Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Marcus
Hoofdstuk 1

[Commentaar - Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Markuseen verdediging maakt ons bekend met het model van de Dienaar. Het verslag presenteert een scene van intense activiteit. Is eenmaal een daad gedaan, dan volgt er regelrecht een andere. De Dienaar wordt zonder genealogie geïntroduceerd, want Zijn daden zijn afdoende bewijs. Zijn geboorte, Zijn kindertijd en Zijn jeugd worden overgeslagen, want toen was Hij niet uitgerust voor dienstbetoon. Het verslag begint met Zijn installatie in actieve dienst door de voorloper, JohannesJAH is genadig de Doper.

In Mattheüsgeschenk van JAH wordt Zijn koninklijke relatie met de koninklijke natie benadrukt. Zij moeten de andere naties regeren. Lukaslichtgevend’ verslag is weidser in haar sympathiën en brengt zegen aan heel de mensheid door het uitverkoren volk. Het bereik van Markuseen verdediging is nog veel breder, want het reikt naar heel de schepping. Wanneer er werk gedaan moet worden staat Hij klaar met onvermoeibaar vuur en nederige gehoorzaamheid. Zelden wordt Hij "Heer" genoemd, want hier neemt Hij de plaats van een dienaar in.

Wij zijn niet zo zeer met Hem betrokken als wel met Zijn werk. Ons wordt verteld wat Hij deed en waarom en hoe. Zijn eigen gevoelens zijn direct betrokken met de gevolgen van Zijn daden. Het wordt algemeen verondersteld dat Markuseen verdediging de schrijver is van dit verslag. Indien dat zo is, is het een opvallend voorval van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s genade en wijsheid, want Markuseen verdediging, zelf een dienaar, was de meest opvallende mislukking van de volgelingen van onze Heer. Hoewel de zoon van een zeer godsdienstige moeder, in wiens huis in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter de discipelen bijeen kwamen voor aanbidding en gebed (Hand. 12.12) en de neef van Barnabaszoon van vertroosting (Kol. 4:10), en mogelijk een bekeerling van Petrusrots (1Petr. 5:13) en eens uitgekozen om Barnabaszoon van vertroosting en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine te vergezellen op hun zendingsreis, verliet hij hen in Perga en keerde terug naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Toen hij voorstelde mee te gaan op hun tweede reis, wilde Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine hem niet hebben en verkoos liever te scheiden van Barnabaszoon van vertroosting dan hem mee te nemen (Hand. 15:26-38). Zo vertelt de verraderlijke belastinginzamelaar Mattheüsgeschenk van JAH ons van de Koning, de zelfzuchtige JohannesJAH is genadig geeft ons de liefhebbende Zoon, de onsuccesvolle arts Lukaslichtgevend beeldt de sympathieke Genezer uit en de in diskrediet gebrachte Markuseen verdediging stelt ons de ware en trouwe Dienaar van JAHWEH voor ogen.

Maar we moeten voorbij Markuseen verdediging’ falen kijken om het ware belang er van te zien. Het werd door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gebruikt om Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine te scheiden van verbindingen met Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Toen zij weer bevriend raakten vertegenwoordigde Markuseen verdediging het Besnijdenislichaam van gelovigen (Kol. 4.10,11), die toen met de Onbesnedenheid werden verenigd om een gezamenlijk lichaam te vormen (Efe. 3:6-13), dat door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd geïntroduceerd, dat voorbij gaat aan alle lichamelijk onderscheid, en dat de waarheid is voor de huidige tijd.

Dit verslag, dan, presenteert onze Heer als een Dienaar van de Besnijdenis ten behoeve van de waarheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker; om overeen te komen met de vaderlijke beloften (Rom. 15:8). Hij verlaat nooit het land. Hij geeft het brood van de kinderen niet aan de hondjes (7:27). Slechts weinig kruimels vallen van de tafel voor het voeden van hen die buiten het beperkte gebied van Israëlstrijder van God zijn. En toch door hen, na Zijn opstanding, reikt Hij met zegen uit naar heel de schepping.

