Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de Kolossenzen
Kolossenzen
Hoofdstuk 1

[Commentaar-Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

Kolossestad in Frygiė, in het binnenland van Klein Aziėnzen is het complement van het leerstellige deel van Efeziėrs. Twee geheimen domineren beide. Efeziėrs weidt uit over de huidige geheime bedeling, die de leden van het Lichaam van ChristusGezalfde betreft; Kolossestad in Frygiė, in het binnenland van Klein Aziėnzen gaat in op het geheim van ChristusGezalfde, Die het Hoofd is van dat Lichaam. Efeziėrs, echter, leert de waarheid, terwijl Kolossestad in Frygiė, in het binnenland van Klein Aziėnzen het afdwalen er van corrigeert.

De literaire structuur geeft ons een heldere aanwijzing over de inhoud. Tussen de groeten en de wederzijdse verslagen gaat heel de kern van de brief over de details van het geheim van ChristusGezalfde. Eerst zet de apostel, in een van de meest sublieme passages van de Heilige Schrift, de geheime heerlijkheden van ChristusGezalfde als de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker uiteen. Aan het einde van de brief spreekt hij er nogmaals over, verlangend het bekend te maken.

Het grootste deel van deze brief houdt zich bezig met correctie in leer en houding, noodzakelijk gemaakt door het afdwalen van het geheim van ChristusGezalfde. Een kennis van dit geheim is van het grootste belang voor het geestelijk welzijn van allen die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kennen. Rationalisme en ritueel, de filosofie van de naties en de religie van Israėlstrijder van God, zijn de twee grote vijanden van de waarheid die gecorrigeerd wordt in Kolossestad in Frygiė, in het binnenland van Klein Aziėnzen.

Iedere valse theologie of filosofie die alles van menselijke oorsprong plaatst tussen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en mens, wordt terzijde gezet door de grote waarheid dat ChristusGezalfde Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Complement is. Als ons Complement vervangt Hij alle bevelen en rituelen van het Judalofļsme. In ChristusGezalfde zijn wij compleet en hebben we niets anders nodig om ons gepast te maken voor de aanwezigheid bij de Vader.

Het geheim van ChristusGezalfde wordt in Efeziėrs gepresenteerd in haar toekomstige aspect. Er zal een oogsttijd zijn waarin ChristusGezalfde allerhoogst is, niet alleen op aarde, maar ook in de hemelen. Zijn heerschappij zal universeel zijn (Efe. 1.10; 3.3). In Kolossestad in Frygiė, in het binnenland van Klein Aziėnzen, echter, wordt de nadruk gelegd op Zijn voorbije Hoofdschap bij het scheppen en Zijn huidige Hoofdschap bij het verlossen, met het oog op een toekomstige verzoening van het universum. De eenheid van de schepping heeft filosofen er toe gebracht het terug te leiden tot een gezamenlijke oorsprong, door sommigen een "oerkiem" genoemd. Dit eerste element in de schepping, hoe simpel men het ook kan vertellen, moet in zich een potentieel universum hebben. De Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Eerstgeborene van de schepping, is de bevredigende oplossing voor alle vragen die gaan over de schepping. De schepping begon niet met een chaos, maar bij ChristusGezalfde. Ze zal niet eindigen in een puinhoop, voortgebracht door mensen, maar in een universele verzoening, voorgebracht door het bloed van het kruis.


INTRODUCTIE 1.1
   Verslag van Epafraskorte vorm van Epafroditusvriendelijk - vriendelijk aan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine 1:3-8
     HET GEHEIM VAN CHRISTUS
     De verwezenlijking er van 1:9-2:7
       LEER
       Filosofie 2:8
       Lege verleiding 2:8
       Menselijke traditie 2:8
       Elementen 2:8
       Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Complement 2:9
       Ons Complement 2:10
       Besnijdenis, doop bevelen 2:11-14
       Soevereiniteiten en gezaghebbers 2.15
       Schaduwen, eten en drinken 2:16-19
       Leer van mensen 2:20-23
       HOUDING 3:1-4:1
       ChristusGezalfde in de hemel 3:1-4
       Breng de leden op aarde ter dood 3:5-7
       Leg de oude mensheid af 3:8-11
       Doe de nieuwe mensheid aan 3:12-17
       Pas relaties op aarde aan 3:18-21
       Meesten in de hemel 3.22-4.1
     HET GEHEIM VAN CHRISTUS
     De uitdrukking er van 4:2-6
   Tychicusgelukskind naar de Kolossestad in Frygiė, in het binnenland van Klein Aziėnzen 4:7-9
AFSLUITING 4:10-18


