die ziek was geweest was het middel om te rusten. De Joden hadden geen rust in hun geesten, zelfs niet op de sabbat. Daarom hebben we de verbazingwekkende absurditeit dat de Joden probeerden het rustmiddel weg te nemen, met als verweermiddel dat het werk was! Maar het waren veeleer zij die de sabbat braken. Ze aarzelden niet om te pogen Hem te doden, wat voor dag het ook mocht zijn. Dit is een van de waanbeelden die allen verblinden die proberen de wet te houden. Ze staan zichzelf geen echte rust toe, zelfs niet op de sabbat, en zij die belast zijn met de rust van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker worden als wetbrekers gezien. Alle rust voor mensen kan alleen gebaseerd zijn op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers werk.


11 Maar hij antwoordde hen: "Die mij gezond maakte*, die zei tot mij: 'Pak jouw °ligmat op en wandel!'"
12 Zij dan vragen* hem: "Wie is de mens die tot jou zegt: 'Pak jouw °ligmat op en wandel'?"
13 Maar de gezond gemaakt wordende had niet waargenomen wie het is, want °JezusJAH redt ontwijkt* de schare die in die plaats was. 2 Hem nu volgde een talrijke schare, want zij aanschouwden de tekenen die Hij aan de zwak zijnden deed. 3 Jezus nu kwam naar boven op naar de berg en daar zat Hij met Zijn °leerlingen. ... 15 Jezus dan, wetend dat zij op het punt staan te komen en Hem weg te grissen, opdat zij Hem koning zouden maken, trekt Zich weer terug op de berg, Hij alleen.(SW)[Joh. 6:2,3,15]
14 Na deze dingen vindt °JezusJAH redt hem in de gewijde plaats en Hij zei tot hem: "Neem waar, jij bent gezond geworden! Zondig niet meer, opdat jou niet iets ergers zal overkomen." Zij nu zei: "Niemand, Heer!" En °Jezus nu zei: "Ook Ik veroordeel jou niet. Ga, zondig vanaf nu niet meer." (SW)[Joh. 8:11]
15 En de mens dan kwam weg en verkondigt* aan de Joden dat het JezusJAH redt is Die hem gezond maakte*. Hij antwoordde en zei: "De mens die Jezus wordt genoemd, maakt modder en strijkt die op mijn °ogen en zei tot mij: 'Ga heen tot in de badvijver van °Siloam en was je.' Wegkomend dan en mij wassend, kijk ik weer."(SW)[Joh. 9:11]
16 En vanwege dit vervolgden de Joden °JezusJAH redt en zochten Hem te doden*, omdat Hij deze dingen deed in de sabbat.
17 Maar °JezusJAH redt antwoordt* hen: "Mijn °Vader werkt tot dit moment en Ik werk."
18 Vanwege dit dan zochten de Joden des te meer Hem te doden*, omdat Hij niet alleen de sabbat ontbond, maar dat Hij ook zei dat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zijn eigen Vader is, Zichzelf gelijk makend met °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. En na twee dagen nu was het °Pascha en het feest van de ongezuurde broden en de hogepriesters en de schriftgeleerden zochten hoe, door Hem met list te grijpen, zij Hem zouden doden. (SW)[Marc. 14:1] - 30 Ik en de Vader zijn Één!" ... 33 De Joden antwoordden Hem: "Wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege lastering en omdat u, mens zijnde, uzelf God maakt." (SW)[Joh. 10:30,33] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De aanklacht van gelijkheid met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker brengt een heldere uitspraak naar voren over de relatie van de Zoon met de Vader. Uit Zichzelf is de Zoon niet in staat iets te doen. Hij doet buiten de Vader om geen aanspraak op goddelijke macht, noch stelt Hij dat Hij Zijn eigen wil kan doen. Dat is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers voorrecht (:30). Aangezien Hij noch het vermogen noch de wil van de Vader had, was de aanklacht dat Hij Zichzelf gelijk maakte aan de Vader vals. Maar toch, omdat Hij niet Zijn eigen wil uitvoerde en omdat Hij niets deed buiten de kracht en toestemming van de Vader om, en Hij door Hem was gezonden en van Hem opdracht had gekregen, had Hij recht op alle eer die voor de Vader was, want alleen zo kan de Vader het eerbetoon van Zijn schepselen krijgen. De genezing van de zwakke man werd gedaan door de wil en kracht van de Vader.

