Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Lucas
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 JezusJAH redt nu, vol van heilige geest, keert* terug vanaf de Jordaande afdalende en werd in de geest in de woestijn geleid, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-13

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 4:1-11; Markuseen verdediging 1:12-13.


2 veertig dagen beproefd wordend door de duivelVerdachtmaker. En Hij at niets in die °dagen. En toen zij voltooid werden, erna heeft* Hij honger. Want wij hebben niet een Hogepriester Die niet kan meevoelen met onze °zwakheden, maar Één Die beproefd is, overeenkomstig alle dingen op ons gelijkend, los van zonde. (SW)[Hebr. 4:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

De Lasteraar is de leenheer over de koninkrijken van de aarde. Vóór het verkondigen van het koninkrijk was het nodig dat hij tegemoet getreden zou worden en overwonnen. Hij nam de heerschappij weg van de mens door zijn misleiding in de hof (1Tim. 2:14).

Adam (van) rode (aarde) zat niet zonder voedsel, en toch zondigde hij. Christus was uitgehongerd na Zijn veertig dagen vasten, maar Hij weerstond de verleiding om Zichzelf van voedsel te voorzien. Adam (van) rode (aarde) was in een mooie hof, het hoofd van alle schepselen op aarde, en toch gaf hij toe aan SatanTegenstander. ChristusGezalfde was in een wildernis, te midden van wilde beesten, maar Hij weigerde SatanTegenstander te eren, zelfs al zou het Hem het hoofdschap brengen dat Hem rechtens toebehoorde.

Adam (van) rode (aarde) stelde vragen bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers goedheid en beledigde Hem door te zoeken wat Hij terughield. Onze Heer weigerde te twijfelen aan Zijn liefde, ook al scheen elk teken er van verdwenen te zijn. Hij wilde het niet testen. Op elk punt waarin de eerste mens faalde, doorstond de tweede Mens, hoewel vele malen meer verleidt, triomfantelijk de test. Geen enkele zoon van Adam (van) rode (aarde) had kunnen blijven staan. Als Hij niet de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zou zijn geweest, zou de spanning en druk te groot zijn geweest.


3 De duivelVerdachtmaker nu zei tot Hem: "Indien u zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bent, zeg tot deze °steen dat hij brood zal worden."
4 En °JezusJAH redt antwoordde* hem, zeggend: "Het is geschreven dat de mens niet alleen op brood zal leven, maar op alle uitspraak van GodGrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ." 3 En Hij maakte jou nederig en Hij liet jou honger lijden en Hij deed jou het manna eten dat jij niet kende (en jouw vaders kenden het niet), ten einde jij te doen weten dat de mens niet alleen van brood zal leven, maar dat de mens zal leven door elke uiting van de mond van JAHWEH. (SW)[Deut. 8:3]
5 En Hem omhoog leidend op een hoge berg, toont* de duivelVerdachtmaker Hem in een ogenblik van tijd al de koninkrijken van de bewoonde wereld.
6 En de duivelVerdachtmaker zei tot Hem: "Ik zal u al deze °autoriteit geven en hun °heerlijkheid, omdat zij aan mij is overgeleverd. En aan wie het geval is dat ik zal willen geef ik haar.
7 In het geval dan dat u in mijn zicht mij zou aanbidden, zal alles van u zijn."
8 En antwoordend zei °JezusJAH redt tot hem: "Ga heen, achter Mij, Satan! Het is geschreven: 'De Heer jouw °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal jij aanbidden, en Hem alleen zal jij dienen." 13 JAHWEH, jouw Elohim, zal jij vrezen en Hem zal jij dienen en in Zijn naam zal jij zweren. (SW)[Deut. 6:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

"Er staat geschreven" is het woord van de geest dat de beweringen van de Lasteraar vernietigt. En als hij er tegen in gaat met een passage (want een fout wordt het best ondersteund door een beroep op de heilige Schrift) is de enige verdediging een andere slag met "Er staat geschreven."


