Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Lucas
Hoofdstuk 12

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Als een schare van °tienduizendtallen bijeenvergaderd wordt, zodat zij elkaar vertrappen, begint* Hij eerst tot Zijn °leerlingen te zeggen: "Geeft voor julliezelf acht vanaf het zuurdeeg van de Farizeeënafgescheidenen, dat huichelarij is. °Jezus nu zei tot hen: "Ziem! En hoed jullie van het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën."(SW)[Matt. 16:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 16:6-12; Markuseen verdediging 8:15-21.

Hoewel hypocrisie, in al zijn vormen, het meest hatelijk is voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, schijnt het toch te heersen in het rijk van de religie. Het meest krachtige middel om het te voorkomen is de grote waarheid die hier verkondigd wordt. Zodra we ons bewust worden dat welk voorwendsel dan ook maar tijdelijk toepasbaar is en met vreselijk gevolg in de toekomst zal reageren, zal het ons traag maken om te claimen wat we niet zijn. We kunnen nu succesvol zijn bij het voor onze medemensen verbergen van onze daden of duisternis, maar ze zijn zeker bekend bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en zullen net zo zeker openbaar gemaakt worden aan de mensen. Gelukkig is hij die zich niet druk maakt over uiterlijk vertoon, maar zo leeft dat zijn daden in het licht goedgekeurd zullen worden!


2 Nu is niets toegedekt dat niet onthuld zal worden en verborgen dat niet gekend zal worden, Wees dan niet bang voor hen. Want niets is bedekt geworden dat niet onthuld zal worden, en verborgen dat niet gekend zal zijn. (SW)[Matt. 10:26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2-5

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 10:26-28


3 omdat zoveel als jullie in het donker zeggen*, in het licht gehoord zal worden, en wat jullie naar het oor toe spreken* in de voorraadkamers, op de dakterrassen geproclameerd zal worden.
4 Ik nu zeg tot jullie, Mijn °vrienden, vreest toch niet vooreig. vanaf die het lichaam doden en na deze dingen niets bovenmatiger te doen* hebben. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Gehennavallei van (de zonen van) Hinnom, de vallei van de zoon van Hinnom, net onder Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, is de plaats waar het vuilnis en slachtafval van de stad werd verbrand. In het koninkrijk zullen de lichamen van criminelen in haar vlammen worden geworpen. Het onderscheid dat hier wordt gemaakt is tussen de gelovige, wiens dood (in het bijzonder als die gebeurt ten behoeve van de Heer) hem in aanmerking doet komen voor een hoge plaats in het koninkrijk bij de opstanding van de rechtvaardigen, en de rebelerende, die, zelfs al zou hij in het koninkrijk zijn, daar de harde veroordeling zal ondergaan. De vijanden van ChristusGezalfde kunnen doden, en duizenden zullen doodgeslagen worden als getuigen van de waarheid, maar hun daad heeft een gevolg dat totaal tegengesteld is aan wat zij bedoelen, want het versterkt de blijdschap van de heiligen bij de opstanding. Dat is niet het geval bij hen die Hij executeert. Zij verspelen de vreugden van het koninkrijk.


5 Ik, echter, zal aan jullie te kennen geven voor Wie jullie zullen vrezen. Vreest Die na het doden* autoriteit heeft in het Gehennavallei van (de zonen van) Hinnom te werpen. Ja, Ik zeg jullie, vreest Deze!
6 Worden niet vijf musjes verkocht voor twee stuivers en niet één vanuit hen is vergeten in het zicht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De eindeloosheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers zorg bij de schepping gaat uit boven alle menselijk begrip. Er is geen detail in onze levens dat te klein is voor Zijn microscopische betrokkenheid, niets te triviaal om Zijn zachte zorg te raken.


7 Maar ook de haren van jullie °hoofd zijn alle geteld. Vreest dan toch niet! Jullie zijn van meer belang dan vele musjes. Daarom roep ik jullie op deel te krijgen aan dit voedsel, want dit behoort tot jullie °redding, want van niemand van jullie zal een haar van het hoofd verloren gaan." (SW)[Hand. 27:34]
8 Nu zeg Ik tot jullie dat iedereen die Mij ook maar zal belijden, vlak voor de mensen, hem zal ook de Zoon van de mens belijden, vlak voor de boodschappers van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8-9

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 10:31-33.


