Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Lucas
Hoofdstuk 24

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 In de één van de sabbatten1), nog diep in de ochtendschemering, kwamen zij, en sommigen samen met hen, bij de graftombe, specerijen brengend welke zij gereed* maken. Nu in één van de sabbatten, verzameld zijnde om brood te breken, argumenteerde °Paulus met hen. Op het punt staande de volgende ochtend weg te zijn, verlengde hij bovendien het woord tot aan middernacht. (SW)[Hand. 20:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-11

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 28:1-10; Markuseen verdediging 16:1-8; JohannesJAH is genadig 20:1-18.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De opstanding gebeurde niet op zondag, of "op de eerste dag van de week", maar op de eerste van de zeven sabbatten die leidden van Eerstelingen naar Pinksteren. De opmerkelijke zinsnede "een van de sabbatten" wordt altijd gevonden in de pauze tussen Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte en Pinksteren, nooit op een ander moment van het jaar. Het kan verwijzen naar elke sabbat van de zeven. Het wordt gewoonlijk gebruikt voor de opstandingsdag (Matt. 28:1; Mark. 16;1,2; Joh. 20:1-19), wat tijdens de dagen van de ongezuurde broden zou zijn, maar ook voor een sabbat hierna (Hand. 20:6,7), tot aan Pinksteren (1Kor. 16:2,8). Geleerden zijn verdeeld over de reden voor de weergave "eerste dag van de week." Het was gebruik te zeggen dat "een" soms gebruikt wordt voor eerste en dat "sabbatten" soms week betekent, maar de laatste poging om de aanvaarde weergave te rechtvaardigen is dat "een van de sabbatten" gelijk staat aan "de eerste dag na de sabbat." Omdat de dag na de sabbat algemeen werd aangeduid met "de morgen van de sabbat" (Lev. 23:15;LXX), schijnt dit vergezocht te zijn. Zelfs als we aannemen dat "een" in dit geval eerste betekent, wordt de betekenis niet veranderd, want de opstanding was in feite op de eerste van een serie sabbatten, zoals we lezen in markus (16:9). Maar in geen geval werd sabbatten ooit gebruikt voor "week." Die wordt altijd weergeven met hebdomad , of zeven. De enige uitzondering zou zijn wanneer een aantal sabbatten dezelfde ruimte aan tijd inneemt als zoveel hebdomads. . Omdat de uitdrukking "eerste dag van de week" zo eenvoudig uitgedrukt kan worden in het Grieks, zijn er zware gronden aan te voren voor het weigeren om deze woorden als equivalent te gebruiken voor "een van de sabbatten."


2 Zij vonden echter de steen afgewenteld zijnde vanaf het grafgewelf.
3 En binnenkomend echter vonden zij het lichaam van de Heer JezusJAH redt niet.
4 En het gebeurt dat zij aangaande dit geen raad weten. En neem waar, twee mannen staan* bij hen in bliksemflitsende kleding. En als zij aandachtig tot in de hemel kijkend waren bij Zijn weg gaan, neem waar, twee mannen zijn bij hen in witte kleren, (SW)[Hand. 1:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Hoe weinig hadden hun harten gehoor gegeven aan het voortdurende voorzeggen van Zijn dood en opstanding door onze Heer, wordt nu duidelijk uit hun verbijstering over een leeg graf. Nadat het lijden was vervuld in overeenstemming met Zijn woord, hadden ze rekening moeten houden met Zijn opstanding. In plaats daarvan twijfelden ze.


5 En zeer bevreesd wordend en hun °gezichten naar de aarde neigend, zeggen* zij tot hen: "Waarom zoeken jullie de Levende met de doden? En neem waar, een boodschapper van de Heer stond bij hen en heerlijkheid van God omstraalt hen, en zij werden bevreesd met grote vrees. (SW)[Luc. 2:9]
6 Hij is niet hier, maar Hij werd gewekt. Word er aan herinnerd hoe Hij tot jullie sprak*, nog in °Galileakring zijnde,
7 zeggend: 'Het is bindend voor de Zoon van de mens overgeleverd* te worden tot in de handen van mensen, zondaars, en gekruisigd* te worden en in de derde dag op te staan*.'" zeggend: "De Zoon van de mens moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en hogepriesters en schriftgeleerden, en gedood worden, en in de derde dag gewekt worden." (SW)[Luc. 9:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Vergelijk met 9:22.