Als het een ontheiliging van de sabbat was, dan was de Vader verantwoordelijk.

Hoe weinigen gaan vandaag binnen in de rust van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker! Zijn genade en liefde zijn ingeruild voor een weinig trouw of dienstbetoon. In plaats van het jubelende bewustzijn van Zijn zachtmoedige glimlach, is er een voortdurend streven om iets te doen om Zijn toorn te sussen of Zijn denkbeeldige eisen te vervullen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wil onze handen niet hebben zonder onze harten! Hij wil niet dat wij Hem werken. Hij wil door ons werken.


19 Dan antwoordt* °JezusJAH redt en zei tot hen: "Amen! Amen! Ik zeg tot jullie, de Zoon kan niets vanaf Zichzelf doen, in het geval Hij het niet zal bekijken dat de Vader het doet. Want welke dingen Hij ook maar zal doen, deze dingen doet ook de Zoon evenzo. Dan weer zei °Jezus tot hen: "Wanneer ook maar jullie de Zoon van de mens zouden verhogen, dan zullen jullie weten dat Ik het ben. En uit Mijzelf doe Ik niets, maar zo als Mij Mijn °Vader onderwijst, van deze dingen spreek Ik.(SW)[Joh. 8:28]
20 Want de Vader houdt veel van de Zoon en Hij toont Hem alle dingen welke Hij Zelf doet. En grotere werken dan deze zal Hij aan Hem tonen, opdat jullie je zullen verwonderen. Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn °ziel plaats, opdat Ik haar weer in ontvangst zal nemen.(SW)[Joh. 10:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

De genegenheid van de Vader voor de Zoon is een van de meest intieme en heerlijke onthullingen van de Heilige Schrift. De genegenheid is niet de liefde die toevloeit naar hen die ze het minst verdienen, maar de aanhankelijkheid die gebaseerd is op de gemeenschap van doelstelling en van werk, en op aangename gemeenschap. Het is meer genegenheid dan liefde. Het is de grote Meester Werker Die Zijn Metgezel inleidt in Zijn grote plannen.


21 Want net zoals de Vader de doden wekt en levend maakt, zo ook maakt de Zoon levend wie Hij wil. °Jezus zei tot haar: "Ik ben de Opstanding en het Leven. Die in Mij gelooft, ook indien hij zal sterven, zal leven.(SW)[Joh. 11:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Om ten volle de grootheid van het werk van de Zoon te kunnen waarderen, moeten we het feit vastgrijpen dat Hij meer is dan de Opstanding. Hij is de Opstandingen en het Leven (11:25). Hoe groot opstanding ook is, levendmaking gaat er bovenuit! Opstanding is voor de doden, levendmaking is voor de levenden of voor hen die opgewekt zijn (11:26). Opstanding deelt lichamelijk leven uit, onderhevig aan verval en dood. Levendmaking is het leven in overvloed. Zij die het hebben sterven niet in de aionen. Allen die in de graven zijn zullen naar Zijn stem luisteren, maar voor sommigen zal het een opstanding ten oordeel zijn, voor anderen een opstanding ten leven. Aangezien opstanding leven inhoudt in de gewone betekenis, moet de opstanding ten leven een superlatieve betekenis inhouden.