9 Maar die Mij loochent* in het zicht van de mensen zal verloochend worden in het zicht van de boodschappers van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Want wie ook maar zich zal schamen voor Mij en voor Mijn °woorden, voor deze zal de Zoon van de mens Zich schamen wanneer Hij zal komen in Zijn °heerlijkheid en van de Vader en van de heilige boodschappers. (SW)[Luc.9:26]
10 En iedereen die een woord zal uitspreken tegen de Zoon van de mens, het zal aan hem losgelaten worden. Maar die tegen de heilige geest lastert* zal het niet losgelaten worden. En wie ook een woord zal zeggen tegen de Zoon van de mens, het zal hem losgelaten worden, maar wie zal spreken tegen de geest, de heilige, het zal hem niet losgelaten worden, noch in deze °aion, noch in de toekomende. (SW)[Matt. 12:32] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 12:31-32; Markuseen verdediging 3:28-30.

De onvergeeflijke zonde van Israëlstrijder van God was niet de kruisiging van ChristusGezalfde, maar de daarop volgende verwerping van het getuigenis van de heilige Geest door de apostelen. Dit heeft hun huidige, aionische verstrooiing teweeg gebracht,


11 En wanneer ook maar zij jullie binnen zullen brengen voor de synagogen en voor de overheden en de autoriteiten, zouden jullie toch niet bezorgd zijn over hoe of met wat jullie je zouden verdedigen, of wat jullie zullen zeggen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 10:19-20; Markuseen verdediging 13:11.

Dit houdt geen verband met de preken van het evangeliegoede bericht vandaag, maar met de verkondiging van het koninkrijk.


12 want de heilige geest zal jullie in dat zelfde °uur onderwijzen wat bindend is te zeggen." 19 Maar wanneer zij jullie zullen overleveren, zouden jullie geen angst moeten hebben hoe of wat jullie zouden moeten spreken, want in dat °uur zal aan jullie gegeven worden wat jullie moeten spreken, 20 want het zijn jullie niet die spreken, maar de geest van jullie °Vader, Die in jullie spreekt. (SW)[Matt. 10:19,20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Vergelijk met Handelingen 4:8; 7:2,55.


13 En iemand vanuit de schare zei tot Hem: "Leraar! Zeg tot mijn °broeder het lotbezit met mij te delen*."
14 Hij nu zei tot hem: "Mens! Wie stelt* Mij aan als rechter of verdeler over jullie?" 14 En hij zei: "Wie plaatste jou als overste en rechter over ons? Zeg jij dit om mij te doden, net zoals jij de Egyptenaar doodde?" En Mozes vreest en hij zegt: "Hij is zeker bekend met de zaak!" (SW)[Ex. 2:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Zie Exodus 2:14.


15 Hij nu zei tot hen: "Ziet en bewaakt tegen alle hebzucht, opdat niet in overvloedig zijn het leven van iemand is, vanuit de dingen die van hem zijn." 9 Maar die van plan zijn rijk te zijn vallen in beproeving en strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken tot in uitroeiing en ondergang, 10 want de wortel van alle kwade dingen is de geldzucht, waardoor sommigen, hunkerend, tot dwaling van het geloof werden geleid en zichzelf aan alle kanten op de proef stellen in vele pijnen. (SW)[1Tim. 6:9,10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Vergelijk met 1 Timotheüsgodsvereerder 6:6-10.

Een veelzeggend waarheid die meer zou doen om de ziekten van de mensheid beter te maken dan al het regeren, als men er gehoor aan zou geven, is belichaamd in de zinsnede "de overvloed van zijn bezittingen." Leven bestaat niet uit bezitten, maar uit "zijn". Het ogenblik dat onze bezittingen uitgaan boven onze noden, zijn ze een last geworden. De enige plaats waar een schat veilig en verstandig gedeponeerd kan worden is in de hemelen. Dit wordt geïllustreerd door de volgende gelijkenis.