   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN HET BOEK KOLOSSENZEN
Thema: "Zie uw koning"(Zach. 9:9)
1:1,2. Inleiding passend bij een brief - groet.
1:3-8.    Verslagen en mededelingen door Epafras.
1:9-2:7.      Paulus' bezorgdheid voor de Kolossenzen en gebed dat zij
     het geheimenis zouden erkennen.
2:8-23.        Leerstellige correctie voor falen voor wat betreft
       Efezische waarheid - gestorven zijnde met Christus.
3:1-4:1.        Leerstellige correctie voor falen voor wat betreft
       Efezische waarheid - opgestaan zijnde met Christus.
4:2-6.      Paulus' bezorgdheid voor hen - hun gebeden gevraagd voor
     zijn onderwijs van het geheimenis.
4:7-9.    Verslagen en mededelingen door Tychcus en Onesimus.
4:10-18. Afsluiting passend bij een brief - groeten.

1 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, afgevaardigde van ChristusGezalfde JezusJAH redt, door de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en Timoteüsgodsvereerder, de broeder, Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus, door de wil van God, (SW)[1Kor. 1:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

"Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, een apostel van ChristusGezalfde JezusJAH redt" stelt ons voor aan een verheerlijkte ChristusGezalfde in de hemel en roept het gezag op dat aan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd gegeven als Zijn afgevaardigde. Zie de tegenstelling met de persoonlijkheid die door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wordt aangenomen in Filippenzen.


2 aan de heilige en gelovige broeders in ChristusGezalfde in Kolossestad in Frygiė, in het binnenland van Klein Aziė. Genade aan jullie en vrede vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Vader, en van de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde.
3 Wij danken de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, altijd biddend aangaande jullie, houd ik niet op te danken voor jullie, noemend in mijn °gebeden (SW)[Efe. 1:16]
4 horend* van jullie °geloof in ChristusGezalfde JezusJAH redt en de liefde die jullie hebben voor al de heiligen, Daarom ook, horend* van jullie geloof in de Heer Jezus en de liefde tot al de heiligen, (SW)[Efe. 1:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Hun geloof in ChristusGezalfde JezusJAH redt en hun hemelse hoop herinnert ons aan de openingswoorden van Efezetoegestaan. Voordat deze brieven werden geschreven, hadden de heiligen onder de naties geen heldere aanwijzingen over een hemelse bestemming. Dit is buiten Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven vrijwel onbekend, en zelfs daarin wordt het geleidelijk benaderd. De Thessalonicenzen werd de afdaling van de Heer uit de hemel in de lucht geleerd (1Thess. 4:16). Het geheim van de opstanding wordt bekend gemaakt aan de Korinthiėrs (1Kor. 15:51), aantonend dat onze lichamen veranderd zullen worden om te passen bij de hemelse gebieden. Maar pas nadat de gevangenisbrieven werden geschreven wordt ons besliste zekerheid gegeven dat de heiligen bestemd zijn om een hemels lotdeel te genieten.


5 vanwege de hoop die voor jullie weggelegd wordt in de hemelen, die jullie tevoren horen* in het woord van de waarheid van het evangeliegoede bericht, 4 tot in onvergankelijk en onbezoedeld en niet verwelkend lotbezit, in de hemelen voor jullie bewaard zijnde (SW)[1Petr. 1:4] - in Wie ook jullie horen* het Woord van de waarheid, het evangelie van jullie °redding, in Wie ook, gelovend, jullie verzegeld zijn met de geest van de belofte (SW)[Efe. 1:13]
6 dat aanwezig is in jullie, zoals het ook in heel de wereld vrucht brengend is en groeit, zoals ook in jullie, vanaf de dag dat jullie hoorden* en jullie in waarheid de genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker beseften, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Een echte bewustwording van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade is de vervulling waar het meest van al naar verlangd kan worden, want het is onmogelijk zonder geloof en een verstandelijk begrijpen van Zijn heerlijke doelstelling Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een genoegen te doen. IJver moet gestuurd worden door kennis.