9 Hij nu leidde Hem tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en doet Hem staan* op het vleugeltje van de gewijde plaats en hij zei tot Hem: "Indien u zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bent, werp uzelf van hier naar beneden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Een vleugel van het heiligdom hangt over de steile en diepe helling die neer ziet in de vallei van Kedron (ook wel Kidron (ook wel Kedron) woelig (een beek ten oosten van Jeruzalem, tussen de stad en de Olijfberg - een bergrug ten oosten van Jeruzalem, stromend naarde Dode Zee)) woelig (een beek ten oosten van Jeruzalem, tussen de stad en de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem, stromend naarde Dode Zee). Deze duizelig makende diepte wordt bedoeld, en niet zozeer de een hoogte op het tempelgebouw.


10 want het is geschreven: 'Aan Zijn °boodschappers zal instructie gegeven worden over U, over het U beschermen*',
11 en: 'Op handen zullen zij U optillen, opdat U niet Uw °voet zou stoten tegen een steen.'" 12 Op hun handpalmen zullen zij jou opheffen, opdat jij met jouw voet niet de steen zal treffen. [Matt. 4:6] 13 Op de zwarte leeuw en de cobra zal jij treden; jij zal de beschutte leeuw en de slang vertreden.(SW)[Psalm 91:12,13]
12 En antwoordend zei °JezusJAH redt tot hem: "Het is uitgesproken: 'Jij zal de Heer, jouw °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, niet uitproberen." 16 Jullie zullen JAHWEH, jullie Elohim, niet beproeven zoals jullie beproefden bij Massa. (SW)[Deut. 6:16]
13 En alle beproeving voltooiend*, nam de duivelVerdachtmaker afstand van Hem, tot op een periode.
14 En °JezusJAH redt keert*, in de macht van de geest, terug tot in °Galileakring. En faam aangaande Hem kwam uit, neerwaarts, in heel de omliggende streek. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14-15

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 4:12; Markuseen verdediging 1:14,15.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Op dit punt laten Lukaslichtgevend, Mattheüsgeschenk van JAH en Markuseen verdediging geheel het noemen weg van gebeurtenissen die ongeveer een jaar beslaan, inclusief het worden van Kanaplaats van riet in Galileakring, de ontmoeting met de Samaritaaniemand uit de landstreek Samaria - wakerse vrouwe en de genezing van de zoon van de edelman, die opgeschreven zijn in het verslag van JohannesJAH is genadig. Het merendeel van deze tijd werd doorgebracht in Kapernaümdorp van Nahum - getroost (door JAH), dat, na Zijn uitzetting uit Nazaretjonge spruit of bewaker, Zijn eigen stad werd tijdens Zijn bediening.


15 En Hij onderwees in hun °synagogen, door allen verheerlijkt wordend.
16 En Hij kwam tot in °Nazaretjonge spruit of bewaker, waar Hij was grootgebracht, en overeenkomstig Zijn °gewoonte kwam Hij, in de dag van de sabbatten, binnen tot in de synagoge en Hij stond* op om voor te lezen*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

De grootste profeet van allen ontving in Zijn eigen stad geen erkenning. Het schijnt in de aard van de mens te zitten om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker alleen te vinden in wat veraf en duister is. Toen Hij terugkeerde naar de mensen met wie Hij Zijn hele leven had geleefd en gezwoegd, schijnt Hij geen verwachting te hebben gehad dat men luisterde en Hij sprak in overeenstemming daarmee. Maar hun vreselijke behandeling van Hem bij deze gelegenheid verhinderde Hem niet ongeveer een jaar later naar hen terug te keren (Matt. 13:53-58; Mark. 6:1-6). Toen was Hij in staat een paar van de zieken te genezen, maar kon geen machtige daden doen vanwege hun ongeloof en hardheid van hard. Al wat zijn adoptiestad Hem gaf was een verachte naam. Hij was het enig goede wat er ooit uit kwam.


