Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de Kolossenzen
Kolossenzen
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Want ik wil dat jullie hebben waargenomen welke omvang van strijd ik heb ten behoeve van jullie en degenen in Laodiceastad in Frygië, in Klein Azië, dicht bij Kolosse en voor zovelen als mijn gezicht in het vlees niet hebben gezien,
2 opdat hun °harten bemoedigd zullen worden, verenigd wordend in liefde en tot in alle rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht, in besef van het geheim van de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader van de ChristusGezalfde, waartoe jullie, lezende, kunt begrijpen mijn °inzicht in het geheim van de Christus, (SW)[Efe. 3:4]
3 in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verhuld zijn. 3 want indien jij roept tot het verstand en jij jouw stem geeft aan het begrip, 4 indien jij het zoekt als het zilver en jij haar doorzoekt als de begraven schatten, (SW)[Spreuken 2:3,4]
4 Dit echter zeg ik opdat niemand jullie zal doen misrekenen met overredende taal, Laat niemand jullie misleiden met lege woorden. Door deze komt de verontwaardiging van °God op de zonen van de koppigheid. (SW)[Efe. 5:6]
5 want indien ik ook in het vlees afwezig ben, maar in de geest samen met jullie, ben ik mij verheugend en bekijk ik jullie °ordening en de stabiliteit van jullie °geloof in ChristusGezalfde. Want ik ben inderdaad afwezige naar het lichaam, maar aanwezige naar de geest. Als ware ik aanwezig, ik heb hem reeds geoordeeld die zo dit heeft gedaan (SW)[1Kor. 5:3]
6 Zoals dan jullie °ChristusGezalfde JezusJAH redt, de Heer, accepteerden, wandelt in Hem,
7 geworteld zijnde en opgebouwd wordend in Hem en bevestigd wordend in het geloof, zoals jullie werden onderwezen, er in overvloedig zijnde in dankzegging. gebouwd zijnde op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus Zelf de hoeksteen is, ... 22 in Wie jullie ook zijn samen gebouwd tot verblijfplaats van °God, in geest. (SW)[Efe. 2:20,22]
8 Kijkt uit dat er niemand zal zijn die jullie als buit wegvoert door de filosofie en lege verleiding, overeenkomstig de overlevering van de mensen, overeenkomstig de elementaire dingen van de wereld, en niet overeenkomstig ChristusGezalfde, Want de zulken dienen niet onze °Heer, Christus, maar de eigen buik en door hun complimentjes en schone taal misleiden zij de harten van de onschuldigen (SW)[Rom. 16:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

LEERSTELLIGE CORRECTIE

Het is moeilijk te onderkennen of de goddelijke religie die aan Israëlstrijder van God in het vlees was gegeven, één van de grootste hindernissen kan zijn geweest voor een waardering van de genade die de onze is in ChristusGezalfde JezusJAH redt. Daarom waardeert de Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker het af naar hetzelfde niveau als menselijke filosofie en traditie, door ze in deze passage met elkaar af te wisselen. De lege verleiding en rudimenten, de besnijdenis, de doop en schaduwen verwijzen naar de riten en het ritueel dat JAHWEH gaf aan Zijn aardse volk. Toch zijn ze vermengd met verwijzingen naar het gezag en de leer van mensen. Ritueel is net zo gevaarlijk als een vijand als het rationalisme. Als Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Complement is ChristusGezalfde het antwoord op de filosofie; als ons Complement is Hij het einde van de religie.

Met een opvallend beeld waarschuwt de apostel ons, opdat we niet al onze bezittingen in ChristusGezalfde door een wettelijk proces zullen verliezen, zoals wordt aangediend wanneer eigendom in beslag wordt genomen voor schuld. Wettelijkheid legt ons een bijlage op, zodat we het genot van onze bezittingen kunnen verliezen en filosofie komt op dezelfde wijze tussenbeide.