16 Hij nu sprak tot hen een parabel, zeggend: "De landstreek van een zeker rijk mens brengt* veel op.
17 En hij redeneerde in zichzelf, zeggend: 'Wat zal ik doen, want ik heb niets waarin ik mijn °vruchten zal verzamelen?'
18 En hij zei: 'Dit zal ik doen! Ik zal mijn °opslagplaatsen neerhalen en ik zal grotere bouwen en ik zal daar al mijn °graan en mijn goede °dingen verzamelen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

In Palestina was het gewoonte graan en andere producten op te slaan in verzegelde, luchtdichte, reservoirachtige putten, gegraven in een heuvel of in een veld, waar de grond voldoende droog was. Hierin kon voedsel onbedorven voor lange perioden worden bewaard, veilig voor plunderaars, muizen en mieren. Het zou moeilijk zijn graan of voedsel voor vele jaren in schuren, zoals we die in het westen hebben, te bewaren.


19 en ik zal tot mijn °ziel uitspreken: 'Ziel, jij hebt vele goede dingen liggen voor vele jaren; rust, eet, drink en wees vrolijk!' [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Vergelijk met Spreuken 18:11.

Dit is een uitstekende passage om ons het belang van de ziel te leren. Er wordt nu vaak over gesproken als ware die een geest. De ziel hongert naar voedsel en drinken en vrolijkheid. Hij drukt zich uit in trek en lichamelijke verlangens. De rijke man had geen voorzieningen getroffen voor zijn geest. Zijn voorraad was graan en wijn en olie, alleen goed voor het leven dat er nu is. De ziel wordt bevredigd door de zintuigen. Smaak, reuk, horen, zicht en gevoel zijn de middelen die hij benut.


20 Maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zei tot hem: 'Onverstandige! In deze °nacht vragen zij vanaf jou jouw °ziel terug. En wat jij gereed maakt*, voor wie zal het zijn?' [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Zie Job 27:16-22


21 Zo is hij die opspaart voor zichzelf en toch niet rijk is in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker." maar verzamel voor jullie schatten in de hemel, waar noch de mot, noch roest ze doet verdwijnen en waar ook dieven niet tunnels graven, en ook niet stelen; (SW)[Matt. 6:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Vergelijk met 29-34; Jakobushielenlichter 2:5


22 En Hij zei tot Zijn °leerlingen: "Vanwege dit zeg Ik tot jullie: Weesm toch niet bezorgd om de ziel, wat jullie zullen eten, ook niet voor jullie °lichaam, wat jullie zouden aantrekken, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22-26

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 6:25-27.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Vanuit het standpunt van deze wereld was deze man zeer verstandig, want hij voorzag voor de toekomst. Maar zijn dood veranderde zijn verstand in dwaasheid. De mens is de slaaf van zijn verlangens geworden. In plaats van eten en drinken om te leven, spendeert hij zijn leven met werken voor de middelen van leven dat hij leuk vindt.


23 want de ziel is meer dan het voedsel en het lichaam dan het kledingstuk.
24 Beschouwt de raven, dat zij niet zaaien en zij ook niet oogsten, voor wie geen voorraadkamer is en ook geen opslagplaats, en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voedt hen. Hoeveel meer zijn jullie van belang dan de vliegende schepselen? 9 Die aan het beest haar voeding geeft, aan de zonen van de raaf wanneer zij roepen. (SW)[Psalm 147:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

De lagere rangen van de schepping zijn een dagelijks vertoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers zorg en voorzienigheid. Niemand kan de wonderen van de natuur bestuderen, zonder enig inzicht te krijgen in de overzienende voorzienigheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Er wordt voor hen beter gezorgd dan voor mensen.


25 En wie vanuit jullie kan, bezorgd zijnde, één el aan zijn °postuur toevoegen*?
26 Indien jullie dan zelfs niet het minste kunnen, waarom zijn jullie bezorgd aangaande de overige dingen?
27 Beschouwt de anemoon, hoe ze groeit. Ze zwoegt niet en ook spint ze niet; maar Ik zeg tot jullie dat zelfs Salomoman van vrede, in al zijn °heerlijkheid, niet was omhuld als één van deze. 4 En de koningin van Sheba ziet alle wijsheid van Salomo en het huis dat hij bouwde, 5 en het voedsel van zijn tafel en het zitten van zijn dienaren en het staan van die zijn dienst verrichten en hun kleding en zijn schenkers en zijn opstijgoffer, dat hij deed opgaan in het huis van JAHWEH. En er was in haar geen geest meer. 6 En zij zegt tot de koning: "Het woord dat ik in mijn land hoorde over uw zaken en over uw wijsheid was waarheid. 7 En ik geloofde de woorden niet, totdat ik kwam en mijn ogen zien. En aanschouw!, mij werd de helft niet verteld. U voegde wijsheid toe en goedheid aan het bericht dat ik hoorde. (SW)[1Kon. 10:4-7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27-28

