Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de Kolossenzen
Kolossenzen
Hoofdstuk 3

[Commentaar - Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

CORRECTIE - GEDRAG

Het geheim van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een genoegen doen zit in een gedrag dat overeenkomt met onze geestelijke positie. De sleutel tot deze positie is de grote waarheid dat wij niet alleen zijn gestorven en opgewekt zijn met ChristusGezalfde, maar met Hem zijn opgevaren in de hemelse gebieden. Onze belangen, onze verwachtingen, zijn in het geheel niet meer op aarde, maar te midden van de ophemelsen. Laat deze grote en heerlijke waarheid achter onze motieven zitten en ons leiden naar het pad dat Hem een genoegen doet.


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Indien dan jullie samen werden gewekt met °ChristusGezalfde, zoekt dan de dingen omhoog, waar °ChristusGezalfde is, zittend aan de rechterhand van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Samen met Hem begraven zijnde in de doop. In wie ook jullie samen werden opgewekt door het geloof van de werking van °God, De Hem opwekkende uit doden (SW)[Kol. 2:12] - 1 Een Davidische psalm. Een met nadruk zeggen van JAHWEH tot mijn Heer: "Zit aan Mijn rechterhand totdat Ik Jouw vijanden tot Jouw voetstoel voor Jouw voeten zal stellen. (SW)[Psalm 110:1]
2 Weest gezind naar de dingen omhoog, niet naar de dingen op de aarde,
3 want jullie stierven en het leven van jullie is verborgen, samen met °ChristusGezalfde, in °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Wij, die stierven aan de zonde, hoe zullen wij daarin nog leven? (SW)[Rom. 6:2]
4 Wanneer ook maar °ChristusGezalfde, ons °leven, openbaar gemaakt zal worden, dán zullen ook jullie, samen met Hem, openbaar gemaakt worden, in heerlijkheid. Ik werd samen met Christus gekruisigd, toch leef ik. Niet langer leef ik, maar Christus in mij; en wat ik nu leef in het vlees, leef ik in geloof van de Zoon van °God, Die mij liefheeft en Zichzelf voor mij overgeeft (SW)[Gal. 2:20] - 2 Geliefden, nu wij kinderen van God zijn en nog niet openbaar gemaakt werd wat we zijn zullen, hebben wij waargenomen dat in het geval Hij openbaar gemaakt zal worden, wij op Hem gelijkend zullen zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is (SW)[1Joh. 3:2]
5 Doet dan jullie °leden versterven die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, dat is afgodendienst, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

We worden opgeroepen om geloof in feiten om te vormen. Zijn we dood voor de wereld? Laten we dan leven zoals zij die voorbij de praktijken zijn die het vervuilen. Hoe kunnen we op de koers blijven die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verontwaardiging zal trekken, niet over ons, maar over hen die Hem niet vertrouwen?

[Commentaar]

Versterft.

Paulus laat ons hier denken aan het uithongeren van datgene wat niet goed is, geen voeding er aan geven. Een goed voorbeeld is roken. Wie stopt met roken kan het moeilijk hebben. Zodra je gaat denken aan een sigaret, zal de wens om er een op te steken al snel komen. Stop met denken (honger het verlangen uit) aan een sigaret en de wens zal verdwijnen.

Wim Janse


6 vanwege welke dingen de boosheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker komt op de zonen van de onzeglijkheid, Dit wetend, dat onze oude °mens medegekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan zou worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn ... 11 Reken jullie dus dan wel dood voor de zonde, maar levend voor °God in Christus Jezus. (SW)[Rom. 6:6,11]
7 in wie ook jullie eens wandelden*, toen jullie in deze dingen leefden.
8 Maar doet nu ook dit alles weg: boosheid, woede, kwaadaardigheid, laster, schandelijke taal vanuit jullie °mond. en laagheid en domme taal of zotternij, die niet juist is, maar beter dankend. (SW)[Efe. 5:4]
9 Liegt niet tegen elkaar, afstropend* de oude mens, samen met zijn °praktijken, Daarom: doet af de leugen en spreekt waarheid, een ieder met zijn °nabije, omdat wij leden van elkaar zijn. (SW)[Efe. 4:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

De oude mensheid, met z’n diversiteit en verdeeldheid, weerspiegelt niet langer het Beeld van z’n Schepper. In de nieuwe, verse mensheid, waarin ChristusGezalfde Adam (van) rode (aarde) vervangt, verdwijnen deze verdeeldheden. De religie van de Jood en de filosofie van de Griek, de voorrechten van de Besnijdenis en de vogelvrijverklaring van de Onbesnedenheid, de onderschikking van de slaaf en de superioriteit van de vrije, dit alles heeft geen plek in de jonge mensheid, waarvan ChristusGezalfde het Hoofd is. Wij zouden ons zo behoren te gedragen dat men het zal herkennen als geschapen in Zijn beeld.


