Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Lucas
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En het gebeurde* nu in die °dagen, dat een officieel besluit uitkwam* van keizer Augustusverheven, dat heel de bewoonde wereld geregistreerd moest worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-8

We hebben hier een zeer opmerkelijk voorbeeld van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers overheersende voorzienigheid. Mariahun opstand (??) en JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) leefden in Nazaretjonge spruit of bewaker en ChristusGezalfde moest in BetlehemBroodhuis geboren worden. Hoe moet dit tot stand gebracht worden? Hoe kon Caesarkeizer dromen dat dit de werkelijke reden was voor zijn arrogante bevel om "de hele Aarde" te registreren. Hij had het recht niet zoín bevel te geven en kon het niet afdwingen, want zijn gebied besloeg niet de hele aarde. Naar het noorden waren Ierland en Schotland niet van hem, noch reikte zijn heerschappij niet tot het verre Duitsland of India. Hij had graag al deze mensen in zijn keizerrijk ingesloten, maar Romekracht was nooit een koninkrijk zoals waarover Alexanderafweerder van mannen en Nebukadnezzar heersten. Dus beveelt Caesarkeizer, op precies het juiste moment, JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) en Mariahun opstand (??) naar BetlehemBroodhuis te reizen, zodat de Schrift vervuld kan worden zoals geschreven (Micha 5:2):

"En gij, BetlehemBroodhuis Efratha!
zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Judalof?
Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in IsraŽlstrijder van God,
en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Het schijnt zeer onwaarschijnlijk dat ChristusGezalfde werd geboren in een kalkstenen grot, die werd gebruikt als een veeschuur in de hof van een karavanserai in BetlehemBroodhuis. Salmonbeschutting (is God) en Rahab, de ouders van Boazin hem is kracht, schijnen de eersten te zijn geweest die zich in BetlehemBroodhuis vestigden en kunnen deze plaats gebouwd hebben, waar Davidgeliefde werd geboren. De koning schijnt het aan Chimham gegeven te hebben (2Sam. 19:37-40) als een beloning voor de trouw van zijn vader, en zijn afstammeling vormde het om in een khan. Zo kwam het dat Davidgeliefdes Heer werd geboren in Davidgeliefdes huis.


2 Deze eerste registratie gebeurde* als Quiriniusstrijder gouverneur van °SyriŽverheven was.
3 En zij allen gingen* om geregistreerd te worden, ieder in de eigen stad.
4 Ook JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) nu ging* omhoog vanaf °Galileakring, vanuit de stad Nazaretjonge spruit of bewaker, naar °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, tot in de stad van Davidgeliefde, die BetlehemBroodhuis wordt genoemd, omdat hij van het huis en de familie van Davidgeliefde is*,
5 om geregistreerd* te worden, samen met Mariahun opstand (??), de aan hem in ondertrouw gegeven vrouw, die hoogzwanger is. naar een maagd, in ondertrouw gegeven zijnde aan een man genaamd Jozef, uit het huis en de familie van David, en de naam van de maagd is Maria. (SW)[Luc. 1:27]
6 En het gebeurde* nu, als zij daar zijn*, dat haar °dagen van haar voortbrengen vervuld* worden.
7 En zij bracht haar °Zoon voort, de eerstgeborene, en zij wikkelt* Hem in doeken en vlijt* Hem neer in een voerbak, omdat er namelijk voor hen geen plaats was in de uitspanning.
8 En er waren herders in dezelfde °landstreek, die in de veldschaapskooi zijn, en nachtwaken van de nacht onderhoudend over hun °kudde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Van Davidgeliefdes dag tot heden kende het land rondom BetlehemBroodhuis geharde herders, die hun kuddes bewaakten tegen de wilde beesten, die de diepe ravijnen en kloven bevolken naar het oosten en de vlakten van Filistea naar het westen, en ook tegen de wilde rovers van de woestijn en de overvallers van de kust. ís Nachts wordt de kudde in een ruimte gedreven die omgeven is door een muur van losse stenen, en de herder sluit de ingang af met zijn eigen lichaam, zo een deur wordend (Joh. 10:7). Deze waren ook hun kuddes aan het bewaken in de nacht van de geboorte, toen de grote Herder van IsraŽlstrijder van God werd geboren.