7 zoals jullie leerden vanaf Epafraskorte vorm van Epafroditus - vriendelijk, onze °geliefde mede-slaaf, die een trouwe bediende van °ChristusGezalfde is ten behoeve van jullie, 12 Jullie groet Epafras, die vanuit jullie is, slaaf van Christus Jezus, altijd strijdend ten behoeve van jullie in de gebeden, opdat jullie zullen staan, volwassen en ten volle verzekerd zijnde in alle wil van °God. (SW)[Kol. 4:12]
8 die ook aan ons de liefde van jullie in geest duidelijk maakt*.
9 Vanwege dit ook - vanaf de dag dat wij hoorden* - houden wij niet op ten behoeve van jullie te bidden en te verzoeken, opdat jullie vervuld zullen worden met het besef van Zijn °wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, aan ons bekend makend het geheim van Zijn °wil, naar het welbehagen van Hem, dat Hij in Hem had voorgenomen (SW)[Efe. 1:9] - En dit bid ik: dat de liefde van jullie steeds meer en meer overstijgend moge zijn in bovenkennis en alle fijngevoeligheid (SW)[Filip. 1:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

HET GEHEIM VAN CHRISTUS
DE VERWEZENLIJKING

Hier hebben we een gebed dat waard is om door ons geļmiteerd te worden.


10 om, op een wijze de Heer waardig, te wandelen* tot in alle behagen, in alle goede werk vrucht brengend en groeiend in het besef van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Alleen: weest burgers, waardig het evangelie van °Christus, opdat hetzij komende* en jullie waarnemende*, hetzij afwezig zijnde ik over jullie moge horen, dat jullie vast staan in één geest, één ziel, samen strijdend voor het geloof van het evangelie (SW)[Filip. 1:27] - Want wij zijn Zijn prestatie, geschapen* zijnde in Christus Jezus voor goede werken, die °God tevoren bereidt*, opdat wij in deze zouden wandelen (SW)[Efe. 2:10]
11 in alle macht machtig gemaakt wordend overeenkomstig de kracht van Zijn °heerlijkheid, tot in alle verduren en geduld, met vreugde, dat Hij aan jullie moge geven* de rijkdom van Zijn °heerlijkheid, om met kracht betrouwbaar gemaakt* te worden door Zijn °geest in de innerlijke mens (SW)[Efe. 3:16]
12 tegelijkertijd de Vader dankend, Die jullie bekwaam maakt* voor het deel van het lot1) van de heiligen, in het licht, verlicht zijnde de ogen van jullie °harten, in jullie °waarnemen van de verwachting van Zijn °roeping, wat de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn lotdeel onder de heiligen is (SW)[Efe. 1:18]
13 Die ons uitredt* vanuit de autoriteit van de duisternis en verplaatst* tot in het koninkrijk van de Zoon van Zijn °liefde, 52 Jezus nu zei tot de hogepriesters en officieren van de gewijde plaats en oudsten die op Hem aan komen: "Als op een rover komen* jullie uit, met zwaarden en stokken? (SW)[Luc. 22:53] - 17 En neem waar, een stem vanuit de hemelen, zeggend: "Deze is Mijn °Zoon, de Geliefde, in Wie Ik een welbehagen heb*. (SW)[Matt. 3:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Het koninkrijk van Zijn Zoon is een figuurlijke toespeling op het koninkrijk van ChristusGezalfde. Het koninkrijk van de MessiasGezalfde is letterlijk en toekomstig, en vernietigt en vervangt aardse koninkrijken (Dan. 2:44). Het koninkrijk van de Zoon, waarover hier wordt gesproken, is een huidige, geestelijke macht. We zijn niet gered van aardse overheden, maar van de machten van de duisternis, die ze sturen en domineren. De term "vergeving" is geleend van de koninkrijksfraseologie om overeen te stemmen met dit beeld.


14 in Wie wij de verlossing hebben, het laten gaan van de zonden, in Wie wij hebben de loskoping door Zijn °bloed, de vergeving van de zonden naar de rijkdom van Zijn °genade (SW)[Efe. 1:7]
15 Die de afbeelding is van de onzichtbare °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Eerstgeborene van elke schepping. 3 Die, de afstraling zijnde van de heerlijkheid en afdruk van Zijn aanname, bovendien alle dingen dragend door de uitspraak van Zijn °macht, reiniging van de zonden makend*, is gaan zitten* aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogten, (SW)[Hebr. 1:3] - 18 Niemand heeft ooit God gezien. De enigverwekte God, Die is in de boezem van de Vader, Die ontvouwt* Hem. (SW)[Joh. 1:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is een onzichtbare Geest (Joh. 4.24; 1Tim. 6:16). De Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is de zichtbare, tastbare belichaming van de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerheid. Alleen in Hem kunnen we Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zien. Alle andere beelden zijn veroordeeld, omdat zij vals zijn en Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker onteren (Deut. 5:8). Alle schepping was in Hem, zoals de boom en haar vrucht in het zaad gevonden worden. In Hem schiep Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker al het andere, want heel het universum werd in Hem geschapen. Dit omvat zowel het hemelse als het aardse gebied en iedere vorm van geestelijke macht en waardigheid. Deze bestaan door Hem en voor hem en Hij maakt alles tot een eenheid voor de vervulling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstelling.


