Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Lucas
Hoofdstuk 18

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Hij nu zei ook een parabel tot hen, over het bindend zijn altijd te bidden en toch niet moedeloos te worden, zich verheugend in de hoop, verdrukking verdurend, volhardend in het gebed, (SW)[Rom. 12:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Deze gelijkenis komt vanzelf voort uit de voorafgaande profetie over de komst van de Zoon des Mensen, want het is dan dat de heiligen in Israëlstrijder van God roepen om wraak, zoals uitgebeeld in de zielen onder het altaar (Openb. 6:9-11). Ja, het is de overlast van het bloed dat de oordelen van het zesde zegel brengen. Ook ons wordt verteld te bidden zonder ophouden (1Thess. 5.17). Maar een gebed om wraak is totaal vreemd aan de geest van genade die de onze is in ChristusGezalfde JezusJAH redt. We kunnen wel begrijpen dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker veel aandrang nodig heeft en voortdurende overlast, voordat Hij Zijn tegenstanders gaat bezoeken met wraak. Dat is voor Hem een vreemd werk. Het is niet in directe overeenstemming met Zijn hart. Het is maar de vraag of zulk een urgentie nodig is om Hem te doen antwoorden op onze gebeden die in overeenstemming zijn met Zijn wil. Laten we bovenal deze gelijkenis niet maken tot een excuus voor zinloze herhaling of koppigheid bij verzoeken voor dat wat tegengesteld is aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers huidige houding van genade. De afsluitende woorden van de gelijkenis benadrukken de nauwe band met de oordelen die vooraf gaan aan de komst van de Zoon des Mensen.

Vergelijk met 2Thessalonicenzen 1:6,7.


2 zeggend: "Er was een zekere rechter in een zekere stad, die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet vreesde en geen mens respecteerde.
3 Er was nu een weduwe in die °stad en zij kwam naar hem toe, zeggend: 'Verschaf mij recht vanaf mijn °tegenpartij!'
4 En een tijd lang wilde hij niet, maar na deze dingen zei hij in zichzelf: 'Ook indien ik °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet vrees, noch een mens respecteer,
5 zeker, vanwege de moeite die deze °weduwe mij verschaft zal ik haar recht verschaffen, zodat zij mij in het einde, komend, mij er niet van langs zal geven.'" en diegene, van binnen, hij zal antwoordend zeggen: 'Verschaf mij toch geen moeiten. De deur is reeds gesloten en mijn °kleine jongens en meisjes zijn met mij in bed. Ik kan niet, opstaand*, jou iets geven*.' (SW)[Luc. 11:7]
6 De Heer nu zei: "Hoort wat de rechter van de onrechtvaardigheid zegt!
7 Zou nu °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet de rechtverschaffing doen van Zijn °uitgekozenen, die Hem dag en nacht om hulp roepen? En Hij is geduldig met hen.
8 Ik zeg tot jullie dat Hij de rechtverschaffing van hen met snelheid zal doen! Evenwel: zal dus de Zoon van de mens, komend, het geloof op de aarde vinden?"
9 Hij nu zei ook tot sommigen die vertrouwen in zichzelf hebben (dat zij rechtvaardig zijn) en de overigen minachten, deze °parabel: [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Deze Farizeeërafgescheidene is een zeer duidelijk type van die zelfrechtvaardigen, die denken dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker blij is met hun schandelijke religie. "Zelf" is het centrum en de omvang van al hun aanbidden. Hoewel ze volkomen tevreden zijn met zichzelf, zijn ze de meest meelijwekkende van alle mensen, blind voor hun eigen zonden, dood voor hun eigen verdorvenheid. De verraderlijke tollenaar, echter, toonde een geestelijke intelligentie die maar zelden gezien werd tijdens de bediening van onze Heer, zoals wordt aangegeven door zijn gebruik van het woord "verzoend". Van waar hij stond kon hij zonder twijfel de rook zien van het offer dat opsteeg naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en hij begreep de grote waarheid van verzoening, want, zondaar als hij was, hij kon naderen en de gunst van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verkrijgen op grond van het offer. Zo vroeg de Redder nogmaals hun aandacht voor het offer dat Hij op het punt stond te brengen, opdat Hij de grote Verzoening of ontmoetingsplaats zou worden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en mens.