22 Want de Vader oordeelt ook niemand, maar de gehele beoordeling heeft Hij gegeven aan de Zoon, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Oordeel is, op zichzelf, niet veroordeling. Het bestaat uit zaken recht zetten. Het is het voorrecht van de Zoon om alles wat krom is recht te maken, of het nu tegen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker of tegen een mens is gedaan. Hij is de allerhoogste Scheidsrechter en Rechter van het universum. Alle mensen moeten hun zaak voorleggen aan Zijn beslissing. Daarom worden de eren die bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker horen aan Hem toegeschreven. Als de aangewezen vertegenwoordiger van de Vader zijn alle beledigingen die Hij ontvangt, beledigingen voor de Vader, Die Hem zendt.


23 opdat zij allen de Zoon zullen eren zoals zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert niet de Vader Die Hem zendt*. 10 opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen, van ophemelsen en van aardsen en van onderaardsen, 11 en alle tong zou toejuichen dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God, de Vader. (SW)[Filip. 2:10,11] - Die van jullie hoort, hoort van Mij en die jullie afwijst, wijst Mij af. En die Mij afwijst, wijst af Die Mij afvaardigt." (SW)[Luc. 10:16]
24 Amen! Amen! Ik zeg tot jullie dat wie Mijn °woord hoort en Die Mij zendt gelooft, deze heeft aionisch leven en komt niet tot in beoordeling, maar hij is verder gegaan vanuit de dood tot in het leven. Jezus nu schreeuwt en zei: "Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Die Mij zendt.(SW)[Joh. 12:44] - 15 opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar dat hij aionisch leven zal hebben. 16 Want °God heeft de wereld zo lief, dat Hij de Zoon, de enigverwekte, geeft, opdat elke in Hem gelovende niet verloren zal gaan, maar dat hij aionisch leven zal hebben. 17 Want °God vaardigt Zijn °Zoon niet af tot in de wereld opdat Hij de wereld zou oordelen, maar dat de wereld door Hem gered zal worden. 18 Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld, maar de niet gelovende is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enigverwekte Zoon van °God. (SW)[Joh. 3:15-18] - Wij hebben waargenomen dat wij voortgekomen zijn uit de dood in het leven, want we hebben de broeders lief. Wie niet liefhebben blijven in de dood. (SW)[1Joh. 3:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Geloof wordt gevolgd door aionisch leven, of levendmaking. Voor zodanigen is er geen oordeel mogelijk, want zij ontvangen veel meer dan recht is in de gift van leven voor de aionen.


25 Amen! Amen! Ik zeg tot jullie dat het uur komt, en is nu, wanneer de doden de stem van de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zullen horen. En die horen* zullen leven. En de hand van het kleine meisje vattend, zei Hij tot haar: "Talita koumi!", wat letterlijk vertaald is: "Meisje, Ik zeg tot jou: ontwaak!" (SW)[Marc. 5:41] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Dit is levendmaking, want allen zij die horen zullen leven. Het is voor hen die geloven. Het zal vervuld worden in de eerste opstanding (Openb. 20:6).


26 Want net zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo geeft* Hij ook aan de Zoon om leven in Zichzelf te hebben. In Hem was leven en het leven was het licht van de mensen. (SW)[Joh. 1:4]
27 En Hij geeft* aan Hem autoriteit om beoordeling te doen, omdat Hij een Zoon van * mensen is.
28 Verwondert je toch niet hierover dat het uur komt waarin allen in de grafgewelven Zijn °stem zullen horen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Dit is opstanding, want allen horen Zijn stem. Zowel gelovigen als ongelovigen zijn inbegrepen. Dit zal vervuld worden bij het Grote Witte Troon oordeel (Openb. 20:12).