16 Want in Hem wordt geschapen* het al*2), dat in de hemelen en dat op de aarde, de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij autoriteiten, het al is door Hem en tot in Hem geschapen, 3 Alle dingen gebeurden* door Hem en los van Hem gebeurde* ook niet één ding dat gebeurd is. ... 10 Hij was in de wereld en de wereld gebeurde* door Hem, en de wereld kende Hem niet. (SW)[Joh. 1:3,10]
17 en Hij is vóór alles en het al staat samen in Hem. 1 In het begin was het Woord en het Woord was naartoe °God, en God was het Woord. (SW)[Joh. 1:1]
18 En Hij is het hoofd van het lichaam, van de ekklesia. Hij is het begin, Eerstgeborene vanuit de doden, opdat Hij in įlles eerste zal worden, en Hij onderschikt* alles onder Zijn voeten en Hij geeft* Hem, als Hoofd over allen, aan de ekklesia, 23 die Zijn °lichaam is, het complement2) van Hem Die het al in allen completeert (SW)[Efe. 1:22,23] - 2 ontstemd zijnde vanwege hun °onderwijzen van het volk en in °Jezus de opstanding vanuit de doden aankondigen. (SW)[Hand. 4:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Als Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Complement wordt Zijn suprematie voortreffelijk in zowel verzoening als schepping.

Het
Beeld
Van
God
Eerstgeborene van heel de Schepping:
Het Universum
Hemels, Aards
In Hem Geschapen


Het
Complement
Van
God
Eerstgeborene van de Doden:
Het Universum
Hemels, Aards
Door Hem Verzoend

De twee overheersende punten in de universele geschiedenis zijn de schepping en de opstanding van de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Door Zijn dood en levendmaking zal Hij meer dan de verloren schepping aan de Vader terugbrengen. Het kruis, dat spreekt van Zijn vervreemding van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, is de basis waarop de verzoening is gebouwd. De voordelen die het brengt zijn niet beperkt tot de aarde of de mensheid, maar omvatten ook de hemelse gebieden.


19 opdat heel de volheid er een welbehagen in heeft* in Hem te wonen*, 16 Want vanuit Zijn °volheid namen wij allen in ontvangst, ook genade in plaats van genade.(SW)[Joh. 1:16]
20 en door Hem het al wederzijds te verzoenen* tot in Hem, vrede makend* door het bloed van Zijn °kruis, door Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen. 2 En Hij is de beschutting aangaande onze °zonden, echter niet aangaande alleen de onze, maar ook aangaande geheel de wereld. (SW)[1Joh. 2:2] - Maar nu, in Christus, jullie die ooit veraf waren, zijn dichtbij gekomen* door het bloed van °Christus (SW)[Efe. 2:13] - in de bediening van de volheid van de era's, om het al in de Christus samen te vatten*, al dat is in de hemelen en dat op de aarde (SW)[Efe. 1:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Net zoals Zijn heerlijkheden in de schepping ons mee terug nemen naar het prille begin, zo nemen de grotere heerlijkheden van de verzoening ons mee naar de voleinding. De universele verzoening kan niet volledig bereikt worden vóór de afsluiting van de aionische tijden, wanneer alle soevereiniteit en gezag en macht en zelfs de dood niet-werkzaam worden gemaakt (1Kor. 15.24-27), en wanneer heel de mensheid wordt gered (1Tim. 4:10) en gerechtvaardigd (Rom. 5:18). Dit brengt ons ver voorbij de nieuwe aarde die aan het einde van de Openbaring van JezusJAH redt ChristusGezalfde wordt afgebeeld, want daar heerst Hij nog steeds, zijn velen van de mensheid nog verloren en is de dood nog niet afgeschaft.