17 En aan Hem werd de boekrol van de profeet Jesajaheil is JAH overhandigd. En de boekrol openend*, vond Hij de plaats waar het was geschreven.
18 "De geest van de Heer is op Mij. Daarom zalft* Hij Mij om het evangeliegoede bericht te brengen* aan armen. Hij heeft Mij afgevaardigd om van die verbrijzeld zijn het hart gezond te maken*, het laten gaan te proclameren* aan krijgsgevangenen en aan blinden hersteld gezichtsvermogen, om die onderdrukt zijn af te vaardigen* in het laten gaan, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Welk meer gezegend of kostbaar deel had de Heer kunnen lezen dan de passage uit Jesajaheil is JAH? Misschien is er nergens anders zo’n heerlijk portret van Zijn missie (Jes, 61:1,2). Geen wonder dat zij zich verwonderden bij de genadevolle woorden die uit Hem kwamen! Maar nog heerlijker is de boodschap die overgebracht werd door Zij stilte. Als Hij een andere zin had gelezen, dan had Hij ze in "de dag van de toorn van onze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker" geworpen. De twee zijn nauw verbonden, veel nauwer dan het lijkt, behalve in de profetie. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s toorn zal over Zijn vijanden komen wanneer Hij het volk verlost.

Maar ChristusGezalfde’ bediening was beperkt tot de verkondiging van het aangename jaar. Laten we letten op het contrast tussen het aangename jaar en de dag van toorn. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker oordeelt snel, maar heeft er een genoegen in uit te stellen met zegen. Hij had de laatste twee duizend jaren kunnen gebruiken voor wraak, want de profeten geven geen hint voor iets anders vóór Zijn heerlijke verschijnen. Hij vult het met allesoverstijgende uitingen van Zijn genade.


19 om een aangename jaargang van de Heer te proclameren*." 1 De geest van mijn Heer JAHWEH is op mij omdat JAHWEH mij zalft om nieuws te brengen aan nederigen. Hij zendt mij om de verbrokenen van hart te verbinden, om vrijheid te roepen aan krijgsgevangenen en in vrijheid stelling aan die gebonden zijn, 2 om een jaar van welbehagen voor JAHWEH te roepen en een dag van wraak voor onze Elohim, om allen die treuren te troosten, (SW)[Jes. 61:1,2]
20 En de boekrol dichtrollend*, ze terug gevend aan de assistent, gaat Hij zitten*. En van allen in de synagoge waren de ogen aandachtig kijkend naar Hem.
21 Hij nu begint* tot hen te zeggen: "Vandaag is dit °Geschrift in jullie °oren vervuld."
22 En allen gaven getuigenis over Hem en verwonderden zich over de woorden van °genade, die uitgingen vanuit Zijn °mond. En zij zeiden: "Is deze niet de zoon van JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind)?" en °Nazaret verlatend, komt Hij en en Hij woont in Capernaüm, bij de zee, bij de grenzen van Zebulon en Naftali, (SW)[Matt. 4:13]
23 En Hij zei naar hen toe: "Ongetwijfeld zullen jullie deze °parabel tot Mij uitspreken: 'Arts, genees jezelf! Zoveel als wij horen* gebeuren in KapernaümKapernaüm = dorp van Nahum , doe dat ook hier, in Uw °vaderstad!'" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

De roem over ChristusGezalfde’ wonderen in Kapernaümdorp van Nahum - getroost (door JAH) had Zijn eigen buren bereikt. In hun ongeloof waren ze jaloers. Met opmerkelijke kundigheid raakt Hij de zere plek aan en laat zien dat Zijn bediening grondig in overeenstemming is met hun eigen Schrift. Zelfs in de profeten brak zegen door aan buitenstaanders, als die binnen het verbond waren in gebreke bleven. Sidonvisserij (-stad) en Syriëverheven hadden geen claim op JAHWEHs mededogen. En toch werden Eliamijn God is JAH en Elisamijn Godsa, in een tijd van grote nood in Israëlstrijder van God, gezonden om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers mededogen over te brengen aan de verachte vreemdelingen. Zonder twijfel hield Zijn taalgebruik in dat er een hongersnood was in Nazaretjonge spruit of bewaker, net zoals er een was in Israëlstrijder van God in Elia’s tijd (1Kon. 17), alleen was toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten en ontbrak het aan fysiek onderhoud, nu is de hemel voor een soortgelijke periode geopend (want ChristusGezalfde’ bediening schijnt ongeveer zo lang te hebben geduurd) en verhongeren ze te midden van overvloed. Zo ook duidden Zijn woorden er op dat er lepralijders waren in Nazaretjonge spruit of bewaker, net zoals in Eliamijn God is JAH’s dagen (2Kon. 5), maar zij worden niet genezen, hoewel een grotere dan Eliamijn God is JAH in hun midden is. Hoe meelijwekkend is hun vooroordeel en krachteloze woede! Hoe vlucht niet van hen weg, maar Hij gaat zonder vrees Zijn weg door hun midden.