10 "Twee mensen gingen omhoog tot in de gewijde plaats om te bidden*. De één was Farizeeër en de ander tol-incasseerder.
11 De Farizeeër, staande, bad dit naar zichzelf toe: '°Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, ik dank U dat ik niet net zoals de overigen van de mensen ben, roofzuchtigen, onrechtvaardigen en echtbrekers, of ook zoals deze °tol-incasseerder.
12 Ik vast twee maal per week eigenlijk: van de sabbat. Ik geef tienden van alles, zoveel als ik verwerf.' 20 En gezegend is El, de Allerhoogste, Die jouw benauwers in jouw hand toekende." En hij geeft hem een tiende van alles. (SW)[Gen. 14:20]
13 De tol-incasseerder echter, veraf staande, wilde zelfs niet de ogen opheffen* tot in de hemel, maar hij sloeg zijn °borstkas, zeggend: '°Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, word voor mij, de zondaar, tot een beschutting.' En al de scharen die samengekomen* voor dit °schouwspel, het gebeuren* waarnemend*, keerden terug, de borstkassen slaande.(SW)[Luc. 23:48] - Wees mij genadig, Elohim, naar Uw getrouwheid, naar de veelheid van Uw mededogen; wis mijn overtredingen uit mij weg! (SW)[Psalm 51:1b] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Vergelijk met Psalmen 40:12; 51:1-3; Jeremiaverhogen doet JAH 31:18,19.


14 Ik zeg tot jullie, deze man daalde af tot in zijn °huis, gerechtvaardigd zijnde, anders dan die; want elke die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar die zichzelf vernederd zal verhoogd worden." De grotere nu van jullie zal jullie bediende zijn. (SW)[Matt. 23:11] - en zei*: "Amen! Ik zeg jullie, indien jullie je niet zullen keren* en zullen worden* als de kleine jongens en meisjes, zullen jullie niet binnen komen* tot in het koninkrijk van de hemelen. (SW)[Matt. 18:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Vergelijk met Romekrachtinen 3.19-26.


15 En zij brachten Hem ook de baby's, opdat Hij hen zal aanraken. De leerlingen nu, het waarnemend, vermaanden hen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15-17

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 19:13-15; Markuseen verdediging 10:13-16; Mattheüsgeschenk van JAH 18:3.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Het was gebruikelijk voor rabbijnen en grote leraren een zegen af te smeken over hen die het verlangden, speciaal over kinderen die niet volwassen genoeg waren om voordeel te verkrijgen van hun woorden. Het was een ontroerende bijdrage aan de achting die, op z’n minst, sommigen voor Hem hadden. Hun geloof was kinderlijk, niet beïnvloed door de stroom van tegenstand die tegen Hem aan het opkomen was. Daarom was het in het bijzonder voor Hem aanvaardbaar om de kinderen te zegenen, want in hen werd het oprechte en niet ophoudende geloof weerspiegeld dat zo bevredigend was voor Zijn hart.


16 Maar °JezusJAH redt roept* hen tot Zich, zeggend: "Laat de kleine °jongens en meisjes naar Mij toe komen en verhindert ze toch niet! Want voor °zulken is het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
17 Amen! Ik zeg tot jullie, wie ook maar het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet zou ontvangen als een kleine jongen [of meisje], zal toch niet tot in haar binnenkomen."
18 En een zeker overste stelt* Hem een vraag, zeggend: "Goede Leraar! Door wat te doen* zal ik als lotbezit aionisch leven ontvangen?" En neem waar, een zekere wetsgeleerde stond* op, om Hem uit te proberen, zeggend: "Leraar! Wat moet ik doen* om aionisch leven als lotbezit te ontvangen?" (SW)[Luc. 10:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18-23

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 19:16-22; Markuseen verdediging 10:17-22; Exodus 20:12-16.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De wet was nooit gegeven om leven uit te delen (Gal. 3:21). De taak er van was om zonde nog zondiger te maken door het in een overtreding om te zetten. De missie er van was om de aanwezigheid van zonde te onthullen, niet om die te verwijderen. Alleen zij die voortgingen met alle inzettingen er van te houden, konden leven eisen.

Het hoofd benadert de Heer met de verkeerde uitdrukking. Het woord "goed" veronderstelde een zekere toegeeflijkheid die niet in de wet was. Indien aionisch leven het loon zou zijn van het houden van de wet, dan moet dat zijn op grond van het recht en niet op die van goedheid. Maar de Heer staat niet toe dat de gelegenheid voorbij gaat om het hoofd te verzekeren dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker goed is. Voorbij gaand aan het grootste gebod, liefde voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en voor de naaste, noemt de Heer eerst die grotere zonden die gewoonlijk doorgaan voor de hoofdinzettingen van de wet. Maar wanneer Hij hen een praktische test voorzet om vast te stellen of hij de twee grote inzettingen hield, vervliegt zijn kans op aionisch leven.

