Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Johannes
Hoofdstuk 9

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En passerend nam Hij een mens waar, blind vanuit zijn geboorte. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het zesde teken stelt ons Israėlstrijder van Gods blindheid voor ogen en de opening van hun ogen, wanneer zij Hem herkennen als de Ene Die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker had gezonden, bij Zijn terugkeer. Het speelt in op de crisis van Zijn bediening, die snel naderbij kwam, toen Hij de woorden van Jesajaheil is JAH citeerde: "Hij heeft hun ogen verblind en Hij verhardt hun hart, opdat zij met de ogen niet zouden waarnemen en met het hart niet zouden begrijpen en afgewend zouden worden en Ik hen zou genezen." (Joh. 12:40;SW). Het belang is te vinden in twee aparte gedachten, de reden voor hun blindheid en de middelen om die te verwijderen.

Waarom was deze man blind geboren? De Joden namen het voor vanzelfsprekend aan, zoals velen vandaag, dat al het kwaad komt van zonde, en dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen toestand. Dit is absoluut fout. Kwaad en zonde staan niet buiten Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers plan. Ze zijn essentieel voor de hoogste blijdschap van het schepsel en de grootste heerlijkheid van de Schepper. Het geval van deze man was een concreet voorbeeld. Zijn genezing was niet omdat hij blind was, maar hij was blind opdat hij het zicht kon krijgen en zo Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers daden kenbaar gemaakt konden worden en Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zelf bekend gemaakt kan worden. Dit is waar voor alle kwaad en alle zonde. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft het in de wereld gebracht opdat Hij Zijn eigenschappen zou kunnen tonen in het omgaan er mee en bij verwijderen er van zodra de missie er van zal zijn volbracht. De ervaring er van is voorbijgaand, maar de herinnering er aan zal nooit over gaan, maar zal altijd blijven als de noodzakelijke achtergrond zonder welke Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers goedheid en genade nooit onthuld zou kunnen worden. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers hart zou zonder kwaad en zonde altijd verborgen blijven.

Indien de blindheid van deze man nooit verwijderd was geworden, zou ze nooit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers onmacht en haat hebben onthuld. Daarom, als kwaad en zonde eeuwig zijn, zullen zij hun donkerste schaduw werpen op het karakter en de gevoelens van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en zo het doel verslaan waarvoor ze bestaan. Maar ze zijn niet eeuwig. Zonde zal afgeschaft worden bij de voleinding van de aionen (Hebr. 9:26). Alleen op deze wijze kunnen de werken van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker tentoongespreid worden. Het is voor ons nutteloos onze ouders te beschuldigen voor onze zonde, want ook zij erfden die. Zelfs Adam (van) rode (aarde) kon naar Evalevende wijzen en Evalevende naar de slang. We zouden Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker er veeleer voor moeten danken en ons verheugen in de heerlijkheid die het Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker brengt.


2 En Zijn °leerlingen vragen* Hem, zeggend: "RabbiLeraar of meester, wie zondigde, deze of zijn °ouders, opdat hij blind geboren zal worden?" 5 Jullie zullen je voor hen niet neerbuigen en jullie zullen hen niet dienen, want Ik, JAHWEH, jullie Elohim, ben een jaloerse El, Die gericht brengt over de verdorvenheid van de vaders over de zonen, op de derde generaties en op de vierde generaties van hen die Mij haten, (SW)[Ex. 20:5]
3 JezusJAH redt antwoordde: "Noch deze zondigde, noch zijn °ouders, maar het is opdat de werken van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in hem openbaar gemaakt zullen worden. Maar °Jezus, dit horend, zei: "Deze °ziekte is niet tot de dood, maar ten behoeve van de heerlijkheid van °God, opdat de Zoon van °God er door verheerlijkt zou worden." (SW)[Joh. 11:4]
4 Het is voor Mij bindend de werken te werken van Die Mij zendt* terwijl het dag is. Wanneer de nacht komt kan niemand werken. 17 Maar °Jezus antwoordt hen: "Mijn °Vader werkt tot dit moment en Ik werk." ... 20 Want de Vader houdt veel van de Zoon en Hij toont Hem alles wat Hij Zelf doet. En grotere werken dan deze zal Hij aan Hem tonen, opdat jullie je zullen verwonderen. (SW)[Joh. 5:17,20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Adam (van) rode (aarde) kende in zijn onschuld geen goed. Hij kon niet op prijs stellen wat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor hem had gedaan. De enige manier dat hij van goed kon weten was door te eten van de boom, die, echter, ook de kennis van het kwaad gaf. De kennis van goed en van kwaad zijn onafscheidelijk.