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 6:28-30.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Er zijn veel mooie bloemen in Palestina, maar de Schrift noemt geen soorten, en daarom is het moeilijk ons te pinnen op die ene die hier speciaal wordt bedoeld. Sommigen hebben gedacht dat Hij verwees naar een prachtige Irissoort, donker paars met wit. Er zijn ook briljant getinte tulpen. Maar deze bloemen zijn niet overvloedig genoeg om de algemene zinspeling te waarborgen die door onze Heer wordt gemaakt. Er zijn andere bloemen, groter in aantal, en net zo heerlijk, die de velden van Palestina bedekken. Onder deze is in de lente de meest schitterende en opvallende wel de Anemane caronaria, gewoonlijk helder scharlakenrood, die overal in het land te vinden is. Ze is overvloedig aanwezig op de vlakten en op de bergen, langs de kusten van Galileakring en op de kale heuvels van Judalof. De rijkdom aan tinten en de overvloed waarin ze overal aanwezig zijn, komen samen om het mededogen van onze Heer zinvol te laten schijnen. Hoewel de meest algemene onder de bloemen, is ze ook onder de meest liefelijke. De Arabieren laten ze horen bij de bloemen die ze "Susan" noemen, wat overeen komt met het Hebreeuwse "shushan" en het Griekse "krinon," het woord dat hier wordt gebruikt. Dit is echter de gewone naam voor elke helder gekleurde bloem, zoals een lelie of tulp, of ranonkel of anemoon.


28 Indien nu Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zo het gras kleedt dat vandaag in het veld is en morgen tot in een broodoven wordt geworpen, hoeveel meer jullie, kleingelovigen!
29 En zoekt toch niet wat jullie zullen eten en wat jullie zullen drinken en weest toch niet onzeker, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 6:31-34


30 want al de natiën van de wereld zoeken naar deze dingen. Maar jullie °Vader heeft waargenomen dat jullie van deze dingen nodig hebben.
31 Zoekt evenwel het koninkrijk van °God en al deze dingen zullen aan jullie toegevoegd worden.
32 Vrees toch niet, klein °kuddetje, want jullie °Vader heeft* een welbehagen om aan jullie het koninkrijk te geven*. En Ik maak een verbond met jullie zoals Mijn °Vader met Mij een koninkrijk verbond(SW)[Luc. 22:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32-34

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 6:19-21


33 Verkoopt de dingen die van jullie zijn en geeft een gift uit ontferming. Maakt voor julliezelf geldbuidels die niet verouderen, een niet oprakende schat in de hemelen, waar ook de dief niet nadert en ook de mot niet aantast. °Jezus zei met nadruk tot hem: "Indien jij volmaakt wil zijn, verkoop jouw °bezittingen en geef aan de armen en jij zal een schat in de hemelen hebben. En kom hier, volg Mij." (SW)[Matt. 19:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

Zie Haggaï 1.6

Dit advies moet verstaan worden in het licht van de eigendomswetgeving in Israëlstrijder van God en de nabijheid van het koninkrijk. Ieder had zijn eigen lotdeel, waarvan men voor zijn levensonderhoud afhankelijk was. Onze Heer vroeg hen niet dit te verkopen. Het ging over eigendom dat uitging boven dit dat Hij hen adviseerde te verkopen, aangezien het voor hen waardeloos zou zijn bij de herverdeling van het land in het koninkrijk. Hun enige manier van het veilig te stellen was de opbrengst er van te gebruiken voor het helpen van de armen in Israëlstrijder van God. Zou zouden zij hun belangen overbrengen naar het komende koninkrijk.