9 want in Hem woont alle °volheid van de GodheidGrieks: Theotetos - De hoogste God op lichamelijke wijze. 14 En het Woord werd vlees en woont in een tent onder ons. En wij slaan Zijn °heerlijkheid gade, een heerlijkheid als van een enigverwekte bij de Vader, vol van genade en van waarheid. ... 16 Want vanuit Zijn °volheid namen wij allen in ontvangst, ook genade in plaats van genade. (SW)[Joh. 1:14,16]
10 En jullie zijn vervuld in Hem Die het hoofd is van alle overheid en autoriteit, boven alle soevereiniteit en gezag en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze °aion, maar ook in de toekomende, 22 en Hij onderschikt alles onder Zijn voeten en Hij geeft Hem, als Hoofd over allen, aan de ekklesia, (SW)[Efe. 1:21,22]
11 in Wie ook jullie besneden werden met een besnijdenis, niet gemaakt met handen, in het afstropen van het lichaam van het vlees in de besnijdenis van °ChristusGezalfde, maar °dat wat verborgen is maakt de Jood, en besnijdenis is van het hart, in geest, niet in de letter, wiens °lof niet is van mensen, maar van °God. (SW)[Rom. 2:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De geestelijke geschiedenis van hen die ChristusGezalfde kennen als hun Complement, kan samengevat worden in drie woorden: dood, begrafenis en opstanding. Uiteraard niet letterlijk, maar in Hem. Twee riten, in Israëlstrijder van God, zetten dit in een beeld uiteen. Besnijdenis is het afsnijden van het vlees. Het staat voor de dood. De doop beeld zowel de begrafenis als de opstanding uit.

Nu hoeft de gelovige niet meer besneden te worden, want ChristusGezalfde, zijn Complement, daalde in de dood zelf af. In ChristusGezalfde’ begrafenis werd hij gedoopt. In Zijn opstanding stond hij op uit de doden. Geloof in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers handelen is alle ceremonie die nodig is om de gelovige voorbij het graf te plaatsen, in het volle bezit van ieder voorrecht dat ooit door de riten van de religie werden voortgebracht. ChristusGezalfde, ons Complement, maakt volledige voorzieningen voor onze nadering in de goddelijke aanwezigheid, net zoals het bronzen altaar en het wasvat voorzagen in de nadering van de priester in de tabernakel (Exo. 27:1; 30:17).


12 samen met Hem begraven wordend in de onderdompeling. In Welke ook jullie samen werden gewekt door het geloof van de inwerking van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die Hem wekt* vanuit de doden. 1 Indien dan jullie samen werden gewekt met °Christus, zoek dan de dingen omhoog, waar °Christus is, zittend aan de rechterhand van °God. (SW)[Kol. 3:1] - en wat de alles overstijgende grootheid van Hem is in ons, de gelovigen, naar de werking van de kracht van Zijn °macht, 20 die werkt in de Christus, opwekkende Hem uit doden en Hem zettend aan Zijn rechterhand, te midden van de ophemelsen (SW)[Efe. 1:19,20]
13 Ook jullie, doden zijnde in de misstappen en in de voorhuid van jullie °vlees, maakt* Hij ons samen levend, samen met Hem, genade gevend* over al onze °misstappen, En jullie, dood zijnde voor jullie °overtredingen en zonden, ... 5 maakt ook ons, dood zijnde voor de overtredingen, samen levend met °Christus (door genade zijn jullie geredden), (SW)[Efe. 2:1,5]
14 het handschrift met de officiële besluiten tegen ons uitwissend*, dat tegenstander voor ons was, en Hij heeft het weggenomen vanuit ons °midden, het vastspijkerend* aan het kruis, want Deze is onze °vrede, de makende de beide één en de centrale muur van de scheiding afbreekt, 15 (de vijandschap in Zijn °vlees), de wet van de geboden in inzettingen opheffend, opdat Hij de twee in Hem zou scheppen in één nieuwe mens, vrede makend, (SW)[Efe. 2:14,15] - en beiden in één lichaam zou verzoenen met °God door het kruis, de vijandschap daarin dodend (SW)[Efe. 2:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De bevelen die door de apostelen uit Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter werden uitgevaardigd (Hand. 15:23-29) waren een staand symbool van de onderschikking van de naties aan de Besnijdenis, ook al stelden ze hen vrij van het zich houden aan rudimentaire riten, in het bijzonder de besnijdenis.


15 de overheden en de autoriteiten afstropend* stelt* Hij ze ten toon, daarin in vrijmoedigheid over hen triomferend*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Niet alleen is de gelovige vrijgesteld van het gezag van de apostelen van de Besnijdenis, maar is, in geest, buiten het bereik van alle menselijk rechtshandhaving. Zelfs vóór Zijn opstanding herinnerde onze Heer Pilatusmet een speer er aan dat hij geen enkel gezag over Zijn zaak had, behalve dat wat hem van boven was toegestaan (Joh. 19:10,11). Door Zijn opstanding draaide Hij de doodstraf terug die door het Sanhedrinraadsvergadering en de Romekrachtinse stadhouder tegen Hem was uitgesproken.