De blinde man staat voor Israėlstrijder van God. Waarom werden ze blind? Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine vertelt het ons in Romekrachtinen 11. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker sluit allen op in ongehoorzaamheid, opdat Hij mededogen kan hebben met allen (Rom. 11:32). Omdat ze verblind waren, weigerden ze hun MessiasGezalfde en maakten het zo voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker mogelijk de rijkdommen van Zijn genade over de naties uit te storten. Hun blindheid maakt het voor Hem mogelijk hen te redden met een grote redding, wanneer Hij hen nogmaals voor Zichzelf neemt, en zo verkrijgt Hij hun aanhankelijkheden. Zij die zien smaden Hem. De blinde man aanbidt Hem.


5 Wanneer Ik ook maar in de wereld zal zijn, ben Ik het licht van de wereld." 6 En Hij zei: Het is een geringe zaak voor jou om Mijn dienaar te zijn, om de stammen van Jakob op te richten en om de bewaarden van Israėl te doen terugkeren. En Ik geef jou tot licht van de naties, om Mijn redding te zijn tot aan het einde van de aarde. (SW)[Jes. 49:6]
6 Deze dingen zeggend spuwt* Hij op de grond en maakt* modder vanuit de spuug en Hij strijkt* de modder op de ogen van de blinde. En de hand van de blinde vastpakkend, brengt Hij hem buiten het dorp, en spuwend op zijn °ogen, de handen op hem leggend, en stelde Hij hem de vraag of hij iets ziet. (SW)[Marc. 8:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Voordat Hij de blinde man geneest, doet Hij zijn blindheid toenemen door zijn ogen te bedekken met modder. Wat betekent dit? Het komt overeen met Zijn behandeling van Israėlstrijder van God. Hij treft de natie blind aan, maar in plaats van hen te genezen, vervult Hij de uitspraak van Jesajaheil is JAH: "Hij heeft hun ogen verblind en Hij verhardt hun hart, opdat zij met de ogen niet zouden waarnemen en met het hart niet zouden begrijpen en afgewend zouden worden en Ik hen zou genezen." (Joh. 12:40;SW). Siloamuitzending, uitstroming, (water)leiding betekent "opgedragen". Hij verwees voortdurend naar Zichzelf als de Ene Die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker had gezonden. Wanneer de Heer verschijnt in heerlijkheid, dan zullen zij wassen in Siloamuitzending, uitstroming, (water)leiding en Hem zien Die van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker opdracht had gekregen voor hun zegen. Het geestelijk herstel van de blinde man komt overeen met zijn lichamelijke genezing, want hij zei: "Indien deze niet van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker was, was hij niet in staat iets te doen." (:33).


7 En Hij zei tot hem: "Ga heen, was je in de badvijver van °Siloamuitzending, uitstroming, (water)leiding (dat vertaald wordt: Afgevaardigd zijnde). Hij dan kwam weg en wast* zich en werd kijkend. 10 En Elisa zendt een boodschapper tot hem, zeggend: "Ga en baadt je zeven keer in de Jordaan, en jouw vlees zal voor jou hersteld worden; en wees rein." (SW)[2Kon. 5:10]
8 De buren dan en die hem vroeger aanschouwden (want hij was bedelaar), zeiden: "Is deze niet de zittende en bedelende?" En zij herkenden hem, dat deze gezeten was, verzoekend om een gift uit ontferming, op de Prachtige poort van de gewijde plaats. En zij zijn vervuld met ontzag en ontzetting over wat hem was overkomen. (SW)[Hand. 3:10]
9 Anderen zeiden: "Deze is het." Anderen echter zeiden: "Nee, maar hij lijkt op hem." Deze echter zei: "Ik ben het."
10 Zij dan zeiden tot hem: "Hoe werden jouw °ogen dan geopend*?"
11 Deze antwoordde en zei: "De mens die JezusJAH redt wordt genoemd, maakt* modder en strijkt* die op mijn °ogen en zei tot mij: 'Ga heen tot in de badvijver van °Siloamuitzending, uitstroming, (water)leiding en was je.' Wegkomend dan en mij wassend*, kijk* ik weer."
12 En zij zeggen* tot hem: "Waar is die mens?" Hij zegt: "Ik heb het niet waargenomen."
13 Zij leiden hem, die eens blind was, naar de Farizeeënafgescheidenen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