8 En zij worden herinnerd* aan Zijn °uitspraken. Toen Hij dan werd gewekt vanuit doden, worden Zijn °leerlingen er aan herinnerd dat Hij dit zei. En zij geloven het Geschrift en het woord dat °Jezus zei. (SW)[Joh. 2:22]
9 En terugkerend* vanaf het grafgewelf berichten* zij al deze dingen aan de elf en aan al de overigen.
10 Nu waren het Mariahun opstand (??), de Magdaleensetoren, en Johannabegenadigde en Mariahun opstand (??), die van Jakobushielenlichter, en de overige vrouwen samen met hen, die deze dingen zeiden tot de afgevaardigden. 2 En enige vrouwen, die genezen waren geworden van boosaardige geesten en zwakten, Maria, die Magdalena wordt genoemd, uit wie zeven demonen uitgekomen waren, 3 en Johanna, vrouw van Chuza, gevolmachtigde van Herodes, en Suzanna en vele andere vrouwen, die Hem bedienden vanuit het hunne. (SW)[Luc. 8:2,3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Vergelijk met 8:2,3.


11 En deze uitspraken verschenen* in hun °zicht als onzin en zij geloofden hen niet.
12 Maar °Petrusrots, opstaande*, liep naar het grafgewelf. En bukkend* om te kijken, bekijkt hij alleen de linnen windsels. En hij kwam weg, zich in zichzelf verwonderend over het gebeurd zijnde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Vergelijk met JohannesJAH is genadig 20:2-10.

Petrusrots had een goede reden om zich de eerste aankondiging van Zijn dood en opstanding te herinneren, want hij had er bezwaar tegen gemaakt en was ernstig berispt geworden (Matt. 16:21-23). Het Heer had Hem feitelijk SatanTegenstander genoemd, omdat hij wilde dat het koninkrijk zou komen zonder lijden. Het is gebruik te denken dat alle kwaad van de Tegenstander komt, maar de kruisiging, het toppunt van alle kwaad, was door een bijzondere raad en voorkennis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Hand. 2.23).


13 En neem waar, twee vanuit hen waren op dezelfde °dag gaande tot in een dorp genaamd Emmaüshete bronnen, zestig stadiën2) weg zijnde vanaf Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13-17

Vergelijk met Markuseen verdediging 16:12,13.


14 En zij converseerden met elkaar aangaande al deze dingen die voorgevallen waren. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Vergelijk met Maleachi 3.16.


15 En het gebeurde* tijdens hun °converseren en discussiëren, dat ook JezusJAH redt Zelf, naderend*, samen met hen ging*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Na de opstanding, voor Zijn hemelvaart, was de Heer veertig dagen aanwezig, Zichzelf tonend aan Zijn discipelen wanneer Hij dat wilde. Hij was niet bekleed met de bovennatuurlijke heerlijkheid waarin Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine Hem zag na Zijn hemelvaart. De veertig dagen geven ons een voorbeeld van de aardse lichamen van Israëlstrijder van Gods heiligen, het visioen van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine onthulde het heerlijke lichaam dat het deel zal zijn van hen die deelnemen aan Zijn hemelse heerlijkheid. Het is te helder voor op aarde. Het werd gedimd om te passen bij het zicht van Zijn discipelen. Maar het had krachten die ver gaan boven het huidig menselijk lichaam. Hij kon van vorm veranderen, verdwijnen en verschijnen wanneer Hij wilde, en zonder hinder te ondervinden doorheen elk materieel obstakel gaan. Er is niet veel geloof voor nodig om de mogelijkheid van zo’n lichaam te zien. Zelfs in de huidige imperfecte benaderingen van de fysieke waarheid, zou de wetenschap een theorie kunnen formuleren om het uit te leggen. De eigenschappen van materie veranderen nogal in overeenstemming met de verborgen krachten die ze bezitten. Zo is water hard ijs wanneer het koud is, en vloeiend water wanneer warm, en gasvormige, onzichtbare stoom wanneer heet. Zo zou een menselijk lichaam, met voldoende vitale kracht, haar eigen samenstelling kunnen veranderen en zelfs onzichtbaar of lichtgevend worden.