De sociale economie in Israëlstrijder van God was zodanig dat het vrijwel onmogelijk was erg rijk te worden zonder de armen te onderdrukken. Nadat het land door het lot verdeeld was, was de enige manier om meer te krijgen inbreuk maken op de lotdelen van anderen, die gedwongen waren te verkopen tot het Jubeljaar. In die tijd waren de Joden geen handelaren en konden ze geen rente heffen, daarom bestond hun weelde vrijwel altijd uit vee of land. Wanneer het koninkrijk zal zijn gevestigd zal het land herverdeeld worden langs de lijnen die neergelegd werden door de profeten (Eze.47:13 – 48:35). Een rijk man zal geen enkele claim kunnen leggen op zijn landerijen. Hij kan zijn weelde niet met zich meedragen naar het koninkrijk. Het is niet waarschijnlijk dat er een groot verschil in de verdeling van weelde mogelijk zal zijn onder de wetten van die dag. Eigendom zal vrijwel onbekend zijn. Land zal bezeten worden als een lotdeel van JAHWEH, die de controle er over in Zijn eigen handen zal houden, maar het gebruik er van zal toestaan.


19 °JezusJAH redt nu zei tot hem: "Waarom noem jij Mij goed? Niemand is goed, uitgezonderd Eén: °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
20 Jij hebt de voorschriften waargenomen? Jij zou toch niet echtbreuk zou plegen, jij zou toch niet vermoorden, jij zou toch niet stelen, jij zou toch niet een leugenachtige getuigenverklaring afleggen. Eer jouw °vader en jouw °moeder!" 12 Verheerlijk jouw vader en jouw moeder, opdat jouw dagen verlengd zullen worden op de grond die JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft. 13 Jij vermoordt niet. 14 Jij pleegt geen echtbreuk. 15 Jij steelt niet. 16 Jij antwoordt jouw naaste niet met een onwaar getuigenis. (SW)[Ex. 20:12-16]
21 Hij nu zei: "Al deze dingen onderhoud* ik vanuit mijn jeugd."
22 Deze dingen nu horend* zei °JezusJAH redt tot hem: "Nog één ding ontbreekt jou. Verkoop* alles, zoveel als jij hebt, en deel het uit aan armen en jij zal een schat hebben in de hemelen. En kom hier, volg Mij!" maar verzamelm voor jullie schatten in de hemel, waar noch de mot, noch roest ze doet verdwijnen en waar ook dieven niet tunnels graven, en ook niet stelen; (SW)[Matt. 6:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Vergelijk met 1Timotheüsgodsvereerder 6:17-19.


23 Hij nu, al deze dingen horend*, was diep bedroefd geworden, want hij was enorm rijk.
24 °JezusJAH redt nu, waarnemend dat hij diep bedroefd wordt, zei: "Hoe op onverteerbare wijze zullen die geldmiddelen hebben tot in het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker binnenkomen! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24-27

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 19:23-26; Markuseen verdediging 10:23-27; 1Timotheüsgodsvereerder 6:9,10.


25 Want het is gemakkelijker dat een kameel binnen komt door het boorgat van een priem, dan voor een rijke binnen te komen in het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker."
26 Die het nu horen* zeiden: "En wie kan gered* worden?"
27 Hij nu zei: "De bij mensen onmogelijke dingen zijn mogelijke dingen bij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker."
28 °Petrusrots nu zei: "Neem waar, de eigen dingen loslatend, volgen* wij U." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28-30

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 19:27-30; Markuseen verdediging 10:28-31

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Deze uitspraak van onze Heer heeft veel echte spanning teweeg gebracht onder hen die alle Schrift op zichzelf toepassen, zonder te kijken naar de grote veranderingen in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers handelen. In de praktijk van alledag kunnen we niet terug krijgen wat we opgaven voor ChristusGezalfde in deze dag van genade. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, ons voorbeeld, verloor alles en werd beloond met een gevangenschap. Indien we dit beperken tot hen tot wie onze Heer sprak, verdwijnt het probleem. De apostelen werden buitengewoon gecompenseerd, zelfs op het moment, voor hun offers voor het koninkrijk.