De Farizeeėnafgescheidenen waren de blinden onder de blinden. Hoewel het meest vurig en religieus van alle Joodse sekten, maakte hun zelfvertrouwen en hypocrisie hen tot de bitterste vijanden van ChristusGezalfde en de waarheid. Ze claimden de geestelijke leiders van de natie te zijn, en ontvangen daarom het zwaardere oordeel. Ze beroemden zich er op dat ze niet blinden waren als de rest, zodat hun zonde bleef. De discipelen waren van mening dat of de blinde man of zijn ouders hadden gezondigd.; de Heer laat hen zien dat de Farizeeėnafgescheidenen de echte zondaars zijn. Dit toonde ze al snel aan door hun poging te bewijzen dat Zijn genadevolle daad niet in overeenstemming was met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heilige wet. Ze hadden de wet verdorven door hun traditie.


14 Het was echter sabbat in de dag in welke °JezusJAH redt de modder maakt* en hem de ogen opent*. Antwoordend nu, ergerde de leider van de synagoge zich er aan dat °Jezus in de sabbat geneest. En hij zei tot de schare: "Er zijn zes dagen in welke het bindend is te werken. Kom dan in hen om genezen te worden en toch niet in de dag van de sabbat." (SW)[Luc. 13:14]
15 Dan weer vroegen hem ook de Farizeeënafgescheidenen hoe hij weer kijkt*. Hij nu zei tot hen: "Hij plaatst* modder op mijn °ogen en ik was* mij en ik kijk."
16 Dan zeiden sommigen vanuit de Farizeeënafgescheidenen: "Deze mens is niet naast Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, want hij bewaart de sabbat niet." Maar anderen zeiden: "Hoe kan een mens, een zondaar, zulke tekenen doen?" En er was een scheuring in hen. Deze kwam in de nacht tot Hem en zei tot Hem: Rabbi, wij hebben waargenomen dat u van God bent gekomen, een leraar, want niemand is in staat deze tekenen te doen, die u doet, indien °God niet met hem zal zijn. (SW)[Hand. 3:2] - 16 En vanwege dit vervolgden de Joden °Jezus en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen deed tijdens de sabbat. ... 18 Vanwege dit dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat ontbond, maar dat Hij ook zei dat Zijn Vader °God is, Zichzelf gelijk makend met °God.(SW)[Joh. 5:16,18] - Dan kwam er een scheuring in de schare, vanwege Hem. (SW)[Joh. 7:43] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Het is opmerkelijk dat veel van de opgetekende tekenen van onze Heer werden gedaan op een sabbat. Zonder twijfel wijst dit naar het feit dat hun antitype te vinden is in het sabbatisme dat komt bij Zijn verschijning. Wanneer de mens ophoudt met werken is het de tijd voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker om aan de slag te gaan. Het worstelen van de mens hindert Zijn werken en overschaduwt de heerlijkheid die Zijn daden brengen. Hoe blind de farizeeėn waren voor deze grote waarheid, wordt duidelijk uit het feit dat sommigen van hen er op stonden dat de Heer Zelf zondaar was! Hoe ver van de waarheid zijn de waarnemingen van de mens! De discipelen meenden dat het de blinde man moest zijn of zijn ouders, de Farizeeėnafgescheidenen schuiven schuld op de Heer, maar alleen Hij ziet de waarheid, dat de religieuze, zelfrechtvaardige Farizeeėnafgescheidenen blinde zondaars zijn, erger dan de rest.