10 en trekt* de jonge aan, die vernieuwd wordt in besef, overeenkomstig de afbeelding van Die hem schept*, 26 En Elohim zegt: "Wij maken een mens in ons beeld, als onze gelijkenis, en zij zullen heersen over de vis van de zee en over wat vliegt in de hemelen en over het beest en over geheel de aarde en over elke kruiper die kruipt op het land." 27 En Elohim schept de mens in Zijn beeld. In het beeld van Elohim schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schept Hij hen. (SW)[Gen. 1:26,27]
11 waarin ook geen Griek en Jood aanwezig zijn, besnijdenis en voorhuid, barbaar, Skythruig , slaaf, vrije, maar de alles en in allen is ChristusGezalfde. In Hem is geen Jood en geen Griek. In Hem is geen slaaf en geen vrije. In Hem is geen mannelijk en vrouwelijk. Want jullie zijn allen één in Christus Jezus. (SW)[Gal. 3:28]
12 Trekt dan aan, als door °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker uitgekozen, heiligen en geliefden: innerlijke gevoelens van medelijden, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde .... 32 maar wordm vriendelijk tegen elkaar, zacht medelevend, met elkaar genadevol omgaand, zoals ook °God in Christus genadevol met jullie omgaat. (SW)[Efe. 4:2,32] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Hoe groter de waardering van de genade van onze Heer naar ons is, des te groter zullen we genade betonen naar allen die tot Hem behoren. Zonder deze dwingende kracht zullen we alleen in staat zijn onze natuurlijke, niet genadevolle gezindheid uit te oefenen.


13 elkaar verdragend en genade gevend onder julliezelf. In het geval dat iemand een klacht zal hebben tegen de ander: zoals ook de Heer genade geeft* aan jullie, zó ook jullie. 14 Want in het geval dat jullie de mensen hun °misstappen zullen laten gaan, zo zal ook jullie °Vader, de hemelse, jullie laten gaan. (SW)[Matt. 6:14]
14 Maar over al deze dingen de liefde, die de band van de volwassenheid is. pogend te bewaren de eenheid van de geest in de band van de vrede, (SW)[Efe. 4:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Liefde, de grootste van de blijvende drie-eenheid (1Kor. 13:13), is de band die ons bindt met de Heer en zou de band moeten zijn die ons verenigt met onze mede-heiligen. Vóór de volwassenheid, in de voorbereidende tijd die voorafging aan de huidige bedeling, waren de heiligen verenigd (of beter: verdeeld) door een gezamenlijke rite, zoals bv. de besnijdenis, of een gezamenlijke voorouder, zoals Israëlstrijder van God. Nu deze afgeschaft zijn is er een geestelijke eenheid, niet ontsierd door enige verdeeldheid (Efe. 4:3-6). Liefde is de band die ons een maakt; vrede is de band die ons een houdt.


15 En laat de vrede van ChristusGezalfde haar scheidsrechter zijn in jullie °harten, in welke jullie ook geroepen werden in één lichaam, en wordt dankbaren! en de vrede van °God, de superieur zijnde boven alle denken, zal jullie °harten en begrip bewaken in Christus Jezus (SW)[Filip. 4:7] - één lichaam en één geest, zoals ook jullie geroepen werden in één verwachting van jullie °roeping, (SW)[Efe. 4:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Alle moeilijkheden zouden onderschikt moeten worden aan de arbitrage van de vrede van ChristusGezalfde.


16 Laat het woord van °ChristusGezalfde op een rijke wijze in jullie inwonen, in alle wijsheid onderwijzend en julliezelf attenderend met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, in de genade zingend in jullie °harten tot °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. spreekt met elkaar in psalmen en gezangen en geestelijke liederen, zingende en muziek spelende in jullie harten voor de Heer (SW)[Efe. 5:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

De meest oprechte bron van een lied is een hart dat vol is van genade. Het zou het overvloeien van een hart moeten zijn, aangedreven door een waardering van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde. Alle andere motieven zijn een aanfluiting en klinken vals in Zijn oren.


17 En alles wat jullie ook maar zullen doen in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde , de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader dankend door Hem. Of jullie dan eten, of jullie drinken, of jullie iets doen, doet alles voor de heerlijkheid van God! (SW)[1Kor. 10:31] - altijd dankend voor alle dingen in de naam van onze °Heer, Jezus Christus, tot de God en Vader (SW)[Efe. 5:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wil dat Zijn Zoon passend geëerd zal worden in alles wat we doen of zeggen. Zelfs onze dankzegging moet vergezeld worden door de wierook van Zijn Naam.