29 Hij nu zei tot hen: "Amen! Ik zeg tot jullie dat er niemand is die woonhuis of vrouw of broeders of ouders of kinderen loslaat* wegens het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker,
30 die niet veelvoudig terug zal krijgen in deze °periode en in de komende aion aionisch leven."
31 De twaalf nu terzijde nemend, zei Hij tot hen: "Neem waar, wij gaan omhoog tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en alle dingen die door de profeten geschreven werden zullen aan de Zoon van de mens tot een einde gebracht worden. 25 En Hij zei tot hen: "O, dwazen en tragen van hart om niet alle dingen te geloven die de profeten spreken*! 26 Was het niet bindend voor de Christus deze dingen te lijden* en binnen te komen in Zijn °heerlijkheid?" 27 En beginnend* vanaf Mozes en vanaf al de profeten, interpreteert* Hij hen in al de Geschriften de dingen aangaande Hemzelf. (SW)[Luc. 24:25-27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31-34

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 20:17-19; Markuseen verdediging 10:32-34; Psalmen 22; Jesajaheil is JAH 53.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

De twaalf waren zeer scherp als het ging over hun eigen kleine verliezen en de bijhorende beloning, maar pijnlijk stompzinnig als het ging over het onderwerp van Zijn grote offer. Het is niet moeilijk om te zien hoe de natie Hem in hun onwetendheid kon doden en zo de profeten vervullen die voortdurend werden gelezen in hun synagogen, terwijl Zijn eigen discipelen de simpelste voorzeggingen over Zijn lijden niet konden begrijpen, ook al werden ze tijdens heel deze laatste reis naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter herhaald en benadrukt.

De Heer deed ongetwijfeld vele wonderen van hetzelfde soort. Hij genas menige blinde als een teken dat Hij de ogen van de blinde natie zal openen. Er werden mogelijk vier verschillende blinde mensen genezen op deze reis door Jericho?maanstad. De vele verschillen in detail tussen Mattheüsgeschenk van JAH 20:29-34, Markuseen verdediging 10:46-48 en deze passage hoeven niet "geharmoniseerd" te worden, maar geloofd.. De verschillende omstandigheden van elk geval geven geen tegenstrijdigheden aan, maar goddelijke accuraatheden, waarvan onze huidige geestelijke microscopen niet krachtig genoeg zijn om de kracht er van te onthullen.


32 Want Hij zal overgeleverd worden aan de natiën en Hij zal bespot worden en Hij zal beledigd worden en Hij zal bespuwd worden,
33 en Hem geselend* zullen zij Hem doden. En in de derde °dag zal Hij opstaan." zeggend: "De Zoon van de mens moet veel lijden en verworpen* worden door de oudsten en hogepriesters en schriftgeleerden, en gedood* worden, en in de derde dag gewekt* worden." ... 44 "Plaats* deze °woorden in jullie oren, want de Zoon van de mens staat op het punt overgeleverd te worden in de handen van mensen." (SW)[Luc. 9:22,44]
34 En zij begrijpen* niets van deze dingen. En deze °uitspraak was voor hen verborgen en zij wisten niet wat gezegd werd. Zij nu waren onwetend van de uitspraak en zij vreesden Hem een vraag te stellen*. (SW)[Marc. 9:32]
35 En het gebeurde nu bij Zijn °naderen tot in Jericho?maanstad. Een zekere blinde zat naast de weg, een bedelaar zijnde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35-43

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 20:29-34; Markuseen verdediging 10:46-52.


36 En een schare horend* die voorbij ging, informeerde hij om vast te stellen wat dit moge zijn.
37 Zij nu berichten* aan hem dat JezusJAH redt, de Nazoreeëruit Nazaret, voorbij gaat.
38 En hij roept* om hulp, zeggend: "JezusJAH redt, Zoon van Davidgeliefde, ontferm U over mij!" En °Jezus ging van daar verder. Twee blinden volgen* Hem, schreeuwend en zeggend: "Ontferm* U over ons, Zoon van David!"(SW)[Matt. 9:27]
39 En die voorop gaan vermaanden hem, opdat hij stil zou zijn. Maar hij schreeuwde veeleer veel meer: " JezusJAH redt , Zoon van Davidgeliefde, ontferm U over mij!"
40 En staande beveelt* °JezusJAH redt hem naar Hem toe geleid* te worden. Hem nu naderend* stelt* Hij hem een vraag:
41 "Wat wil jij dat Ik voor jou zal doen?" Hij nu zei: "Heer! Dat ik weer zou kijken!" Hij nu zei* tot hen: "Wat willen jullie dat Ik voor jullie zal doen*?" (SW)[Marc. 10:36]
42 En °JezusJAH redt zei tot hem: "Kijk* weer! Jouw °geloof heeft jou gered!" Hij nu zei tot de vrouw: "Jouw °geloof heeft jou gered. Ga in vrede." (SW)[Luc. 7:50]
43 En ogenblikkelijk kijkt* hij weer. En hij volgde Hem, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verheerlijkend. En al het volk, het waarnemend, geeft* lofprijs aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.Terug naar de index.
Naar Lucas 19
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.