9 En neem waar, een boodschapper van de Heer stond* bij hen en heerlijkheid van God omstraalt* hen, en zij werden bevreesd* met grote vrees. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Toen de duisternis plotseling verlicht werd door een hemelse helderheid en de boodschappers van de Heer bij hen stonden, vluchtte hun moed en werden zij bang. Maar de boodschapper stelt hen op hun gemak en kondigt de grote gebeurtenis aan die zojuist heeft plaatsgevonden. De mens kan slapen, totaal onbewust van de geboorte die zegen zal brengen aan heel de mensheid, maar de hemelse menigten begroeten Zijn mens-zijn met jubel en kunnen hun blijdschap niet voor zich houden.


10 En de boodschapper zei tot hen: "Vreesm* toch niet! Want neemm waar, ik breng jullie een evangeliegoed bericht van grote vreugde, die er zal zijn voor al het volk,
11 dat vandaag voor jullie de Redder werd voortgebracht*, Die ChristusGezalfde is, Heer, in de stad van Davidgeliefde.
12 En dit is voor jullie het teken: jullie zullen een baby vinden, in doeken gewikkeld zijnde en liggend in een voerbak.
13 En plotseling kwam* samen met de boodschapper een menigte van een hemelse legermacht, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker lofprijzend en zeggend:
14 "Heerlijkheid aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in de hoogsten en vrede op aarde! In mensen een welbehagen!" zeggend: "Gezegend wordt de koning, die komt in de Naam van de Heer! In de hemel vrede en heerlijkheid in de Hoogsten!"(SW)[Luc. 19:38] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De ver reikende gevolgen van de vleeswording zijn niet beperkt tot de mensheid. Ze reiken van de hoogste van de hemelse menigten, tot aan de laagste van de mensheid. Hier is het uiterste in beeld. Vrede is nog niet op aarde verschenen of een welbehagen onder de mensen. Zelfs de hemelse menigten hadden niet meer dan een begin van de heerlijkheid die zijn zal. De boodschappers hebben misschien niet de methode gekend, ze kunnen mogelijk niet het lange uitstel begrepen, maar zij kregen een glimpje van het doel. Door de geboorte van deze Baby zullen al Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers grote doelstellingen uitvloeien tot aan de uiterste grenzen van de schepping. Het is de belofte waarnaar elk hart kan verlangen of Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kan wensen.


15 En het gebeurde* als de boodschappers vanaf hen weg kwamen tot in de hemel, dat de herders tot elkaar spraken, zeggend: "Wij zullen, hoe dan ook, doorheen komen tot BetlehemBroodhuis en wij zullen deze °uitspraak waarnemen die gebeurd is, die de Heer aan ons bekend* maakt." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De herders stelden het niet uit, maar haastten zich om de schitterende boodschap te bevestigen die zij hadden gehoord. Wat een contrast met de heerlijke woorden was de nederige scene die zij aantroffen! Geen pracht, geen praal, zelfs niet een menselijke woonplaats! Ze vonden een eenvoudig gezin, en de Baby lag in een voederbak! Alle heerlijkheid die er was, was geestelijk. Alleen de hemel vierde de geboorte van de Redder! De magiŽrs die Zijn ster zagen in het oosten, boden pas later hun offergaven aan.


16 En zij kwamen, zich haastend*, en zij vonden* zowel Mariahun opstand (??) als °JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), en de baby liggend in de voerbak.
17 En het waarnemend maken zij bekend* aangaande de uitspraak die tot hen was gesproken aangaande deze °kleine jongen. 10 En de boodschapper zei* tot hen: "Vreesm* toch niet! Want neemm waar, ik breng jullie een evangelie van grote vreugde, die er zal zijn voor heel het volk, 11 dat vandaag voor jullie de Redder werd voortgebracht*, Die Christus is*, Heer, in de stad van David. (SW)[Luc. 2:10,11]
18 En allen die het horen* verwonderen* zich aangaande de dingen die door de herders tot hen gesproken werden.
19 °Mariahun opstand (??) nu bewaarde al deze °uitspraken goed, deze overleggend in haar °hart.
20 En de herders keren* terug, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verheerlijkend en lofprijzend over alle dingen die zij hoorden* en waarnamen, zoals het tot hen werd gesproken*.
21 En wanneer de acht dagen vervuld* worden om Hem te besnijden*, werd ook Zijn °naam genoemd*: JezusJAH redt, die genoemd* werd door de boodschapper, vóór Zijn bevrucht worden* in de buikholte. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

In alle dingen vervulde de Heer de wet. Zelfs tijdens Zijn kindertijd werden de letter en geest er van gehouden. Niet alleen werd Hij besneden, maar ook de speciale regels voor de eerstgeborene werden gerespecteerd (Lev. 12:2-4); ze brachten een verzoening voor Miriam voor een zonde offer. Indien het mogelijk was geweest hadden ze een lammetje gebracht voor een opstijgoffer (Lev. 12:8). Maar hun armoede was zodanig dat ze de vervanging voor de armen er voor gebruikten. En inderdaad, er was geen lam nodig, want het ware Lam zou op het gepaste moment geofferd worden.