16 Laat dan toch niemand jullie oordelen in spijziging of in drinken of in het deelnemen aan een feest of van nieuwe maan of van sabbatten, Die de ene dag boven de andere dag oordeelt, en Die iedere dag oordeelt. Laat iedereen in het eigen denken ten volle verzekerd zijn! 6 Hij die gezind is naar de dag, hij is gezind om de Heer; en de etende, hij eet om de Heer, want hij dankt °God, en degene niet etende, eet niet om de Heer. (SW)[Rom. 14:5,6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Het verbod van bepaalde voedingsmiddelen onder de wet, het houden van feesten en vasten en rustdagen, voorafschaduwden de rust en vreugde en overvloed van dat toekomstige koninkrijk op aarde, waaraan het Lichaam van ChristusGezalfde geen deel heeft. Het goddelijke beeld van ons deel is het fysieke lichaam van ChristusGezalfde, opgestaan en opgevaren en gezeten aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers rechterhand in de hemelse gebieden. Zoals de fysieke leden zijn voor dit lichaam, zo zijn wij, Zijn geestelijke leden, voor Hem. Ook wij zijn opgewekt en daar gezeten, en zijn de instrumenten doorheen wie Hij Zijn Vaders wil ten uitvoer zal brengen in het hemelse.


17 welke een schaduw zijn van het op het punt staande. Het lichaam, echter, is van de ChristusGezalfde. 5 die als voorbeeld en als schaduw dienen van de ophemelsen, zoals in kennis gesteld door Mozes, die op het punt stond de tent compleet te maken. Want zie, Hij zegt met nadruk: "Jij zal alles maken overeenkomstig het aan jou op de berg getoond wordende °model." (SW)[Hebr. 8:5]
18 Laat niemand jullie diskwalificeren in gewilde nederigheid en in godsdienstige praktijk van de boodschappers, paraderend wat hij heeft gezien, onterecht opgeblazen wordend door het denken van zijn °vlees,
19 en zich niet houdend aan het Hoofd, vanuit Wie heel het lichaam is, door de verstrekt wordende en verenigd wordende assimilaties en banden, groeiend in de groei van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. in Wie het gehele gebouw, samengevoegd zijnde, groeit tot een heilige tempel in de Heer (SW)[Efe. 2:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

"Houdend aan het Hoofd" is een beknopte uitdrukking van onze taak als leden van het Lichaam van ChristusGezalfde. Een bewuste band en onderschikking aan Hem als ons Hoofd zal ons scheiden van de dingen van de wereld, of het nu gaat om de religie daarvan (hoe goddelijk ook de oorsprong is) of de filosofie er van. Iedere poging om onze positie voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te verbeteren door fysieke middelen, of het een beroep op de zintuigen is of een bedwingen van de normale noodzakelijkheden, ontkent onze compleetheid in ChristusGezalfde.


20 Indien jullie dan stierven, samen met ChristusGezalfde, vanaf de elementaire dingen van de wereld, waarom worden jullie officiële besluiten opgelegd alsof levend in de wereld? Zo waren ook wij, toen wij minderjarigen waren, geslaafd onder de beginselen van de wereld. 4 Maar toen dat wat de tijd vult kwam, vaardigt °God Zijn °Zoon af, geworden uit een vrouw, geworden onder wet, 5 opdat Hij degenen onder de wet zou uitkopen, opdat wij de plaats van een zoon zouden krijgen. (SW)[Gal. 4:3-5]
21 Toch niet dat jullie zouden aanraken, ook niet dat jullie zouden proeven, ook niet dat jullie in contact zullen komen,
22 welke dingen allemaal tot in vergankelijkheid zijn in het verbruik, overeenkomstig de instructies en onderwijzingen van de mensen, 13 En mijn Heer zegt: Omdat dit volk dichtbij komt met hun mond en zij Mij verheerlijken met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houdt en hun vrezen voor Mij een instructie van stervelingen wordt dat onderwezen wordt, (SW)[Jes. 29:13]
23 wat (inderdaad een woord van wijsheid hebbend in eigenzinnige godsdienstige praktijk en in nederigheid en in het niet sparen van het lichaam) niet van enige waarde is tot verzadiging van het vlees. 3 verhinderend te trouwen, zich te onthouden van spijzen die °God schept voor de gelovigen om tot zich te nemen met dankzegging en de waarheid beseft hebbend. (SW)[1Tim. 4:3]Terug naar de index.
Naar Kolossenzen 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.