Markuseen verdediging’ verslag wordt gekenmerkt door enkele belangrijke weglatingen. Behalve bij twee speciale gelegenheden wordt de Dienaar nooit als Heer aangesproken. Pas na Zijn opstanding wordt Hij zo neergezet (16:19,20). Het woord "wet" komt niet voor, want hoewel Zijn dienstbetoon overeenkomt met de wet, wordt die er niet door gemeten, maar overstijgt alle wettelijke vereisten. De Dienaar brengt niet het manifesto van het koninkrijk naar voren, zoals in Mattheüsgeschenk van JAH 5-7, en kent niet het "Gebed van de Heer". Erwakend (is God) zijn minder gelijkenissen. Passages die de majesteit en heerlijkheid van de Heer naar voren brengen zijn weggelaten of kort weergegeven.

Het terugdeinzen door de Dienaar van publieke aandacht is duidelijk in Markuseen verdediging aanwezig in passages als 1:38, 7:24,36 en 8:26. Dit wordt schitterend naar voren gebracht in 9:16-25. Van de bewondering door de onder de indruk zijnde menigte, die nog iets van de nagalmende heerlijkheid van de transformatie op de berg waarnemen, keert Hij naar de niet ophoudende bezigheid van het kinderlijke dienen om de jongen te genezen, voordat een grote menigte bijeen komt, en dan snel Zich terug trekt in de privacy van het huis. In dit verslag is Zijn grootste heerlijkheid Zijn nederigheid, Hem de perfecte Dienaar van JAHWEH makend.


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN HET BOEK MARCUS
Thema: "Zie Mijn Dienaar"(Jes. 42:1)
1:1-8.  De voorloper.-----
De
viervoudige
bediening
van de Heer
-----
1:9-11.      De doop - met water.
1:12,13.           De verleiding - in de wildernis.
1:14-20.             Het Koninkrijk (verkondigd).
1:21-8:30.                 De Koning (verkondigd).
8:31-10:52.                 De Koning (verworpen).
11:1-14:25.              Het Koninkrijk (verworpen).
14:26-42.           De worsteling - in de hof.
14:43-16:14.       De doop
       (dood,begrafenis en opstanding).
16:15-20.  De opvolgers.

1 Het begin van het evangeliegoede bericht van JezusJAH redt ChristusGezalfde, Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker,
2 zoals het is geschreven in Jesajaheil is JAH, de profeet: "Neem waar, Ik vaardig Mijn °boodschapper af voor Uw gezicht, Die Uw °weg voor U zal construeren. 1 Aanschouw!, Ik zend Mijn boodschapper en hij zal voor Mijn aangezicht de weg vlak maken. En plotseling zal de Heer, die jullie zoeken, tot Zijn tempel komen en de Boodschapper van het verbond, Die jullie verlangen. Aanschouw!, hij komt, zegt JAHWEH van legermachten. (SW)[Mal. 3:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2-3

Vergelijk met Maleachi 3:1; Jesajaheil is JAH 40:3; Mattheüsgeschenk van JAH 3:3; Lukaslichtgevend 3:4-6; JohannesJAH is genadig 1:15-23.


3 De stem van een om hulp roepende in de wildernis: 'Maakt de weg van de Heer gereed. Maakm Zijn °paden recht'"! 3 Een stem van een roepende in de wildernis: Maakm de weg van JAHWEH vlak, maakm in de rotswoestijn de hoofdweg recht voor onze Elohim. (SW)[Jes. 40:3]
4 JohannesJAH is genadig was dopend in de woestijn en proclamerend de doop van bezinning tot het laten gaan van zonden. Het van tevoren proclameren van Johannes, vóór het gezicht van Zijn entree, was de doop tot bezinning aan al het volk van Israël. (SW)[Hand. 13:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4-8

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 3:1-12; Lukaslichtgevend 3:1-18.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

JohannesJAH is genadig de Doper was de zoon van een priester, zodat hij het recht had het ambt van priester uit te oefenen en alle voorrechten er van te genieten, die hem een leven van gemak en comfort verzekerden. Toch, onder de drang van de heilige Geest, die hem al vulde voordat hij geboren was, gaf hij dit alles op voor een nederig en sober leven van een Nazareneruit Nazaret (Num. 6:2-7). Het was hem niet toegestaan iets te eten dat van de wijnstok kwam, het symbool van dat wat het hart van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en mens blij maakt (Richt,. 9:13). Net als Samsonals de zon, zonneman liet hij zijn haar lang groeien, een symbool van zwakte en oneer (1Kor. 11:14). In plaats van de linnen efod, droeg hij ruw kamelenhaar. In plaats van te leven van het altaar en het beste van de offers te eten, overleefde hij op sprinkhanen en wilde honing.