22 En wanneer de dagen van hun reiniging worden vervuld*, overeenkomstig de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, brachten zij Hem op tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, om Hem aan de Heer te presenteren*, 1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggend:
2 Spreek tot de kinderen IsraŽls, zeggend: Wanneer een vrouw zaad gegeven, en een knechtje gebaard zal hebben, zo zal zij zeven dagen onrein zijn; volgens de dagen der afzondering harer krankheid zal zij onrein zijn.
3 En op den achtsten dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden.
4 Daarna zal zij drie en dertig dagen blijven in het bloed harer reiniging; niets heiligs zal zij aanroeren, en tot het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen harer reiniging vervuld zijn.
5 Maar indien zij een meisje gebaard zal hebben, zo zal zij twee weken onrein zijn, volgens haar afzondering; daarna zal zij zes en zestig dagen blijven in het bloed harer reiniging.
6 En als de dagen harer reiniging voor den zoon, of voor de dochter, vervuld zullen zijn, zo zal zij een eenjarig lam ten brandoffer, en een jonge duif, of tortelduif, ten zondoffer brengen, voor de deur van de tent der samenkomst, tot den priester. (SV)
[Lev. 12:1-6]

23 (zoals het geschreven is in de wet van de Heer, dat elke van het mannelijke geslacht die de moederschoot ontsluit, heilig genoemd zal worden voor de Heer) 2 Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat enige baarmoeder opent onder de kinderen IsraŽls, van mensen en van beesten, dat is Mijn.
12 Zo zult gij tot den HEERE doen overgaan alles, wat de baarmoeder opent; ook alles, wat de baarmoeder opent van de vrucht der beesten, die gij hebben zult; de mannetjes zullen des HEEREN zijn.
15 Want het geschiedde, toen Farao zich verhardde ons te laten trekken, zo doodde de HEERE alle eerstgeborenen in Egypteland, van des mensen eerstgeborene af, tot den eerstgeborene der beesten; daarom offer ik den HEERE de mannetjes van alles, wat de baarmoeder opent; Maar alle eerstgeborenen mijner zonen los ik. (SV)
[Ex. 13:2,12,15]

24 en een offer te geven* overeenkomstig het uitgesproken zijnde in de wet van de Heer: een koppel tortelduiven of twee jonkies van duiven. Maar indien haar hand niet genoeg voor een lam vindt, zo zal zij twee tortelduiven, of twee jonge duiven nemen, een ten brandoffer, en een ten zondoffer; en de priester zal voor haar verzoening doen; zo zal zij rein zijn. (SV)[Lev. 12:8]
25 En neem waar, er was een mens in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, wiens naam is Simeongehoord (heeft JAH), en deze °mens is rechtvaardig en toegewijd, uitziende naar de bemoediging van °IsraŽlstrijder van God. En heilige geest was op hem. Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. (SV)[Jes. 40:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Simeongehoord (heeft JAH) betekent "horen", en staat voor hen in Judalof van wie de oren geopend waren voor de wet van de Heer en die uitzagen naar de vervulling van de profetische beloften. Omdat de jaren waarvan DaniŽlrechter is God, de profeet, had gesproken bijna voorbij waren, en de negen en zestig heptaden bijna hun loop hadden gehad (Dan. 9:25,26), was het tijd dat de MessiasGezalfde zou verschijnen, en bejaarde heiligen zoals Simeongehoord (heeft JAH) konden geen grotere beloning bedenken dan hun ogen vestigen op de Gezalfde van de Heer, voordat zij in slaap vielen. We kunnen hen vergelijken met hen in deze donkere dagen, die de tekenen zien van Zijn aanstaande komst, en bidden om het voorrecht te mogen overleven tot Zijn komst. Er is geen hoop of troost in wat dan ook, maar Hij zal al onze verwachtingen overtreffen.