21 Ook jullie waren eens vervreemd en vijanden in de denkwijze, in °boosaardige °werken, maar nu verzoent* Hij wederzijds, Want indien wij, vijanden zijnde, verzoend werden* naar God door de dood van Zijn °Zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde*, gered worden in Zijn leven. (SW)[Rom. 5:10] - 7 De wereld kan jullie niet haten, maar Mij haat ze, omdat Ik getuigenis geef aangaande haar, dat haar °werken boosaardig zijn. (SW)[Joh. 7:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Op dit moment omvat de verzoening alleen zij die, net als de Kolossestad in Frygiė, in het binnenland van Klein Aziėnzen, in Hem geloven en hun greep op deze grote waarheid niet verloren hebben (of er zelfs nooit van hebben gehoord). Redding hangt alleen af van het werk van ChristusGezalfde en wordt niet aangetast door onze stemmingen: verzoening hangt, aan onze kant, af van het genieten van Zijn gunst.

[Commentaar]
Commentaar

20 en 21

Het Griekse woord dat hier met "uitverzoenen" wordt vertaald is apokatallasso. Gewoonlijk wordt dit met wederverzoenen vertaald, daarbij de mening van de vertalers aangevend dat ook God Zelf verzoend moest worden. Dit is echter een foutieve veronderstelling.
De elementen van het Griekse apokatallasso zijn: VANAF-NAAR BENEDEN-VERANDEREN. Dat NAAR BENEDEN-VERANDEREN is ons "verzoenen." De apostel Paulus heeft er "apo" (VANAF) voor gezet om iets anders aan te kunnen duiden. Het gaat hier niet om het verzoenen van God met de mensheid, maar om het uit de massa van de mensheid (Israėlieten en heidenen) halen van een kleine groep mensen uit die beide groepen, ze gezamenlijk omvormen in één nieuwe groep, het Lichaam van Christus, en ze zo met God te verzoenen. Het "uit" in "uitverzoenen" slaat dus op het uit de massa halen van de huidige gelovigen en ze, als voorlopers van de grote massa (die later aan de beurt komt), in dat ene lichaam van Christus, als nieuwe schepselen, met God te verzoenen.

Wim Janse


22 in het lichaam van Zijn °vlees, door Zijn °dood, om jullie heilig en smetteloos en niet aan te klagen voor Zijn °aangezicht te presenteren*, opdat Hij deze voor Zichzelf zou presenteren*, een heerlijke ekklesia, niet hebbende vlek of rimpel of iets van zulke dingen, maar dat zij mag zijn heilig en vlekkeloos (SW)[Efe. 5:27]
23 indien jullie zeker doorgaan met het geloof, gefundeerd zijnde en bestendig, en niet afgebracht wordend vanaf de hoop van het evangeliegoede bericht, dat jullie horen*, dat geproclameerd wordt in elke °schepping onder de hemel, waarvan ik, Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, bediende werd*. zodat de Christus in jullie °harten woont* door het geloof (SW)[Efe. 3:17]- 14 Want wij zijn partners van °Christus geworden, mits wij het begin van de aanname tot aan het einde bevestigd zouden vasthouden (SW)[Hebr. 3:14] - 15 En Hij zei tot hen: "Gegaan zijnde tot in heel de wereld, proclameer*m het evangelie aan heel de schepping. (SW)[Marc. 16:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Het bereik van verzoening is niet beperkt tot de mensheid; het is zo breed als de schepping. De verkondiging er van werd gedaan aan ieder schepsel onder de hemel. Het is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefdevolle doelstelling om al Zijn schepselen aan Hem te binden met de banden van aanhankelijkheid. Om dit doel te bereken is lijden nodig - niet alleen het noodzakelijke lijden van ChristusGezalfde aan het kruis, maar die van Zijn beproevingen die Hij verduurt in Zijn leden tijdens de loop van haar bedeling.