16 Maar hun ogen werden weggehouden om Hem toch niet te herkennen*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Vergelijk met 24:31; JohannesJAH is genadig 20:14; 21:4.


17 Hij nu zei tot hen: "Welke zijn deze °woorden die jullie wandelend met elkaar uitwisselen?" En zij stonden stil met een treurig gezicht.
18 En één, met de naam Kleopasroem van de vader, antwoordend, zei tot Hem: "Bent u alleen bijwoner in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en u weet niet de dingen die in haar in deze °dagen gebeurden?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De kruisiging van ChristusGezalfde moet aan vrijwel allen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter bekend zijn geweest. Omdat het Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte was, waren daar miljoenen mensen, en door hen zou het nieuws snel door het land verspreid worden.


19 En Hij zei tot hen: "Welke dingen?" Zij nu zeggen* tot Hem: "De dingen aangaande JezusJAH redt, de Nazareneruit Nazaret, een man Die een profeet werd, machtig in werk en in woord, in de tegenwoordigheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en van al het volk, En de scharen zeiden: "Deze is de profeet Jezus, van Nazaret in Galilea." (SW)[Matt. 21:11]
20 zodat bovendien de hogepriesters en onze °oversten Hem overleverden* tot in het oordeel van de dood. En zij kruisigden* Hem.
21 Wij echter hoopten dat Hij Degene is Die op punt staat °Israëlstrijder van God los te kopen. Maar zeker, ook samen met al deze dingen, leidt het ons in deze derde dag sinds dit gebeurde. "Gezegend zij de Heer, de God van °Israël, want Hij ziet om en maakt een loskoping voor Zijn °volk, (SW)[Luc. 1:68] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Vergelijk met 2:38; Handelingen 1:5.

De opstanding, eenvoudig voorzegd, moest altijd gebeuren op de derde dag. Het graf is leeg en de boodschappers verklaren dat Hij leeft, en nog steeds geloven ze het niet! Het is dan ook geen wonder dat Hij hen berispt voor hun domheid van zowel hoofd als hart! Trouwens, zij hadden de Schrift en is het daarop dat Hij een beroep doet om het lijden uit te leggen dat ze niet konden begrijpen. Zonder twijfel sprak Hij over de verwerping van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen zelf door zijn broeders, en van Davidgeliefde, de koning, en in het bijzonder van Hezekiah, die gedood werd voor de zonden van de natie, het type van de lijdende MessiasGezalfde. Menige passage in de Psalmen van Davidgeliefde is geladen met een diepere leer en hoger denken dan oppervlakkig zou lijken. Petrusrots toont op de Pinksterdag dat Davidgeliefde, in de zogeheten zestiende Psalm, van Hem spreekt die zijn Heer en Zoon was, als hij een gedetailleerd verslag geeft van het lichaam en de ziel van ChristusGezalfde in de dood (Psalm 16:9-10; Hand. 2:25-28). Het afsluitende vers van de Psalm, "U zal mij het pad van leven bekend maken", slaat op Zijn Geest, want het is geest dat leven toedeelt. Zo voorzegde Davidgeliefde volledig de dood van de MessiasGezalfde. Onze ogen zijn geopend, de paginas van de Schrift gloeien van de dingen die over ChristusGezalfde gaan. Als verblijfplaats van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker waren de tabernakel en de tempel slechts zwakke schaduwen van Hem en Zijn verschillend ambten. Het ritueel, de offers, het priesterschap, de feesten – alles wees naar de Komende en Zijn werk. Er is daar zoveel van Hem, dat Hij niet veel meer had kunnen geven dan een schets op de weg naar Emmaüs. Zelfs toen schenen ze zich niet ten volle het belang van Zijn woorden gerealiseerd te hebben. Ze geven niet de overtuiging dat ChristusGezalfde opgewekt moest worden, en dat de geruchten die ze gehoord hadden, waar moesten zijn. Hun onvermogen Hem in de vreemdeling te zien, was maar een teken dat ze nog steeds niet in staat waren Hem in de Schrift te zien. Zonder twijfel hadden ze gehoord van de nieuwe waarneming die Hij aan de twaalf had gegeven en wisten ze dat het gebroken brood een beeld was van Zij lichaam, voor hen gebroken. De symbolische daad van het zegenen en breken van het brood opende uiteindelijk hun ogen, en ontwaakten ze tenslotte voor de werkelijkheid van Zijn opstanding. Nu zijn taak voltooid was, verdwijnt de Heer. Maar zij zijn vurig om de schitterende waarheid te rapporteren aan de apostelen en keren terug naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter.