26 En aan hem was door de heilige °geest in kennis gesteld dat hij niet de dood zou waarnemen, voordat hij ook maar de ChristusGezalfde van de Heer zal waarnemen.
27 En hij kwam in de geest tot in de gewijde plaats. En toen de ouders de kleine jongen JezusJAH redt binnen brachten*, zodat zij, aangaande Hem, konden doen* naar de gewoonte van de wet,
28 ontvangt* ook hij het kind, Hem in zijn gebogen armen nemend. En hij zegent* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en zei*: [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Het geloof van Simeongehoord (heeft JAH) was Abrahamvader van vele volkenitisch in het bereik. Hij zag IsraŽlstrijder van God, niet slechts gezegend, maar een zegen voor de andere naties. Niet alleen was hij niet zo bekrompen als de natie en hun hoop, maar hij was zich bewust van hun afvalligheid. Daarom duidt hij iets aan van het lijden van ChristusGezalfde en Zijn verwerping door de verdorven natie. Zo doemden, zelfs in Zijn kindertijd, in de verte de sombere schaduwen van de vervloekte boom op. Er waren maar weinigen die, net als Simeongehoord (heeft JAH), dit van verre konden zien.


29 "Zend nu Uw °slaaf weg, Eigenaar, overeenkomstig Uw °uitspraak, in vrede!
30 Want mijn ogen namen het redden van U waar,
31 dat U gereed maakt*, overeenkomstig het gezicht van alle volken, En de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard worden; en alle vlees te gelijk zal zien, dat het de mond des HEEREN gesproken heeft. (SV)[Jes. 40:5]
32 een licht tot in de onthulling van natiën en de heerlijkheid van Uw volk IsraŽlstrijder van God." Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen. (SV)[Jes. 42:6] - Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen, en Mijn heil zal niet vertoeven; maar Ik zal heil geven in Sion, aan IsraŽl Mijn heerlijkheid. (SV)[Jes. 46:13]
33 En Zijn °vader en °moeder verwonderden zich over het aangaande Hem gesprokene.
34 En Simeongehoord (heeft JAH) zegent* hen en hij zei tot Mariahun opstand (??), Zijn moeder: "Neem waar, Deze ligt tot val en opstanding van velen in °IsraŽlstrijder van God en tot een tegengesproken wordend teken, Dan zal Hij ulieden tot een Heiligdom zijn; maar tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling den twee huizen van IsraŽl, tot een strik en tot een net den inwoners te Jeruzalem. (SV)[Jes. 8:14]
35 (en door uw eigen °ziel nu zal een sabel gaan), zodat ook redeneringen vanuit vele harten onthuld zullen worden." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Op het lijden van Miriam, de moeder van onze Heer, wordt bij gelegenheid gezinspeeld en kan beter ingedacht dan beschreven worden. Ze bewaarde in haar hart alle heerlijke dingen die van Hem gezegd werden. De eerste aankondiging van de boodschapper, de droom van JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), de begroeting van Elimijn Godzabeth, het verhaal van de herders, de waardige woorden van Simeongehoord (heeft JAH), het latere bezoek van de magiŽrs en de waarschuwing die hen naar Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) zond, ze werkten alle samen om hoge hoop in haar hart te krijgen, maar liet haar zonder een vol begrip van Zijn missie. Toen Hij achtergelaten werd in de tempel, zocht ze Hem, met droefheid. Zijn antwoord dat zij had moeten weten dat Hij daar moest zijn waar Zijn Vader was, laat zien dat zij Hem niet kon begrijpen. Later, tijdens Zijn bediening, toen ze probeerde hem te zien, ontkende Hij bijna alle lichamelijke banden, ten faveure van geestelijke banden. Dit moet wel hard voor haar zijn geweest. En na al haar hoge hoop onder Zijn schaamtevolle kruis te moeten staan, dat moet zeker een sabel zijn geweest die door haar lijdende ziel is gegaan!


