Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de Kolossenzen
Kolossenzen
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 De heren: verschaft het rechtvaardige en de gelijkheid aan de slaven, waargenomen hebbend dat ook jullie een Heer hebben, in de hemel. 43 Jij zal niet met hardheid over hem heersen. En jij vreest jouw Elohim. (SW)[Lev. 25:43] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Heren, ook, zullen, door zich te herinneren dat zij Zijn slaven zijn, rechtvaardig handelen met zij die hen dienen.


2 Volhardt in het gebed, daarin wakend in dankzegging, Maar ik vermaan jullie, broeders, door onze įHere Jezus Christus en door de liefde van de geest, samen met mij te worstelen in de gebeden tot įGod voor mij, (SW)[Rom. 15:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

HET GEHEIM VAN CHRISTUS
DE UITDRUKKING ER VAN

De grote last op het hart van de apostel op dit moment was de allesoverstijgende onthulling van ChristusGezalfde en Zijn geheime heerlijkheden, die aan hem waren toevertrouwd. Waarom publiceerde hij zijn boodschap terwijl hij gevangene was in het hof van Romekracht? Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wegen zijn niet de onze. Indien de apostel vrij zou zijn geweest, zou hij waarschijnlijk ChristusGezalfdeí universele waardigheden mondelijk hebben verkondigd. Nu hij gebonden is, vertrouwt hij zijn boodschap toe aan papier, een methode die onmetelijk veel meer effect heeft gehad.


3 tegelijkertijd biddend, ook aangaande ons, opdat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor ons een deur zou openen van het woord, om het geheim van °ChristusGezalfde te spreken*, vanwege welk ik ook gebonden ben. 1 Voor het overige, broeders, bidm aangaande ons, opdat het woord van de Heer zal rennen en het verheerlijkt zal worden, zoals ook naar jullie toe (SW)[2Thess. 3:1] - waarvoor ik een ambassadeur ben in een keten, dat ik daarin vrijmoedig zal zijn, omdat ik moet spreken (SW)[Efe. 6:20]
4 opdat ik het openbaar zou maken, zoals het mij bindend is te spreken*.
5 Wandelt in wijsheid ten opzichte van die buiten staan, de periode uitkopend. 11 en eer te stellen in zich rustig te houden en de eigen dingen te verrichten en te werken met jullie įhanden, zoals wij aan jullie opdracht geven, 12 opdat jullie op achtenswaardige wijze zullen wandelen ten aanzien van die buiten zijn en jullie aan niets behoefte zullen hebben. (SW)[1Thess. 4:11,12]
6 Jullie °woord zij altijd in genade, op smaak gebracht zijnde met zout, waargenomen hebbend hoe het voor jullie bindend is aan een ieder te antwoorden. Laat geen enkel bezoedeld woord uit de mond van jullie komen, maar spreekt indien jullie enig goed hebben voor de opbouw van de nood, opdat het geven moge genade aan de horenden. (SW)[Efe. 4:29] - 50 Het zout is ideaal. In het geval echter het zout zouteloos zal worden, waarmee zullen jullie het op smaak brengen? Hebm zout in julliezelf en leefm in vrede onder elkaar!" (SW)[Mar. 9:50] - 15 maar heilig de Heer, Christus, in jullie įharten, steeds gereed voor een verdediging tegenover elk die van jullie een woord terugvraagt aangaande de hoop in jullie, maar met zachtmoedigheid en vrees,(SW)[1Petr. 3:15]
7 Wat mij aangaat, Tychikusgelukskind, de geliefde broeder en trouwe bediende en mede-slaaf in de Heer, zal alles aan jullie bekend maken,
8 die ik in deze naar jullie toe zend*, opdat jullie de dingen aangaande julliezie 2e commentaar bij dit vers zullen weten en hij de harten van jullie zou bemoedigen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Tychicusgelukskind heeft een passende naam, want wie had ooit een betere "kans" dan de drager van deze brief, alsook de brief aan de EfeziŽrs? (Efe. 6:21). De geestelijke weelde die aan hem was toevertrouwd gaat ons begrip ver te boven.

[Commentaar]
Commentaar door Wim Janse

7

"Jullie" staat hier in rood omdat er een conflict is tussen de belangrijkste grondteksten.  "Jullie" (Grieks: hemOn) is wat de teksten van Concordant Publishing Concern en de Scrivener Textus Receptus 1894 hebben. De Nestlť-Aland variations op de Westcott-Hort tekst heeft hier "ons" (Grieks: humOn). Er is hier gekozen voor "jullie," omdat de vertaling is gebaseerd op de tekst van het Concordant Publishing Concern.