JohannesJAH is genadig de Doper was een voortdurend contrast met de Heer. ChristusGezalfde was geen Nazareneruit Nazaret. Hij dronk wijn, kleedde zich zoals anderen deden, droeg nooit lang haar en verbleef bij zijn ouders tot de tijd voor Zijn bediening was aangebroken. JohannesJAH is genadig kwam in de geest van Eliamijn God is JAH, maar toen de discipelen van de Heer vuur van de hemel wilden laten neerdalen en de Samaritanenmensen uit de landstreek Samaria (= waker) vernietigen die hen beledigden, zoals Eliamijn God is JAH had gedaan met de mensen die tegen hem gezonden waren (2Kon. 1:10-12), berispte Hij hen. ChristusGezalfde kwam in die tijd niet in de geest van Eliamijn God is JAH. Eliamijn God is JAH was een sobere verkondiger van rechtvaardigheid. ChristusGezalfde’ boodschap vermengde genade met waarheid. Hij kwam, niet om zondaars te veroordelen, maar om hen te redden. In Hem werd veroordeling gekoppeld aan mededogen.


5 En heel de landstreek Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde ging uit naar hem toe en alle °Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichtermers, en zij werden door hem gedoopt in de rivier de Jordaande afdalende, openlijk hun °zonden belijdend.
6 En °JohannesJAH is genadig had een mantel van haren van de kameel aangetrokken en een lederen gordel om zijn °lende en at sprinkhanen en wilde honing. 8 En zij zeggen tot hem: "Een man, bezitter van haren kleding en een lederen riem die aangesnoerd is rond zijn taille." En hij zegt: "Hij is Elia, de Tisbiet." (SW)[2Kon. 1:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Zie Leviaanhanger, aanhankelijkticus 11:22


7 En hij proclameerde, zeggend: "Die sterker is dan mij komt na mij, van Wie ik niet toereikend ben om, bukkend*, de riem van Zijn °schoeisels los te maken*. Als nu Johannes de loopbaan vervulde, zei hij: "Ik ben niet wat jullie vermoeden dat ik ben, maar neem waar, na mij komt Iemand van wie ik niet waardig ben het schoeisel van de voeten los te maken." (SW)[Hand. 13:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Vergelijk met JohannesJAH is genadig 1:15,26,27.


8 Ik doop* jullie inderdaad in water, maar Hij zal jullie dopen in heilige geest."
9 En het gebeurde in die °dagen, dat JezusJAH redt kwam vanaf Nazaretjonge spruit of bewaker in °Galileakring en Hij door JohannesJAH is genadig gedoopt* wordt in de Jordaande afdalende. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9-11

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 3:13-17; Lukaslichtgevend 3:21-22; JohannesJAH is genadig 1:32-34.


10 En meteen omhoog klimmend vanuit het water, nam Hij de hemelen waar, gespleten wordend, en de geest op Hem neerdalend als een duif en op Hem blijvend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

De duif is een symbool van vrede, van voorbij oordeel (Gen. 8:12) en van offer, Dit is een index van de bediening waarvan het de introductie was. In tegenstelling tot JohannesJAH is genadig’ krachtige aanklachten van oordeel, ging Hij rond als een zachtmoedig, gevaarloos, Zich niet verzettend slachtoffer, totdat Hij tenslotte aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd geofferd. Het was hierin dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een genoegen kon vinden. Hij was Zijn Zoon, niet alleen door geboorte, maar door Zijn gelijkenis met Zijn Vader.


11 En een stem kwam vanuit de hemelen: "Jij bent Mijn °Zoon, de Geliefde. In Jou heb* Ik een welbehagen." 7 Ik zal verhalen van het statuut van JAHWEH. Hij zei tot mij: "Mijn Zoon ben Jij, Ik, Ik verwekte Jou vandaag. (SW)[Psalm 2:7]
12 En meteen drijft de geest Hem uit tot in de woestijn. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12-13

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 4:1-11; Lukaslichtgevend 4:1-13.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De beproeving in de wildernis was in het bijzonder bedoeld om Zijn loyaliteit aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te testen in verband met Zijn claims op Davidgeliefde’s troon en als de gehoorzame Mens. Daarom weiden Mattheüsgeschenk van JAH en Lukaslichtgevend er over uit. Aangezien het geen verslag van dienstbetoon aan anderen is, merkt Markuseen verdediging het maar terloops op.