34 Want waar ook maar jullie °schat is, daar zal ook jullie °hart zijn.
35 Laat jullie °lendenen omgord zijn en de lampen brandend, 11 En jullie zullen hem zo eten: jullie tailles omgord, jullie sandalen aan jullie voeten en jullie stok in jullie hand. En jullie eten hem in dringende haast. Het is het pascha tot JAHWEH. (SW)[Ex. 12:11] - 1 "Dan zal het koninkrijk van de hemelen vergeleken worden met tien maagden, die, hun °lampen nemend, uitgingen om de bruidegom tegemoet te gaan. ... 7 Toen werden al die °maagden gewekt en zij verzorgen hun °lampen. (SW)[Matt. 25:1,7]
36 en jullie lijkend op mensen die uitzien naar hun eigen °heer, wanneer hij zou opbreken vanuit de huwelijksfestiviteiten, opdat bij zijn komen en aankloppen*, zij voor hem onmiddellijk open zouden doen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 22:1-14.


37 Gelukkig zijn de slaven die de Heer, komend, wakend zal vinden. Amen, Ik zeg tot jullie dat Hij Zich zal omgorden en hen zal doen neervlijen en, erbij komend, Hij hen zal bedienen. 35 Waak dan, want jullie hebben niet waargenomen wanneer de heer van het woonhuis komt, laat, of middernacht, of bij hanegekraai of vroeg in de morgen, 36 opdat hij niet, plotseling komend, jullie sluimerend zal vinden. 37 Wat Ik nu tot jullie zeg, zeg Ik tot allen: Waak!" (SW)[Marc. 13:35-37] - komt Hij overeind van de avondmaaltijd en legt de bovenkleding af. En een linnen doek nemend, omgordt Hij Zichzelf. (SW)[Joh. 13:4]
38 En in het geval dat Hij in de tweede nachtwake zal komen, en indien in de derde nachtwake, en Hij hen zó zal vinden, gelukkig zijn die °slaven. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

De terugkeer van de Heer wordt altijd in het ongewisse gelaten waar het de tijd betreft, zodat het voortdurend nabij zou zijn voor het hart van Zijn volk. Wij zouden moeten onthouden dat ons volgende bewuste moment kan zijn bij Zijn komst. Er is hiermee niet te vergelijken om blijdschap en kracht te geven in dienstbetoon.


39 Weten jullie nu dit, dat indien de huiseigenaar had waargenomen in welk uur de dief komt, hij waakt* en hij onder zijn °huis nooit een ondergrondse toegang gegraven* laat* worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39

Aangezien de meeste huizen in Palestina van zongedroogde klei waren, zou een dief het beste toegang kunnen krijgen door zich een weg door de muren te graven. Ze groeven zich letterlijk een weg in het huis dat ze wilden beroven. [Commentaar]

Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39-40

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:43-44; 1Thessalonicenzen 5:1-11; Openbaring 3:3; 16:15.


40 Worden ook jullie dan gereed, want jullie menen niet in welk uur de Zoon van de mens komt." Want jullie zelf hebben op nauwkeurige wijze waargenomen dat de dag van de Heer zo komt: als een dief in de nacht.(SW)[1Thess. 5:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40

De komst van ChristusGezalfde als Zoon des Mensen zal een complete verrassing zijn, zelfs voor hen in Israëlstrijder van God die op Hem wachten. Dit komen als een dief is verbonden met de dag van de Heer (1Thess. 5:2) en de plotselinge vernietiging van hen die in de duisternis zijn. Maar wij zijn niet in duisternis, zodat die dag ons niet zal overvallen als een dief. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker stelde ons niet tot toorn. Wij kijken naar Hem uit, niet als naar een vijand, maar als Redder (Filip. 3:20). Voor ons heeft redding een voorbije, een huidige en een toekomende betekenis. De lichamen van onze vernedering zijn nog niet gered. Zij zullen dat worden bij Zijn komst.