36 En er was Annagenade, een profetes, dochter van FanuŽlaangezicht van God, vanuit de stam van Asergeluk (wensen), deze, voortgeschreden in vele dagen, zeven jaren levend* met haar man vanaf haar °maagdelijke staat, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36

Annagenade, of Hannah (1Sam. 1:20), dat betekent genadevol of gracieus, van de stam van Ashergeluk (wensen), staat waarschijnlijk voor het overblijfsel in IsraŽlstrijder van God dat trouw was aan JAHWEH, zoals Simeongehoord (heeft JAH) die van Judalof vertegenwoordigd. Dit wordt verder aangegeven door haar lange ongehuwde leven, na de dood van haar echtgenoot. Het was buitengewoon zeldzaam voor een weduwe om ongehuwd te blijven, en het weerspiegelt groot krediet op haar geestelijkheid en verlangen om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te dien. Net als zij waren de tien stammen lang zonder een echtgenoot geweest. Zij waren gescheiden (Hos. 2:2) en zouden zo vele dagen blijven, voordat ze weer de Zijne konden zijn (Hos. 3:3; Jer. 3:1). Zoals Annagenade reageerde op Simeongehoord (heeft JAH)s uitspraak, zo zal IsraŽlstrijder van God verbonden worden aan Judalof in de dagen van hun herstel.


37 en zij is weduwe tot haar vierentachtigste jaar, die niet afstand neemt* vanaf de gewijde plaats, met vasten en met smeekbeden dag en nacht dienend. De werkelijke en alleenstaande weduwe heeft haar hoop gevestigd op God en blijft bij de smeekbeden en de gebeden, nacht en dag.(SW)[1Tim. 5:5]
38 En in het zelfde uur, er bij staande*, beaamde* zij in een reactie tot °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en zij sprak aangaande Hem tot allen die uitzien naar de loskoping in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Maakt een geschal, juicht te zamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem! want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. (SV)[Jes. 52:9]
39 En als zij alles overeenkomstig de wet van de Heer tot een einde brengen*, keren* zij terug tot in °Galileakring, tot in hun eigen stad, Nazaretjonge spruit of bewaker. En aankomend*, woont* hij in een stad genaamd Nazaret, zodat vervuld* zou worden wat door de profeten werd verklaard*, dat Hij de NazoreeŽr genoemd zal worden. (SW)[Matt. 2:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39

Tussen de presentatie in de tempel en de terugkeer naar Nazaretjonge spruit of bewaker namen waarschijnlijk de in het verslag van MattheŁsgeschenk van JAH opgetekende gebeurtenissen plaats. Het bezoek van de magiŽrs en het verblijf in Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) moeten gebeurd zijn na de veertigste dag, toen zij naar de tempel gingen, want zij konden en wilden niet uit Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) komen zolang Herodeszoon van heros - held of afgod probeerde het Kind te doden. Deze incidenten echter hebben geen betrekking op Lukaslichtgevendí biografie, maar slaan op het koninkrijksverslag, zoals gegeven door MattheŁsgeschenk van JAH. De magiŽrs zochten de koning van IsraŽlstrijder van God. Herodeszoon van heros - held of afgod vreesde Hem niet als mens, maar als een mogelijke Koning. Elk verslag selecteert alleen die voorvallen in Zijn leven die passen bij het bijzonder thema er van.

Alleen in dit verslag, zoals passend, vinden we een verwijzing naar Zijn jeugd en persoonlijk karakter. MattheŁsgeschenk van JAH haast ons naar Zijn verkondiging van het koninkrijk. Markuseen verdediging begint bij Zijn doop en bediening en JohannesJAH is genadig slaat Zijn vroege leven helemaal over. Het is goed dat Zijn verschillende heerlijkheden elk een aparte presentatie zouden hebben, want zelfs zo is Hij te glorieus voor ons begripsvermogen.


40 De kleine jongen nu groeit* op en werd krachtig gemaakt* in geest, vervuld wordend van wijsheid. En genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker was op Hem. De kleine jongen nu groeit op en werd krachtig gemaakt* in de geest en hij was in de woestijnen tot de dag van zijn aanwijzing aan IsraŽl. (SW)[Luc. 1:80]
41 En Zijn °ouders gingen* overeenkomstig het jaar tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, voor het feest van het Paschahet paasmaal. 24 Onderhoudt dan deze zaak, tot een inzetting voor u en voor uw kinderen, tot in eeuwigheid.
25 En het zal geschieden, als gij in dat land komt, dat u de HEERE geven zal, gelijk Hij gesproken heeft, zo zult gij dezen dienst onderhouden.
26 En het zal geschieden, wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen: Wat hebt gij daar voor een dienst?
27 Zo zult gij zeggen: Dit is den HEERE een paasoffer, Die voor de huizen der kinderen IsraŽls voorbijging in Egypte, toen Hij de Egyptenaars sloeg, en onze huizen bevrijdde! Toen boog zich het volk en neigde zich. (SV)
[Ex. 12:24-27]
[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