13 En Hij was veertig dagen in de woestijn, beproefd wordend door de SatanTegenstander. En Hij was met de wilde dieren en de boodschappers bedienden Hem.
14 Na nu het overgeleverd* worden van °JohannesJAH is genadig, kwam °JezusJAH redt tot in °Galileakring, het evangeliegoede bericht van het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker proclamerend, 12 Horend nu dat Johannes overgedragen was, trekt Hij zich terug tot in °Galilea, 13 en °Nazaret verlatend, komt Hij en en Hij woont in Capernaüm, bij de zee, bij de grenzen van Zebulon en Naftali, 14 opdat vervuld zou worden het door de profeet Jesaja gesprokene, zeggend: 15 "Land Zebulon en land Naftali, aan de zeeweg, de overkant van de Jordaan, Galilea van de naties. 16 Het volk dat zit in duisternis nam een groot licht waar, en voor die zitten in de landstreek en de schaduw van de dood, licht rijst op over hen." 17 Vanaf dan begon °Jezus te verkondigen en te zeggen: "Bezinm je! Want het koninkrijk van de hemelen is genaderd. (SW)[Matt. 4:12-17] - want °Johannes was nog niet tot in de cel geworpen. (SW)[Joh. 3:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14-15

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 4:12-17.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Tot dan had onze Heer wonderen verricht, zoals die bij het huwelijk in Kanaplaats van riet in Galileakring, en had Hij een schare van volgelingen verzameld, maar Hij wachtte tot JohannesJAH is genadig’ bediening was beëindigd door zijn gevangenneming, voordat Zijn eerste evangeliserende rondgang begon.


15 zeggend: "De periode is vervuld en het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is genaderd. Bezint je en gelooft in het evangeliegoede bericht!" Maar toen de volheid van de tijd kwam, delegeerde °God Zijn °Zoon, wordend vanuit een vrouw, wordend onder wet (SW)[Gal. 4:4] - zeggend: "Bezin je, want het koninkrijk van de hemelen is genaderd!"(SW)[Matt. 3:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De era van de heerschappij van de naties over Israëlstrijder van God liep tegen het einde, zoals voorzegd door Daniëlrechter is God, de profeet,. Bijna vier honderd en tachtig jaren waren voorbij gegaan sinds Daniëlrechter is God voorzegd had dat vier honderd en negentig jaren "uitgesneden" zouden worden voor de vervulling van zijn visioen (Dan. 9:24). Normaal gesproken zouden niet meer dan tien jaren hen in het koninkrijk brengen, maar dit hing af van de houding van de natie.

Het is waar dat Daniëlrechter is God de era in periodes sneed, en dat er zeer duidelijke enig uitstel was na de negen en zestigste heptade, waarin de MessiasGezalfde afgesneden moest worden. Maar er wordt geen aanduiding gegeven dat dit een aanzienlijke lengte van tijd zou zijn. Daarom mogen we overwegen dat de bediening van onze Heer als geheel, vanuit profetische gezichtspunt, op iets meer dan zeven jaren van het koninkrijk was. Dit is de kracht van de vaak herhaalde uitdrukking die de last was van Zijn verkondiging: "Het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is nabij gekomen." De negen en zestigste heptade van Daniëlrechter is God eindigde met Zijn triomfantelijke intrede (11:8). Slechts nog zeven profetische jaren bleven over die beginnen met de bevestiging van het verbond met de komende prins (Dan. 9:27). Dat het niet kwam weerlegt niet in het minst het feit dat het nabij was. Epafroditusvriendelijk is de dood nabij (Filip. 2.30), maar hij stierf niet op dat moment. Dit woord is zeer zorgvuldig gekozen. De Heer voorzegde zeker niet dat het koninkrijk er aan kwam, zodat het binnen korte tijd er zou zijn, maar veeleer dat er een weinig tijd nodig was om het een realiteit te maken.


16 En passerend naast de zee van °Galileakring nam Hij Simongehoord (heeft JAH) en Andreasde mannelijke, de sterke, de broeder van Simongehoord (heeft JAH), waar, een zakvormig sleepnet werpend in de zee, want zij waren vissers. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16-20

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 4:18-22; Lukaslichtgevend 5:1-11.