41 Petrusrots nu zei tot Hem: "Heer! Zegt U deze °parabel tot ons, of ook tot allen?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

41-44

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:45-47; 1Korintheverzadigd 4:1-5.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

41

De komst van de Heer voor ons is een zaak van pure genade en in overeenstemming met al Zijn handelen in deze geheime bediening. We zouden niet moeten dommelen, maar dit zal ons niet onze plaats kosten bij Zijn komst. Onze redding is gebaseerd op Zijn dood, niet op onze trouw. Of we nu waken of dommelen, we zullen samen met Hem leven (1Thess. 5:10). Het zal niet zo zijn bij Zijn komst voor Israëlstrijder van God. Petrusrots’ vraag brengt de gelijkenis die laat zien dat, terwijl sommigen bij Zijn komst beloond zullen worden voor dienstbetoon, anderen afgesneden zullen worden voor hun ontrouw. Er wordt met hen gehandeld als met slaven en hun plaats in het koninkrijk hangt af van wat zij tijdens Zijn afwezigheid doen, maar wij zijn voorwerpen van genade en, welk verlies we ook zullen lijden door ontrouw, wijzelf zullen gered worden (1Kor. 3:15).


42 En de Heer zei: "Wie is dus de betrouwbare en °verstandige beheerder, die de heer zal aanstellen over zijn °behandeling van het geven* van de toegemeten hoeveelheid graan in de periode?
43 Gelukkig is die °slaaf, die zijn °heer, komend, zo doende zal vinden.
44 Waarlijk, Ik zeg tot jullie dat hij hem over alle dingen die van hem zijn zal aanstellen. 21 Zijn °heer zei met nadruk tot hem: 'Goed gedaan, goede en betrouwbare slaaf! Over weinig was jij betrouwbaar, over veel zal ik jou aanstellen! Ga binnen tot in de vreugde van jouw °heer.' 22 Nu naderde ook die de twee talenten had in ontvangst had genomen en zei: 'Heer, u droeg twee talenten aan mij over. neem waar, ik won twee andere.' 23 Zijn °heer zei met nadruk tot hem: 'Goed gedaan, goede en betrouwbare slaaf! Over weinig was jij betrouwbaar, over veel zal ik jou aanstellen. Ga binnen tot in de vreugde van jouw °heer!' (SW)[Matt. 25:21-23]
45 Maar in het geval die °slaaf in zijn °hart zal zeggen: 'Mijn °heer blijft lang uit te komen', en dat hij zou beginnen de jongens en de dienstmeisjes te slaan, en bovendien te eten en te drinken en zich te bedrinken, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

45

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:48-51.


46 zal de heer van die °slaaf arriveren in een dag in welke hij hem niet verwacht en in het uur dat hij niet weet, en hij zal hem in tweeën hakken en zijn °deel zal hij plaatsen bij de ongelovigen.
47 Nu zal die °slaaf die de wil van zijn eigen heer kent en toch niet gereed* maakt noch doet* naar zijn °wil, veel geranseld worden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

47

Al Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers oordelen worden getemperd door bijkomende omstandigheden. Hij vereist van zijn schepselen niet dat ze leven naar een licht dat ze niet hebben. Toch nemen Zijn oordelen toe in zwaarte volgens de voorrechten die men genoot. Daarom is het dat Israëlstrijder van God onderschikt wordt aan de meest vreselijke straffen van de eindtijd. Hoe dankbaar zouden wij moeten zijn dat Zijn genade niet alleen allesoverstijgende voorrechten toekent, maar ook nog eens immuniteit brengt voor oordelen!


48 maar die niet kent, maar doet* wat slagen waardig is, zal weinig geranseld worden. En aan elke die veel werd gegeven, bij hem zal veel gezocht worden en aan wie zij veel voorzetten, hem zullen zij bovenmatiger verzoeken.
49 Ik kwam om vuur te werpen op de aarde, en wat wil Ik, indien het reeds in lichterlaaie werd gezet? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

49

We benaderen nu de grote crisis in Zijn bediening. In plaats van geloofd en ontvangen te worden, heeft de verkondiging van het koninkrijk gezorgd voor twist en strijd. De verwerping er van is duidelijk. De doop waarmee het allemaal begon, moet z’n tegenhanger hebben in een andere doop aan het einde er van. De schaduw van het kruis lag vanaf toen dwars over het pad en de vreselijke druk er van drukte zwaar op Zijn geest. Totdat het bereikt zal zijn, kan het koninkrijk niet komen. Tot dan moet de tegenstand toenemen. Het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd drie maal verworpen. Ze verwierpen JAHWEH toen Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm als koning werd verkozen. Ze verwierpen ChristusGezalfde. Ze verwierpen de verkondiging door de apostelen.