41

Tot aan het twaalfde jaar werd van een Joodse kind niet verwacht aanwezig te zijn bij het Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egyptefeest in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter of aanspreekbaar te zijn op zijn of haar daden. Na het twaalfde jaar, echter, werd hij "een zoon van de wet" en moest hij het feest houden en, als individu, een directe relatie aangaan met de wet. Daarom ging Hij, op die leeftijd, met Zijn ouders mee en handelde Hij onafhankelijk van hen bij het omgaan met de leraren van de wet in de tempel, en keerde Hij niet met hen terug nadat de zeven dagen van het feest voorbij waren. Hij was nu vrij om Zijn voorbereiding te beginnen voor Zijn aanstaande bediening.


42 En toen Hij twaalf van jaren werd*, bij hun omhoog gaan tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter , overeenkomstig het gebruik van het feest,
43 en de dagen voleindigend*, blijft* bij hun terugkeer de jongen, JezusJAH redt, achter in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. En zijn °ouders weten* er niet van.
44 Veronderstellend* nu dat Hij in de karavaan is*, kwamen zij een dagreis weg. En zij zochten Hem onder de verwanten en de bekenden.
45 En Hem toch niet vindend, keren* zij terug tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, Hem zoekend.
46 En het gebeurt* na drie dagen dat zij Hem vonden*, in de gewijde plaats, gezeten zijnde te midden van de leraren, van hen horend en hen vragen stellend.
47 En allen nu die Hem horen zijn* buiten zichzelf over Zijn °inzicht en °antwoorden.
48 En Hem waarnemend stonden zij versteld*. En Zijn °moeder zei tot Hem: "Kind, waarom doe* je zo met ons? Neem waar, jouw °vader en ik zochten jou, pijn lijdend." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

48

Hoewel Herodeszoon van heros - held of afgod dood was en Archelausheerser over het volk tegen deze tijd verdreven was, deed de afwezigheid van hun Zoon zonder twijfel de vrees herrijzen, geÔnspireerd door de slachting van de kinderen van BetlehemBroodhuis, die hen deed verblijven in Nazaretjonge spruit of bewaker. Dit kan de eerste maal zijn geweest dat zij Hem, na hun terugkeer uit Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn), buiten Galileakring hadden meegenomen, uit vrees dat Zijn koninklijke rechten Zijn leven in gevaar zouden brengen. Daarom zou Zijn afwezigheid voor hen veel meer betekenen dan dat Hij zoek geraakt was te midden van de duizenden die de wegen uit de heilige stad bevolkten. En ja, Zijn verbazingwekkende verhandeling met de doctoren zou gemakkelijk iemand herinnerd kunnen hebben aan de eerdere wonderlijke zaken en voorzeggingen die Zijn kindertijd begeleidden. Maar zonder twijfel was Hij Zich al bewust van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wil voor Hem, en dat Zijn tijd nog niet was gekomen. Daarom keert Hij terug naar Nazaretjonge spruit of bewaker tot Hij volwassen was, ongeveer dertig jaren oud. Pas dan zou Hij Zijn publieke bediening op Zich nemen.


49 En Hij zei tot hen: "Waarom is het dat jullie Mij zochten? Hadden jullie niet waargenomen dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?" En tot die de duiven verkopen zei Hij: "Neem*m deze weg hier vandaan, maakm van het huis van Mijn įVader toch geen handelsplaats!" (SW)[Joh. 2:16]
50 En zij begrijpen* de uitspraak niet die Hij tot hen spreekt*.
51 En Hij daalde* met hen af en kwam* tot in Nazaretjonge spruit of bewaker en was aan hen onderschikt wordend. En Zijn °moeder bewaarde zorgvuldig al de uitspraken, deze overleggend in haar °hart. įMaria nu bewaarde al deze įuitspraken goed, deze overleggend in haar įhart. (SW)[Luc. 2:19]
52 En JezusJAH redt vorderde in wijsheid en statuur en gunst bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en mensen. En de jongeling Samuel nam toe, en werd groot en aangenaam beide bij den HEERE en ook bij de mensen. (SV)[1Sam 2:26]
Terug naar de index.
Naar Lucas 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.