17 En °JezusJAH redt zei tot hen: "Komt hier, achter Mij, en Ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden. Evenzo ook verging het Jakobus en Johannes, zonen van Zebedeüs, die metgezellen waren van °Simon. En °Jezus zei tot °Simon: "Vrees toch niet, vanaf nu zal jij mensen levend vangen." (SW)[Luc. 5:10]
18 En onmiddellijk hun °netten loslatend, volgen* zij Hem.
19 En een weinig voortgaand* nam Hij Jakobushielenlichter, de zoon van °ZebedeüsJAH schenkt, en JohannesJAH is genadig, zijn °broeder, waar. En zij waren in een schip, de netten toebereidend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Voordat een net wordt gebruikt is het van belang dat het niet erg in de war zit. Het werk van deze vissers is een beeldend commentaar op de uitdrukking "in orde brengen," dat weergegeven wordt met woorden als maken, perfect, passend, perfect passend, herstellen, voorbereiden [in de oude Engelse vertalingen – vert.]. Wij hebben "in orde brengen", "aanpassen" en "regelen" gebruikt.


20 En meteen roept* Hij hen. En hun °vader ZebedeüsJAH schenkt en het schip met de huurlingen achterlatend, kwamen zij weg, Hem achterna.
21 En zij gaan Kapernaümdorp van Nahum (Nahum = getroost door JAH) binnen. En onmiddellijk, tijdens de sabbatten binnenkomend tot in de synagoge, onderwees Hij. En Hij kwam tot in °Nazaret, waar Hij was grootgebracht, en overeenkomstig Zijn °gewoonte ging Hij, in de dag van de sabbatten, binnen in de synagoge en Hij stond op om voor te lezen°(SW)[Luc. 4:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21-23

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 4:13-16; Lukaslichtgevend 4:31,32.


22 En zij stonden versteld over Zijn °onderwijs, want Hij was hen onderwijzend als autoriteit hebbende en niet zoals de schriftgeleerden. 28 En het gebeurde toen °Jezus deze °woorden beëindigde, dat de scharen versteld stonden over Zijn °onderwijs, 29 want Hij onderwees hen als gezaghebbend en niet zoals hun °schriftgeleerden. (SW)[Matt. 7:28,29]
23 En meteen was in hun °synagoge een mens met een onreine geest en hij gilt*, En bij Zijn uitkomen uit het schip, gaat Hem meteen een man uit de grafgewelven tegemoet, in een onreine geest,(SW)[Mar. 5:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23-28

Vergelijk met Lukaslichtgevend 4:33-37.


24 zeggend: "Hé! Wat is er met ons en met jou, JezusJAH redt de Nazareneruit Nazaret? Kwam jij om ons om te brengen*? Wij hebben jou waargenomen wie jij bent: de Heilige van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker!" En schreeuwend met een luide stem, zei hij: "Wat is het met mij en met U, Jezus, Zoon van God, de Hoogste? Ik bezweer U bij °God, U zal mij toch niet kwellen!" (SW)[Mar. 5:7] - 69 En wij hebben geloofd en wij hebben geweten dat U de Heilige van °God bent." (SW)[Joh. 6:69] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Het wordt gewoonlijk verondersteld dat boze geesten de laatsten zouden zijn om de Heer te erkennen, of Hem bekend te maken en dat wij alle tussenpersonen zouden moeten verwelkomen als zij maar getuigen van de waarheid. Maar onze Heer wilde niet het getuigenis van demonen hebben en gebiedt ze stil te zijn. Het is geen test van een kwade geest als die Hem kent en erkent. Een weinig later (vers34) wordt ons verteld dat Hij de demonen niet liet spreken vanwege hun onwetendheid over Hem, maar omdat zij zich bewust waren dat Hij de ChristusGezalfde is.