24 Hij nu zei: "Amen, Ik zeg tot jullie dat geen enkele profeet aangenaam is in zijn eigen °vaderstad. want Jezus Zelf geeft getuigenis dat een profeet in het eigen vaderland geen eer heeft. (SW)[Joh. 4:44]
25 Naar waarheid nu zeg Ik tot jullie dat er in °Israëlstrijder van God vele weduwen waren in de dagen van Eliamijn God is JAH, toen de hemel drie jaren en zes maanden werd gesloten*, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. 1 En Elia, de Tisbiet, vanaf de vestigers van Gilead, zegt tot Achab: "Zo waar JAHWEH, Elohim van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta. Er zal deze jaren geen dauw en regen zijn, behalve alleen naar de mond van mijn woord." .... 7 En het gebeurt aan het einde van dagen, dat de wadi opdroogt, omdat er geen stortbui in het land was. (SW)[1Kon. 17:1,7]
26 En Eliamijn God is JAH werd naar geen enkele van hen gezonden, uitgezonderd tot in Sareptasmeltoven van het Sidonvisserij (-stad)ische land, naar een vrouw, een weduwe. 9 "Sta op, ga naar Sarefat, dat bij Sidon is, en woon daar. Aanschouw!, Ik gaf daar een vrouw, een weduwe, instructie om jou te onderhouden. (SW)[1Kon. 17:9]
27 En in °Israëlstrijder van God waren vele melaatsen onder ElisaGod heeft geholpen, de profeet, en geen enkele van hen werd gereinigd*, uitgezonderd Naämanvriendelijkheid, de Syriër." 1 En Naäman, overste van het leger van de koning van Aram, is een groot man voor het aangezicht van zijn heer, en gerespecteerd van aangezicht, want door hem gaf JAHWEH veiligheid aan Aram. En de man was een machtig man van dapperheid, maar melaats. ... 14 En hij daalt af en hij doopt zich zeven keren in de Jordaan, naar het woord van de man van de Elohim. En zijn vlees herstelt zoals het vlees van een kleine knaap, en hij is rein. (SW)[2Kon. 5:1,14]
28 En allen in de synagoge, deze dingen horend, worden vervuld* van woede.
29 En opstaand* wierpen zij Hem buiten de stad. En zij leidden Hem tot de overhangende rand van de berg op welke hun °stad was gebouwd, zodat zij Hem over de steile helling kunnen duwen*.
30 Hij nu, doorheen hun midden komend, ging.
31 En Hij kwam omlaag tot in Kapernaüm (of Kafernaüm) - dorp van Nahum (Nahum = getroost (door JAH), een stad van °Galileakring, en Hij was hen onderwijzend in de sabbatten. Hierna daalde Hij af tot in Capernaüm, Hij en Zijn °moeder en Zijn °broers en Zijn °leerlingen. En daar blijven zij niet vele dagen. (SW)[Joh. 2:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31-32

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 4:13-17; Markuseen verdediging 1:21-22.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Zijn verwerping "in Zijn eigen land" leidt er toe dat Hij Kapernaümdorp van Nahum - getroost (door JAH) "Zijn eigen stad" maakt. Van uit deze basis gaat Hij rond op Zijn evangelisatie reizen, daarheen aan het einde terugkerend. Veel van Zijn werk werd er in gedaan, want het lag aan een van de hoofdwegen.