17 Zij zeggen dan weer tot de eens blinde: "Wat jij zegt aangaande hem is omdat hij jouw °ogen opent*!" Hij echter zei: "Omdat Hij een profeet is!" En pogend Hem vast te nemen, waren zij bevreesd voor de scharen, aangezien zij Hem voor een profeet hielden. (SW)[Matt. 21:46]
18 De Joden dan geloven* niet aangaande hem, dat hij blind was en weer kijkt*, totdat zij ook de ouders ontbieden* van hem die weer kijkt*.
19 En zij vragen* hen, zeggend: "Is deze jullie °zoon, van wie jullie zeggen dat hij blind geboren* werd? Hoe dan kijkt hij op dit moment?"
20 Zijn °ouders dan antwoordden en zeggen*: "Wij hebben waargenomen dat dit onze °zoon is en dat hij blind werd geboren.
21 Maar hoe hij nu kijkt hebben wij niet waargenomen of wie hem zijn °ogen opent* hebben wij niet waargenomen. Vraagt het hem! Hij heeft statuur. Hij zal aangaande zichzelf spreken."
22 Deze dingen zeiden zijn °ouders, omdat zij de Joden vreesden. Want de Joden waren reeds overeengekomen dat in het geval iemand Hem als ChristusGezalfde zou belijden, hij uit de synagoge gezet zal worden. Niettemin sprak niemand met vrijmoedigheid over Hem, vanwege de vrees van de Joden. (SW)[Joh. 7:13] - Op de zelfde wijze, niettemin, geloven ook velen van de oversten in Hem, maar vanwege de Farizeeėn beleden zij niet, opdat zij niet uit de synagoge gezet zullen worden,(SW)[Joh. 12:42]
23 Vanwege dit zeggen* zijn °ouders: "Hij heeft statuur, stelt hem een vraag."
24 Zij dan ontbieden* de mens die blind was vooreig. vanuit de tweede keer en zij zeggen* tot hem: "Geef °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de heerlijkheid! Wij hebben waargenomen dat deze °mens zondaar is." 19 En Jozua zegt tot Achan: "Mijn zoon, plaats alstublieft heerlijkheid voor JAHWEH, Elohim van Israėl en geef Hem een belijdenis, en vertel alstublieft aan mij wat jij deed. Het moet niet zo zijn dat jij iets voor mij onderdrukt." (SW)[Joz. 7:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Het dubbele getuigenis dat aan de Farizeeėnafgescheidenen wordt gegeven kan een waarschuwing zijn geweest van het tweede getuigenis over de waarheid dat aan de natie werd gegeven, zoals opgeschreven in het boek Handelingen. Daar ook geven ze Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen en de wet een plaats boven onze Heer en Zijn apostelen, die "ongeletterde en gewone mannen" waren (Hand. 4:13), niet geschikt om geleerden als zijzelf te onderwijzen! Maar waar de blinde man tekort schoot in geleerdheid, maakte hij het meer dan goed in gezond verstand en geestelijk onderscheidingsvermogen. Hij staat verbaasd over hun onwetendheid!


25 Deze dan antwoordde: "Indien Hij zondaar is, ik heb het niet waargenomen. Één ding heb ik waargenomen, dat, blind zijnde, ik op dit moment kijk."
26 Zij dan zeiden weer tot hem: "Wat doet* hij met jou? Hoe opent* hij jouw °ogen?"
27 Hij antwoordde hen: "Ik zei het jullie reeds en jullie horen* niet. Waarom willen jullie het weer horen? Jullie willen toch niet ook leerlingen van Hem worden?"
28 Dezen nu schelden* hem uit en zeiden: "Jij bent leerling van die mens! Maar wij zijn leerlingen van °Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen!
29 Wij hebben waargenomen dat °God tot Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen heeft gesproken. Maar van deze mens hebben wij niet waargenomen van waar hij is." 27 Maar deze hebben wij waargenomen van waar hij is, maar de Christus, wanneer Hij ook maar zal komen, niemand weet van waar Hij is?" 28 °Jezus dan, onderwijzend in de gewijde plaats, schreeuwt en zegt: "Jullie hebben Mij waargenomen en jullie hebben waargenomen waarvandaan Ik ben? En Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Die Mij zendt is waarachtig, Die jullie niet hebben waargenomen. (SW)[Joh. 7:27,28]
30 De mens antwoordde en zei tot hen: "Want in dit is het wonderbaarlijke, dat jullie niet waargenomen hebben van waar Hij is en Hij mijn °ogen opent*!
31 Wij hebben waargenomen dat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zondaars niet hoort, maar indien iemand eerbied hebbend voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal zijn en Zijn °wil zal doen, deze hoort Hij. 18 Indien ik wetteloosheid zag in mijn hart, mijn Heer zou niet luisteren. (SW)[Psalm 66:18] - 15 De ogen van JAHWEH zijn op de rechtvaardigen en Zijn oren op hun hulpgeroep. (SW)[Psalm 34:15]
32 Vanuit de aion wordt het niet gehoord* dat iemand ogen opent* van een blind geboren zijnde.
33 Indien deze niet bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker was kon hij niets doen." Deze kwam in de nacht naar Hem toe en zei tot Hem: "Rabbi, wij hebben waargenomen dat u van God bent gekomen, een leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, in het geval °God niet met hem zal zijn."(SW)[Joh. 3:2]
34 Zij antwoordden en zeggen* tot hem: "Geheel in zonden werd jij geboren* en jij onderwijst ons?" En zij wierpen hem uit, buiten. 5 Aanschouw!, in verdorvenheid werd ik verwekt in barensweeėn en mijn moeder ontving mij in zonde. (SW)[Psalm 51:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34