22 Maar ook doen sommige vanuit onze vrouwen ons ontstellen*. Komend in de ochtenschemering bij het grafgewelf, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Vergelijk met 1-11.


23 en Zijn °lichaam toch niet vindend, kwamen zij, zeggend ook een zichtbaar wording van boodschappers te hebben gezien, die van Hem zeggen dat Hij leeft. En binnenkomend tot in het grafgewelf, namen zij een jongeling waar, zittend aan de rechterkant, omhuld zijnde in een wit gewaad. En zij waren van streek. (SW)[Marc. 16:5]
24 En enigen van die met ons samen zijn kwamen weg naar het grafgewelf en zij vonden zo zoals ook de vrouwen zeiden. Hem namen zij echter niet waar." 6 Dan komt ook Simon Petrus, hem volgend, en hij kwam binnen tot in het grafgewelf en hij aanschouwt de linnen windsels, die daar liggen; 7 en de zweetdoek, die op Zijn °hoofd was, lag niet bij de linnen windsels, maar los er van, in een rol gewikkeld, op één plaats.(SW)[Joh. 20:6,7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Vergelijk met :12; JohannesJAH is genadig 20:2-16.


25 En Hij zei tot hen: "O, dwazen en tragen in het hart om niet alle dingen te geloven die de profeten spreken*!
26 Was het niet bindend voor de ChristusGezalfde deze dingen te lijden en binnen te komen tot in Zijn °heerlijkheid?" Vanaf dat moment begint °Jezus aan Zijn °leerlingen te tonen dat Hij tot in Jeruzalem moet gaan en veel zal lijden door de oudsten en Hogepriesters en schriftgeleerden en gedood zal worden en in de derde dag opgewekt zal worden. (SW)[Matt. 16:21] - Dit nu zei Hij aangaande de geest, die degenen die in Hem geloven op het punt stonden in ontvangst te nemen, want heilige geest was nog niet gegeven, omdat Jezus nog niet wordt verheerlijkt.(SW)[Joh. 7:39]
27 En beginnend* vanaf Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen en vanaf al de profeten, interpreteert* Hij voor hen in al de Geschriften de dingen aangaande Hemzelf.
28 En zij naderen* tot in het dorp waarheen zij gingen* en Hij doet* alsof Hij verderop zou gaan.
29 En zij oefenen* druk op Hem uit, zeggend: "Blijf met ons, want het gaat naar de avondschemering toe en de dag is reeds geneigd." En Hij kwam binnen om samen met hen te blijven*.
30 En het gebeurde bij Zijn neerleunen* met hen, dat Hij, het brood nemend, het zegent*. En het brekend* overhandigde Hij het aan hen. En brood nemend, dankend, breekt Hij het en geeft het aan hen, zeggend: "Dit is Mijn °lichaam, het ten behoeve van jullie gegeven zijnde. Doe dit tot Mijn °terugdenken." (SW)[Luc. 22:19]
31 Nu werden hun °ogen ontsloten en zij herkennen* Hem. En Hij werd onzichtbaar voor hen.
32 En zij zeggen* tot elkaar: "Was ons °hart niet brandend in ons, toen Hij tot ons sprak op de weg, en hoe Hij voor ons de Geschriften ontsloot?"
33 En opstaand* keren* zij in hetzelfde uur terug tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. En zij vonden de elf, en die samen met hen waren, samen vergaderd zijnde,
34 hen zeggend: "De Heer werd werkelijk gewekt en werd door °Simongehoord (heeft JAH) gezien. 4 en dat Hij werd begraven en dat Hij is gewekt in de derde °dag, naar de Geschriften, 5 en dat Hij werd gezien door Kefas, vervolgens door de twaalf. (SW)[1Kor. 15:4,5]
35 En zij ontvouwden* de dingen op de weg en hoe Hij door hen wordt gekend* in het breken van het brood.
36 En bij het spreken over deze dingen, stond °Jezus JAH redt Zelf in hun midden en zegt tot hen: "Vrede met jullie!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36-40

Vergelijk met Markuseen verdediging 16:1-4; JohannesJAH is genadig 20:19-23.