29 En die de goede dingen doen* zullen uitgaan tot in opstanding van leven, maar die de slechte dingen verrichten* tot in opstanding van beoordeling. En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten aionisch leven, en genen tot versmaadheden, en tot aionische afgrijzing. (SV - concordant gecorrigeerd)[Dan. 12:2] ] - hoop hebbend in °God, in welke zij ook zelf uitzien dat er een opstanding van rechtvaardigen op punt staat te zullen zijn, en bovendien van onrechtvaardigen. (SW)[Hand. 24:15]
30 Ik kan vanaf Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik. En Mijn °beoordeling is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn °wil, maar de wil van Die Mij zendt*. °Jezus zegt tot hen: "Mijn spijs is dat Ik de wil zou doen van Die Mij zendt en Ik Zijn °werk tot volmaaktheid zou brengen. (SW)[Joh. 4:34]
31 In het geval dat Ik getuigenis zal geven aangaande Mijzelf, is Mijn °getuigenverklaring niet waar? 13 De Farizeeėn dan zeiden tot Hem: "U geeft aangaande uzelf getuigenis. Uw getuigenverklaring is niet waar!" 14 Jezus antwoordde en zei tot hen: "Ook indien Ik getuigenis zal geven aangaande Mijzelf, Mijn °getuigenverklaring is waar, want Ik heb waargenomen vanwaar Ik kwam en waarheen Ik ga. Maar jullie hebben niet waargenomen vanwaar Ik kom of waarheen Ik ga.(SW)[Joh. 8:13,14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

De gebruikelijke weergave "Indien ik getuigenis draag van Mijzelf is Mijn getuigenis niet waar," is onjuist. De Heer Zelfs stond er op, bij een andere gelegenheid, dat Zijn getuigenis over Zichzelf waar was. "En indien Ik zal getuigen over Mijzelf, Mijn getuigenis is waar" (Joh. 8:14). Hij was niet zoals andere mensen die referenties nodig hebben om de waarheid over hun eigen getuigenis over zichzelf bevestigen. Hoewel JohannesJAH is genadig de Doper was gekomen met juist het doel om te getuigen over de Komende, was Hij toch niet afhankelijk van welk menselijke getuigenis dan ook.

De geloofwaardigheid van ChristusGezalfde’ verslag over Zichzelf kan op twee manieren getest worden: door Zijn daden en door Zijn vervullen van de Schrift. JohannesJAH is genadig de Doper deed geen tekenen of wonderen, maar Hij deed er vele, en elk daarvan was een bevestiging van Zijn messiaanse aanspraken. Het teken dat we bespreken is hier een voorbeeld van. De overeenkomst tussen de acht en dertig jaren van Israėlstrijder van Gods rondwandeling na het bespieden van het land en de lengte van de tijd die de zieke man had geleden, houdt in dat de Ene Die Israėlstrijder van God in het koninkrijk aanwezig was. Het punt waartegen ze bezwaar hadden – genezen op sabbat – zou in Zijn voordeel gesproken moeten hebben, want wanneer Israėlstrijder van God wordt genezen zal dat voor hen de grote sabbatdag zijn.