24 Nu verheug ik mij in mijn °lijdenssmarten ten behoeve van jullie en vul ik in mijn °vlees plaastvervangend de tekorten aan van de verdrukkingen van °ChristusGezalfde, ten behoeve van Zijn °lichaam, dat is de ekklesia, Daarom vraag ik jullie niet moedeloos te worden in mijn °verdrukkingen ten behoeve van jullie, die allemaal jullie heerlijkheid zijn. (SW)[Efe. 3:13]
25 van welke ik bediende werd* overeenkomstig het beheer van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dat aan mij wordt gegeven, om in jullie het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te vervullen*, indien jullie tenminste luisteren1)* naar het beheer van de genade van °God, de aan mij gegeven* zijnde voor jullie, ... 7 waarvan ik dienaar was geworden* naar de gave van de genade van °God, de mij gegeven* zijnde, naar de werking van Zijn °kracht. 8 Aan mij, de minder dan de minste van alle heiligen, werd gegeven* de genade dit aan de naties te evangeliseren*: de onnaspeurlijke rijkdom van °Christus (SW)[Efe. 3:2,7,8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Deze brief is mogelijk niet de allerlaatste brief van de Griekse Schrift die werd opgetekend. De Openbaring van JezusJAH redt ChristusGezalfde en JohannesJAH is genadig’ geschriften kunnen, zoals ons wordt verteld, veel later zijn geschreven. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine completeerde of vulde het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in een andere betekenis. Alle andere geschriften waren in hun bereik beperkt tot het aardse, wat ruimte betreft, en tot de aionen, wat tijd betreft. Ze hielden zich bezig met een deel van het universum. In hen konden de naties slechts een onderschikte plaats en deel hebben. Omdat het geheim van ChristusGezalfde door de barričres van het Judalofļsme heen breekt, verdwijnen deze beperkingen. Op aarde verliet de MessiasGezalfde nooit Israėlstrijder van God. Nu, in geest, wandelt Hij te midden van de naties, zegen uitdelend zoals Hij dat deed in de dagen van Zijn aardse bijwoning. ChristusGezalfde, die vóór Zijn hemelvaart nooit naar de naties ging, ontmoette Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine buiten het land, op de weg naar Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig, niet als de verlaagde JezusJAH redt, maar als de verheerlijkte Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Geleidelijk, in geest, door de bedieningen van de apostel, ontvouwt Hij Zijn geheime doelstelling om voor de naties, in geest, alles te zijn wat Hij in het vlees voor Israėlstrijder van God was geweest, en nog veel meer! Dit is het geheim: ChristusGezalfde onder de naties, een heerlijke verwachting. Niet een onderschikte plaats in het aardse koninkrijk, maar een vooraanstaande plaats in Zijn hemelse domeinen.

Laten wij, ook, het ontzagwekkende belang opmerken dat hij hecht aan een waardering van dit meer dan schitterende mysterie of geheim. Het bevredigt zowel hart als hoofd. Het onthult diepten van aanhankelijkheid waarin we ons mogen verwonderen. Het ontsluit de schatten van wijsheid en kennis waar de wijzen en filosofen van de aarde zonder succes naar hebben gezocht. Het lost het raadsel van het universum op, het begin en het einde er van, en de verzoening er van.


26 het geheim, dat verhuld was vanaf de aionen en vanaf de generaties, maar nu openbaar gemaakt* werd aan Zijn °heiligen, De bij machte Zijnde jullie te versterken* naar mijn °evangelie en de verkondiging van Jezus Christus, naar de onthulling van het geheim, tijdens de aionische tijden verzwegen, 26 maar nu, getoond* door profetische geschriften, naar opdracht van de aionische God, tot gehoorzaamheid van geloof bekend wordt gemaakt* onder alle °naties. (SW)[Rom. 16:25,26]
27 aan wie °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wil bekendmaken* wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit °geheim onder de natiën. Dat is: ChristusGezalfde in jullie, de hoop van de heerlijkheid, verlicht zijnde de ogen van jullie °harten, in jullie °waarnemen van de verwachting van Zijn °roeping, wat de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn lotdeel onder de heiligen is (SW)[Efe. 1:18] - 1 Paulus, afgevaardigde van Christus Jezus overeenkomstig het uitdrukkelijk bevel van God, onze Redder, en van de Heer, Jezus Christus, onze °hoop,(SW)[1Tim. 1:1]
28 Die wij aankondigen, elk mens attenderend en elk mens onderwijzend in alle wijsheid, opdat wij elk mens volwassen in ChristusGezalfde JezusJAH redt zouden presenteren, totdat wij zouden verkrijgen* het al in de eenheid van het geloof en van de bovenkennis van de Zoon van God, tot een volgroeide man, tot een maat van gestalte van het complement van de Christus, (SW)[Efe. 4:13]
29 waarvoor ik ook zwoeg, strijdend overeenkomstig de inwerking van Hem Die in mij inwerkend is in macht.


1) Lot. Men leze Numeri 26:52 t/m 56. Zoals destijds het land Israėl onder de 12 stammen werd verdeeld (tot op familie-niveau toe), zo zal het ook gaan met de hemelen. De gelovigen van deze tijd zullen een lotdeel krijgen in de hemelse gewesten. "Erfdeel" is zeker een foutvertaling, dan zou God moeten sterven en dat is ondenkbaar.
2) Het al. Alles wat bestaat in het hele universum, stoffelijk en niet stoffelijk.


Terug naar de index.
Naar Kolossenzen 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.