"Zij wierpen hem buiten." Dit was zeer gevreesd onder de Joden, want het betekende zowel sociale als religieuze verbanning. Hoe pijnlijk is het, zelfs nu, om buitengesloten te worden van religieuze organisaties, want het lijkt er veel op door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zelf verworpen te worden. Maar vandaag, net zoals toen, is het gewoonlijk een teken van goddelijke gunst, zoals de Filippenzen die genoten (Filip. 1:29), en leidt tot een meer intieme en kostbare bekendheid met onze Redder. Ja, we zouden het een groot voorrecht vinden om te lijden voor en met ChristusGezalfde en Zijn waarheid. Er is geen hoger teken van Zijn achting of zekerder weg naar Zijn beloning dan met Hem verbonden te zijn in Zijn verwerping.


35 °JezusJAH redt hoort* dat zij hem uitwierpen, buiten. En hem vindend zei Hij tot hem: "Geloof jij in de Zoon van de mens?"
36 Deze antwoordde en zei: "En Wie is Hij, Heer, opdat ik in Hem zou geloven?"
37 °JezusJAH redt nu zei tot hem: "Ook jij hebt Hem gezien en Die met jou spreekt, Deze is het." °Jezus zegt tot haar: "Ik ben het, Die met jou spreekt." (SW)[Joh. 4:26]
38 Hij nu zei met nadruk: "Ik geloof, Heer!" En hij aanbidt* Hem. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

Redding, of het van lichamelijke of geestelijke blindheid, verlamming of welke andere handicap dan ook is, is geen doel op zich. Het is grotendeels nutteloos als het er niet in slaagt te leiden naar een nauwe bekendheid met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker door Zijn ChristusGezalfde. Zijn genade neemt ons hart in beslag. De hardvochtige maatregelen van mensen laten Zijn liefde alleen maar in een beter daglicht zien. Dus toen de man die blind was geweest buiten werd geworpen, werd hij meteen meegenomen en geļntroduceerd aan de Ene Die hem het zicht had gegeven. En dit is niet alles. Nu hij Hem kent gaat zijn hart in bewondering naar Hem uit en krijgt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de aanbidding waarnaar Hij hongert. Dit is het ware einde en voleinding van alle kwaad en alle zegen. Wat een zegen dat hij blind was geboren! Wat jammer dat de Farizeeėnafgescheidenen niet ook blind waren geweest! Maar wanneer zijn hersteld zijn van hun geestelijke blindheid, zullen ze ook hun harten buigen en de Ene aanbidden Die hun blinde ogen opent.


39 En °JezusJAH redt zei: "Tot in oordeel kwam Ik in deze °wereld, opdat de niet kijkenden zullen kijken en die kijken blinden zullen worden." 17 Want °God vaardigt Zijn °Zoon niet af tot in de wereld opdat Hij de wereld zou oordelen, maar dat de wereld door Hem gered zal worden. [Joh. 5:22,30] - [Joh. 12:47] [Commentaar] 18 Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld, maar de niet gelovende is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enigverwekte Zoon van °God.(SW)[Joh. 3:17,18]
40 En die uit de Farizeeënafgescheidenen die met Hem zijn, horen* deze dingen. En zij zeiden tot Hem: "Wij zijn toch ook niet blinden?" Verlaat ze! Zij zijn blinde gidsen van blinden! Indien nu een blinde een blinde zal leiden, zullen beiden tot in de kuil vallen." (SW)[Matt. 15:14]
41 °JezusJAH redt zei tot hen: "Indien jullie blinden waren, hadden jullie nooit zonde. Maar nu zeggen jullie: 'Wij kijken.' Jullie °zonde dan blijft." Indien Ik niet kwam en tot hen spreek, hebben zij geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel aangaande hun °zonde.(SW)[Joh. 15:22]

Terug naar de index.
Naar Johannes 10
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.