32 Het is een ander die getuigenis geeft aangaande Mij en Ik heb waargenomen dat de getuigenverklaring, die hij aangaande Mij als getuigenis geeft, waar is. 6 Deze is Die komt door water en bloed en geest, Jezus Christus. Niet alleen in het water, maar in het water én in het bloed. En de geest is die getuigenis geeft, want de geest is de waarheid. 7 Want drie zijn die getuigenis geven: 8 de geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot in het ene. 9 Indien wij de getuigenisverklaring van de mensen in ontvangst nemen, de getuigenverklaring van °God is groter, want dit is de getuigenverklaring van °God: dat Hij getuigenis heeft gegeven aangaande Zijn °Zoon. (SW)[1Joh. 5:6-9] - En die gezien heeft, heeft getuigenis gegeven en Zijn °getuigenverklaring is waarachtig. En deze heeft waargenomen dat hij waredingen zegt, opdat ook jullie zouden geloven.(SW)[Joh. 19:35]
33 Jullie hebben naar JohannesJAH is genadig toe afgevaardigd en hij heeft naar °waarheid getuigenis gegeven. 19 En dit is de getuigenverklaring van °Johannes, toen de Joden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem afvaardigden, zodat zij hem een vraag zouden stellen: "Wie bent u?" ... 23 Hij zei met nadruk: "Ik ben de stem van een om hulp roepende in de woestijn: 'Maak de weg van de Heer recht', zoals de profeet Jesaja zei." (SW)[Joh. 1:19,23] - En zij kwamen naar Johannes toe en zeiden tot hem: "Rabbi, Die met u was aan de overkant van de Jordaan, voor Wie u getuigenis heeft gegeven, neem waar, Deze doopt en allen komen naar Hem toe!" (SW)[Joh. 3:26]
34 Maar Ik neem geen getuigenverklaring van een mens in ontvangst, maar deze dingen zeg Ik opdat jullie gered zullen worden.
35 Deze was de brandende en verschijnende °lamp; jullie echter willen* voor een uur in zijn °licht jubelen*.
36 Ik nu heb een getuigenverklaring groter dan van °JohannesJAH is genadig, want de werken die de Vader aan Mij heeft gegeven, opdat Ik ze tot volmaaktheid zou brengen, zij, die °werken, doe Ik, getuigenis gevend aangaande Mij dat de Vader Mij heeft afgevaardigd. Indien wij de getuigenisverklaring van de mensen in ontvangst nemen, de getuigenverklaring van °God is groter, want dit is de getuigenverklaring van °God: dat Hij getuigenis heeft gegeven aangaande Zijn °Zoon. (SW)[1Joh. 5:9]
37 En Die Mij zendt, de Vader, Die heeft aangaande Mij getuigenis gegeven. Jullie hebben noch Zijn stem ooit gehoord, noch hebben jullie een waarneming van Hem gezien. En neem waar, een stem uit de hemelen, zeggend: "Deze is Mijn °Zoon, de Geliefde, in Wie Ik een welbehagen vind." (SW)[Matt. 3:17]
38 En Zijn °woord hebben jullie niet blijvend in jullie, want Degene Die Hij afvaardigt*, Deze geloven jullie niet. Ik schrijf aan jullie, vaders, omdat jullie de Ene gekend hebben vanaf het begin. Ik schrijf aan jullie, jongelingen, omdat jullie sterk zijn en het woord van °God in jullie blijft en jullie de boosaardige overwonnen hebben. (SW)[1Joh. 2:14] - °Jezus antwoordde en zei tot hen: "Dit is het werk van °God: dat jullie zullen geloven in Wie Hij afvaardigt." (SW)[Joh. 6:29]
39 Doorzoekt de Geschriften, want jullie menen in hen aionisch leven te hebben en dezen zijn het die aangaande Mij getuigenis geven. En beginnend vanaf Mozes en vanaf al de profeten, interpreteert Hij hen in al de Geschriften de dingen aangaande Hemzelf. ... 44 Hij nu zei tot hen: "Dit zijn Mijn °woorden, die Ik tot jullie spreek, terwijl Ik samen met jullie ben, dat het bindend is dat alle dingen vervuld worden die geschreven zijn in de wet van Mozes en in de profeten en in de Psalmen, aangaande Mij, vervuld worden." (SW)[Luc. 24:27,44] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39

De Joden waren er erg trots op dat zijn de beheerders waren van de woorden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en dat zij Zijn wil kenden. Hoe kon het dan zijn dat ze er niet in slaagden in Hem de lang beloofde MessiasGezalfde te zien? Lijkt het niet vreemd dat Hij hen moest vragen de Schrift te doorzoeken? Ze doorzochten ze om Zijn aanspraken te ontzenuwen (7:52), maar hun zoektocht was niet zorgvuldig of eerlijk. In plaats dat ze vonden dat Jesajaheil is JAH (9.12) Zijn bediening in Galileakring voorzegde, voelden ze zich er door beledigd en gebruikten ze het tegen Hem. Ze zochten en vonden dat ChristusGezalfde in BetlehemBroodhuis geboren moest worden en beredeneerden zonder aanleiding dat dit ook Zijn thuis zou zijn. Wij, net zo goed als zij, moeten zoeken en accuraat, eerlijk, met heel ons hart geloven, als we de volheid willen genieten die in de Schrift is.