Wij zouden altijd onderscheid moeten maken tussen onze plaats "in ChristusGezalfde" en "in de Heer." "In ChristusGezalfde" verdwijnen fysieke verschillen; zelfs het onderscheid tussen de seksen is verdwenen. Er is geen mannelijk of vrouwelijk (Gal. 3:28). Maar "in de Heer" worden deze alle erkend en geregeld. Laten we nooit gedrag baseren op onze plaats in ChristusGezalfde; het is in de Heer. Dienstbetoon is aan de Heer, niet aan ChristusGezalfde. In de Heer is de vrouw onderschikt, in ChristusGezalfde is ze de gelijke aan de man.


18 De vrouwen: wordt onderschikt aan de mannen, zoals gepast is in de Heer. 16 Tot de vrouw zegt Hij: "Ik vermeerder, ja vermeerder jouw verdriet en jouw zwangerschap. In moeizame arbeid baar jij zonen. En tot jouw man is jouw impuls en hij heerst over jou." (SW)[Gen. 3:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De ideale familie wordt gekenmerkt door liefde van de kant van de man, die de weg van onderschikking van de vrouw gemakkelijk maakt, en door gehoorzaamheid van de kant van de kinderen. Het is een teken van de laatste dagen dat kinderen aan deze oproep geen gehoor meer geven (2Tim. 3:2).


19 De mannen: hebt de vrouwen van julliezelf lief en weest niet bitter naar hen toe. 7 Evenzo de mannen, samen wonend overeenkomend kennis, als met een zwakker gebruiksvoorwerp, aan het vrouwelijke eer toekennend, als ook aan mede-lotbezitters van allerlei genade van leven, opdat jullie in de gebeden niet gehinderd worden. (SW)[1Petr. 3:7]
20 De kinderen: gehoorzaamt de ouders overeenkomstig alles, want dit is welgevallig in de Heer. Kinderen, weest gehoorzaam aan jullie °ouders in °Heer, want dat is recht. (SW)[Efe. 6:1]
21 De vaders: irriteert jullie °kinderen niet, opdat zij niet ontmoedigd zullen zijn. En °vaders, ergert jullie °kinderen niet, maar voedt hen op in de ordelijkheid en vermaning van de Heer (SW)[Efe. 6:4]
22 De slaven: gehoorzaamt in alles de heren overeenkomstig het vlees, niet in ogenslavernij, als mensenbehagers, maar in eenvoud van hart, de Heer vrezend. Slaven, weest gehoorzaam aan de heren naar het vlees, met vrees en beven, in eenvoud van jullie °harten, als aan °Christus, 6 niet naar ogenslavernij, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus, doende de wil van °God vanuit de ziel, 7 met goed gemoed slavend als voor de Heer en niet voor mensen, 8 waargenomen hebbend dat al wat een ieder goed zou doen, dit zal hij terugontvangen van de Heer, hetzij slaaf, hetzij vrije. (SW)[Efe. 6:5-8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Omdat slavernij vrijwel iets van het verleden is, kunnen deze oproepen heel goed de gids zijn voor hen van wie het dienstbetoon vrijwillig en niet gedwongen is. Het is een schitterende hulp om voorbij alle aardse meesters te zien en voor de Ene Die boven is te werken. Onze werkgever kan misschien moeilijk tevreden te stellen zijn, of onrechtvaardig, of hardvochtig, en niet de juiste beloning gevend, maar als we slaaf van ChristusGezalfde worden zal ons werk oprecht gedaan moeten worden en zullen we naar Hem moeten kijken voor waardering en passende beloning. Aan de andere kant zullen we weerhouden worden voor beschadigende daden door de vrees voor Hem in die dag.


23 Alles wat jullie zullen doen, werkt vanuit de ziel als voor de Heer en niet voor mensen,
24 waargenomen hebbend dat jullie vanaf de Heer de vergoeding van het lotbezit in ontvangst zullen nemen. Jullie zijn slaaf voor de Heer, ChristusGezalfde.
25 Want die onrecht doet, wat hij onrecht doet* het zal opgehaald worden en er is geen aanzien des persoons. 17 Want JAHWEH, jullie Elohim, Hij is Elohim van de elohim en Heerm van de heren, de El, de grote, de machtige en de vreeswekkende, Die niet gezichten opheft en geen omkoopgeschenk aanneemt, (SW)[Deut. 10:17]Terug naar de index.
Naar Kolossenzen 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.