50 Ik nu heb een doop om mee gedoopt* te worden. En hoe word Ik samengedrukt totdat het ook tot een einde gebracht zou worden. Maar °Jezus zei tot hen: "Jullie hebben niet waargenomen wat jullie verzoeken. Kunnen jullie de drinkbeker drinken die Ik drink, of de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt wordt?" (SW)[Marc. 10:38] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

50

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 20:22


51 Jullie menen dat Ik aankwam om vrede te geven* op de aarde? Nee, zeg Ik tot jullie, maar eerder verdeeldheid. "Heerlijkheid aan God in de hoogsten en vrede op aarde! In mensen een welbehagen!"(SW)[Luc. 2:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

51

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 10:34-36.

Bij Zijn geboorte zong de hemelse menigte over vrede op aarde (2:14). Het koninkrijk dat door de profeten was voorzegd zou aan alle twist een einde maken. Hij moest de Prins van Vrede zijn, en van de toename van vrede zou er geen einde zijn (Jes. 9:6,7). Daarom hadden ze een goede reden te veronderstellen dat Hij was gekomen om vrede te brengen op aarde. En dat zal Hij doen wanneer Hij terugkomt. Maar de tijd van Zijn verwerping tot Zijn wederkomst is een periode van twist en verdeling geweest en zal dat blijven. Dit zal z’n toppunt bereiken in de komende tijd van Jakobhielenlichter’s verdrukking, wanneer het koninkrijk opnieuw verkondigd wordt en trouw aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gezinnen zal verscheuren en de zachtste banden van de natuur vernietigen. Maar wanneer Hij komt zal alle twist verdwijnen en vrede zal heersen over heel de aarde, duizend jaren lang.


52 Want vanaf °nu zullen vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

52

Vergelijk met Micha 7:6


53 Een vader zal verdeeld zijn tegen een zoon en een zoon tegen de vader en een moeder tegen de dochter en een dochter tegen de moeder, een schoonmoeder tegen haar °schoondochter en een schoondochter tegen haar °schoonmoeder." 6 Want een zoon onteert de vader, een dochter staat op tegen haar moeder, een schoondochter tegen haar schoonmoeder. De vijanden van een man zijn de mannen van zijn huis. (SW)[Micha 7:6]
54 En Hij zei ook tot de scharen: "Wanneer jullie ook maar een wolk zullen waarnemen, opgaand tegen het westen, zeggen jullie onmiddellijk dat er stortregen komt, en zo gebeurt het. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

54

De Heer keert Zich nu van de leerlingen naar de menigten. In geest ziet Hij een grote storm komen, maar zij zijn zich totaal niet bewust van de tekenen. Ze waren experts in het voorspellen van het weer. Wolken in het westen, boven de Middellandse Zee, met een zuidwesten wind, zouden zeker een regenbui brengen. Als de wind draait naar het noorden is dat snel voorbij. De zuidenwind, uit de woestijn, brengt altijd hitte. Met al hun onderscheidingsvermogen zagen ze niet dat de stroom van opinie in Israëlstrijder van God leidde naar een gewelddadige storm. Er was voor hen weinig vrede en ze werden uiteindelijk uit het land verdreven en onder de naties verstrooid.


55 En wanneer ook maar de zuidenwind waait, zeggen jullie dat er brandende hitte zal zijn, en het gebeurt.
56 Huichelaars! Het gezicht van de hemel en de aarde hebben jullie waargenomen om te toetsen, maar jullie hebben niet waargenomen hoe deze periode te toetsen!
57 Waarom nu, zelfs voor jezelf, oordelen jullie niet het rechtvaardige? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

57-59

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 5:25,26; Spreuken 25:8.


58 Want als jij met jouw °tegenpartij heen gaat naar de bestuurder, geef onderweg werkzaamheid om van hem los te komen, opdat hij jou niet zal meesleuren naar de rechter en de rechter jou aan de gerechtsdienaar zal overleveren en de gerechtsdienaar jou tot in de cel zal werpen.
59 Ik zeg tot jou, jij zal daar vandaan zeker niet uit komen, totdat jij ook de laatste leptonhet kleinste muntje zal betalen."

Terug naar de index.
Naar Lucas 13
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.