Opdat jullie ook mogen waarnemen datgene wat mij aangaat, wat ik uitoefen, Tychicus, mijn geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, zal jullie alles bekendmaken, 22 die ik naar jullie zend voor ditzelfde doel, opdat jullie mogen weten over ons en hij de harten van jullie zou troosten. (SW)[Efe. 6:21,22]
9 samen met Onesimusik ben nuttig, de trouwe en geliefde broeder, die vanuit jullie is; zij zullen al de dingen van hier aan jullie bekendmaken. Ik verzoek jou voor mijn įkind dat ik verwekt heb in mijn gevangenschap, Onesimus, 11 de eens voor jou onbruikbare, maar nu ťn voor jou ťn voor mij bruikbaar, 12 die ik terugzend aan jou, hem, dat wil zeggen mijn mededogen. (SW)[Filem. 10-12]
10 Jullie groet Aristarchusopperheerser, mijn °mede-krijgsgevangene, en Marcuseen verdediging, de neef van Barnabaszoon van vertroosting, aangaande wie jullie voorschriften in ontvangst namen. In het geval dat hij naar jullie toe zal komen, ontvangt hem! 29 En de stad wordt vervuld van de verwarring. Bovendien stormen zij eensgezind tot in het theater, Gajus en Aristarchus meeslepend, MacedoniŽrs, medereizigers van Paulus. (SW)[Hand. 19:29] - 12 Bovendien kwam hij, zich bewust zijnde, bij het woonhuis van įMaria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar aanzienlijk velen samen vergaderd en biddend zijn. ... 25 Barnabas en Saulus nu keren terug tot in Jeruzalem, de bediening vervullend, Johannes met zich meenemend, die bijgenaamd wordt Marcus. (SW)[Hand 12:12,25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Het noemen van Markuseen verdediging is een andere bewijs van aanhankelijkheid. Barnabaszoon van vertroosting en Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus brachten hem van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter naar AntiochiŽstad van Antiochus - nu Antakya (Hand. 12.25) en namen hem mee op hun eerste zendingsreis. Maar hij liet hen in de steek en keerde terug naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (Hand. 13.13). Hierom weigerde Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine hem de volgende keer mee te nemen, zo de scheiding tussen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Barnabaszoon van vertroosting veroorzakend (Hand. 15:37-40). Maar Markuseen verdediging had diep gedronken van de genade. Hij is niet langer bevooroordeeld tegen de onbesnedenheid. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine vertelt TimotheŁsgodsvereerder dat hij bruikbaar is voor het dienen (2Tim. 4:11). Nu zorgt hij er voor dat zijn vrienden hem ontvangen. En deze man, wiens dienstbetoon zo onbevredigend was, is de enige door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gekozene om het verslag van de perfecte Dienaar te schrijven!

Aristarchusopperheerser, Markuseen verdediging en Justusrechtvaardig waren ooit leden van het Besnijdenislichaam, die nu toegevoegd worden aan de onbesnedenheid. Zij hadden het koninkrijk verkondigd. Hier hebben we het punt van contact tussen de twee gezelschappen. De loop van de Besnijdenis is na te volgen in de brief aan de HebreeŽn.


11 En van JezusJAH redt, die Justusrechtvaardig wordt genoemd. Dezen alleen, die vanuit de besnijdenis zijn, zijn medewerkers in het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die voor mij tot kalmering waren geworden.
12 Jullie groet Epafraskorte vorm van Epafroditus - vriendelijk, die vanuit jullie is, slaaf van ChristusGezalfde JezusJAH redt, altijd strijdend ten behoeve van jullie in de gebeden, opdat jullie zullen staan, volwassen en ten volle verzekerd zijnde in alle wil van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Jullie groet Epafras, mijn įmedegevangene in Christus Jezus (SW)[Filem. 23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Epafraskorte vorm van Epafroditus - vriendelijk schijnt de belangrijkste leraar te zijn geweest in de ekklesia van Korintheverzadigd (1:7), door wie zij de genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker leerden. Hoe effectief die genade in zijn eigen hart doorwerkte, wordt duidelijk door zijn gebeden en zielenpijn terwijl hij van hen afwezig was. Zijn grote zorg was dat zij volwassen en compleet zouden zijn in heel de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Hoe zeldzaam zijn zulke heiligen in deze dagen!


13 Want ik geef getuigenis voor hem dat hij veel ellende over jullie heeft en over hen in Laodiceastad in FrygiŽ, in Klein AziŽ, dicht bij Kolosse en over hen in HiŽrapolisheilige stad.
14 Jullie groet Lucaslichtgevend, de geliefde °arts, en Demas?afkorting van Demetrius of van Demarchus. 10 Want Demas liet mij in de steek, de huidige aion liefhebbend, en ging tot in Tessalonica. Crescens ging tot in GalatiŽ, Titus tot in DalmatiŽ. 11 Alleen Lucas is met mij. Leid Marcus, hem opnemend, met je mee, want hij is voor mij zeer bruikbaar in de bediening. (SW)[2Tim. 4:10,11]
15 Groet de broeders in Laodiceastad in FrygiŽ, in Klein AziŽ, dicht bij Kolosse, ook Nymfabruid (-egom) en de ekklesia overeenkomstig haar huis.
16 En wanneer ook maar de brief bij jullie zou worden gelezen, maakt dan dat hij ook in de ekklesia van Laodiceastad in FrygiŽ, in Klein AziŽ, dicht bij Kolosse zou worden gelezen, opdat jullie ook die vanuit Laodiceastad in FrygiŽ, in Klein AziŽ, dicht bij Kolosse zullen lezen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Het is aannemelijk dat de brief aan Laodiceastad in FrygiŽ, in Klein AziŽ, dicht bij Kolosse, waarnaar hier wordt verwezen, dezelfde is die nu de brief aan de EfeziŽrs wordt genoemd. Ze heeft het karakter van een rondzendbrief, waarvan kopieŽn werden gezonden naar verscheidene ekklesias.


17 En zegt tot Archippusstalmeester: Bekijk de bediening die jij accepteerde in de Heer, opdat jij haar zal vervullen. en aan Apfia, de zuster, en aan Archippus, onze įmedesoldaat, en aan de ekklesia in jouw huis. (SW)[Filem. 2]
18 De groet is met mijn °hand, van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Herinnert je van mij de boeien. De genade zij met jullie. Amen. Neemt waar met welke grote letters ik met mijn įhand aan jullie schrijf! (SW)[Gal. 6:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De brief was mogelijk opgeschreven door een beroepsschrijver, maar de apostel pende de groeten met zijn eigen hand.
1) Era. Een stuk tijd binnen een aion, met een eigen geestelijk of wereldlijk kenmerk.


Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.