40 En jullie willen niet naar Mij toe komen, opdat jullie leven zullen hebben.
41 Ik neem geen heerlijkheid in ontvangst van mensen, want zij hebben namelijk de heerlijkheid van de mensen veel meer lief dan de heerlijkheid van °God. [(SW)[Joh. 12:43] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

41

Wie anders kon dit zeggen? De ware dienaar van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kan bekend zijn door dit teken. Probeert hij mensen een genoegen te doen of Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker? Populariteit is vaak een teken van afvalligheid.


42 maar Ik heb gekend dat jullie de liefde van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet in julliezelf hebben. Wie nu ook maar het levensonderhoud van de wereld zal hebben en zal aanschouwen dat zijn °broeder behoefte heeft en zijn innerlijke gevoelens voor hem zou sluiten, hoe blijft de liefde van °God in hem? (SW)[1Joh. 3:17]
43 Ik ben gekomen in de naam van Mijn °Vader en jullie nemen Mij niet in ontvangst. In het geval dat een ander zal komen in zijn eigen °naam, die zullen jullie in ontvangst nemen.
44 Hoe kunnen jullie geloven*, heerlijkheid bij elkaar in ontvangst nemend, en de heerlijkheid die alleen bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is zoeken jullie niet? want zij hebben namelijk de heerlijkheid van de mensen veel meer lief dan de heerlijkheid van °God.(SW)[Joh. 12:43]
45 Meent toch niet dat Ik jullie zal beschuldigen naar de Vader toe. Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen is die jullie naar de Vader toe beschuldigt, in wie jullie je hoop gevestigd hebben. 26 "Nemen jullie de boekrol van deze wet en plaatsen jullie hem aan de zijde van de kist van het verbond van JAHWEH, jullie Elohim, en hij wordt daar tot een getuigenis tegen jullie. 27 Want ik ken jullie rebellie en jullie halsstarrige nek. Aanschouw! Terwijl ik vandaag nog levend bij jullie ben, waren jullie rebellerend tegen JAHWEH en dat zullen jullie na mijn dood des te meer zijn. 28 Doem voor Mij alle oudsten van jullie stammen en jullie opzichters samenkomen en ik zal in hun oren deze woorden spreken en ik zal de hemelen en de aarde tegen hen als getuigen roepen. 29 Want ik weet dat na mijn dood jullie corrupt handelen, ja corrupt handelen, en jullie je terugtrekken van de weg die ik jullie als instructie gaf, en het kwaad overkomt jullie in de latere van de dagen, want jullie zullen het kwaad doen in de ogen van JAHWEH, Hem tergend door de daad van jullie handen." (SW)[Deut. 31:26-29]
46 Want indien jullie Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen geloofden, geloofden jullie ooit Mij, want deze schreef aangaande Mij. 15 Een Profeet uit jouw midden, van jouw broeders, zoals ik, zal JAHWEH, jouw Elohim, doen opstaan. Naar Hem zullen jullie luisteren, (SW)[Deut. 18:15]
47 Maar indien jullie de documenten van hem niet geloven, hoe zullen jullie Mijn °uitspraken dan geloven?" 29 Abraham nu zegt tot hem: 'Zij hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen horen!' 30 Hij nu zei: 'Nee, vader Abraham, maar in het geval dat iemand vanuit de doden naar hen toe zal gaan, zullen zij zich bezinnen.' 31 Hij nu zei tot hem: 'Indien zij niet naar Mozes en de profeten horen, zullen zij, in het geval dat iemand vanuit de doden zal opstaan, ook niet overreed worden.'" (SW)[Luc. 16:29-31]
Terug naar de index.
Naar Johannes 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.