32 En zij stonden versteld* over Zijn °onderwijs, omdat Zijn °woord in autoriteit was. De assistenten antwoordden: "Nooit spreekt een mens zo!"(SW)[Joh. 7:46]
33 En in de synagoge was een mens die een geest van een demon had, een onreine, en hij gilt* met een grote stem, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33-35

Vergelijk met Markuseen verdediging 1:23-26

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

Sinds de slang Evalevende in Eden misleidde, is de mens, tot op een bepaalde hoogte, onderworpen geweest aan de geesten van de ongeziene wereld. Een van de meest opmerkelijke kenmerken van de milleniale aion zal de afwezigheid van de boze invloeden zijn, die nu de mensheid van binnenuit in beweging brengen. SatanTegenstander zal dan gebonden zijn. Onderschikte geesten zullen niet in staat zijn te azen op de mensheid. Om dit koninkrijk in te wijden moet de MessiasGezalfde in staat zijn te handelen met demonen en hun macht over hun onderdanen te vernietigen. Daarom was het, iedere keer dat Hij demonen uitwerpt, een teken dat het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker nabij was, en dat de Koning aanwezig was om de boze machten die Hem tegen stonden te ontkrachten.


34 zeggend: "Hé, wat is het met ons en met u, JezusJAH redt de Nazareneruit Nazaret! Kwam u om ons om te brengen*? Ik heb u waargenomen! Wie bent u? De Heilige van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker!" En neem waar, zij schreeuwen, zeggend: "Wat is er met ons en met U, Zoon van °God? Kwam U hier om ons vóór de tijd te beproeven?" (SW)[Matt. 8:29] - En wij hebben geloofd en wij hebben geweten dat U de Heilige van °God bent." (SW)[Joh. 6:69] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34

Het is een triest commentaar op de duisternis van het menselijk hart, wanneer de demonen een verstand laten zien dat verre superieur is aan het volk dat de bijzondere onthulling bezit die was gegeven om de MessiasGezalfde te identificeren. Zij verwonderden zich en stelden vragen, maar de demonen kenden Hem en durfden niet ongehoorzaam te zijn aan Zijn woord. Petrusrots had een bijzondere onthulling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker nodig om te leren wie ChristusGezalfde was, maar deze boze geesten kenden Hem en erkenden dat Hij de ChristusGezalfde was, de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Geest is in zoverre superieur aan het vlees dat deze demonen direct Zijn goddelijke Zoonschap herkenden, terwijl maar weinig van Zijn belijdende volgelingen ten volle binnen gingen in Zijn messiaanse heerlijkheden.


35 En JezusJAH redt vermaant* hem, zeggend: "Verstom en kom uit van hem!" En de demon, hem in het midden gooiend*, kwam uit van hem, in niets hem schadend*.
36 En er kwam ontzag op allen en zij spraken samen, onder elkaar, zeggend: "Welk woord is dit, dat Hij in autoriteit en macht uitdrukkelijk aan de onreine geesten beveelt en zij uit komen?"
37 En er ging een weergalming aangaande Hem uit, tot in elke plaats van de omliggende streek.
38 Nu opstaand* vanaf de synagoge, kwam °Jezus JAH redt binnen tot in het woonhuis van °Simongehoord (heeft JAH). De schoonmoeder nu van °Simongehoord (heeft JAH) was samengedrukt wordend door hoge koorts en zij vragen* Hem aangaande haar. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38-39

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 8:14.15; Markuseen verdediging 1:29-31.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

Koorts gaat gewoonlijk z’n gang. Ja, het kan gevaarlijk zijn die te stoppen. Zo zullen de ziekten van de mensheid nooit plotseling genezen worden, totdat de grote Arts het woord spreekt. Wanneer Hij opnieuw verschijnt zal Israëlstrijder van God onder de meest afschuwelijke druk staan, maar het zal op het moment dat Hij arriveert verlost worden. Dan zullen zij Hem dienen als nooit tevoren. Niet alleen zullen lichamelijke ziekten genezen worden, maar de sociale en politieke ziekten die de mensendag ontsieren, zullen verdwijnen wanneer Hij ten tonele verschijnt.