Het is verbazingwekkend hoeveel demonenbezetenheid er in de tijd van de Heer in het land was. We worden verleid te veronderstellen dat er een ongebruikelijke activiteit was in de ongeziene wereld vanwege Zijn aanwezigheid en de nabijheid van het koninkrijk. Een speciale uitbarsting van demonen is te verwachten in de laatste dagen en in ongetwijfeld nu al bij ons aanwezig. Hun tactieken zijn dezelfde. Zij ontkennen ChristusGezalfde niet, maar proberen zich veeleer met Hem te verbinden. Daarom hebben ze duidelijke inbreuken gedaan in de huishouding van het geloof, onder de vermomming van de heilige Geest van God. Laten we oppassen voor iedere onthulling of leiding die het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vervangt of in de minste graad uit harmonie is met Zijn geschreven onthulling.


25 En °JezusJAH redt vermaant* hem, zeggend: "Verstom en kom vanuit hem!"
26 En de onreine °geest doet hem stuiptrekken* en luid roepend* met een grote stem, kwam hij uit vanuit hem. En schreeuwend en hem veel doen struiptrekkend kwam hij naar buiten. En hij werd als een dode, zodat de velen zeggen dat hij stierf. (SW)[Mar. 9:26]
27 En allen werden met ontzag vervuld, zodat zij onder elkaar discussiëren, zeggend: "Wat is dit? Wat is dit nieuwe °onderwijs? Want Hij beveelt uitdrukkelijk, overeenkomstig autoriteit, ook de onreine °geesten en zij gehoorzamen Hem!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Het gezag van de Heer over onreine geesten, zelfs nog meer dan Zijn controle over ziekte, was het wonder van het volk en het middel van het verspreiden van Zijn faam doorheen Galileakring. Geen van hun leraren had iets gelijksoortigs gedaan.


28 En het gerucht over Hem kwam meteen uit, overal, tot in heel de omliggende streek van °Galileakring. En het gerucht over Hem gingen uit tot in heel °Syrië en zij brengen Hem allen die er slecht aan toe waren, verschillende ziekten en drukkende beproevingen hebbend, en gedemoniseerden en maanzieken en verlamden, en Hij geneest hen. (SW)[Matt. 4:24]
29 En meteen, vanuit de synagoge naar buiten komend, kwamen zij tot in het woonhuis van Simongehoord (heeft JAH) en Andreasde mannelijke, de sterke, met Jakobushielenlichter en JohannesJAH is genadig. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29-34

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 8:14-17; Lukaslichtgevend 4:38-41.


30 De schoonmoeder nu van Simongehoord (heeft JAH) lag neer, koorts hebbende. En meteen zeggen zij tot Hem aangaande haar.
31 En naar haar toe komend wekt* Hij haar, haar °hand vattend. En de koorts laat* haar onmiddellijk los en zij bediende hen. En toen de schare buiten was gedreven, houdt Hij, binnen gaande, haar °hand vast. En het meisje kwam overeind. [(SW)[Matt. 9:25]
32 Het nu avond wordend, toen de zon onderging*, brachten zij allen die een kwaal hadden en die demonisch gedreven worden naar Hem toe. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

De intense hitte van de oosterse dag was snel voorbij zodra de zon onder was gegaan. Dan komt de stad tot leven, de vrouwen gaan uit naar de bron voor water en de mannen komen terug van het werk. Bij deze gelegenheid wachtten ze mogelijk tot de sabbat voorbij was bij de zonsondergang, voordat zij de zieke bij Hem brachten.


33 En heel de stad was bijeen vergaderd bij de deur.
34 En Hij geneest* velen die een kwaal hebben, met allerlei ziekten, en Hij wierp vele demonen uit. En Hij liet de demonen niet spreken dat zij Hem waargenomen hadden de ChristusGezalfde te zijn. En Hij vermaande hen zeer, opdat zij Hem toch niet openbaar zouden maken(SW)[Mar. 3:12]
35 En vroeg in de morgen, in de heel erg nachtelijke uren opstaande*, kwam Hij naar buiten en kwam weg tot in een eenzame plaats en daar bad Hij. Het schip nu, al vele stadiën van het land verwijderd, was weg en werd gekweld onder de golven, want de wind was tegen. (SW)[Matt. 14:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35-39

Vergelijk met Lukaslichtgevend 4:42-44


36 En Simongehoord (heeft JAH) en die met hem sporen* Hem op.
37 En zij vonden Hem en zij zeggen tot Hem: "Allen zoeken U!"
38 En Hij zegt tot hen: "Wij zullen ergens anders gaan, tot in de plattelands-steden, opdat Ik ook daar zou proclameren, want daartoe kwam Ik uit." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

Mogelijk trok nieuwsgierigheid velen aan om Hem te zien op de ochtend nadat Hij zoveel wonderlijke daden deed. Toch kwam onze Heer niet om aangestaard te worden, maar om te dienen. Daarom misleidt Hij hen. Terwijl het nog nacht is verlaat Hij de stad voor privé omgang met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in voorbereiding op de taken van de dag. En Hij keert ook niet daarheen terug om toejuichingen van de menigte in ontvangst te nemen. Hij gaat verder naar nieuwe werkgebieden.