37 En verschrikt wordend en zeer bevreesd wordend, meenden zij een geest te aanschouwen. De leerlingen nu, Hem waarnemend, wandelend op de zee, werden verontrust, zeggend dat het een spook is. En zij schreeuwen uit vrees. (SW)[Matt. 14:26]
38 En Hij zei tot hen: "Waarom zijn jullie verontrust? En vanwege wat komen redeneringen op in jullie °harten?
39 Neemt Mijn °handen en Mijn °voeten waar, dat Ik het Zelf ben! Betast Mij en neemt waar dat een geest geen vlees en botten heeft, zoals jullie aanschouwen dat Ik heb." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39

De aard van de opstanding van onze Heer wordt nergens meer duidelijk onthuld dan in Zijn inspanningen om de bevende discipelen te overtuigen. De Heer was mens in de volle zin van het woord, en had voor Zijn dood een lichaam, ziel en geest. Hij verloor in de opstanding geen van deze. Zou Hij een geest zijn geweest, zoals enkele van de discipelen eerste meenden, dan zou Hij geen lichaam hebben gehad, met vlees en botten. Het feit dat Zijn lichaam in de dood niet verteerde, dat het nog steeds de wonden had die bij de kruisiging werden veroorzaakt, dat er nooit van gezegd werd dat het bloed had, alles laat zien dat het net zo’n echt lichaam was als tevoren, maar veranderd in krachten en manier van leven. De lichamen van de heiligen zullen veranderd worden van zielse lichamen, in leven gehouden door middel van het bloed, in geestelijke (niet geest!) lichamen, rechtstreeks levend gemaakt door middel van geest.


40 En dit zeggend, laat* Hij aan hen de handen en de voeten zien.
41 Maar toen zij van de vreugde en verwondering nog niet geloofden, zei Hij tot hen: "Hebben jullie iets eetbaars in deze plaats?" °Jezus dan zegt tot hen: "Kleine jongens, hebben jullie niet enig bijgerecht?" Zij antwoordden Hem: "Niets." (SW)[Joh. 21:5]
42 En zij overhandigen* aan Hem een deel geroosterde vis,
43 en het nemend, at Hij het in hun °zicht.
44 Hij nu zei tot hen: "Deze zijn Mijn °woorden, die Ik tot jullie spreek*, terwijl Ik nog samen met jullie ben, dat het bindend is dat alle dingen die geschreven zijn in de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen en in de profeten en in Psalmen, aangaande Mij, vervuld* worden." De twaalf nu terzijde nemend, zei Hij tot hen: "Neem waar, wij gaan omhoog tot in Jeruzalem en alle dingen die door de profeten geschreven werden over de Zoon van de mens zullen tot een einde gebracht worden. (SW)[Luc. 18:31] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

Vergelijk met 6:5; 18:31-33.


45 Dan ontsluit* Hij hun °denken om de Geschriften te begrijpen*, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

45

Vergelijk met Psalmen 119:18.


46 en Hij zei tot hen: "Zo is het geschreven en zo was het bindend voor de ChristusGezalfde te lijden en op te staan* vanuit de doden, in de derde dag. 2 Hij zal ons levend maken na twee dagen, in de derde dag zal Hij ons oprichten en wij zullen leven voor Zijn aangezicht. (SW)[Hosea 6:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

46

Vergelijk met :26-27; Psalmen 22; Jesajaheil is JAH 53.