39 En bij haar staande* vermaant* Hij de koorts. En de koorts laat* haar ogenblikkelijk los. En opstaand* bediende zij hen.
40 En bij het ondergaan van de zon nu leidden allen zovelen als die zwak zijn, met allerlei ziekten, hen naar Hem toe. Ieder van hen de handen opleggend, geneest* Hij hen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40-41

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 8:16,17; Markuseen verdediging 1:32-34.


41 En ook demonen kwamen uit vanaf velen, luidkeels roepend en zeggend: "U bent de Christus Gezalfde , de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker!" En vermanend liet Hij ze niet toe te spreken dat ze waargenomen hadden dat Hij de Christus Gezalfde is*. En de onreine geesten, wanneer zij Hem ook maar aanschouwden, vielen voor Hem neer en schreeuwden, zeggend: "U bent de Zoon van °God!" (SW)[Marc. 3:11] - En Hij vermaande hen zeer, opdat zij Hem toch niet openbaar zouden maken. (SW)[Marc. 3:12]
42 Bij het aanbreken van de dag, nu, uitkomend, ging Hij tot in een eenzame plaats. En de scharen zochten naar Hem en zij kwamen tot Hem en zij hielden Hem tegen, opdat Hij toch niet van hen zou weggaan. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

42-44

Vergelijk met Markuseen verdediging 1:35-39.


43 Hij nu zei tot hen: "Het is voor Mij bindend ook aan de andere steden het evangeliegoede bericht van het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te brengen*, want voor dit werd Ik afgevaardigd." En het gebeurde in de daarop volgende tijd, dat Hij door stad en dorp reist, het koninkrijk van °God verkondigend en evangeliserend. En de twaalf waren samen met Hem.(SW)[Luc. 8:1]
44 En Hij was proclamerend tot in de synagogen van °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde. En Jezus trok rond in heel °Galilea, onderwijzend in hun °synagogen en verkondigend het evangelie van het koninkrijk en iedere ziekte en iedere gebrekkigheid onder het volk genezend. (SW)[Matt. 4:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

Niemand die aandachtig de verslagen over de bediening van onze Heer leest, zal zich niet afvragen waarom Hij Zich beperkte tot Galileakring en nooit evangeliseerde in de steden van Judalof. Afgezien van Zijn zeven bezoeken aan Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en reizen naar Bethaniëhuis van dadels of huis van ellende, over de Jordaande afdalende, schijnt het alsof Hij aan het meest belangrijke deel van de natie voorbij ging bij Zijn verkondiging. Op Zijn reizen naar en van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter onderwees en genas Hij, maar in aanvaarde teksten en vertalingen vinden we geen enkel verslag van enige verkondiging in de synagogen van Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde. De oplossing ligt in de lezing die we volgden in [de vertaling van] deze passage. Allebei de beste manuscripten lezen "Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde", in plaats van Galileakring. Het feit dat Mattheüsgeschenk van JAH en Markuseen verdediging spreken van een reis door Galileakring rond deze tijd, is geen helder bewijs dat niet ook Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde bezocht. Deze zogeheten parallelpassages verklaren waarom sommige handschriften hier Galileakring hebben staan. Het is een poging te harmoniseren wat een discrepantie schijnt te zijn. Het is in het geheel niet waarschijnlijk dat het in "Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde" veranderd zou zijn, als de andere verslagen "Galileakring" hebben. Uw schrijver heeft persoonlijk de lezing in de Vaticanus en de Sinaïnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligtticus MMS gecheckt. Dat deze twee grote handschriften deze lezing door de correctoren en editoren onaangetast hebben, lijkt afdoende bewijs te zijn om het te ondersteunen. Het is een opluchting te weten dat Hij absoluut niet aan dat deel van het land voorbij ging, waar, in sommige opzichten, Hij de grootste claim had op Zijn bediening. Onze Heer kwam voort uit de stam van Judalof en kon nauwelijks Zijn loopbaan voltooien zonder het aan Zijn eigen stam te verkondigen.


Terug naar de index.
Naar Lucas 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.