39 En Hij kwam proclamerend tot in hun °synagogen in heel °Galileakring en de demonen uitwerpend. En °Jezus trok rond, in alle °steden en °dorpen onderwijzende in hun °synagogen, en het evangelie van het koninkrijk verkondigend en alle ziekte en alle zwakte genezend. (SW)[Matt. 9:35]
40 En een melaatse komt naar Hem toe, Hem oproepende en op de knieën vallend en tot Hem zeggend: "Heer, in het geval U zal willen kunt U mij reinigen*." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40-45

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 8:2-4; Lukaslichtgevend 5:12-16.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40

Het zou normaal zijn te veronderstellen dat de eerste inspanningen van de Heer om het koninkrijk te verkondigen, onder de priesters in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter zouden zijn. Zij waren de religieuze leiders en waren ook van grote politieke invloed. Met hun verkregen steun mocht Hij hopen om de kleinere lichten te bereiken en het gewone volk. Dat zou de weg van de mens zijn. Maar onze Heer begon met het volk. Hij scheen de priesters bijna te negeren. Maar dit voorval toont de manier waarop Hij tot hen getuigde. Vele melaatsen werden door Hem en Zijn discipelen genezen. Ze zouden allen verslag uitbrengen bij de priesters en het verhaal vertellen van hun genezing.

Aangezien melaatsheid een type van zonde is, en de priesters voortdurend bezig waren met de (typische) bedekking van zonden, zou het van hen maar een weinig geestelijk inzicht vereisen om Degene te herkennen Die de melaatsen genas als het ware Offer Dat de zonde totaal zou uitschakelen. De Heer liet de priesters in het geheel niet achter zonder een getuige, ook al verrichtte Hij persoonlijk niet veel wonderen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter.


41 JezusJAH redt nu, met mededogen bewogen worden, Zijn °hand uitstrekkend*, raakt* hem aan en Hij zegt tot hem: "Ik wil het, word gereinigd."
42 En terwijl Hij het zegt kwam meteen de melaatsheid van hem af en wordt hij gereinigd*.
43 En tot hem briesend*, dreef Hij hem meteen uit,
44 en Hij zegt tot hem: "Zie, je zal tot niemand iets zeggen! Maar ga heen, toon jezelf aan de priester en biedm aangaande jouw °reiniging aan wat Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen gebiedt*, tot een getuigenis voor hen." En hun °ogen werden geopend. En °Jezus briest tot hen: "Zie! Laat niemand dit weten!"(SW)[Matt. 9:30] - 2 "Dit zal de wet van de melaats zijnde man worden in de dag van zijn reiniging, wanneer hij voor de priester gebracht wordt. (SW)[Lev. 14:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

Zie Leviaanhanger, aanhankelijkticus 14:1-32

We kunnen er niets aan doen dat we sympathiseren met het vuur van de genezen melaatse. Hij kende ChristusGezalfde als Zijn Redder, maar nauwelijks als zijn Heer. Hij heeft veel volgelingen die vurig zijn, maar zonder kennis. Ze zeggen: "Wat kunnen we er aan doen in het buitenland te vertellen wat voor ons zo kostbaar is? De Heer zal toch zeker niet ontstemd zijn, ook al heeft Hij het verboden!" Wat was het gevolg? De Heer kon de steden niet binnen gaan zoals Hij gepland had, maar moest buiten blijven, voor hun ongemak en Zijn verdriet. Ach, dat wij Hem zo dom dienen als dank voor Zijn genade!


45 Deze, echter, begint*, uitkomend, veel te proclameren en het woord ruchtbaar te maken, zodat Hij niet meer openlijk de stad kon binnenkomen, maar buiten, op eenzame plaatsen, was. En zij kwamen van alle kanten naar Hem toe.Terug naar de index.
Naar Marcus 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.