Deze opdracht, voor heel de mensheid, in tegenstelling tot de koninkrijksopdrachten van Mattheüsgeschenk van JAH (Matt. 10:5-8; 28:16-20), houdt zich bezig met zonden en het lijden van ChristusGezalfde. Het belooft een vergeving aan allen die zich bekeren. In de praktijk van alle dag was het vaak gecombineerd met andere opdrachten, zoals opgetekend in het boek Handelingen. Het werd pas van kracht met Pinksteren. Daar verkondigt Petrusrots: "Bekeert u … voor de vergeving van uw zonden" (Hand. 2:38). Hij gebruikte het opnieuw bij het preken tot Corneliusvan een hoorn: "Iedere de gelovende in Hem zal de vergeving van zonden verkrijgen door Zijn naam" (Hand. 10:43;SW). Petrusrots en de elf schijnen niet het land Israëlstrijder van God verlaten te hebben bij de verkondiging van de vergeving. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd aangesteld om het naar de naties te brengen. Zijn eerste opdracht was van dien aard dat de naties "een vergeving van zonden" zouden krijgen (Hand. 26:18). Na zijn afscheiding (Hand. 13.2), verbond hij dit aan rechtvaardiging (Hand. 13:38,39), en hij laat vergeving vallen wanneer Hij ChristusGezalfde niet langer naar het vlees predikt (2Kor. 5:16-21). Vergeving wordt verleend door een uitvoerende van een regering, voor hen van wie bewezen is dat ze schuldig zijn; rechtvaardiging spreekt hen vrij die niet schuldig geacht worden.


47 En in Zijn °naam zal bezinning geproclameerd* worden tot het laten gaan van zonden, tot in alle °natiën, beginnend* vanaf Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. En zoals beaamd wordt, groot is het geheim van de eerbiedigheid, dat openbaar werd gemaakt in vlees, werd gerechtvaardigd in geest, werd gezien door boodschappers, werd geproclameerd in de naties, werd geloofd in de wereld, werd opgenomen in heerlijkheid. (SW)[1Tim. 3:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

47

Vergelijk met Handelingen 2:38.


48 Jullie nu zullen getuigen zijn van deze dingen. Maar jullie zullen macht in ontvangst nemen bij het op jullie komen van de heilige geest, en jullie zullen van Mij getuigen zijn, bovendien in Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het laatste van het land." (SW)[Hand. 1:8]
49 En neem waar, Ik delegeer de belofte van Mijn °Vader op jullie. En jullie, gaat zitten in de stad Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter , totdat jullie macht vanuit de hoogte zouden aantrekken." En Ik zal de Vader vragen en een andere Erbij-geroepene zal Hij aan jullie geven, opdat deze met jullie zal zijn tot in de aion(SW)[Joh. 14:16] - En bijeengekomen geeft Hij hen opdracht toch niet uit Jeruzalem te vertrekken, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, "die jullie van Mij horen,(SW)[Hand. 1:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

49

Vergelijk met JohannesJAH is genadig 14:15-17,26; 16:7.

Het vervolg op het verslag van Lukaslichtgevend is het boek Handelingen. Daar wordt de draad van de koninkrijksverkondiging weer opgenomen door de twaalf apostelen, na hun schenking van kracht op de Pinksterdag.


50 En Hij leidde hen uit, tot naar Betaniëhuis van dadels of huis van ellende, en Zijn °handen omhoog heffend*, zegent* Hij hen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

50-51

Vergelijk met Markuseen verdediging 16:9; Handelingen 1:9-11.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

50

De Heer schijnt net lang genoeg te zijn gebleven om het feit van Zijn opstanding vast te leggen en de apostelen voor te bereiden voor hun toekomstige bediening. Er is hier geen hint naar Zijn hoge hemelse eren, maar al Zijn onderwijs is beperkt binnen de sfeer van Israëlstrijder van Gods herstel om de heerser van de aarde te worden, naar de profeten en naar de zegeningen voor de naties door hen heen.


51 En het gebeurde* bij Zijn zegenen, dat Hij tussenruimte vanaf hen maakte. En Hij werd omhoog gebracht tot in de hemel.
52 En zij, Hem aanbiddend*, keren* met grote vreugde terug tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

52

Vergelijk met Handelingen 1:12.


53 En zij waren voortdurend in de gewijde plaats, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker lofprijzend en zegenend. Amen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

53

Vergelijk met Handelingen 2:46,47; 5: 42.

1) "Een van de sabbatten" - een aanduiding voor de eerste dag van de serie van 49 dagen die leiden naar Shavuot, het Pinksterfeest.
2) Stadiën. 1 stadion was gelijk aan 600 griekse voeten = ongeveer 185 meter. 60 stadiën is ongeveer 11 kilometer en 100 meter.Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.